- 1399-11-08 21:15:00
- 1399-11-08 21:14:00
- 1399-11-08 21:13:00
- 1399-11-08 21:11:00
- 1399-11-08 21:10:00
- 1399-11-08 21:09:00
- 1399-11-08 21:08:00
- 1399-11-08 21:06:00
- 1399-11-08 21:06:00
- 1399-11-08 21:05:00
- 1399-11-08 21:03:00
- 1399-11-08 21:02:00
- 1399-11-08 21:01:00
- 1399-11-08 21:00:00
- 1399-11-08 20:58:00
- 1399-11-08 20:57:00
- 1399-11-08 20:56:00
- 1399-11-08 20:54:00
- 1399-11-08 20:14:00
- 1399-11-08 20:12:00
- 1399-11-08 20:11:00
- 1399-11-08 20:10:00
- 1399-11-08 20:08:00
- 1399-11-08 20:07:00
- 1399-11-08 20:05:00
- 1399-11-08 20:04:00
- 1399-11-08 20:03:00
- 1399-11-08 20:02:00
- 1399-11-08 20:01:00
- 1399-11-08 20:00:00
- 1399-11-08 19:58:00
- 1399-11-08 19:53:00
- 1399-11-07 05:56:00
- 1399-11-07 05:55:00
- 1399-11-07 05:54:00
- 1399-11-07 05:52:00
- 1399-11-07 05:51:00
- 1399-11-07 05:50:00
- 1399-11-07 05:49:00
- 1399-11-07 05:47:00
- 1399-11-07 05:45:00
- 1399-11-07 05:42:00
- 1399-11-07 05:41:00
- 1399-11-07 05:40:00
- 1399-11-07 05:38:00
- 1399-11-07 05:37:00
- 1399-11-07 05:36:00
- 1399-11-07 05:34:00
- 1399-11-07 05:33:00
- 1399-11-07 05:32:00
- 1399-11-07 05:31:00
- 1399-11-07 05:29:00
- 1399-11-07 05:28:00
- 1399-11-07 05:27:00
- 1399-11-07 05:26:00
- 1399-11-07 05:25:00
- 1399-11-07 05:24:00
- 1399-11-07 05:21:00
- 1399-11-07 04:59:00
سلام احسان جونم صبح قشنگت بخیر عزیز جانم خسته کارهایت نباشی قربونت برم الهی واست بمیرم چه لاغر شدی - 1399-11-06 07:51:00
- 1399-11-06 07:44:00
- 1399-11-06 07:43:00
- 1399-11-06 07:42:00
- 1399-11-06 07:39:00
- 1399-11-06 07:38:00
- 1399-11-06 07:37:00
- 1399-11-06 07:36:00
- 1399-11-06 02:34:00
- 1399-11-06 02:33:00
- 1399-11-06 02:29:00
- 1399-11-06 02:28:00
- 1399-11-06 02:26:00
- 1399-11-06 02:23:00
- 1399-11-06 02:22:00
- 1399-11-06 02:21:00
- 1399-11-06 02:20:00
- 1399-11-06 02:18:00
- 1399-11-06 02:17:00
- 1399-11-06 02:15:00
- 1399-11-06 02:10:00
- 1399-11-06 02:08:00
- 1399-11-06 02:05:00
- 1399-11-06 01:55:00
- 1399-11-06 01:54:00
- 1399-11-06 01:52:00
- 1399-11-06 01:51:00
- 1399-11-06 01:51:00
- 1399-11-06 01:50:00
- 1399-11-06 01:46:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم صبحت به خیر و شادی و موفقیت عزیزم دلم واسه روی ماهت تنگ شده عزیز جانم - 1399-11-05 08:46:00
- 1394-11-05 08:43:00
- 1399-11-05 08:43:00
- 1399-11-05 08:42:00
- 1399-11-05 08:39:00
- 1399-11-05 08:39:00
- 1399-11-05 08:37:00
- 1399-11-05 08:31:00
- 1399-11-05 01:51:00
- 1399-11-05 01:48:00
- 1399-11-05 01:34:00
- 1399-11-05 01:32:00
- 1399-11-05 01:29:00
- 1399-11-05 01:25:00
- 1399-11-04 01:31:00
- 1399-11-04 01:25:00
- 1399-11-04 01:24:00
- 1394-11-04 01:22:00
- 1399-11-04 01:22:00
- 1399-11-04 01:21:00
- 1399-11-04 01:20:00
- 1399-11-04 01:18:00
- 1399-11-04 01:15:00
- 1399-11-04 01:15:00
- 1399-11-04 01:13:00
- 1394-11-04 01:11:00
- 1399-11-04 01:11:00
- 1399-11-04 01:10:00
- 1399-11-04 01:09:00
- 1399-11-04 01:07:00
- 1399-11-04 01:05:00
- 1399-11-03 23:48:00
- 1399-11-03 23:47:00
- 1399-11-03 23:44:00
- 1399-11-03 23:40:00
- 1399-11-03 23:39:00
- 1399-11-03 23:38:00
- 1399-11-03 23:37:00
- 1399-11-03 23:35:00
- 1399-11-03 23:26:00
- 1399-11-03 23:18:00
- 1399-11-03 23:16:00
- 1399-11-02 23:21:00
- 1399-11-02 23:15:00
- 1399-11-02 22:37:00
- 1399-11-02 22:35:00
- 1399-11-02 22:34:00
- 1399-11-02 22:33:00
- 1399-11-02 22:32:00
- 1399-11-02 22:25:00
- 1399-11-02 22:12:00
- 1399-11-02 22:11:00
- 1399-11-02 22:09:00
- 1399-11-02 22:05:00
- 1399-11-02 22:02:00
- 1399-11-02 22:01:00
- 1399-11-02 21:58:00
- 1399-11-02 21:54:00
- 1399-11-02 21:53:00
- 1399-11-02 21:51:00
- 1399-11-02 21:50:00
- 1399-11-02 21:49:00
- 1399-11-02 21:47:00
سلام احسان جون خوبی عزیزم امروز ساعت ۴ صبح میریم بردسکن داداشم استخدام اداره راه شده خداروشکر - 1399-11-02 02:47:00
- 1399-11-02 02:46:00
- 1399-11-02 02:45:00
- 1399-11-02 02:44:00
- 1399-11-02 02:43:00
- 1399-11-02 02:42:00
- 1399-11-02 02:41:00
- 1399-11-02 02:38:00
- 1399-11-02 02:37:00
- 1399-11-02 02:36:00
- 1399-11-02 02:35:00
- 1399-11-02 02:33:00
- 1399-11-02 02:32:00
- 1399-11-02 02:31:00
- 1399-11-02 02:30:00
- 1399-11-02 02:29:00
- 1399-11-02 02:28:00
- 1399-11-02 02:26:00
- 1399-11-02 02:25:00
- 1399-11-02 02:25:00
- 1399-11-02 02:24:00
- 1399-11-02 02:23:00
- 1399-11-02 02:22:00
- 1399-11-02 02:21:00
- 1399-11-02 02:19:00
- 1399-11-02 02:19:00
- 1399-11-02 02:17:00
- 1399-11-02 01:54:00
- 1399-11-02 01:53:00
- 1399-11-02 01:51:00
- 1399-11-01 01:54:00
- 1394-11-01 01:52:00
- 1399-11-01 01:52:00
- 1399-11-01 01:50:00
- 1399-11-01 01:49:00
- 1394-11-01 01:45:00
- 1399-11-01 01:45:00
- 1399-11-01 01:42:00
- 1399-11-01 01:39:00
- 1399-11-01 01:37:00
- 1399-11-01 01:36:00
- 1399-11-01 01:32:00
- 1399-11-01 01:31:00
- 1399-11-01 01:30:00
- 1394-11-01 01:30:00
- 1394-11-01 01:20:00
- 1399-11-01 01:20:00
امروز ساعت ۳ و سه دقیقه و ۴ ثانیه صبح در شهر اصفهان توسط دکتر شکوه شکوهی به دنیا اومدم - 1399-10-29 02:36:00
تولدم مبارک جای تو خالیست ............................................. - 1394-10-29 01:17:00
- 1394-10-29 01:17:00
- 1394-10-29 01:17:00
- 1394-10-29 01:16:00
- 1394-10-29 01:15:00
- 1394-10-29 01:15:00
- 1394-10-29 01:15:00
- 1394-10-29 01:13:00
سلام احسان جونم خوبی راستی صبح فردا ۲۹ دی ساعت ۳/۱۳ دقیقه تولدمه کاش کنارم باشی جان دلم دوستت دارم - 1399-10-28 02:19:00
- 1399-10-28 02:18:00
- 1399-10-28 02:17:00
- 1399-10-28 02:15:00
- 1399-10-28 02:14:00
- 1399-10-28 02:14:00
- 1399-10-28 02:12:00
- 1399-10-28 02:11:00
- 1399-10-28 02:07:00
- 1399-10-28 02:06:00
- 1399-10-28 02:04:00
- 1399-10-28 02:03:00
- 1399-10-28 02:01:00
- 1399-10-28 01:58:00
- 1399-10-28 01:57:00
- 1399-10-28 01:55:00
- 1399-10-28 01:54:00
- 1399-10-28 01:52:00
- 1399-10-28 01:51:00
- 1399-10-28 01:49:00
- 1399-10-28 01:48:00
- 1399-10-28 01:47:00
- 1399-10-28 01:46:00
- 1399-10-28 01:45:00
- 1399-10-28 01:44:00
- 1399-10-28 01:42:00
یا فاطمه خوشبختی و عشق واقعی و راه درست رو قسمت همه کنید الهی - 1394-10-27 19:30:00
یا فاطمه خودت کمکمون کن دستمون رو بگیر - 1394-10-27 19:13:00
یا فاطمه - 1394-10-27 19:12:00
سلام احسان جونم چهارشنبه ظهر رفتم حرم واسه خودت و پدر و مادرت نماز و زیارت نامه خوندم کلی دعاکردم - 1399-10-27 02:28:00
- 1399-10-27 02:27:00
- 1399-10-27 02:26:00
- 1399-10-27 02:25:00
- 1399-10-27 02:24:00
- 1399-10-27 02:22:00
- 1399-10-27 02:21:00
- 1399-10-27 02:20:00
- 1399-10-27 02:18:00
- 1399-10-27 02:17:00
- 1399-10-27 02:15:00
- 1399-10-27 02:14:00
- 1399-10-27 02:12:00
- 1399-10-27 02:11:00
- 1399-10-27 02:07:00
- 1399-10-27 02:04:00
- 1399-10-27 02:03:00
- 1399-10-27 02:02:00
- 1399-10-27 02:01:00
- 1399-10-27 01:59:00
سلام احسان جونم خسته کارهای عصرجدید نباشی موفق باشی عزیز جانم برایت بهترینها رو آرزو می کنم الهی - 1399-10-26 01:44:00
- 1399-10-26 01:42:00
- 1399-10-26 01:42:00
- 1399-10-26 01:40:00
- 1399-10-26 01:39:00
- 1399-10-26 01:35:00
- 1399-10-26 01:34:00
- 1399-10-26 01:33:00
- 1399-10-26 01:31:00
- 1399-10-26 01:30:00
- 1399-10-26 01:29:00
- 1399-10-26 01:28:00
- 1399-10-26 01:25:00
- 1399-10-26 01:24:00
- 1399-10-26 01:23:00
- 1399-10-26 01:22:00
- 1399-10-26 01:20:00
- 1399-10-26 01:19:00
- 1399-10-26 01:18:00
- 1399-10-26 01:18:00
- 1399-10-26 01:16:00
- 1399-10-26 01:14:00
- 1399-10-26 01:12:00
- 1399-10-25 02:23:00
- 1399-10-25 02:08:00
- 1399-10-25 02:06:00
- 1394-10-25 02:05:00
- 1399-10-25 02:05:00
- 1399-10-25 02:03:00
- 1399-10-25 02:02:00
- 1399-10-25 02:01:00
- 1399-10-25 02:00:00
- 1399-10-25 01:58:00
- 1394-10-25 01:54:00
- 1399-10-25 01:54:00
- 1399-10-25 01:54:00
- 1399-10-25 01:52:00
- 1399-10-25 01:51:00
- 1399-10-25 01:50:00
- 1399-10-25 01:49:00
- 1399-10-25 01:48:00
- 1399-10-25 01:46:00
- 1394-10-25 01:44:00
- 1399-10-25 01:44:00
- 1399-10-25 01:41:00
- 1399-10-25 01:39:00
- 1394-10-25 01:39:00
- 1394-10-25 01:38:00
- 1394-10-25 01:38:00
- 1394-10-25 01:37:00
- 1399-10-25 01:37:00
- 1399-10-25 01:35:00
- 1399-10-25 01:34:00
- 1399-10-25 01:25:00
- 1399-10-25 01:24:00
سلام احسان جون دو ساعت پیش مشهد زلزله اومد چه دلهره اوره خدایا من هنوز به احسان نرسیدم زنده بمانم خخ - 1399-10-23 02:35:00
- 1399-10-23 02:34:00
- 1399-10-23 02:33:00
- 1399-10-23 02:32:00
- 1399-10-23 02:31:00
- 1399-10-23 02:29:00
- 1399-10-23 02:27:00
- 1399-10-23 02:27:00
- 1399-10-23 02:24:00
- 1399-10-23 02:23:00
- 1399-10-23 02:23:00
- 1399-10-23 02:21:00
- 1399-10-23 02:19:00
- 1399-10-23 02:18:00
- 1399-10-23 02:11:00
- 1399-10-23 02:10:00
- 1399-10-23 02:10:00
- 1399-10-23 02:08:00
- 1399-10-23 02:07:00
- 1399-10-23 02:00:00
- 1399-10-22 02:03:00
- 1399-10-22 02:01:00
- 1399-10-22 02:00:00
- 1399-10-22 01:56:00
- 1399-10-22 01:55:00
- 1399-10-22 01:53:00
- 1399-10-22 01:53:00
- 1399-10-22 01:51:00
- 1399-10-22 01:49:00
- 1399-10-22 01:47:00
- 1399-10-22 01:46:00
- 1399-10-22 01:44:00
- 1399-10-22 01:42:00
- 1399-10-22 01:40:00
- 1399-10-22 01:38:00
- 1399-10-22 01:36:00
- 1399-10-22 01:35:00
- 1399-10-22 01:32:00
- 1399-10-22 01:32:00
- 1399-10-22 01:31:00
- 1399-10-22 01:28:00
سلام احسان جونم الهی من فدای گوارشت بشم مشکل پیدا کرده بس که غذای آماده میخوری مواظب سلامتی ات باش - 1399-10-21 01:59:00
- 1399-10-21 01:58:00
- 1399-10-21 01:57:00
- 1399-10-21 01:55:00
- 1399-10-21 01:54:00
- 1399-10-21 01:53:00
- 1399-10-21 01:51:00
- 1399-10-21 01:50:00
- 1399-10-21 01:48:00
- 1399-10-21 01:47:00
- 1399-10-21 01:46:00
- 1399-10-21 01:45:00
- 1399-10-21 01:44:00
- 1399-10-21 01:43:00
- 1399-10-21 01:42:00
- 1399-10-21 01:40:00
- 1399-10-21 01:40:00
- 1399-10-21 01:37:00
- 1399-10-21 01:35:00
- 1399-10-21 01:34:00
- 1399-10-21 01:28:00
- 1399-10-21 01:26:00
- 1399-10-21 01:21:00
- 1399-10-20 01:26:00
- 1399-10-20 01:18:00
- 1399-10-20 01:16:00
- 1399-10-20 01:15:00
- 1399-10-20 01:14:00
- 1399-10-20 01:13:00
- 1399-10-20 01:12:00
- 1394-10-20 01:11:00
- 1399-10-20 01:11:00
- 1399-10-20 01:10:00
- 1399-10-20 01:09:00
- 1399-10-20 01:08:00
- 1399-10-20 01:07:00
- 1399-10-20 01:05:00
- 1399-10-20 01:04:00
- 1399-10-20 01:03:00
- 1399-10-20 01:02:00
- 1399-10-20 01:01:00
- 1399-10-20 01:00:00
- 1399-10-20 01:58:00
- 1399-10-20 01:57:00
- 1399-10-20 01:56:00
- 1399-10-20 01:55:00
- 1399-10-20 01:54:00
- 1399-10-20 01:53:00
سلام احسان جونم خسته کارهایت نباشی الهی من قربونت بشم که پشت سرت حرف میزنند نگران حرف مردم نپارشر - 1399-10-19 02:09:00
- 1399-10-19 02:07:00
- 1399-10-19 02:06:00
- 1399-10-19 02:04:00
- 1399-10-19 02:03:00
- 1399-10-19 02:01:00
- 1399-10-19 01:58:00
- 1399-10-19 01:58:00
- 1399-10-19 01:54:00
- 1399-10-19 01:53:00
- 1399-10-19 01:51:00
- 1399-10-19 01:49:00
- 1399-10-19 01:48:00
- 1399-10-19 01:40:00
- 1399-10-19 01:37:00
- 1399-10-19 01:37:00
- 1399-10-19 01:30:00
- 1399-10-19 01:29:00
- 1399-10-19 01:28:00
- 1399-10-19 01:26:00
- 1399-10-19 01:25:00
- 1399-10-19 01:24:00
- 1399-10-19 01:20:00
- 1399-10-19 01:19:00
- 1399-10-18 01:45:00
- 1399-10-18 01:42:00
- 1399-10-18 01:42:00
- 1399-10-18 01:40:00
- 1399-10-18 01:39:00
- 1399-10-18 01:38:00
- 1399-10-18 01:37:00
- 1399-10-18 01:36:00
- 1399-10-18 01:34:00
- 1399-10-18 01:34:00
- 1399-10-18 01:32:00
- 1399-10-18 01:29:00
- 1399-10-18 01:29:00
- 1399-10-18 01:27:00
- 1399-10-18 01:26:00
- 1399-10-18 01:24:00
- 1399-10-18 01:24:00
- 1399-10-18 01:22:00
- 1399-10-18 01:21:00
- 1399-10-17 18:38:00
- 1399-10-17 18:35:00
- 1399-10-17 18:34:00
- 1399-10-17 18:22:00
- 1399-10-17 10:58:00
- 1399-10-17 10:55:00
- 1399-10-17 10:54:00
- 1399-10-17 10:53:00
- 1399-10-17 10:48:00
- 1399-10-17 10:46:00
- 1399-10-17 10:45:00
- 1399-10-17 10:42:00
- 1399-10-17 10:40:00
- 1399-10-17 10:39:00
سلام احسان جونم الهی فدات بشم که آنقدر برای رضا آنقدر ناراحتی تلاشت رو کردی پس نگران حرف مردم نباش - 1399-10-17 01:44:00
- 1399-10-17 01:43:00
- 1399-10-17 01:41:00
- 1399-10-17 01:41:00
- 1399-10-17 01:40:00
- 1399-10-17 01:39:00
- 1399-10-17 01:38:00
- 1399-10-17 01:36:00
- 1399-10-17 01:34:00
- 1399-10-17 01:33:00
- 1399-10-17 01:31:00
- 1399-10-17 01:31:00
- 1399-10-17 01:29:00
- 1399-10-17 01:28:00
- 1399-10-17 01:27:00
- 1399-10-17 01:27:00
- 1399-10-17 01:26:00
- 1399-10-17 01:24:00
- 1399-10-17 01:23:00
- 1399-10-17 01:21:00
- 1399-10-17 01:21:00
- 1399-10-17 01:20:00
- 1399-10-17 01:17:00
سلام احسان جونم خوبی وای چقدر ناراحت شدم محمد بچه کار تو ماه عسل اومد خودکشی کرده یادته گفت ارزوچیه - 1399-10-16 02:12:00
- 1399-10-16 02:10:00
- 1399-10-16 02:08:00
- 1399-10-16 02:07:00
- 1399-10-16 02:06:00
- 1399-10-16 02:03:00
- 1399-10-16 02:00:00
- 1399-10-16 01:58:00
- 1399-10-16 01:56:00
- 1399-10-16 01:55:00
- 1399-10-16 01:54:00
- 1399-10-16 01:53:00
- 1399-10-16 01:51:00
- 1399-10-16 01:51:00
- 1399-10-16 01:43:00
سلام احسان جونم صبحی عصبانی بودی از مسئولین فایده ای نداردخودت رو درگیر این مسائل نکن جان دلم - 1399-10-15 02:28:00
- 1399-10-15 02:27:00
- 1399-10-15 02:26:00
- 1399-10-15 02:25:00
- 1399-10-15 02:23:00
- 1399-10-15 02:22:00
- 1399-10-15 02:21:00
- 1399-10-15 02:19:00
- 1399-10-15 02:17:00
- 1399-10-15 02:17:00
- 1399-10-15 02:15:00
- 1399-10-15 02:14:00
- 1399-10-15 02:13:00
- 1399-10-15 02:10:00
- 1399-10-15 01:54:00
- 1399-10-15 01:53:00
- 1399-10-15 01:45:00
سلام احسان جونم خوبی خسته نباشی کم پیدایی ای جانم رفتی دورهمی وای بی صبرانه منتظر روی ماهتم اخ اخ - 1399-10-14 01:18:00
- 1399-10-14 01:07:00
- 1394-10-14 01:07:00
- 1399-10-14 01:05:00
- 1399-10-14 01:00:00
- 1399-10-14 01:59:00
- 1399-10-14 01:56:00
- 1399-10-14 01:53:00
- 1399-10-14 01:52:00
- 1399-10-14 01:51:00
- 1399-10-14 01:49:00
- 1399-10-14 01:48:00
- 1399-10-14 01:46:00
- 1399-10-14 01:45:00
- 1399-10-14 01:43:00
- 1399-10-14 01:41:00
- 1399-10-14 01:39:00
- 1399-10-14 01:38:00
- 1399-10-14 01:37:00
- 1399-10-14 01:35:00
- 1399-10-14 01:33:00
- 1399-10-14 01:32:00
- 1399-10-14 01:30:00
- 1399-10-14 01:29:00
- 1399-10-14 01:28:00
- 1399-10-14 01:27:00
- 1399-10-14 01:17:00
- 1394-10-14 01:17:00
- 1399-10-13 14:18:00
- 1394-10-13 14:16:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1394-10-13 14:13:00
احسان جونم دوستت دارم تا آخر عمرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1394-10-13 14:13:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1394-10-13 14:11:00
سلام احسان جونم خسته کارهایت نباشی شنیدم رفتی دورهمی الهی بگردم بعد آقای بپرسد عاشق شدی وای فدات بشم - 1399-10-12 02:23:00
- 1399-10-12 02:19:00
- 1399-10-12 02:18:00
- 1399-10-12 02:17:00
- 1399-10-12 02:16:00
- 1399-10-12 02:13:00
- 1399-10-12 02:12:00
- 1399-10-12 02:10:00
- 1399-10-12 02:08:00
- 1399-10-12 02:07:00
- 1399-10-12 02:05:00
- 1399-10-12 02:04:00
- 1399-10-12 02:03:00
- 1399-10-12 02:00:00
- 1399-10-12 01:58:00
- 1399-10-12 01:58:00
- 1399-10-12 01:56:00
- 1399-10-12 01:55:00
- 1399-10-12 01:50:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزم خسته کارهایت نباشی جانم مواظب خودت باش بهترینم دوستت دارم تا ابد - 1399-10-11 01:08:00
- 1399-10-11 01:06:00
- 1399-10-11 01:05:00
- 1399-10-11 01:03:00
- 1399-10-11 01:02:00
- 1399-10-11 01:01:00
- 1399-10-11 01:00:00
- 1399-10-11 01:59:00
- 1399-10-11 01:57:00
- 1399-10-11 01:56:00
- 1399-10-11 01:55:00
- 1399-10-11 01:54:00
سلام احسان جونی شبت خوش عزیزجانم خسته کارهایت نباشی چرا دیگر با آقای یراحی دوستی تان مثل قبل نیست ! - 1399-10-10 01:40:00
- 1399-10-10 01:39:00
- 1399-10-10 01:38:00
- 1399-10-10 01:37:00
- 1399-10-10 01:36:00
- 1399-10-10 01:32:00
- 1399-10-10 01:31:00
- 1399-10-10 01:31:00
- 1399-10-10 01:29:00
- 1399-10-10 01:28:00
- 1399-10-10 01:27:00
- 1399-10-10 01:26:00
- 1399-10-10 01:24:00
- 1399-10-10 01:22:00
- 1399-10-10 01:20:00
سلام احسان جونم خوبی روزت بخیر و شادی و موفقیت جان دلم مواظب خودت باش دوستت دارم بهترین ترانه زندگیم - 1399-10-09 11:28:00
- 1399-10-09 11:26:00
- 1399-10-09 11:24:00
- 1399-10-09 11:23:00
- 1399-10-09 11:19:00
- 1394-10-09 11:19:00
- 1399-10-09 11:18:00
- 1399-10-09 11:15:00
- 1394-10-09 11:15:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی الهی بمیرم واست آنقدر ضرر کردی فدای سرت مواظب سلامتی ات باش - 1399-10-09 01:31:00
- 1399-10-09 01:30:00
- 1399-10-09 01:29:00
- 1399-10-09 01:27:00
- 1399-10-09 01:26:00
- 1399-10-09 01:24:00
- 1399-10-09 01:22:00
- 1399-10-09 01:19:00
- 1399-10-09 01:18:00
- 1399-10-09 01:17:00
- 1399-10-09 01:16:00
- 1399-10-09 01:14:00
- 1399-10-09 01:13:00
- 1399-10-09 01:12:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم مواظب خودت باش قربونت برم من که ده کیلولاغر کردی آفرین به همتت ای جانم - 1399-10-08 02:13:00
- 1399-10-08 02:11:00
- 1399-10-08 02:10:00
- 1399-10-08 02:07:00
- 1399-10-08 02:06:00
- 1399-10-08 02:05:00
- 1399-10-08 02:04:00
- 1399-10-08 02:03:00
- 1399-10-08 02:01:00
- 1399-10-08 02:00:00
- 1399-10-08 01:59:00
- 1394-10-08 01:59:00
- 1399-10-08 01:58:00
- 1399-10-08 01:56:00
- 1399-10-08 01:55:00
- 1399-10-08 01:53:00
- 1399-10-08 01:52:00
- 1399-10-08 01:50:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم صبح قشنگت بخیر الهی من فدای استوری گذاشتنت بشم جان دلم چه پر مفهوم بود - 1399-10-07 10:33:00
- 1399-10-07 10:30:00
- 1399-10-07 10:29:00
- 1399-10-07 10:28:00
سلام احسان قربونت برم خوبی الهی من فدای روی ماهت بشم که دوباره توی قاب شیشه ای می بینمت از چشم بددور - 1399-10-07 02:29:00
- 1399-10-07 02:29:00
- 1399-10-07 02:27:00
- 1399-10-07 02:27:00
- 1399-10-07 02:26:00
- 1399-10-07 02:24:00
- 1399-10-07 02:23:00
- 1399-10-07 02:23:00
- 1399-10-07 02:22:00
- 1399-10-07 02:20:00
- 1399-10-07 02:20:00
- 1399-10-07 02:19:00
- 1399-10-07 02:16:00
- 1399-10-07 02:15:00
- 1399-10-07 02:14:00
- 1399-10-07 02:13:00
- 1399-10-07 02:11:00
- 1399-10-07 02:10:00
- 1399-10-07 02:09:00
- 1399-10-07 02:09:00
سلام احسان جونی خودم قربونت برم من انشاالله خوبی خسته کارهات نباشی عزیز جونم شبت بخیر صدف زندگیم - 1399-10-06 02:21:00
- 1399-10-06 02:20:00
- 1399-10-06 02:18:00
- 1399-10-06 02:18:00
- 1399-10-06 02:16:00
- 1399-10-06 02:15:00
- 1399-10-06 02:14:00
- 1399-10-06 02:13:00
- 1399-10-06 02:12:00
- 1399-10-06 02:11:00
- 1399-10-06 02:08:00
- 1399-10-06 02:07:00
- 1399-10-06 02:06:00
- 1399-10-06 02:05:00
- 1399-10-06 02:03:00
- 1399-10-06 02:02:00
- 1399-10-06 02:01:00
- 1399-10-06 01:59:00
- 1399-10-06 01:57:00
- 1399-10-05 01:42:00
- 1399-10-05 01:41:00
- 1399-10-05 01:39:00
- 1399-10-05 01:37:00
- 1399-10-05 01:35:00
- 1399-10-05 01:34:00
- 1399-10-05 01:32:00
- 1399-10-05 01:31:00
- 1399-10-05 01:29:00
- 1399-10-05 01:28:00
- 1399-10-05 01:26:00
- 1399-10-05 01:26:00
- 1399-10-05 01:21:00
سلام احسان جونم خوبی هسته کارهایت نباشی مواظب خودت باش عزیزجانم هورا پنج شنبه روی ماهت رو میبینم - 1399-10-04 02:10:00
- 1399-10-04 02:09:00
- 1399-10-04 02:08:00
- 1399-10-04 02:06:00
- 1399-10-04 02:05:00
- 1399-10-04 02:03:00
- 1399-10-04 02:02:00
- 1399-10-04 02:01:00
- 1399-10-04 01:59:00
- 1399-10-04 01:57:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی الهی فدات بشم که ده کیلووزنت آفرین خودتو تقویت کن ضعیف شدی - 1399-10-03 01:52:00
- 1399-10-03 01:50:00
- 1399-10-03 01:49:00
- 1399-10-03 01:47:00
- 1399-10-03 01:46:00
- 1399-10-03 01:45:00
سلام احسان جونم خوبی خداروشکر که میتونی دوباره برنامه ات رو روبراه کنی روی ماهت رو ببینم جانم - 1399-10-02 01:45:00
- 1399-10-02 01:43:00
- 1399-10-02 01:41:00
- 1399-10-02 01:40:00
- 1399-10-02 01:38:00
- 1399-10-02 01:36:00
- 1399-10-02 01:35:00
- 1399-10-02 01:33:00
- 1399-10-02 01:31:00
- 1399-10-02 01:29:00
- 1399-10-02 01:29:00
احسان جونم دوستت دارم به قشنگی شب یلدا امیدوارم یلدای ۱۴۰۰ کنار هم باشیم و هر روزمون عاشقانه باشد - 1399-10-01 02:51:00
- 1399-10-01 02:50:00
سلام احسان جونم عزیزم خسته نباشی یلدایت مبارک موقع لایو کنار سفره یلدا با حضور تو بودم فدای روی ماهت - 1399-10-01 02:40:00
روز پرستار رو به مامان مریم عزیزت تبریک بگو دوستش دارم یک دنیا ای کاش عکس جدیدی ازشون ببینم - 1399-10-01 02:26:00
- 1399-10-01 02:22:00
- 1399-10-01 02:20:00
- 1399-10-01 02:19:00
- 1399-10-01 02:18:00
- 1399-10-01 02:16:00
- 1399-10-01 02:14:00
- 1399-10-01 02:12:00
- 1399-10-01 02:11:00
- 1399-10-01 02:10:00
- 1399-10-01 02:07:00
- 1399-10-01 02:07:00
- 1399-10-01 02:06:00
- 1399-10-01 02:04:00
- 1399-10-01 02:01:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی عزیزم خسته کارهایت نباشی مواظب خودت. باش دوستت دارم آرام جانم تویی - 1399-09-25 01:14:00
- 1399-09-25 01:13:00
- 1399-09-25 01:11:00
- 1399-09-25 01:10:00
- 1399-09-25 01:08:00
- 1399-09-25 01:07:00
- 1399-09-25 01:05:00
- 1399-09-25 01:04:00
- 1399-09-25 01:04:00
- 1399-09-25 01:01:00
- 1399-09-25 01:00:00
- 1399-09-25 01:58:00
- 1399-09-25 01:56:00
- 1399-09-25 01:55:00
- 1399-09-25 01:53:00
- 1399-09-25 01:51:00
- 1399-09-25 01:50:00
- 1399-09-25 01:48:00
- 1399-09-25 01:45:00
- 1399-09-25 01:43:00
- 1399-09-25 01:42:00
- 1399-09-25 01:41:00
- 1399-09-25 01:39:00
- 1399-09-25 01:39:00
- 1399-09-25 01:33:00
- 1399-09-25 01:33:00
- 1399-09-25 01:24:00
- 1399-09-25 01:22:00
- 1399-09-20 01:51:00
- 1399-09-20 01:50:00
- 1399-09-20 01:48:00
- 1399-09-20 01:47:00
- 1399-09-20 01:46:00
- 1399-09-20 01:45:00
- 1399-09-20 01:44:00
- 1399-09-20 01:43:00
- 1399-09-20 01:41:00
- 1399-09-20 01:40:00
- 1399-09-20 01:39:00
- 1399-09-20 01:38:00
- 1399-09-20 01:36:00
- 1399-09-20 01:35:00
- 1399-09-20 01:09:00
- 1399-09-20 01:07:00
- 1399-09-20 01:06:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم امروزرفتم کاموای سبز خریدم که واست کلاه و شالگردن و ماسک ببافم عشق من - 1394-09-19 01:54:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم امروزرفتم کاموای سبز خریدم که واست کلاه و شالگردن و ماسک ببافم عشق من - 1394-09-19 01:54:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم امروزرفتم کاموای سبز خریدم که واست کلاه و شالگردن و ماسک ببافم عشق من - 1399-09-19 01:54:00
- 1399-09-19 01:53:00
- 1394-09-19 01:51:00
- 1394-09-19 01:51:00
- 1399-09-19 01:51:00
- 1399-09-19 01:50:00
- 1399-09-19 01:49:00
- 1399-09-19 01:48:00
- 1399-09-19 01:47:00
- 1399-09-19 01:46:00
- 1399-09-19 01:44:00
- 1399-09-19 01:43:00
- 1399-09-19 01:42:00
- 1399-09-19 01:41:00
- 1394-09-19 01:41:00
- 1399-09-19 01:40:00
- 1399-09-19 01:37:00
- 1399-09-18 01:20:00
- 1399-09-18 01:16:00
- 1399-09-18 01:15:00
- 1399-09-18 01:14:00
- 1399-09-18 01:13:00
- 1399-09-18 01:11:00
- 1399-09-18 01:10:00
- 1399-09-18 01:09:00
- 1399-09-18 01:08:00
- 1399-09-18 01:07:00
- 1399-09-18 01:06:00
- 1399-09-18 01:05:00
- 1399-09-18 01:03:00
- 1399-09-18 01:02:00
- 1399-09-18 01:01:00
- 1399-09-18 01:00:00
- 1399-09-18 01:58:00
- 1399-09-18 01:56:00
سلام احسان جونم خوبی فدات بشم خسته نباشی باز فعال شدی استوری میذاری زندگی با تو قشنگه اگرچه سخت باشد - 1399-09-17 02:39:00
احسان جونم روز دانشجو بر تو مبارک عزیز دلم الهی فارغ التحصیلی ات رو ببینم ای جان دلم قربونت برم - 1399-09-17 02:38:00
- 1399-09-17 02:37:00
- 1399-09-17 02:35:00
- 1399-09-17 02:34:00
- 1399-09-17 02:33:00
- 1399-09-17 02:32:00
- 1399-09-17 02:29:00
- 1399-09-17 02:27:00
- 1399-09-17 02:25:00
- 1399-09-17 02:24:00
- 1399-09-17 02:21:00
- 1399-09-17 02:21:00
- 1399-09-17 02:19:00
- 1399-09-17 02:18:00
- 1399-09-17 02:17:00
- 1399-09-17 02:16:00
- 1399-09-17 02:15:00
- 1399-09-17 02:12:00
- 1399-09-17 02:12:00
- 1399-09-17 02:10:00
- 1399-09-17 02:09:00
- 1399-09-17 02:08:00
- 1399-09-17 02:07:00
- 1399-09-17 02:06:00
- 1399-09-17 02:06:00
- 1399-09-17 02:03:00
- 1399-09-17 01:57:00
سلام احسان جونی خسته نباشی عزیزم باز شایعه درست کردن ای وای راستی خاطره رونالدو جالب بود الهی فدات - 1399-09-16 02:00:00
- 1399-09-16 01:58:00
- 1399-09-16 01:57:00
- 1399-09-16 01:56:00
- 1399-09-16 01:55:00
- 1399-09-16 01:53:00
- 1399-09-16 01:51:00
- 1399-09-16 01:50:00
- 1399-09-16 01:48:00
- 1399-09-16 01:47:00
- 1399-09-16 01:45:00
- 1399-09-16 01:44:00
- 1399-09-16 01:43:00
- 1399-09-16 01:42:00
- 1399-09-16 01:41:00
- 1399-09-16 01:39:00
- 1399-09-16 01:38:00
- 1399-09-16 01:37:00
- 1399-09-16 01:34:00
- 1399-09-16 01:33:00
- 1399-09-15 02:05:00
- 1399-09-15 02:04:00
- 1399-09-15 02:03:00
- 1399-09-15 01:59:00
سلام احسان جونم من به فدات شم مبارک باشه تو نظر سنجی برنامه ات پر مخاطب شده خداروشکر واست خوشحالم - 1399-09-15 01:52:00
- 1394-09-15 01:49:00
- 1399-09-15 01:49:00
- 1394-09-15 01:47:00
- 1394-09-15 01:47:00
- 1399-09-15 01:47:00
- 1399-09-15 01:46:00
- 1399-09-15 01:44:00
- 1399-09-15 01:43:00
- 1399-09-15 01:42:00
- 1399-09-15 01:41:00
- 1399-09-15 01:40:00
- 1399-09-15 01:39:00
- 1399-09-15 01:37:00
- 1399-09-15 01:36:00
- 1399-09-15 01:35:00
- 1399-09-15 01:34:00
- 1399-09-15 01:33:00
- 1399-09-15 01:32:00
- 1399-09-15 01:30:00
- 1399-09-15 01:27:00
سلام احسان خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی جون دلم جمعه خوبی داشته باشی دوستت دارم مواظب خودت باش - 1399-09-14 02:40:00
- 1399-09-14 02:38:00
- 1399-09-14 02:36:00
- 1399-09-14 02:33:00
- 1399-09-14 02:29:00
- 1399-09-14 02:26:00
- 1399-09-14 02:24:00
- 1399-09-14 02:23:00
- 1399-09-14 02:22:00
- 1399-09-14 02:21:00
- 1399-09-14 02:20:00
- 1399-09-14 02:19:00
- 1399-09-14 02:18:00
- 1399-09-14 02:17:00
- 1399-09-14 02:15:00
- 1399-09-14 02:14:00
- 1399-09-14 02:13:00
- 1399-09-14 02:13:00
- 1399-09-14 02:12:00
- 1399-09-14 02:11:00
- 1399-09-14 02:09:00
- 1399-09-14 02:07:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده قربونش برم من الهی الهی الهی - 1399-09-13 02:01:00
- 1399-09-13 01:18:00
- 1399-09-13 01:16:00
- 1399-09-13 01:13:00
- 1399-09-13 01:11:00
- 1399-09-13 01:09:00
- 1399-09-13 01:48:00
- 1399-09-13 01:46:00
- 1399-09-13 01:43:00
- 1399-09-13 01:42:00
- 1399-09-13 01:41:00
- 1399-09-13 01:40:00
سلام احسان جونم فدای روی ماهت بشم با لباس سبزت الهی بمیرم که لاغر شدی لایو رو گوشی ام اپل بود ندیدم - 1399-09-12 04:19:00
بزار بیدار شم لایو ات رو ببینم باهات صحبت می کنم الان خیلی ناراحتم چون لایو ات رو نتونستم ببینم - 1399-09-12 04:11:00
- 1399-09-12 04:08:00
- 1399-09-12 04:06:00
- 1399-09-12 04:04:00
- 1394-09-12 04:01:00
- 1399-09-12 03:57:00
- 1399-09-12 03:52:00
- 1399-09-12 03:49:00
- 1399-09-12 03:48:00
- 1399-09-12 03:47:00
- 1399-09-12 03:45:00
- 1399-09-12 03:42:00
- 1399-09-12 03:39:00
- 1399-09-12 03:37:00
- 1399-09-12 03:36:00
- 1399-09-12 03:35:00
- 1399-09-12 03:22:00
- 1399-09-12 03:20:00
- 1399-09-12 03:19:00
- 1399-09-12 03:17:00
- 1399-09-12 03:15:00
- 1394-09-12 01:23:00
- 1394-09-12 01:22:00
- 1394-09-12 01:22:00
- 1394-09-12 01:21:00
- 1394-09-12 01:21:00
- 1394-09-12 01:19:00
- 1394-09-12 01:19:00
- 1394-09-12 01:18:00
سلام احسان جونم شب ات خوش خسته کارهایت نباشی عزیز جانم خوب بخوابی دلتنگ دیدارتم امشب از چشم بد دور - 1399-09-11 01:56:00
- 1399-09-11 01:54:00
- 1399-09-11 01:52:00
- 1399-09-11 01:49:00
- 1399-09-11 01:48:00
- 1399-09-11 01:45:00
- 1399-09-11 01:44:00
- 1399-09-11 01:42:00
- 1399-09-11 01:41:00
- 1399-09-11 01:39:00
- 1399-09-11 01:38:00
- 1399-09-11 01:37:00
- 1399-09-11 01:35:00
- 1399-09-11 01:33:00
- 1399-09-11 01:32:00
- 1399-09-11 01:30:00
- 1399-09-11 01:29:00
- 1399-09-11 01:28:00
- 1399-09-11 01:27:00
- 1399-09-11 01:26:00
- 1399-09-11 01:24:00
- 1399-09-11 01:23:00
- 1399-09-11 01:22:00
- 1399-09-11 01:21:00
- 1399-09-11 01:17:00
- 1399-09-11 01:16:00
- 1399-09-11 01:15:00
- 1399-09-11 01:13:00
- 1399-09-11 01:10:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزم خسته کارهایت نباشی جان دلم امشب روی ماهت رو تو لایو می بینم دلتنگ دیدارتم - 1399-09-10 02:05:00
- 1399-09-10 02:04:00
- 1399-09-10 02:02:00
- 1399-09-10 01:40:00
- 1399-09-10 01:37:00
- 1399-09-10 01:36:00
- 1399-09-10 01:34:00
- 1399-09-10 01:32:00
- 1399-09-10 01:31:00
- 1399-09-10 01:30:00
- 1399-09-10 01:29:00
- 1399-09-10 01:27:00
- 1399-09-10 01:26:00
- 1399-09-10 01:25:00
- 1399-09-10 01:23:00
- 1399-09-10 01:22:00
- 1399-09-10 01:21:00
- 1394-09-10 01:21:00
- 1399-09-09 01:36:00
- 1399-09-09 01:35:00
- 1399-09-09 01:34:00
- 1399-09-09 01:33:00
- 1399-09-09 01:32:00
- 1399-09-09 01:31:00
- 1399-09-09 01:19:00
- 1399-09-09 01:10:00
- 1399-09-09 01:05:00
- 1399-09-09 01:04:00
- 1399-09-09 01:03:00
- 1399-09-09 01:02:00
- 1399-09-09 01:58:00
سلام احسان جونی خوبی وای چقدر خندیدم تو لوکیشن عصر جدیدیک کلاه آبی سرت هست چقدر خندیدم چه با نمک شدی - 1399-09-06 02:24:00
- 1399-09-06 02:23:00
- 1399-09-06 02:22:00
- 1399-09-06 02:21:00
- 1399-09-06 02:20:00
- 1399-09-06 02:18:00
- 1399-09-06 02:17:00
- 1399-09-06 02:16:00
- 1399-09-06 02:15:00
- 1399-09-06 02:14:00
- 1399-09-06 02:13:00
- 1399-09-06 02:12:00
- 1399-09-06 02:10:00
- 1399-09-06 02:10:00
- 1399-09-06 02:07:00
- 1399-09-06 02:06:00
- 1399-09-06 02:05:00
- 1399-09-06 02:03:00
- 1399-09-06 02:02:00
- 1399-09-06 01:59:00
- 1399-09-06 01:59:00
- 1399-09-06 01:58:00
- 1399-09-06 01:57:00
- 1399-09-06 01:56:00
- 1399-09-06 01:55:00
- 1399-09-06 01:54:00
- 1399-09-06 01:52:00
- 1399-09-06 01:50:00
- 1399-09-06 01:50:00
- 1399-09-06 01:46:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز جانم خسته کارهایت نباشی الهی دورت بگردم دلتنگتم بدجورمواظب خودت باش عزیزم - 1399-09-04 02:55:00
- 1399-09-04 02:54:00
- 1399-09-04 02:52:00
- 1399-09-04 02:50:00
- 1399-09-04 02:48:00
- 1399-09-04 02:46:00
- 1399-09-04 02:44:00
- 1399-09-04 02:42:00
- 1399-09-04 02:41:00
- 1399-09-04 02:38:00
- 1399-09-04 02:37:00
- 1399-09-04 02:35:00
- 1399-09-04 02:34:00
- 1399-09-04 02:33:00
- 1399-09-04 02:27:00
- 1399-09-04 02:26:00
- 1399-09-04 02:25:00
- 1399-09-04 02:23:00
- 1399-09-04 02:21:00
- 1399-09-04 02:20:00
- 1399-09-04 02:18:00
- 1399-09-04 02:17:00
- 1399-09-04 02:08:00
- 1399-09-04 02:07:00
- 1399-09-04 02:06:00
- 1399-09-04 02:05:00
- 1399-09-04 02:04:00
- 1399-09-04 02:02:00
- 1399-09-04 02:01:00
- 1399-09-03 02:37:00
- 1399-09-03 02:36:00
- 1399-09-03 02:32:00
- 1399-09-03 02:31:00
- 1399-09-03 02:27:00
- 1399-09-03 02:26:00
- 1399-09-03 02:25:00
- 1399-09-03 02:22:00
- 1399-09-03 02:18:00
- 1399-09-03 02:15:00
- 1399-09-03 02:12:00
- 1399-09-03 02:11:00
- 1399-09-03 02:06:00
- 1399-09-03 02:05:00
- 1399-09-03 02:04:00
- 1399-09-03 02:03:00
- 1399-09-03 02:01:00
- 1399-09-03 01:59:00
- 1399-09-03 01:58:00
- 1399-09-03 01:57:00
- 1399-09-02 01:57:00
- 1399-09-02 01:56:00
- 1399-09-02 01:55:00
- 1399-09-02 01:54:00
- 1399-09-02 01:53:00
- 1399-09-02 01:52:00
- 1399-09-02 01:51:00
- 1399-09-02 01:49:00
- 1399-09-02 01:49:00
- 1399-09-01 01:00:00
- 1399-09-01 01:59:00
- 1399-09-01 01:58:00
- 1399-09-01 01:57:00
- 1399-09-01 01:57:00
سلام احسان جونم دلم برایت یک ذره شده عزیزم امشب پیتزا درست کردم چقدر یادت بوده‌ دوستت دارم دورت بگردم - 1399-08-30 01:50:00
- 1399-08-30 01:49:00
- 1399-08-30 01:48:00
- 1399-08-30 01:47:00
- 1399-08-30 01:46:00
- 1399-08-30 01:45:00
- 1399-08-30 01:44:00
- 1399-08-30 01:43:00
- 1399-08-30 01:42:00
- 1399-08-30 01:41:00
- 1399-08-30 01:40:00
- 1399-08-30 01:38:00
- 1394-08-30 01:38:00
- 1399-08-28 02:28:00
- 1399-08-28 02:27:00
- 1399-08-28 02:26:00
- 1399-08-28 02:25:00
- 1399-08-28 02:24:00
- 1399-08-28 02:23:00
- 1399-08-28 02:19:00
- 1399-08-28 02:17:00
- 1399-08-27 10:48:00
- 1399-08-27 10:47:00
- 1399-08-27 10:46:00
- 1399-08-27 10:45:00
- 1399-08-27 01:50:00
- 1399-08-27 01:47:00
- 1399-08-27 01:46:00
- 1399-08-27 01:45:00
- 1399-08-27 01:44:00
- 1399-08-27 01:41:00
- 1399-08-27 01:40:00
- 1399-08-27 01:38:00
- 1399-08-27 01:36:00
- 1399-08-27 01:28:00
- 1399-08-26 02:08:00
- 1399-08-26 02:06:00
- 1399-08-26 02:04:00
- 1399-08-26 02:03:00
- 1399-08-26 02:02:00
- 1399-08-26 02:01:00
- 1399-08-26 02:00:00
- 1399-08-25 04:22:00
- 1399-08-25 04:20:00
- 1399-08-25 01:21:00
- 1399-08-25 01:20:00
- 1399-08-25 01:18:00
- 1399-08-25 01:17:00
- 1399-08-25 01:16:00
- 1399-08-25 01:15:00
- 1399-08-24 01:55:00
- 1399-08-24 01:54:00
- 1399-08-24 01:53:00
- 1399-08-24 01:50:00
- 1399-08-24 01:49:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزم روز جمعه ات بخیر امروز تولد آقای یراحی بهشون تبریک بگو الهی ۱۰۰۰ ساله شون - 1399-08-23 10:58:00
- 1399-08-23 10:56:00
- 1399-08-23 10:55:00
- 1399-08-23 10:53:00
- 1399-08-23 01:44:00
- 1399-08-23 01:41:00
- 1399-08-23 01:40:00
- 1399-08-23 01:34:00
- 1399-08-23 01:33:00
- 1399-08-23 01:32:00
- 1399-08-23 01:30:00
- 1399-08-23 01:29:00
- 1399-08-23 01:27:00
- 1399-08-23 01:27:00
- 1399-08-22 01:29:00
- 1399-08-22 01:28:00
- 1399-08-22 01:27:00
- 1399-08-22 01:25:00
- 1399-08-22 01:24:00
- 1399-08-21 01:28:00
- 1399-08-21 01:27:00
- 1399-08-21 01:26:00
- 1399-08-21 01:24:00
- 1399-08-21 01:23:00
- 1399-08-21 01:22:00
- 1394-08-21 01:52:00
- 1394-08-21 01:52:00
- 1394-08-21 01:51:00
- 1394-08-21 01:51:00
- 1394-08-21 01:50:00
- 1394-08-21 01:50:00
- 1394-08-21 01:48:00
- 1394-08-21 01:48:00
- 1399-08-20 09:58:00
- 1399-08-20 09:57:00
- 1399-08-20 09:56:00
- 1399-08-20 09:55:00
- 1399-08-20 09:53:00
- 1399-08-20 09:52:00
- 1399-08-20 09:52:00
- 1399-08-20 09:52:00
- 1399-08-20 01:10:00
- 1399-08-20 01:09:00
- 1399-08-20 01:08:00
- 1399-08-20 01:07:00
- 1399-08-20 01:06:00
- 1399-08-20 01:04:00
- 1399-08-19 01:01:00
- 1399-08-19 01:59:00
- 1399-08-19 01:58:00
- 1399-08-19 01:58:00
- 1399-08-19 01:56:00
- 1399-08-19 01:55:00
- 1399-08-19 01:55:00
- 1399-08-19 01:53:00
- 1399-08-19 01:44:00
- 1399-08-19 01:44:00
- 1399-08-19 01:44:00
سلام احسان جون خسته نباشی الهی من فدات بشم که لایو میذاری بدجور دلتنگتم عزیزم پیراهن فیروزه ای بپوش - 1399-08-18 01:36:00
- 1399-08-18 01:34:00
- 1399-08-18 01:33:00
- 1399-08-18 01:32:00
- 1399-08-18 01:31:00
- 1399-08-18 01:29:00
- 1399-08-17 11:15:00
- 1399-08-17 11:14:00
- 1399-08-17 11:11:00
- 1399-08-17 11:09:00
- 1399-08-17 11:02:00
سلام احسان جونم خوبی ۳۸ سالگی خوش می گذرد دوستت دارم بهترینم انشالله ۱۰۰۰ سالگیت فدای تو بشم عزیزدلم - 1399-08-17 01:38:00
- 1399-08-17 01:35:00
- 1399-08-16 18:08:00
- 1399-08-16 18:07:00
- 1399-08-16 18:05:00
- 1399-08-16 18:04:00
- 1399-08-16 18:02:00
- 1399-08-16 18:00:00
- 1399-08-16 17:42:00
- 1399-08-16 17:40:00
- 1399-08-16 17:39:00
- 1399-08-16 17:38:00
- 1399-08-16 17:36:00
- 1399-08-16 17:35:00
- 1399-08-16 17:34:00
- 1399-08-16 17:33:00
- 1399-08-16 17:29:00
- 1399-08-16 17:28:00
- 1399-08-16 17:27:00
سلام احسان جونم تولدت مبارک عزیزم چه متن زیبا و دل نشینی نوشتی فدای اون آرزوهات کودک سه ساله بمان - 1399-08-15 16:12:00
- 1399-08-15 16:00:00
- 1399-08-15 15:55:00
- 1399-08-15 15:52:00
- 1399-08-15 15:49:00
- 1399-08-15 15:45:00
- 1399-08-15 15:41:00
- 1399-08-15 15:38:00
- 1399-08-15 15:36:00
سلام احسان جونم تولدت مبارک تا ۵ صبح بیدار موندم تا اولین نفری باشم تولد ۳۸ سالگی ات رو تبریک میگم - 1399-08-15 04:59:00
- 1399-08-15 04:58:00
- 1399-08-15 04:52:00
- 1399-08-15 04:50:00
تولدت مبارک نفس زندگیم احسان جونم الهی شمع 38 سالگی ات با دنیایی از عشق و آرزوهای قشنگ باشد الهییییی - 1394-08-15 04:19:00
تولد دلبرم احسان جونم مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1394-08-15 04:18:00
تولدت مبارک بهترینم دوستت دارم - 1394-08-15 04:17:00
تولدت مبارک بهترینم دوستت دارم - 1394-08-15 04:17:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1394-08-15 04:17:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1394-08-15 04:16:00
تولد دلبرم احسان جونم مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1394-08-15 04:15:00
احسان جونم دوستت دارم تا آخر عمرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1394-08-15 04:14:00
احسان تولدت مبارک الهی 1000 سالگیت رو جشن بگیرم - 1394-08-15 04:14:00
تولدت مبارک بهترینم دوستت دارم - 1394-08-15 04:13:00
تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1394-08-15 04:12:00
تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک خوش امدی به دنیام - 1394-08-15 04:12:00
تولدت مبارک بهترینم دوستت دارم - 1394-08-15 04:11:00
تولدت مبارک نفس زندگیم احسان جونم الهی شمع38سالگی ات با دنیایی از عشق و آرزوهای قشنگ باشد الهییییی - 1394-08-15 04:10:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1394-08-15 04:09:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1394-08-15 04:08:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1394-08-15 04:07:00
- 1399-08-14 01:57:00
- 1399-08-14 01:55:00
- 1399-08-14 01:54:00
- 1399-08-14 01:53:00
- 1399-08-14 01:52:00
- 1399-08-14 01:51:00
- 1399-08-14 01:46:00
- 1399-08-14 01:45:00
- 1399-08-14 01:43:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1394-08-13 02:27:00
- 1399-08-13 01:57:00
- 1399-08-13 01:56:00
- 1399-08-13 01:55:00
- 1399-08-13 01:54:00
- 1399-08-13 01:52:00
- 1399-08-13 01:52:00
- 1399-08-13 01:50:00
- 1399-08-13 01:49:00
سلام احسان جونم خوبی چقدر فعال بودی استوری گذاشتی آهنگ معرفی کردی سه روز تا تولدت می بوسمت فدات بشم - 1399-08-12 01:50:00
- 1399-08-12 01:49:00
- 1399-08-12 01:48:00
- 1399-08-12 01:47:00
- 1399-08-12 01:46:00
- 1399-08-12 01:45:00
- 1399-08-12 01:43:00
- 1399-08-12 01:42:00
- 1399-08-12 01:42:00
- 1399-08-12 01:40:00
- 1399-08-11 01:18:00
سلام احسان جونی خوبی خسته کارهایت نباشی الهی فدات بشم چهار روز دیگه تولدته بهترین دنیایی دوستت دارم - 1399-08-11 01:18:00
- 1399-08-11 01:17:00
- 1399-08-11 01:13:00
- 1399-08-11 01:12:00
- 1399-08-11 01:11:00
- 1399-08-11 01:10:00
- 1399-08-11 01:07:00
- 1399-08-11 01:06:00
- 1399-08-11 01:02:00
- 1399-08-10 01:12:00
- 1399-08-10 01:11:00
- 1399-08-10 01:09:00
- 1399-08-10 01:08:00
- 1399-08-10 01:06:00
- 1399-08-10 01:06:00
- 1399-08-10 01:03:00
- 1399-08-09 01:46:00
- 1399-08-09 01:43:00
- 1399-08-09 01:42:00
- 1399-08-09 01:41:00
- 1399-08-09 01:40:00
- 1399-08-09 01:37:00
- 1399-08-09 01:36:00
- 1399-08-09 01:35:00
- 1399-08-08 01:20:00
- 1399-08-08 01:19:00
- 1399-08-08 01:18:00
- 1399-08-08 01:17:00
- 1399-08-08 01:16:00
- 1399-08-08 01:15:00
- 1399-08-08 01:14:00
- 1399-08-08 01:13:00
- 1399-08-08 01:11:00
- 1399-08-07 21:37:00
- 1399-08-07 21:36:00
راستی آبان شد و تولدت شد فدات بشم وای درخت زالزالک چقدر این میوه رو دست دارم جایت خالی خوردم - 1399-08-07 02:26:00
- 1399-08-07 02:24:00
- 1399-08-07 02:19:00
- 1399-08-07 02:18:00
- 1399-08-07 02:10:00
- 1399-08-07 02:09:00
- 1399-08-07 02:08:00
- 1399-08-07 02:07:00
- 1399-08-07 02:06:00
- 1399-08-07 02:05:00
- 1399-08-05 01:30:00
- 1399-08-05 01:29:00
- 1399-08-05 01:28:00
- 1399-08-05 01:28:00
- 1399-08-05 01:27:00
- 1399-08-05 01:26:00
- 1399-08-05 01:24:00
- 1399-08-05 01:23:00
- 1399-08-05 01:10:00
- 1399-08-04 01:56:00
- 1399-08-04 01:55:00
- 1399-08-04 01:53:00
- 1399-08-04 01:52:00
- 1399-08-03 11:53:00
- 1399-08-03 11:37:00
- 1399-08-03 11:36:00
- 1399-08-03 11:34:00
- 1399-08-03 11:33:00
- 1399-08-03 11:30:00
- 1399-08-03 01:52:00
- 1399-08-03 01:49:00
- 1399-08-03 01:48:00
- 1399-08-03 01:46:00
- 1399-08-03 01:46:00
- 1399-08-02 22:45:00
- 1399-08-02 22:43:00
- 1399-08-02 22:41:00
- 1394-08-02 22:38:00
- 1394-08-02 22:38:00
- 1394-08-02 22:37:00
- 1394-08-02 22:37:00
- 1399-08-02 15:23:00
- 1399-08-02 15:22:00
- 1399-08-02 15:21:00
- 1399-08-02 15:21:00
- 1399-08-02 14:39:00
- 1399-08-02 01:42:00
- 1399-08-02 01:12:00
- 1399-08-02 01:11:00
- 1399-08-02 01:10:00
- 1399-08-02 01:09:00
- 1399-08-02 01:07:00
- 1399-08-02 01:06:00
- 1399-08-02 01:04:00
- 1399-08-02 01:02:00
- 1399-08-01 23:45:00
- 1399-08-01 23:44:00
- 1399-08-01 01:33:00
- 1399-08-01 01:32:00
- 1399-08-01 01:30:00
- 1399-08-01 01:30:00
- 1399-08-01 01:27:00
سلام احسان جونم روزت بخیر عزیز جانم حالت چطوره خوبی جان دلم دلم واست تنگ شده خسته کارهایت نباشی عزیز - 1399-07-30 10:55:00
- 1399-07-30 10:54:00
- 1399-07-30 10:53:00
- 1399-07-30 10:52:00
- 1399-07-30 10:51:00
- 1399-07-30 10:50:00
- 1399-07-30 10:41:00
- 1399-07-30 10:39:00
- 1399-07-30 10:35:00
- 1399-07-30 02:00:00
- 1399-07-30 01:59:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1394-07-29 01:47:00
- 1399-07-29 01:14:00
- 1399-07-29 01:07:00
- 1399-07-29 01:06:00
- 1399-07-29 01:05:00
- 1394-07-29 01:03:00
- 1399-07-29 01:02:00
- 1394-07-29 01:01:00
- 1399-07-29 01:01:00
- 1399-07-29 01:59:00
- 1399-07-29 01:58:00
- 1399-07-29 01:56:00
- 1399-07-29 01:55:00
- 1399-07-29 01:54:00
- 1399-07-29 01:53:00
- 1394-07-28 01:07:00
- 1399-07-28 01:07:00
- 1399-07-28 01:06:00
- 1399-07-28 01:05:00
- 1399-07-27 11:02:00
- 1399-07-27 10:52:00
- 1399-07-27 10:51:00
- 1399-07-27 10:50:00
- 1399-07-27 10:49:00
- 1399-07-27 01:07:00
- 1399-07-27 01:06:00
- 1399-07-27 01:05:00
- 1394-07-27 01:03:00
- 1399-07-27 01:03:00
- 1399-07-26 11:56:00
یا امام رضا ع خودت کمک کن هرکسی که عاشقه به عشق اش برسد - 1394-07-26 11:54:00
- 1399-07-26 11:53:00
- 1399-07-26 11:51:00
- 1399-07-26 11:50:00
- 1399-07-25 18:48:00
- 1399-07-25 18:48:00
- 1399-07-25 18:46:00
- 1399-07-25 18:45:00
- 1399-07-25 18:37:00
- 1399-07-25 18:36:00
- 1399-07-25 18:35:00
- 1399-07-25 18:33:00
- 1399-07-25 18:33:00
- 1399-07-25 01:51:00
- 1399-07-25 01:25:00
- 1399-07-24 01:17:00
- 1399-07-24 01:16:00
- 1399-07-24 01:15:00
- 1399-07-24 01:13:00
- 1399-07-24 01:12:00
- 1399-07-24 01:09:00
- 1399-07-24 01:08:00
- 1399-07-24 01:07:00
- 1399-07-23 01:05:00
- 1399-07-23 01:04:00
- 1399-07-23 01:02:00
- 1399-07-22 15:46:00
- 1399-07-22 15:45:00
- 1399-07-22 15:44:00
- 1399-07-22 15:42:00
سلام احسان جون عزیزم دلم حالت چطوره خوبی یک عکس جدید از خودت بذار یا لایو بذار تا روی ماهت رو ببینم - 1399-07-22 01:26:00
- 1399-07-22 01:25:00
- 1399-07-22 01:24:00
- 1399-07-22 01:23:00
- 1399-07-22 01:22:00
- 1399-07-22 01:20:00
- 1399-07-22 01:19:00
- 1399-07-22 01:17:00
- 1399-07-22 01:17:00
- 1399-07-22 01:15:00
- 1399-07-22 01:15:00
- 1399-07-22 01:13:00
- 1399-07-22 01:12:00
- 1399-07-22 01:10:00
- 1399-07-22 01:09:00
- 1399-07-22 01:08:00
- 1399-07-22 01:08:00
- 1399-07-22 01:07:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزم وای استاد شجریان رفت آدم‌های خوب می روند چه سعادتی اربعین و کنار فردوسی - 1399-07-20 01:57:00
- 1399-07-20 01:54:00
- 1399-07-20 01:53:00
- 1399-07-20 01:52:00
- 1399-07-20 01:51:00
- 1399-07-20 01:50:00
- 1399-07-20 01:49:00
- 1399-07-20 01:45:00
- 1399-07-20 01:43:00
- 1399-07-20 01:42:00
- 1399-07-20 01:41:00
- 1399-07-20 01:40:00
- 1399-07-18 01:40:00
- 1399-07-18 01:39:00
- 1399-07-18 01:37:00
- 1399-07-18 01:37:00
- 1399-07-17 01:42:00
- 1399-07-17 01:40:00
- 1399-07-17 01:39:00
- 1399-07-17 01:38:00
یا حسین جانم دست همه رو بگیر - 1394-07-16 17:48:00
یا حسین جانم - 1394-07-16 17:47:00
- 1394-07-16 17:47:00
- 1394-07-16 17:46:00
- 1394-07-16 17:41:00
سلام احسان جونی خوبی عزیز دلم الهی من فدای روی ماهت بشم دلتنگتم رخ بنما عزیز جانم دوستت دارم بهترینم - 1399-07-16 15:14:00
- 1399-07-16 15:13:00
- 1399-07-16 15:12:00
- 1399-07-16 15:11:00
- 1399-07-16 15:10:00
- 1399-07-16 15:09:00
- 1399-07-16 15:08:00
- 1399-07-16 01:56:00
- 1399-07-16 01:50:00
- 1399-07-16 01:49:00
- 1399-07-16 01:47:00
- 1399-07-16 01:46:00
- 1394-07-16 01:46:00
- 1399-07-16 01:45:00
- 1394-07-16 01:44:00
- 1399-07-16 01:43:00
- 1394-07-16 01:43:00
- 1399-07-16 01:41:00
- 1399-07-16 01:40:00
- 1399-07-16 01:39:00
- 1399-07-16 01:38:00
- 1399-07-15 01:36:00
- 1399-07-15 01:35:00
- 1399-07-15 01:33:00
- 1399-07-15 01:31:00
- 1399-07-15 01:30:00
- 1399-07-14 12:26:00
- 1399-07-14 12:24:00
- 1399-07-14 12:24:00
- 1399-07-14 12:22:00
سلام احسان جونم ای جانم شکل خنده داری که در آوردی مردم از خنده وای لباس بافت و کلاه سرما نخوری خخخ - 1399-07-14 01:46:00
- 1399-07-14 01:45:00
- 1399-07-14 01:44:00
- 1399-07-14 01:43:00
- 1399-07-14 01:42:00
- 1399-07-14 01:40:00
- 1399-07-14 01:36:00
- 1399-07-13 09:12:00
- 1399-07-13 01:50:00
- 1399-07-13 01:48:00
- 1399-07-13 01:47:00
- 1399-07-13 01:45:00
- 1399-07-13 01:43:00
- 1399-07-13 01:42:00
- 1399-07-13 01:39:00
- 1399-07-11 22:34:00
- 1399-07-11 22:33:00
- 1394-07-11 22:30:00
- 1399-07-11 22:30:00
- 1399-07-11 22:29:00
- 1399-07-11 22:28:00
- 1399-07-11 22:26:00
- 1399-07-11 10:55:00
- 1399-07-11 10:54:00
- 1399-07-11 10:53:00
- 1399-07-11 10:51:00
سلام احسان جون خوبی خسته کارهایت نباشی عزیزم شب ات خوش - 1399-07-11 01:03:00
- 1399-07-10 21:52:00
- 1399-07-10 19:49:00
- 1399-07-10 19:40:00
- 1399-07-10 12:10:00
- 1399-07-10 11:19:00
- 1399-07-10 11:18:00
- 1399-07-10 11:17:00
- 1399-07-10 11:16:00
- 1399-07-10 01:40:00
- 1394-07-10 01:38:00
- 1399-07-10 01:38:00
- 1399-07-10 01:35:00
- 1399-07-09 23:53:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1394-07-09 01:54:00
- 1399-07-09 01:00:00
- 1399-07-09 01:59:00
- 1399-07-08 19:38:00
- 1399-07-08 19:37:00
- 1399-07-08 19:35:00
- 1399-07-08 19:32:00
- 1399-07-08 19:31:00
- 1399-07-08 01:17:00
- 1399-07-08 01:16:00
- 1399-07-08 01:15:00
- 1399-07-08 01:45:00
- 1394-07-08 01:45:00
- 1394-07-08 01:45:00
- 1399-07-07 14:56:00
- 1399-07-07 14:54:00
- 1399-07-07 14:53:00
- 1399-07-07 07:32:00
- 1399-07-07 07:30:00
- 1399-07-07 07:26:00
- 1399-07-07 07:25:00
- 1399-07-07 07:24:00
- 1399-07-07 01:21:00
- 1399-07-07 01:19:00
سلام احسان جونم خوبی مبارک باشه تیم محبوب ات برد خوشحالم که حالت خیلی خوبه خدا رو شکر مواظب خودت باش - 1399-07-07 01:41:00
- 1399-07-07 01:39:00
- 1399-07-07 01:38:00
- 1399-07-07 01:37:00
- 1399-07-07 01:36:00
- 1399-07-07 01:35:00
- 1399-07-07 01:34:00
- 1399-07-07 01:32:00
- 1399-07-06 01:30:00
- 1399-07-06 01:29:00
- 1399-07-05 20:17:00
- 1399-07-05 20:16:00
- 1399-07-05 20:15:00
- 1399-07-05 20:14:00
- 1399-07-05 20:12:00
- 1399-07-05 20:04:00
- 1399-07-04 23:51:00
- 1399-07-04 23:50:00
- 1399-07-04 23:49:00
- 1399-07-04 23:48:00
- 1399-07-04 23:46:00
- 1399-07-04 23:45:00
- 1399-07-04 23:44:00
- 1399-07-04 23:43:00
- 1399-07-04 23:42:00
- 1399-07-04 23:40:00
ا - 1394-07-04 01:20:00
ا - 1399-07-04 01:19:00
- 1399-07-04 01:59:00
- 1399-07-04 01:59:00
- 1399-07-04 01:57:00
- 1399-07-04 01:50:00
- 1399-07-03 15:42:00
- 1399-07-03 15:39:00
- 1399-07-03 15:37:00
- 1399-07-03 15:36:00
- 1399-07-03 15:33:00
- 1399-07-03 15:32:00
- 1399-07-03 01:33:00
- 1399-07-03 01:32:00
- 1399-07-03 01:30:00
- 1399-07-03 01:29:00
- 1399-07-03 01:28:00
- 1399-07-03 01:27:00
- 1399-07-03 01:26:00
- 1399-07-03 01:24:00
- 1399-07-03 01:23:00
- 1399-07-03 01:22:00
- 1399-07-03 01:21:00
- 1399-07-03 01:19:00
- 1399-07-02 01:16:00
- 1399-07-02 01:15:00
- 1399-07-01 20:25:00
- 1399-07-01 20:23:00
- 1399-07-01 20:22:00
- 1399-07-01 16:40:00
- 1399-07-01 16:39:00
- 1399-07-01 16:38:00
- 1399-07-01 16:37:00
- 1399-07-01 16:36:00
- 1399-07-01 16:34:00
- 1399-07-01 16:33:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عشق پاییزی - 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
سلام احسان جون حالت خوبه عزیزم خسته کارهایت نباشی عزیزتر از جانم - 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 1399-06-30 17:15:00
- 1399-06-30 17:10:00
- 1399-06-30 12:38:00
- 1399-06-30 12:37:00
- 1399-06-30 01:23:00
- 1399-06-30 01:22:00
سلام احسان جون جونی حالت چطوره خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی امروز واست صدقه دادم از چشم بددورباش - 1399-06-29 15:11:00
- 1399-06-29 15:04:00
- 1399-06-29 11:34:00
- 1399-06-29 11:01:00
- 1399-06-29 10:59:00
- 1399-06-29 10:58:00
- 1399-06-28 23:19:00
- 1399-06-28 23:17:00
- 1399-06-28 23:16:00
- 1399-06-28 19:41:00
- 1399-06-28 19:40:00
- 1399-06-28 16:46:00
- 1399-06-28 16:44:00
- 1399-06-28 16:42:00
- 1399-06-28 16:41:00
- 1399-06-28 10:21:00
- 1399-06-28 10:20:00
- 1399-06-28 10:16:00
- 1399-06-27 23:54:00
- 1394-06-27 23:42:00
- 1394-06-27 23:42:00
- 1399-06-27 23:42:00
- 1399-06-27 23:40:00
- 1399-06-27 16:31:00
- 1399-06-27 16:30:00
سلام احسان جونم عزیز دلم حالت خوبه خسته کارهایت نباشی مواظب خودت باش عشق مهربونم دلتنگتم خیلی خیلی - 1399-06-27 12:43:00
- 1399-06-27 12:41:00
- 1399-06-27 12:39:00
- 1399-06-27 12:38:00
- 1399-06-26 23:34:00
- 1399-06-26 23:33:00
- 1399-06-26 23:32:00
- 1399-06-26 23:31:00
- 1399-06-26 23:30:00
- 1399-06-26 23:28:00
- 1399-06-26 23:26:00
- 1399-06-26 23:25:00
- 1399-06-26 23:24:00
- 1399-06-26 23:23:00
- 1399-06-26 23:14:00
- 1399-06-26 01:26:00
- 1399-06-26 01:24:00
- 1399-06-26 01:23:00
- 1399-06-25 20:52:00
- 1399-06-25 20:51:00
- 1399-06-25 20:46:00
- 1399-06-25 20:46:00
- 1399-06-25 20:44:00
- 1399-06-25 20:42:00
- 1399-06-25 20:36:00
- 1394-06-25 01:53:00
- 1394-06-25 01:53:00
- 1394-06-25 01:52:00
- 1399-06-24 22:45:00
- 1399-06-24 22:44:00
- 1399-06-24 22:42:00
سلام احسان جونم حالت خوبه عزیزم خسته کارهایت نباشی دلم ‌واست یک ذره شده کجایی عزیزم دوستت دارم بهترین - 1399-06-24 15:26:00
- 1399-06-24 15:25:00
- 1399-06-24 15:23:00
- 1399-06-24 15:22:00
- 1399-06-24 15:21:00
- 1399-06-24 10:24:00
- 1399-06-24 10:23:00
- 1399-06-24 10:21:00
- 1399-06-24 02:52:00
- 1399-06-24 02:50:00
- 1399-06-24 02:49:00
- 1399-06-24 02:48:00
- 1399-06-24 02:46:00
- 1399-06-24 02:44:00
- 1399-06-24 02:42:00
- 1399-06-24 02:40:00
سلام احسان جون حالت چطوره خوبی چه خبرا چکار می کنی عزیزم مواظب خودت باش جانم دوستت دارم می بوسمت - 1399-06-23 01:57:00
سلام احسان جون حالت چطوره خوبی چه خبرا چکار می کنی عزیزم مواظب خودت باش جانم دوستت دارم می بوسمت - 1399-06-23 01:57:00
- 1399-06-23 01:55:00
- 1399-06-23 01:55:00
- 1399-06-23 01:54:00
- 1399-06-23 01:52:00
- 1399-06-23 01:51:00
- 1399-06-23 01:49:00
- 1399-06-23 01:48:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی عزیزم به شدت دلتنگتم مواظب خودت باش قربونت برم من ای جان دلم میبوسمت - 1399-06-22 01:36:00
- 1399-06-22 01:33:00
- 1399-06-22 01:32:00
- 1399-06-22 01:31:00
- 1399-06-22 01:28:00
- 1399-06-22 01:27:00
- 1399-06-22 01:26:00
سلام احسان جونم حالت خوبه جمعه آت بخیر و شادی و موفقیت باشدعزیزم مواظب خودت باش - 1399-06-21 12:12:00
- 1399-06-21 10:35:00
- 1399-06-21 10:34:00
- 1399-06-21 10:33:00
- 1399-06-21 01:43:00
- 1399-06-20 23:18:00
- 1399-06-20 21:49:00
- 1399-06-20 21:48:00
- 1399-06-20 19:10:00
- 1399-06-20 19:09:00
- 1399-06-20 19:08:00
- 1399-06-20 11:57:00
- 1399-06-20 10:33:00
- 1399-06-20 10:31:00
- 1399-06-20 10:30:00
- 1399-06-20 10:29:00
- 1399-06-20 01:09:00
- 1399-06-20 01:08:00
- 1399-06-20 01:07:00
- 1399-06-20 01:05:00
- 1399-06-20 01:04:00
- 1399-06-20 01:03:00
- 1399-06-20 01:00:00
- 1399-06-19 10:24:00
- 1399-06-19 10:21:00
- 1399-06-19 10:19:00
- 1399-06-19 10:18:00
- 1399-06-18 15:02:00
- 1399-06-18 15:01:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی عزیزم چه خبرا چکار می کنی از خودت خبربیار عشق من - 1399-06-18 01:52:00
- 1399-06-18 01:49:00
- 1399-06-18 01:47:00
- 1399-06-18 01:46:00
- 1399-06-18 01:45:00
- 1399-06-18 01:43:00
سلام احسان جونم الهی فدایت بشم دلتنگتم کجایی کجایی کجایی حالت خوبه عزیزم - 1399-06-17 01:54:00
- 1399-06-17 01:53:00
- 1399-06-17 01:52:00
- 1399-06-17 01:50:00
- 1399-06-17 01:49:00
- 1399-06-17 01:48:00
- 1399-06-17 01:47:00
- 1399-06-17 01:45:00
- 1399-06-17 01:44:00
سلام احسان جونم خوبی چکار می کنی دلم واست یک ذره شده لایو بذار تا روی ماهت رو ببینم قربونت برم عزیزم - 1399-06-16 01:59:00
- 1399-06-16 01:58:00
- 1399-06-16 01:56:00
- 1399-06-16 01:54:00
- 1399-06-16 01:53:00
- 1399-06-16 01:52:00
- 1399-06-16 01:51:00
- 1399-06-16 01:50:00
- 1399-06-16 01:49:00
- 1399-06-16 01:47:00
- 1399-06-16 01:46:00
- 1399-06-16 01:45:00
- 1399-06-16 01:42:00
- 1399-06-16 01:40:00
- 1399-06-16 01:39:00
- 1399-06-16 01:38:00
- 1399-06-16 01:37:00
- 1399-06-16 01:35:00
یا حسین جانم - 1394-06-15 16:29:00
- 1394-06-15 16:28:00
- 1394-06-15 16:20:00
- 1399-06-11 19:07:00
- 1399-06-11 19:06:00
- 1399-06-11 19:04:00
- 1399-06-11 19:03:00
- 1399-06-11 19:01:00
- 1399-06-11 18:59:00
- 1399-06-11 18:58:00
- 1399-06-11 18:56:00
صحبتی با احسان جونی - 1394-06-11 01:31:00
- 1399-06-11 01:19:00
- 1399-06-11 01:18:00
- 1399-06-11 01:16:00
- 1399-06-11 01:15:00
- 1399-06-11 01:14:00
- 1399-06-11 01:13:00
- 1399-06-09 16:54:00
- 1399-06-09 16:53:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1394-06-09 03:23:00
- 1399-06-09 03:17:00
- 1399-06-09 03:16:00
- 1399-06-09 03:14:00
- 1399-06-09 03:13:00
- 1399-06-09 03:11:00
- 1399-06-09 03:10:00
- 1399-06-09 03:07:00
- 1399-06-09 03:06:00
- 1399-06-09 03:04:00
- 1399-06-09 03:02:00
- 1399-06-09 02:57:00
- 1399-06-09 02:53:00
- 1399-06-09 02:50:00
- 1399-06-09 02:49:00
- 1399-06-09 02:48:00
- 1399-06-09 02:47:00
- 1399-06-09 02:45:00
- 1399-06-09 02:44:00
- 1399-06-09 02:42:00
- 1399-06-09 02:41:00
- 1399-06-09 02:38:00
- 1399-06-09 02:37:00
- 1399-06-09 02:34:00
یا حسین جانم دست همه رو بگیر و منم به احسان برسان الهی آمین - 1394-06-07 16:37:00
یا حسین جانم یا ابوالفض دست همه رو بگیر - 1394-06-07 16:37:00
- 1394-06-07 16:36:00
- 1394-06-07 16:36:00
- 1394-06-07 16:35:00
- 1394-06-07 16:35:00
- 1394-06-07 16:34:00
- 1394-06-07 16:33:00
- 1399-06-03 01:37:00
- 1399-06-03 01:34:00
- 1399-06-03 01:32:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1394-06-02 01:41:00
- 1394-06-02 01:11:00
- 1399-06-02 01:11:00
- 1399-06-02 01:10:00
- 1399-06-02 01:07:00
- 1399-06-02 01:06:00
- 1399-06-02 01:04:00
- 1399-06-02 01:02:00
- 1399-06-02 01:00:00
- 1399-06-01 16:04:00
- 1399-06-01 16:02:00
- 1399-06-01 16:01:00
- 1399-06-01 15:58:00
- 1399-06-01 15:54:00
- 1399-06-01 15:53:00
- 1399-06-01 15:51:00
- 1399-06-01 15:50:00
- 1399-06-01 15:48:00
- 1399-06-01 15:47:00
- 1399-06-01 15:46:00
- 1399-06-01 15:45:00
- 1399-06-01 15:42:00
- 1399-06-01 15:21:00
- 1394-06-01 15:21:00
- 1399-06-01 15:18:00
- 1399-06-01 15:10:00
یا حسین جانم دست همه رو بگیر - 1394-06-01 01:41:00
یا حسین جانم - 1394-06-01 01:41:00
- 1394-06-01 01:40:00
- 1394-06-01 01:40:00
- 1394-06-01 01:40:00
- 1394-06-01 01:39:00
- 1394-06-01 01:39:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-05-29 02:36:00
- 1394-05-28 01:34:00
- 1399-05-27 01:53:00
- 1399-05-27 01:49:00
- 1399-05-27 01:46:00
- 1399-05-27 01:43:00
- 1399-05-27 01:39:00
- 1399-05-27 01:37:00
- 1399-05-27 01:34:00
- 1399-05-27 01:32:00
- 1399-05-26 21:37:00
- 1399-05-26 21:36:00
- 1399-05-26 21:34:00
- 1399-05-26 21:33:00
- 1399-05-26 21:31:00
- 1399-05-26 21:19:00
سلام احسان جونم مبارک باشه تندیس بهترین چهره تلویزیونی شدنت ررا الهی که همیشه موفق و از چشم بددور - 1394-05-26 21:03:00
- 1394-05-26 21:03:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1394-05-26 20:59:00
- 1394-05-26 20:58:00
- 1394-05-26 20:58:00
صحبتهایی با احسان جونم - 1394-05-26 01:01:00
ا - 1399-05-20 01:41:00
- 1399-05-20 01:41:00
- 1399-05-20 01:40:00
- 1399-05-20 01:38:00
- 1399-05-20 01:37:00
- 1399-05-20 01:33:00
- 1399-05-20 01:31:00
- 1399-05-20 01:29:00
- 1399-05-20 01:28:00
- 1399-05-20 01:17:00
- 1399-05-20 01:14:00
- 1394-05-20 01:45:00
- 1394-05-20 01:44:00
- 1394-05-20 01:44:00
- 1394-05-20 01:43:00
- 1394-05-20 01:43:00
- 1394-05-20 01:42:00
سلام احسان جونم خسته کارهایت نباش دلتنگتم یک استوری عاشقانه بذار تا دلم باز بشه جان دلم فدات بشم عشق - 1399-05-14 02:37:00
- 1399-05-14 02:36:00
- 1399-05-14 02:33:00
- 1399-05-14 02:31:00
- 1399-05-14 02:28:00
- 1399-05-14 02:27:00
- 1399-05-14 02:26:00
- 1399-05-14 02:24:00
- 1399-05-14 02:22:00
- 1399-05-14 02:13:00
- 1399-05-14 02:12:00
- 1399-05-14 02:11:00
- 1399-05-14 02:09:00
- 1399-05-14 02:08:00
- 1399-05-14 02:06:00
- 1394-05-14 02:06:00
- 1394-05-14 02:06:00
- 1399-05-14 02:05:00
- 1394-05-14 02:05:00
- 1399-05-14 02:03:00
- 1394-05-14 01:57:00
- 1394-05-14 01:55:00
- 1394-05-14 01:53:00
- 1394-05-14 01:53:00
- 1394-05-14 01:51:00
- 1394-05-14 01:48:00
- 1394-05-14 01:45:00
- 1394-05-14 01:43:00
- 1394-05-14 01:42:00
- 1394-05-14 01:40:00
- 1394-05-14 01:39:00
- 1399-05-08 01:07:00
- 1399-05-08 01:50:00
- 1399-05-08 01:48:00
- 1399-05-08 01:46:00
- 1399-05-07 23:06:00
- 1399-05-07 23:03:00
- 1399-05-07 23:02:00
- 1399-05-07 23:00:00
- 1399-05-07 22:58:00
- 1399-05-07 22:56:00
- 1399-05-07 22:48:00
- 1399-05-07 22:46:00
- 1399-05-07 22:45:00
- 1399-05-07 22:44:00
- 1399-05-07 22:42:00
- 1399-05-07 22:41:00
- 1399-05-07 22:39:00
- 1399-05-07 21:12:00
- 1399-05-07 21:10:00
- 1399-05-07 21:07:00
- 1399-05-07 21:06:00
- 1399-05-07 20:54:00
- 1399-05-07 20:52:00
- 1399-05-07 20:51:00
- 1399-05-07 20:49:00
- 1399-05-07 20:48:00
- 1399-05-07 20:45:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1399-05-06 01:14:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-04-30 01:39:00
- 1399-04-30 01:15:00
- 1399-04-30 01:12:00
- 1399-04-30 01:11:00
- 1399-04-30 01:10:00
- 1399-04-30 01:09:00
- 1399-04-30 01:08:00
- 1399-04-30 01:06:00
- 1399-04-30 01:03:00
- 1399-04-30 01:00:00
- 1399-04-30 01:58:00
- 1399-04-30 01:57:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی وای چقدر خندیدم از این ماسکهابب درست کردید چه با نمک شدی - 1399-04-29 02:07:00
- 1399-04-29 01:53:00
- 1399-04-29 01:50:00
- 1399-04-29 01:49:00
- 1399-04-29 01:48:00
- 1399-04-29 01:46:00
- 1399-04-29 01:44:00
- 1399-04-29 01:43:00
- 1399-04-29 01:41:00
- 1399-04-29 01:40:00
- 1399-04-29 01:38:00
- 1399-04-29 01:35:00
- 1399-04-29 01:33:00
- 1399-04-29 01:32:00
- 1399-04-29 01:29:00
- 1399-04-29 01:27:00
- 1399-04-29 01:20:00
- 1399-04-28 02:36:00
- 1399-04-28 02:32:00
- 1399-04-28 02:31:00
- 1399-04-28 02:25:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1394-04-27 01:53:00
سلام احسان جونم خوبی وای از دست تو چقدر خندیدم با تیراندازی کردن ات وای از دست تو جان دلم چه ژستی - 1399-04-26 02:39:00
- 1399-04-26 02:37:00
- 1399-04-26 02:31:00
- 1399-04-26 02:15:00
- 1399-04-26 02:12:00
- 1399-04-26 02:11:00
- 1399-04-26 02:10:00
- 1399-04-26 02:09:00
- 1399-04-26 02:06:00
- 1399-04-26 02:03:00
- 1399-04-26 02:02:00
- 1399-04-26 02:01:00
- 1399-04-26 01:57:00
- 1399-04-26 01:55:00
- 1399-04-26 01:53:00
- 1399-04-26 01:51:00
- 1399-04-26 01:49:00
- 1399-04-26 01:47:00
- 1399-04-26 01:46:00
- 1399-04-26 01:44:00
- 1399-04-26 01:43:00
- 1399-04-26 01:42:00
- 1399-04-26 01:41:00
صحبت هایی با جون جونی - 1394-04-19 01:40:00
- 1399-04-19 01:37:00
- 1399-04-19 01:34:00
- 1399-04-19 01:32:00
- 1399-04-19 01:32:00
- 1399-04-19 01:28:00
- 1399-04-19 01:26:00
- 1399-04-19 01:25:00
- 1399-04-19 01:23:00
- 1399-04-19 01:20:00
- 1399-04-19 01:18:00
- 1399-04-19 01:15:00
- 1399-04-19 01:11:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-04-18 02:05:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزم الهی من فدای روی ماهت بشم که در لایو می بینمت جون دلم عزیزم - 1399-04-17 15:47:00
- 1399-04-17 15:45:00
- 1399-04-17 15:44:00
- 1399-04-17 15:42:00
- 1399-04-17 15:41:00
- 1399-04-17 15:39:00
- 1399-04-17 15:37:00
- 1399-04-17 01:11:00
- 1399-04-17 01:05:00
- 1399-04-17 01:02:00
- 1399-04-17 01:59:00
- 1399-04-17 01:56:00
- 1399-04-17 01:54:00
- 1399-04-17 01:52:00
- 1399-04-17 01:50:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-04-16 02:05:00
- 1399-04-16 01:44:00
- 1399-04-16 01:43:00
- 1399-04-16 01:42:00
- 1399-04-16 01:40:00
- 1399-04-16 01:38:00
- 1399-04-16 01:37:00
- 1399-04-16 01:36:00
- 1399-04-16 01:34:00
- 1399-04-16 01:33:00
- 1399-04-16 01:30:00
- 1399-04-16 01:27:00
- 1399-04-16 01:26:00
- 1399-04-16 01:25:00
- 1399-04-16 01:22:00
تولد امام رضا ع مبارک خودتان معجزه کنید احسان در دنیا سهم من باشد - 1399-04-13 20:47:00
- 1399-04-13 20:45:00
- 1399-04-13 20:43:00
- 1399-04-13 20:42:00
- 1399-04-13 20:39:00
- 1399-04-13 20:37:00
- 1399-04-13 20:13:00
- 1399-04-13 20:06:00
- 1399-04-13 20:04:00
- 1399-04-11 16:10:00
- 1399-04-11 16:09:00
- 1399-04-11 16:08:00
- 1399-04-11 16:06:00
- 1399-04-11 16:04:00
- 1399-04-11 16:01:00
- 1399-04-11 15:59:00
- 1399-04-11 15:58:00
- 1399-04-11 15:56:00
- 1399-04-11 15:53:00
- 1399-04-11 15:51:00
- 1399-04-11 15:50:00
- 1399-04-11 15:47:00
- 1399-04-11 15:46:00
- 1399-04-11 15:44:00
- 1399-04-11 15:41:00
- 1399-04-11 15:39:00
- 1399-04-11 15:38:00
- 1399-04-11 15:36:00
- 1399-04-11 15:34:00
- 1399-04-08 02:03:00
- 1399-04-08 02:01:00
- 1399-04-08 01:59:00
- 1399-04-08 01:57:00
- 1399-04-08 01:54:00
- 1399-04-08 01:52:00
- 1394-04-06 01:32:00
- 1399-04-06 01:31:00
- 1394-04-06 01:30:00
- 1394-04-06 01:29:00
- 1394-04-06 01:29:00
- 1394-04-06 01:28:00
- 1394-04-06 01:26:00
- 1394-04-06 01:26:00
- 1394-04-06 01:25:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-04-01 02:52:00
- 1399-04-01 02:34:00
- 1399-04-01 02:32:00
- 1399-04-01 02:30:00
- 1399-04-01 02:29:00
- 1394-03-31 01:08:00
- 1394-03-31 01:08:00
- 1394-03-31 01:07:00
- 1394-03-31 01:07:00
- 1394-03-31 01:06:00
- 1399-03-29 16:53:00
- 1399-03-29 16:51:00
- 1399-03-29 16:50:00
- 1399-03-29 16:49:00
- 1399-03-29 16:48:00
- 1399-03-29 16:46:00
- 1399-03-29 16:45:00
- 1399-03-29 16:42:00
- 1399-03-27 15:56:00
- 1399-03-27 15:56:00
- 1399-03-27 15:53:00
- 1399-03-27 15:52:00
- 1399-03-27 15:51:00
- 1399-03-27 15:49:00
- 1399-03-27 15:46:00
- 1399-03-27 15:45:00
- 1399-03-27 15:44:00
- 1399-03-27 15:40:00
- 1399-03-27 15:37:00
- 1399-03-27 15:35:00
- 1399-03-27 15:33:00
- 1399-03-27 15:22:00
- 1399-03-27 15:20:00
- 1399-03-27 15:17:00
- 1394-03-27 14:57:00
- 1394-03-27 14:15:00
- 1394-03-27 14:15:00
- 1394-03-27 14:14:00
- 1394-03-27 14:13:00
صحبتهایی با احسان جونم - 1399-03-25 01:19:00
- 1399-03-22 12:46:00
- 1399-03-22 12:41:00
- 1399-03-22 12:38:00
- 1399-03-22 12:35:00
- 1399-03-22 12:25:00
- 1399-03-22 12:22:00
- 1399-03-22 12:20:00
- 1399-03-22 12:19:00
- 1399-03-22 12:16:00
- 1399-03-22 12:11:00
- 1399-03-22 12:10:00
- 1399-03-22 12:09:00
- 1399-03-22 12:07:00
- 1399-03-22 12:04:00
- 1399-03-22 12:03:00
- 1399-03-22 11:59:00
- 1399-03-22 11:58:00
- 1399-03-22 11:57:00
- 1399-03-22 11:56:00
- 1399-03-22 11:24:00
- 1394-03-22 11:18:00
- 1394-03-22 11:14:00
- 1394-03-22 11:12:00
- 1394-03-22 11:06:00
- 1394-03-22 11:05:00
- 1394-03-22 11:04:00
- 1394-03-22 11:04:00
- 1394-03-22 11:04:00
- 1394-03-22 10:23:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی عزیز دلم دوستت دارم - 1399-03-21 01:24:00
- 1399-03-20 13:35:00
- 1399-03-20 13:33:00
- 1399-03-20 13:31:00
- 1399-03-20 13:30:00
- 1399-03-20 13:29:00
- 1399-03-20 13:27:00
- 1399-03-20 13:26:00
- 1399-03-20 13:24:00
- 1399-03-20 13:23:00
- 1399-03-20 13:22:00
- 1399-03-20 13:21:00
- 1399-03-20 13:16:00
- 1399-03-20 13:15:00
- 1399-03-20 13:12:00
- 1399-03-20 13:08:00
- 1399-03-20 13:05:00
- 1399-03-20 13:02:00
- 1399-03-20 13:00:00
- 1399-03-20 12:58:00
- 1399-03-20 12:55:00
- 1399-03-20 12:53:00
- 1399-03-20 12:51:00
- 1399-03-20 12:50:00
- 1399-03-20 12:48:00
- 1399-03-20 12:45:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1394-03-20 12:26:00
- 1394-03-20 12:25:00
- 1394-03-20 12:25:00
- 1394-03-20 12:24:00
- 1394-03-20 12:24:00
- 1394-03-20 12:23:00
- 1394-03-20 12:23:00
- 1399-03-20 01:07:00
- 1399-03-19 01:04:00
- 1399-03-19 01:01:00
- 1399-03-19 01:58:00
- 1399-03-17 02:43:00
- 1399-03-17 02:42:00
- 1399-03-17 02:40:00
- 1399-03-17 02:34:00
- 1399-03-17 02:27:00
- 1399-03-17 02:26:00
- 1399-03-17 02:22:00
- 1399-03-17 02:21:00
- 1399-03-17 02:18:00
- 1399-03-17 02:16:00
- 1399-03-17 02:14:00
- 1399-03-17 02:13:00
- 1399-03-17 02:11:00
- 1399-03-17 02:10:00
- 1399-03-17 02:09:00
- 1399-03-17 02:07:00
- 1399-03-17 02:06:00
- 1399-03-17 02:04:00
- 1399-03-17 02:03:00
- 1399-03-17 02:00:00
- 1394-03-17 01:32:00
- 1394-03-17 01:32:00
- 1394-03-17 01:31:00
- 1394-03-17 01:31:00
- 1394-03-17 01:30:00
- 1394-03-17 01:30:00
- 1394-03-17 01:30:00
- 1394-03-17 01:29:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1394-03-16 01:40:00
صحبت با احسان جونی - 1394-03-15 01:22:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1394-03-14 01:59:00
صحبتهایی با احسان جونم - 1394-03-13 01:34:00
صحبت هایی با احسان عشق بنده قربونش برم من - 1394-03-12 01:46:00
- 1399-03-12 01:40:00
- 1399-03-11 19:56:00
- 1399-03-11 19:53:00
- 1399-03-11 19:50:00
- 1399-03-11 19:48:00
- 1399-03-11 19:46:00
- 1399-03-11 19:45:00
- 1399-03-11 19:39:00
- 1399-03-11 19:38:00
- 1399-03-11 19:37:00
- 1399-03-11 19:34:00
- 1399-03-11 19:33:00
- 1399-03-11 19:31:00
- 1399-03-11 19:30:00
- 1399-03-11 19:29:00
- 1399-03-11 19:27:00
- 1399-03-11 19:26:00
- 1394-03-11 19:24:00
- 1399-03-11 19:22:00
- 1399-03-11 19:20:00
- 1394-03-11 19:19:00
- 1394-03-11 19:17:00
- 1399-03-11 19:16:00
- 1394-03-11 19:14:00
- 1394-03-11 19:13:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1394-03-11 19:13:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1394-03-11 19:12:00
- 1394-03-11 19:08:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1394-03-11 19:08:00
- 1394-03-11 19:07:00
- 1394-03-10 22:06:00
- 1394-03-10 22:06:00
- 1394-03-10 22:05:00
- 1394-03-10 22:05:00
- 1394-03-10 22:05:00
- 1394-03-10 22:04:00
- 1394-03-10 22:04:00
- 1394-03-06 01:21:00
- 1394-03-06 01:20:00
- 1394-03-06 01:19:00
- 1399-03-06 01:05:00
- 1399-03-06 01:03:00
- 1399-03-06 01:01:00
- 1399-03-06 01:00:00
- 1399-03-06 01:59:00
- 1399-03-06 01:56:00
- 1399-03-06 01:53:00
- 1399-03-06 01:51:00
- 1399-03-06 01:49:00
- 1399-03-06 01:47:00
- 1399-03-06 01:45:00
- 1399-03-06 01:44:00
- 1399-03-06 01:41:00
- 1399-03-06 01:41:00
- 1399-03-06 01:40:00
- 1399-03-06 01:39:00
- 1399-03-06 01:37:00
- 1399-03-06 01:35:00
- 1399-03-06 01:33:00
- 1399-03-06 01:32:00
- 1399-03-06 01:30:00
- 1399-03-06 01:27:00
- 1399-03-06 01:26:00
- 1399-03-06 01:23:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1394-03-04 19:38:00
- 1394-03-04 19:38:00
- 1394-03-04 19:37:00
- 1394-03-04 19:37:00
- 1394-03-04 19:36:00
- 1394-03-04 19:36:00
- 1394-03-04 19:35:00
- 1394-03-04 19:35:00
عید فطر مبارک امیدوارم همه دعاهاشون و آرزوهای قشنگ شان مستجاب شود الهی - 1394-03-04 02:16:00
عید فطر مبارک امیدوارم همه دعاهاشون و آرزوهای قشنگ شان مستجاب شود الهی - 1394-03-04 02:15:00
- 1394-03-04 02:15:00
عید فطر مبارک امیدوارم همه دعاهاشون و آرزوهای قشنگ شان مستجاب شود الهی - 1394-03-04 02:14:00
صحبتهایی با دلبر جان - 1394-03-03 04:27:00
احسان جونی - 1394-03-02 02:10:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1394-03-01 02:39:00
صحبت هایی با دلبر جان احسان جونم - 0000-00-00 00:00:00
صحبتهایی با احسان جونی - 0000-00-00 00:00:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده قربونش برم من - 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 1394-02-28 03:16:00
- 1394-02-28 03:15:00
- 1394-02-28 03:15:00
یاعلی ع - 1394-02-28 02:55:00
یاعلی ع دست همه رو بگیر - 1394-02-28 02:55:00
یا علی ع خودت کمکمون کن - 1394-02-28 02:54:00
یاعلی ع خودت کن به عشق واقعی احسان من را برسان الهی الهی الهی - 1394-02-28 02:52:00
یاعلی ع - 1394-02-28 02:51:00
یاعلی ع دست همه رو بگیر - 1394-02-28 02:51:00
یا علی خودت کمک کن - 1394-02-24 19:28:00
یا علی ع خودت کمک کن - 1394-02-24 19:27:00
- 1394-02-24 19:27:00
یا علی خودت کمک کن - 1394-02-24 19:26:00
یا علی خودت کمک کن - 1394-02-24 19:26:00
یا علی ع خودت کمک کن - 1394-02-24 19:25:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1394-02-23 03:00:00
صحبتهای با احسان جونم عشق بنده - 1394-02-21 04:53:00
- 1399-02-21 03:25:00
- 1399-02-21 03:23:00
- 1399-02-21 03:21:00
- 1399-02-21 03:20:00
- 1399-02-21 03:18:00
- 1399-02-21 03:16:00
- 1399-02-21 03:15:00
- 1399-02-21 03:12:00
- 1399-02-21 03:12:00
- 1399-02-21 03:10:00
- 1399-02-21 03:08:00
- 1399-02-21 03:07:00
- 1399-02-21 03:06:00
- 1399-02-21 03:04:00
- 1399-02-21 03:03:00
- 1399-02-21 03:02:00
- 1399-02-21 02:55:00
- 1399-02-21 02:53:00
- 1399-02-21 02:53:00
- 1399-02-21 02:51:00
- 1399-02-21 02:50:00
- 1399-02-21 02:49:00
- 1394-02-21 02:22:00
- 1394-02-21 02:22:00
- 1394-02-21 02:21:00
- 1394-02-21 02:21:00
- 1394-02-21 02:20:00
- 1394-02-21 02:20:00
- 1394-02-21 02:19:00
- 1394-02-21 02:19:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1399-02-20 01:50:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-02-19 02:20:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-02-17 04:31:00
صحبتهایی با احسان جونم - 1394-02-16 02:48:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1394-02-15 04:53:00
- 1399-02-15 02:59:00
- 1399-02-15 02:56:00
- 1399-02-15 02:50:00
- 1399-02-15 02:49:00
- 1399-02-15 02:47:00
- 1399-02-15 02:45:00
- 1399-02-15 02:41:00
- 1399-02-15 02:39:00
- 1399-02-15 02:37:00
- 1399-02-15 02:35:00
- 1399-02-15 02:32:00
- 1399-02-15 02:31:00
- 1399-02-15 02:29:00
- 1399-02-15 02:28:00
- 1399-02-15 02:26:00
- 1399-02-15 02:24:00
- 1399-02-15 02:22:00
- 1399-02-15 02:21:00
- 1399-02-15 02:20:00
- 1399-02-15 02:16:00
- 1399-02-15 02:14:00
- 1399-02-15 02:13:00
- 1399-02-15 02:12:00
- 1399-02-15 02:08:00
- 1394-02-15 02:07:00
- 1394-02-15 02:06:00
- 1394-02-15 02:06:00
- 1394-02-15 02:05:00
- 1394-02-15 01:54:00
- 1399-02-13 05:01:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1399-02-13 02:47:00
- 1394-02-12 04:03:00
- 1399-02-12 01:56:00
- 1399-02-11 04:34:00
- 1399-02-11 04:30:00
- 1399-02-11 04:14:00
- 1399-02-11 04:09:00
- 1399-02-11 04:04:00
- 1399-02-11 04:02:00
- 1399-02-11 04:00:00
- 1399-02-11 03:40:00
- 1399-02-11 03:38:00
- 1399-02-11 03:34:00
- 1399-02-11 03:29:00
- 1399-02-11 03:28:00
- 1399-02-11 03:27:00
- 1399-02-11 03:26:00
- 1399-02-11 03:25:00
- 1399-02-11 03:24:00
- 1399-02-11 03:22:00
- 1399-02-11 03:20:00
- 1399-02-11 03:19:00
- 1399-02-11 03:18:00
- 1399-02-11 03:16:00
- 1399-02-11 03:15:00
- 1399-02-11 03:14:00
- 1399-02-11 03:07:00
- 1394-02-11 02:56:00
- 1394-02-11 02:56:00
- 1394-02-11 02:55:00
- 1394-02-11 02:55:00
- 1394-02-11 02:54:00
- 1394-02-11 02:54:00
- 1399-02-10 02:43:00
- 1394-02-09 03:19:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-02-07 02:52:00
- 1399-02-06 19:24:00
- 1399-02-06 19:20:00
- 1399-02-06 17:44:00
- 1399-02-06 17:42:00
- 1399-02-06 17:40:00
- 1399-02-06 17:38:00
- 1399-02-06 17:36:00
- 1399-02-06 17:34:00
- 1399-02-06 17:16:00
- 1399-02-06 17:14:00
- 1399-02-06 17:06:00
- 1399-02-06 17:05:00
- 1399-02-06 17:01:00
- 1399-02-06 17:00:00
- 1399-02-06 16:57:00
- 1399-02-06 16:53:00
- 1399-02-06 16:51:00
- 1399-02-06 16:49:00
- 1399-02-06 16:47:00
- 1399-02-06 16:45:00
- 1399-02-06 16:42:00
- 1399-02-06 03:32:00
- 1399-02-06 03:28:00
- 1394-02-06 03:06:00
- 1394-02-06 03:06:00
- 1394-02-06 03:05:00
- 1394-02-06 03:05:00
- 1394-02-06 03:04:00
- 1394-02-06 03:04:00
- 1394-02-06 02:57:00
- 1399-02-02 01:54:00
- 1394-02-02 01:43:00
- 1399-02-02 01:43:00
- 1399-02-02 01:41:00
- 1399-02-02 01:39:00
- 1399-02-02 01:37:00
- 1399-02-02 01:35:00
- 1399-02-02 01:28:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-02-01 02:04:00
- 1399-01-30 21:55:00
- 1399-01-30 21:53:00
- 1399-01-30 21:52:00
- 1399-01-30 21:50:00
- 1399-01-30 21:47:00
- 1399-01-30 21:46:00
- 1399-01-30 21:42:00
- 1399-01-30 21:38:00
- 1399-01-30 21:35:00
- 1399-01-30 21:32:00
- 1399-01-30 21:31:00
- 1399-01-30 21:29:00
- 1399-01-30 21:28:00
- 1399-01-30 21:27:00
- 1399-01-30 21:25:00
- 1399-01-30 21:23:00
- 1399-01-30 21:22:00
- 1399-01-30 21:21:00
- 1399-01-30 21:17:00
- 1399-01-30 21:14:00
- 1394-01-30 21:13:00
- 1394-01-30 21:12:00
- 1394-01-30 21:12:00
- 1394-01-30 21:03:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1399-01-29 02:20:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی ای جان دلم فدای روی ماهت بشم چه عکس قشنگی گذاشتی دلم رفت - 1394-01-29 01:41:00
- 1394-01-29 01:40:00
- 1394-01-29 01:40:00
- 1394-01-29 01:39:00
- 1394-01-29 01:39:00
- 1394-01-29 01:38:00
- 1394-01-29 01:38:00
- 1394-01-29 01:37:00
- 1394-01-29 01:37:00
- 1394-01-29 01:36:00
- 1394-01-29 01:35:00
- 1394-01-29 01:34:00
- 1394-01-29 01:34:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1394-01-28 03:19:00
صحبتهایی با عشق خودم احسان جونی - 1394-01-27 02:48:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-01-26 01:45:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-01-23 01:46:00
- 1394-01-22 20:16:00
- 1394-01-22 20:13:00
- 1394-01-22 20:13:00
- 1394-01-22 20:12:00
- 1394-01-22 20:12:00
- 1394-01-22 20:12:00
- 1394-01-22 20:11:00
- 1394-01-22 20:07:00
- 1394-01-22 20:06:00
- 1394-01-21 01:47:00
یا مهدی جان خودتان کمک کنید من احسان رو میخواهم امسال این گره را باز کنید خسته ام از اینهمه انتظار - 1394-01-20 21:29:00
- 1394-01-20 21:29:00
یا مهدی جان ما را از شر کرونا نجات بده - 1394-01-20 21:28:00
یا امام زمان خودت ظهور کن و عدالت بر پا کن الهی آمینننننننننننننننننننننننننننننننننن - 1394-01-20 21:27:00
یا مهدی جان مدد کن - 1394-01-20 21:27:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-01-20 01:59:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق من که با دنیا عوضش نمی کنم - 1394-01-18 02:13:00
- 1394-01-17 20:30:00
- 1394-01-17 20:30:00
- 1394-01-17 20:29:00
- 1394-01-17 20:29:00
- 1394-01-17 20:28:00
- 1394-01-17 20:28:00
- 1394-01-17 20:27:00
- 1394-01-17 20:27:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-01-17 02:08:00
صحبتهایی با احسان عزیزم - 1394-01-16 02:12:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده - 1399-01-15 01:39:00
- 1399-01-15 01:30:00
- 1399-01-15 01:29:00
- 1399-01-15 01:28:00
- 1399-01-15 01:27:00
- 1399-01-15 01:25:00
- 1399-01-15 01:24:00
- 1399-01-15 01:22:00
- 1399-01-15 01:18:00
- 1399-01-15 01:16:00
- 1399-01-15 01:15:00
- 1399-01-15 01:13:00
- 1399-01-15 01:11:00
- 1399-01-15 01:09:00
- 1399-01-15 01:06:00
- 1399-01-15 01:06:00
- 1399-01-15 01:03:00
- 1399-01-15 01:02:00
- 1399-01-15 01:59:00
- 1399-01-15 01:58:00
- 1399-01-15 01:56:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1394-01-14 21:59:00
- 1394-01-14 21:58:00
- 1394-01-14 21:58:00
- 1394-01-14 21:57:00
- 1394-01-14 21:57:00
- 1394-01-14 21:56:00
- 1394-01-14 21:27:00
- 1394-01-14 21:26:00
- 1394-01-14 21:26:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1399-01-13 02:52:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-01-12 01:54:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق من قربونت بشم من - 1394-01-11 03:33:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1394-01-09 17:47:00
- 1399-01-08 23:03:00
- 1399-01-08 23:01:00
- 1399-01-08 23:00:00
- 1399-01-08 22:59:00
- 1399-01-08 22:57:00
- 1399-01-08 22:55:00
- 1399-01-08 22:54:00
- 1399-01-08 22:53:00
- 1399-01-08 22:52:00
- 1399-01-08 22:51:00
- 1399-01-08 22:49:00
- 1399-01-08 22:48:00
- 1399-01-08 22:45:00
- 1399-01-08 22:44:00
- 1399-01-08 22:42:00
- 1399-01-08 22:40:00
- 1399-01-08 22:39:00
- 1399-01-08 22:36:00
- 1399-01-08 22:33:00
- 1399-01-08 22:31:00
- 1399-01-08 22:29:00
یا حسین جانم دست همه رو بگیر و منم به احسان برسان الهی آمین - 1394-01-08 21:56:00
یا حسین جانم یا ابوالفضل جانم یا زین العابدین جانم خودتان کمکم کنید امسال احسان سهم من باشه الهی - 1394-01-08 21:54:00
- 1394-01-08 21:53:00
- 1394-01-08 21:53:00
- 1394-01-08 21:53:00
- 1394-01-08 21:52:00
- 1394-01-08 21:52:00
- 1394-01-08 21:51:00
- 1394-01-08 21:42:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1394-01-06 01:26:00
- 1399-01-05 21:56:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1399-01-05 21:53:00
- 1399-01-05 21:36:00
- 1399-01-05 21:33:00
- 1399-01-05 21:32:00
- 1399-01-05 21:29:00
- 1399-01-05 21:25:00
- 1399-01-05 21:24:00
- 1399-01-05 21:22:00
- 1399-01-05 21:20:00
- 1399-01-05 21:19:00
- 1399-01-05 21:10:00
- 1399-01-05 21:05:00
- 1399-01-05 21:05:00
- 1399-01-05 21:01:00
- 1399-01-05 21:01:00
- 1399-01-05 20:58:00
- 1399-01-05 20:54:00
- 1399-01-05 20:52:00
- 1399-01-05 20:45:00
- 1394-01-05 20:09:00
- 1394-01-05 20:08:00
- 1394-01-05 20:08:00
- 1394-01-05 20:07:00
- 1394-01-05 20:07:00
- 1394-01-05 20:06:00
- 1394-01-05 20:05:00
- 1394-01-05 20:03:00
- 1394-01-05 19:52:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده که یک تار موهاشو با دنیا عوض نمی کنم الهی فدات بشم - 1394-01-05 01:03:00
سلام احسان جونم عیدت مبارک عزیزم - 1394-01-01 19:01:00
- 1394-01-01 18:59:00
- 1394-01-01 18:58:00
- 1394-01-01 18:55:00
- 1394-01-01 18:54:00
- 1394-01-01 18:52:00
- 1394-01-01 18:50:00
- 1394-01-01 18:42:00
- 1394-01-01 18:35:00
- 1394-01-01 18:32:00
- 1394-01-01 18:31:00
- 1394-01-01 18:27:00
- 1394-01-01 18:27:00
- 1394-01-01 18:24:00
- 1394-01-01 18:22:00
- 1394-01-01 18:20:00
- 1394-01-01 18:20:00
- 1394-01-01 18:16:00
- 1394-01-01 18:14:00
- 1394-01-01 18:12:00
احسان جونم عیدت مبارک عزیزم - 1394-01-01 15:46:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1394-01-01 15:45:00
- 1394-01-01 15:44:00
- 1394-01-01 15:44:00
احسان جونم عیدت مبارک عزیزم - 1394-01-01 15:43:00
- 1394-01-01 15:42:00
احسان جونم عیدت مبارک عزیزم - 1394-01-01 15:42:00
- 1394-01-01 15:41:00
احسان جونم عیدت مبارک عزیزم - 1394-01-01 15:41:00
احسان جونم عشق مهربون و شیرین من خسته نباشی ای جان - 1394-01-01 15:40:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1398-12-29 01:37:00
- 1398-12-27 18:50:00
- 1398-12-27 18:48:00
- 1398-12-27 18:39:00
- 1398-12-27 18:37:00
- 1398-12-27 18:35:00
سلام احسان جونم چهارشنبه سوری مبارک عزیزم - 1393-12-27 18:33:00
- 1393-12-27 18:32:00
- 1393-12-27 18:32:00
- 1393-12-27 18:31:00
احسان جونم دوستت دارم تا آخر عمرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-12-27 18:31:00
- 1393-12-27 18:30:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-12-27 02:34:00
- 1398-12-26 01:52:00
- 1398-12-26 01:50:00
- 1398-12-26 01:49:00
- 1398-12-26 01:48:00
- 1398-12-26 01:46:00
- 1398-12-26 01:45:00
- 1398-12-26 01:42:00
- 1398-12-26 01:39:00
- 1398-12-26 01:38:00
- 1398-12-26 01:35:00
- 1398-12-26 01:32:00
- 1398-12-26 01:31:00
- 1398-12-26 01:28:00
- 1398-12-26 01:26:00
- 1398-12-26 01:24:00
- 1398-12-26 01:21:00
- 1398-12-26 01:19:00
- 1398-12-26 01:18:00
- 1398-12-26 01:16:00
- 1398-12-26 01:15:00
- 1398-12-26 01:13:00
احسان جونم - 1394-12-25 21:44:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1394-12-25 21:43:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی الهی من فدای استورهایت بشم - 1394-12-25 21:42:00
- 1393-12-25 21:42:00
- 1393-12-25 21:41:00
- 1394-12-25 21:41:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-12-25 21:40:00
- 1394-12-25 21:29:00
- 1398-12-25 01:59:00
- 1398-12-25 01:57:00
- 1398-12-25 01:55:00
- 1398-12-25 01:52:00
- 1398-12-25 01:49:00
- 1398-12-25 01:47:00
- 1398-12-25 01:45:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی فدای استوری گذاشتنت بشم من - 1398-12-25 01:43:00
- 1393-12-23 01:45:00
- 1393-12-23 01:45:00
- 1393-12-23 01:45:00
- 1398-12-23 01:45:00
- 1398-12-23 01:41:00
- 1398-12-23 01:36:00
- 1398-12-23 01:33:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-12-20 01:41:00
- 1398-12-20 01:15:00
- 1398-12-20 01:12:00
- 1398-12-20 01:10:00
- 1398-12-20 01:08:00
- 1398-12-20 01:06:00
- 1398-12-20 01:04:00
- 1398-12-20 01:01:00
- 1398-12-20 01:56:00
- 1398-12-20 01:54:00
- 1398-12-20 01:52:00
- 1398-12-20 01:51:00
- 1398-12-20 01:49:00
- 1398-12-20 01:47:00
- 1398-12-20 01:43:00
- 1398-12-20 01:41:00
- 1398-12-20 01:40:00
- 1398-12-20 01:38:00
- 1398-12-20 01:38:00
- 1398-12-20 01:36:00
- 1398-12-20 01:33:00
- 1398-12-20 01:31:00
- 1393-12-19 21:31:00
- 1393-12-19 21:30:00
- 1393-12-19 21:30:00
- 1393-12-19 21:27:00
- 1393-12-19 21:26:00
- 1393-12-19 21:25:00
- 1393-12-19 21:25:00
- 1393-12-19 21:24:00
- 1393-12-18 02:19:00
احسان جونم روزت مبارک عشق من با تو زندگیم معنا و مفهوم گرفت - 1393-12-17 21:20:00
احسان جونم دوستت دارم با تو عشق را شناختم عشق زندگیم عشق با تو معنا شد - 1393-12-17 21:18:00
احسان جونم روزت مبارک مرد بی نظیری که وارد زندگیم شدی - 1393-12-17 21:17:00
احسان جونم روزت مبارک - 1393-12-17 21:16:00
یا علی ع دست من رو در سال 99 در دست احسان بذار و خوشبختمون کن - 1393-12-17 21:15:00
احسان جونم روزت مبارک - 1393-12-17 21:13:00
روز مردای زندگیم مبارک تاح سرم احسان جونم - 1393-12-17 21:12:00
احسان جونم روزت مبارک عزیزترینم روزت مبارک - 1393-12-17 20:56:00
روز مرد زندگیم احسان جونم مبارک - 1393-12-17 20:55:00
روز پدرامون مبارک باشه - 1393-12-17 20:55:00
احسان جونم روز پدرت مبارک بهشون تبریک بگو الهی 1000 سال سایه شان روی سرت باشد - 1393-12-17 20:53:00
احسان جونم روزت مبارک - 1393-12-17 20:52:00
صحبتهایی با احسان عزیزم الهی من فدات بشم - 1393-12-16 15:59:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-12-15 01:38:00
- 1398-12-13 21:14:00
- 1398-12-13 21:11:00
- 1398-12-13 21:08:00
- 1398-12-13 21:05:00
- 1398-12-13 21:03:00
- 1398-12-13 20:51:00
- 1398-12-13 20:46:00
- 1398-12-13 20:43:00
- 1398-12-13 20:41:00
- 1398-12-13 20:40:00
- 1398-12-13 20:37:00
- 1398-12-13 20:36:00
- 1398-12-13 20:35:00
- 1398-12-13 20:32:00
- 1398-12-13 20:29:00
- 1398-12-13 20:25:00
- 1398-12-13 20:06:00
- 1398-12-13 19:58:00
- 1398-12-13 19:54:00
- 1398-12-13 19:48:00
- 1393-12-13 19:45:00
- 1393-12-13 19:43:00
- 1393-12-13 19:36:00
- 1393-12-13 19:32:00
احسان جونم دوستت دارم عشق را باور کن - 1393-12-13 19:27:00
احسان جونم مواظب خودت باش به دوستای گل ات هم خسته نباشید بگو - 1393-12-13 19:26:00
احسان جونم خسته کارهایت نباشی خدا پشت و پناهت باشه عزیز دلم - 1393-12-13 19:24:00
- 1393-12-13 19:24:00
- 1393-12-13 19:23:00
- 1393-12-13 19:23:00
- 1393-12-13 19:22:00
- 1393-12-13 19:21:00
- 1393-12-13 19:21:00
- 1398-12-13 01:52:00
- 1398-12-13 01:37:00
- 1398-12-13 01:27:00
احسان جونم سلام عزیزم خسته کارهایت نباشی جون دلم مراقب این کرونا باش خدای نکرده نگیری - 1398-12-12 01:32:00
- 1398-12-12 01:31:00
- 1398-12-12 01:28:00
- 1398-12-12 01:21:00
- 1398-12-12 01:18:00
- 1398-12-12 01:13:00
- 1398-12-12 01:11:00
سلام احسان جونم شب ات خوش خسته کارهایت نباشی الهی من فدای روی ماهت بشم عزیزم - 1398-12-11 01:45:00
صحبتهایی با احسلن جونی عشق بنده - 1393-12-10 01:55:00
- 1398-12-09 20:26:00
- 1398-12-09 20:24:00
- 1398-12-09 20:22:00
- 1398-12-09 20:20:00
خدایا ظهور امام زمان عج را فراهم کن خیلی همه درمانده ایم الهی فریاد رس مان بیاید - 1393-12-09 01:30:00
خدایا هر کسی گره در کارش افتاده باز کن ما رو هم از شر بدی در امان بدار - 1393-12-09 01:29:00
خدایا همه را به آرزوهایشان برسان الهی آمین من رو هم به احسان جونم برسون الهی الهی الهی - 1393-12-09 01:27:00
- 1393-12-09 01:26:00
- 1393-12-09 01:25:00
- 1393-12-09 01:25:00
- 1393-12-09 01:23:00
سلام احسان جونم خسته کارهایت نباشی الهی من فدای روی ماهت بشم که دیدمت ای جانم من به قربونت برم جانم - 1398-12-07 02:14:00
- 1398-12-07 01:53:00
- 1398-12-07 01:45:00
- 1398-12-07 01:44:00
- 1398-12-07 01:42:00
- 1398-12-07 01:29:00
- 1398-12-07 01:26:00
- 1398-12-07 01:25:00
- 1398-12-07 01:24:00
- 1398-12-07 01:21:00
- 1398-12-07 01:18:00
- 1398-12-07 01:16:00
- 1398-12-07 01:13:00
- 1398-12-07 01:11:00
- 1398-12-07 01:05:00
- 1398-12-07 01:05:00
- 1398-12-07 01:04:00
- 1398-12-07 01:01:00
- 1398-12-07 01:59:00
- 1398-12-07 01:57:00
- 1398-12-07 01:56:00
- 1398-12-07 01:55:00
- 1393-12-06 22:13:00
عشق من دوستت دارم احسان عزیزم - 1393-12-06 22:08:00
- 1393-12-06 22:02:00
خدایا من رو به احسان جونم برسون - 1393-12-06 22:02:00
احسان جونم دوستت دارم اهی فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-12-06 22:01:00
برایت احسان جونم بهترین ها را آرزو دارم الهی موفق باشی الهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1393-12-06 21:56:00
احسان جونم خوشحالم که عصر جدید 2 را ساختی الهی شکر داری موفق میشوی - 1393-12-06 21:52:00
احسان جونم خدا پشت و پناه ات باشد مواظب خودت باش - 1393-12-06 21:51:00
احسان جونم دوستت دارم عشقم را باور کن اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-11-30 22:03:00
- 1393-11-30 22:03:00
احسان دلبر منی دوستت دارم - 1393-11-30 22:02:00
- 1393-11-30 22:01:00
احسان جونم دوستت دارم - 1393-11-30 22:00:00
- 1393-11-29 01:21:00
روز مامان مریم گل و دوست داشتنی ات مبارک باشد الهی شاد و سلامت باشید - 1393-11-26 18:43:00
روز مادر به مامان اشرف خودم و مامان مریم احسان جونم تبریک میگم سلامت باشند - 1393-11-26 18:42:00
روز مامان مریم عزیزت مبارک انشالله بتونی خوبی هایشان را جبران کنی سایه شون همیشه بالای سرت باشد الهی - 1393-11-26 18:41:00
یا فاطمه زهرا خودت کمک کن واسطه ازدواج من و احسان بشوید - 1393-11-26 18:39:00
روز مادر را به دو تا مامانهای عزیز تبریک میگم - 1393-11-26 18:34:00
روز مادر را به مامان خودم و مامان مریم احسان جونم تبریک میگم انشاالله هر دو مامانها شاد و سلامت باش - 1393-11-26 18:10:00
احسان جونم ولنتاین مبارک دوست دارم قلب من عشق با تو معنا و مفهوم پیدا کرد تا ابد در قلب من هستی عزیز - 1393-11-25 13:10:00
- 1393-11-25 13:09:00
- 1393-11-25 13:09:00
روز عاشقای واقعی مبارک - 1393-11-25 13:08:00
احسان جون عاشقتم قشنگ ترین حس دنیا را با تو شناختم - 1393-11-25 13:06:00
روز عشاق مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-11-25 13:06:00
احسان جونم ولنتاین مبارک عشق ام را باور کن - 1393-11-25 13:05:00
احسان جونم عزیز دلم ولنتاین مبارک - 1393-11-25 13:03:00
صحبتهایی با احسلن جونی عشق بنده - 1393-11-22 01:02:00
- 1398-11-21 08:24:00
- 1398-11-21 08:20:00
- 1398-11-21 08:15:00
- 1398-11-21 08:09:00
- 1398-11-21 08:08:00
- 1398-11-21 08:06:00
- 1398-11-21 08:03:00
- 1398-11-21 08:02:00
- 1398-11-21 08:00:00
- 1398-11-20 15:07:00
- 1398-11-20 14:48:00
- 1398-11-20 14:45:00
- 1398-11-20 14:43:00
- 1398-11-20 14:39:00
- 1398-11-20 14:17:00
- 1398-11-20 14:10:00
- 1398-11-20 14:06:00
- 1398-11-20 14:03:00
- 1398-11-20 14:02:00
- 1398-11-20 14:00:00
- 1398-11-20 13:57:00
- 1398-11-20 13:52:00
- 1398-11-20 13:45:00
- 1398-11-20 13:25:00
- 1398-11-20 13:23:00
- 1398-11-20 13:08:00
- 1398-11-20 13:06:00
عشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق من دوستت دارم - 1393-11-20 11:56:00
- 1393-11-20 11:55:00
- 1393-11-20 11:55:00
- 1398-11-20 11:51:00
احسان جونم الهی من فدای چشمانت بشوم - 1393-11-20 11:47:00
- 1393-11-20 11:41:00
احسان دوستت دارم آهای فریادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-11-20 11:40:00
- 1393-11-20 11:39:00
صحبت هایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-11-15 01:31:00
- 1398-11-15 01:28:00
- 1398-11-15 01:26:00
- 1398-11-15 01:23:00
- 1398-11-14 02:04:00
- 1393-11-14 01:58:00
احسان دوستتت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-11-14 01:55:00
- 1393-11-14 01:54:00
- 1393-11-14 01:54:00
- 1393-11-14 01:53:00
- 1393-11-14 01:52:00
- 1393-11-14 01:52:00
- 1393-11-14 01:41:00
- 1398-11-14 01:36:00
- 1398-11-14 01:35:00
- 1398-11-14 01:33:00
- 1398-11-14 01:31:00
- 1398-11-14 01:29:00
- 1398-11-13 15:30:00
- 1398-11-13 15:28:00
- 1398-11-13 15:25:00
- 1398-11-13 15:23:00
- 1398-11-13 15:20:00
- 1398-11-13 15:19:00
- 1398-11-13 15:16:00
- 1398-11-13 15:14:00
- 1398-11-13 15:11:00
- 1398-11-13 15:07:00
- 1398-11-13 15:06:00
- 1398-11-13 15:03:00
- 1398-11-13 15:02:00
- 1398-11-13 15:01:00
- 1398-11-13 14:59:00
- 1398-11-13 14:56:00
- 1393-11-12 18:56:00
- 1393-11-12 18:56:00
- 1393-11-12 18:55:00
- 1393-11-12 18:55:00
- 1393-11-12 18:54:00
- 1393-11-12 18:54:00
- 1393-11-12 18:53:00
یا فاطمه زهرا س دست من رو در دستان احسان بذار من عاشقانه دوستش دارم واسطه ازدواجمون بشوید - 1393-11-08 13:19:00
یا فاطمه زهرا س - 1393-11-08 13:19:00
یا فاطمه زهرا س دستمون رو بگیر - 1393-11-08 13:18:00
یافطمه زهرا س خودت دعای همه را برآورده کن - 1393-11-08 13:16:00
- 1398-11-04 19:00:00
- 1398-11-04 18:57:00
- 1398-11-04 18:55:00
- 1398-11-04 18:52:00
- 1398-11-04 18:47:00
- 1398-11-04 18:38:00
- 1398-11-04 18:34:00
- 1398-11-04 18:33:00
- 1398-11-04 18:30:00
- 1398-11-04 18:27:00
- 1398-11-04 18:25:00
- 1398-11-04 18:22:00
- 1398-11-04 18:21:00
- 1398-11-04 18:19:00
- 1398-11-04 18:17:00
- 1398-11-04 18:16:00
- 1398-11-04 18:15:00
- 1398-11-04 18:13:00
- 1398-11-04 18:10:00
- 1398-11-04 18:07:00
- 1398-11-04 18:06:00
- 1398-11-04 18:03:00
عشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق احسانممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-11-04 01:04:00
- 1393-11-04 01:03:00
- 1393-11-04 01:03:00
احسان جون دوستت دارم اهای فریادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-11-04 01:01:00
- 1393-11-04 01:01:00
- 1393-11-04 01:00:00
- 1393-11-04 01:59:00
- 1393-11-04 01:58:00
- 1398-11-01 01:15:00
- 1398-11-01 01:10:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-10-29 21:03:00
- 1398-10-27 01:51:00
- 1398-10-27 01:49:00
- 1398-10-27 01:48:00
- 1398-10-27 01:47:00
- 1398-10-27 01:44:00
- 1398-10-27 01:42:00
- 1398-10-27 01:39:00
- 1398-10-27 01:37:00
- 1398-10-27 01:36:00
- 1398-10-27 01:33:00
- 1398-10-27 01:32:00
- 1398-10-27 01:31:00
- 1398-10-27 01:29:00
- 1398-10-27 01:27:00
- 1398-10-27 01:25:00
- 1398-10-27 01:23:00
- 1398-10-27 01:16:00
- 1398-10-27 01:14:00
- 1398-10-27 01:12:00
- 1398-10-27 01:10:00
- 1398-10-25 16:36:00
- 1398-10-25 16:34:00
- 1398-10-25 16:31:00
احسان دوستت دارم اهای فریاد - 1393-10-25 13:22:00
- 1393-10-25 13:21:00
احسان جونم عاشقانه دوستت دارم عشقم را باور کن - 1393-10-25 13:21:00
- 1393-10-25 13:21:00
- 1393-10-25 13:20:00
- 1393-10-25 13:20:00
- 1393-10-25 13:19:00
- 1393-10-25 13:19:00
- 1393-10-25 13:17:00
صحبتهایی با احسان عزیزم - 1393-10-22 12:31:00
- 1398-10-19 01:30:00
- 1398-10-19 01:29:00
- 1398-10-19 01:27:00
- 1398-10-19 01:26:00
- 1398-10-19 01:23:00
- 1398-10-19 01:21:00
- 1398-10-19 01:20:00
- 1398-10-19 01:18:00
- 1398-10-19 01:16:00
- 1398-10-19 01:15:00
- 1398-10-19 01:14:00
- 1398-10-19 01:13:00
- 1398-10-19 01:11:00
- 1398-10-19 01:09:00
- 1398-10-19 01:06:00
- 1398-10-19 01:05:00
- 1398-10-19 01:03:00
- 1398-10-19 01:02:00
- 1398-10-19 01:00:00
- 1398-10-19 01:59:00
- 1398-10-19 01:58:00
- 1398-10-19 01:56:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-10-18 20:50:00
- 1393-10-18 20:49:00
- 1393-10-18 20:49:00
- 1393-10-18 20:48:00
- 1393-10-18 20:48:00
- 1393-10-18 20:47:00
- 1393-10-18 20:46:00
- 1393-10-18 20:45:00
سلام احسان جونم شب ات خوش خوبی خسته کارهایت نباشی. - 1398-10-15 01:14:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-10-13 01:34:00
روز پرستار به مامان مریم ات تبریک میگویم انشاءالله به آرزوهای قشنگ شان برسند الهی آمین - 1393-10-11 20:53:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-10-11 13:25:00
- 1398-10-10 13:33:00
- 1398-10-10 13:30:00
- 1398-10-10 13:28:00
- 1398-10-10 13:25:00
- 1398-10-10 13:24:00
- 1398-10-10 13:20:00
- 1398-10-10 13:16:00
- 1398-10-10 13:14:00
- 1398-10-10 13:12:00
- 1398-10-10 13:10:00
- 1398-10-10 13:06:00
- 1398-10-10 13:04:00
- 1393-10-10 13:02:00
- 1398-10-10 12:57:00
- 1398-10-10 12:54:00
- 1398-10-10 12:51:00
- 1398-10-10 12:50:00
- 1398-10-10 12:48:00
- 1398-10-10 12:46:00
- 1398-10-10 12:44:00
- 1398-10-10 12:44:00
- 1398-10-10 12:42:00
- 1398-10-10 12:39:00
- 1398-10-10 12:32:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-10-10 01:54:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-10-10 01:53:00
- 1393-10-10 01:53:00
- 1393-10-10 01:52:00
- 1393-10-10 01:51:00
- 1393-10-10 01:51:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-10-10 01:50:00
- 1393-10-06 19:30:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-10-06 19:29:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-10-06 19:29:00
- 1393-10-06 19:28:00
- 1393-10-06 19:28:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-10-06 19:27:00
- 1393-10-06 19:26:00
- 1393-10-06 19:25:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-10-01 14:33:00
- 1398-09-30 20:36:00
- 1398-09-30 20:34:00
- 1398-09-30 20:34:00
- 1398-09-30 20:32:00
- 1398-09-30 20:31:00
- 1398-09-30 20:22:00
- 1398-09-30 20:21:00
- 1398-09-30 20:20:00
- 1398-09-30 20:18:00
- 1398-09-30 20:17:00
- 1398-09-30 20:15:00
احسان جونم یلدا مبارک عشقمون به درازی شب یلدا باشه الهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1393-09-30 19:18:00
احسان جونم یلدا مبارک عشقمون به درازی شب یلدا باشه الهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1393-09-30 19:18:00
احسان جونم یلدا مبارک عشقمون به درازی شب یلدا باشه الهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1393-09-30 19:17:00
احسان جونم یلدا مبارک عشقمون به درازی شب یلدا باشه الهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1393-09-30 19:16:00
احسان جونم یلدا مبارک عشقمون به درازی شب یلدا باشه الهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1393-09-30 19:15:00
احسان جونم یلدا مبارک عشقمون به درازی شب یلدا باشه الهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1393-09-30 19:14:00
- 1393-09-30 19:14:00
- 1393-09-30 19:13:00
- 1393-09-30 19:10:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-09-30 15:45:00
- 1393-09-30 01:17:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-09-29 13:53:00
- 1398-09-27 01:23:00
- 1398-09-27 01:21:00
- 1398-09-27 01:19:00
- 1398-09-27 01:18:00
- 1398-09-27 01:17:00
- 1398-09-27 01:16:00
- 1398-09-27 01:13:00
- 1398-09-27 01:11:00
- 1398-09-27 01:11:00
- 1398-09-27 01:03:00
- 1398-09-27 01:01:00
- 1398-09-27 01:59:00
- 1398-09-27 01:58:00
- 1398-09-27 01:57:00
- 1398-09-27 01:55:00
- 1398-09-27 01:53:00
- 1398-09-27 01:51:00
- 1398-09-27 01:50:00
- 1398-09-27 01:48:00
- 1398-09-27 01:42:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-09-26 01:32:00
- 1393-09-26 01:31:00
- 1398-09-26 01:29:00
- 1393-09-26 01:29:00
- 1393-09-26 01:28:00
- 1393-09-26 01:28:00
- 1393-09-26 01:27:00
- 1393-09-26 01:27:00
- 1398-09-26 01:24:00
- 1393-09-26 01:24:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-09-22 01:47:00
- 1398-09-21 01:13:00
- 1398-09-21 01:02:00
- 1398-09-21 01:58:00
- 1398-09-21 01:56:00
- 1398-09-21 01:54:00
- 1398-09-21 01:52:00
- 1398-09-21 01:49:00
- 1398-09-21 01:46:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-09-21 01:12:00
- 1393-09-21 01:11:00
- 1393-09-21 01:11:00
- 1393-09-21 01:10:00
- 1393-09-21 01:10:00
- 1393-09-21 01:10:00
- 1393-09-21 01:09:00
- 1393-09-21 01:09:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده که یک تار موهاشو با دنیا عوض نمی کنم الهی فدات بشم - 1393-09-20 11:11:00
- 1398-09-20 10:41:00
- 1398-09-20 10:40:00
- 1398-09-20 10:36:00
- 1398-09-20 10:34:00
- 1398-09-19 21:00:00
- 1398-09-19 20:56:00
- 1398-09-19 20:53:00
- 1398-09-19 20:48:00
- 1398-09-19 20:46:00
- 1398-09-19 20:45:00
- 1398-09-19 20:42:00
- 1398-09-19 20:20:00
- 1398-09-19 20:16:00
- 1398-09-19 20:15:00
- 1398-09-19 20:13:00
- 1398-09-19 20:12:00
- 1398-09-19 20:10:00
- 1398-09-19 20:09:00
- 1398-09-19 20:07:00
- 1398-09-19 20:05:00
- 1398-09-19 20:04:00
- 1398-09-19 20:02:00
سلام احسان جونم صبح ات بخیر و شادی عشق و زندگی و کنار هم بودن دوست داشتن واقعی در گوگل سرچ نمی شود - 1398-09-19 10:06:00
- 1398-09-19 10:01:00
- 1398-09-19 09:59:00
- 1398-09-19 09:58:00
- 1398-09-19 09:56:00
- 1398-09-19 09:52:00
- 1398-09-19 09:50:00
- 1398-09-19 09:48:00
- 1398-09-19 09:46:00
- 1398-09-19 09:44:00
- 1398-09-19 09:41:00
- 1398-09-19 09:40:00
- 1398-09-19 09:37:00
- 1398-09-18 02:20:00
- 1398-09-18 02:19:00
- 1398-09-18 02:17:00
- 1398-09-18 02:13:00
- 1398-09-18 02:10:00
- 1398-09-18 02:05:00
- 1398-09-18 02:03:00
- 1398-09-18 02:01:00
- 1398-09-18 01:58:00
- 1398-09-18 01:56:00
- 1398-09-18 01:54:00
- 1398-09-18 01:52:00
- 1398-09-18 01:50:00
- 1398-09-18 01:47:00
- 1398-09-18 01:45:00
- 1398-09-18 01:43:00
- 1398-09-18 01:42:00
- 1398-09-18 01:40:00
- 1398-09-18 01:39:00
- 1398-09-18 01:37:00
- 1393-09-18 01:37:00
- 1393-09-18 01:35:00
- 1393-09-18 01:33:00
- 1393-09-18 01:30:00
- 1393-09-18 01:29:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-09-15 14:12:00
- 1393-09-15 14:11:00
- 1393-09-15 14:11:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-09-15 14:10:00
- 1393-09-15 14:10:00
- 1393-09-15 14:06:00
- 1393-09-15 14:06:00
- 1393-09-15 14:05:00
- 1393-09-15 14:05:00
- 1393-09-15 14:04:00
- 1393-09-15 14:03:00
سلام احسان جونم شب آت خوش خسته کارهایت نباشی الهی که موفق و شاد باشی مواظب خودت باش عزیز دلم - 1398-09-15 01:35:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-09-13 20:47:00
- 1398-09-13 02:31:00
- 1398-09-13 02:28:00
- 1398-09-13 02:25:00
- 1398-09-13 02:24:00
- 1398-09-13 02:22:00
- 1398-09-13 02:21:00
- 1398-09-13 02:19:00
- 1398-09-12 02:51:00
- 1398-09-12 02:48:00
- 1398-09-12 02:45:00
- 1398-09-12 02:43:00
- 1398-09-12 02:40:00
- 1398-09-12 02:08:00
- 1398-09-12 02:03:00
- 1398-09-12 01:53:00
- 1398-09-12 01:51:00
- 1398-09-12 01:48:00
- 1398-09-12 01:46:00
- 1398-09-12 01:44:00
- 1398-09-12 01:41:00
- 1398-09-12 01:40:00
- 1398-09-12 01:37:00
- 1398-09-12 01:36:00
- 1398-09-12 01:34:00
- 1398-09-12 01:32:00
- 1398-09-12 01:31:00
- 1398-09-12 01:27:00
- 1398-09-12 01:26:00
- 1398-09-12 01:23:00
صحبت هایی با احسان عزیزم - 1398-09-11 16:13:00
- 1398-09-11 01:21:00
صحبتهایی با عشق من احسان جونم الهی من فدایت بشم - 1393-09-10 09:56:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-09-10 02:16:00
- 1398-09-10 01:49:00
- 1398-09-10 01:47:00
- 1398-09-10 01:44:00
- 1398-09-10 01:42:00
- 1398-09-10 01:41:00
- 1398-09-10 01:38:00
- 1398-09-10 01:36:00
- 1398-09-08 22:57:00
- 1398-09-08 22:54:00
- 1398-09-08 22:52:00
- 1398-09-08 22:50:00
- 1398-09-08 22:49:00
- 1398-09-08 22:47:00
- 1398-09-08 22:44:00
- 1398-09-08 22:42:00
- 1398-09-08 22:41:00
- 1398-09-08 22:35:00
- 1398-09-08 22:32:00
- 1398-09-08 22:30:00
- 1398-09-08 21:32:00
- 1398-09-08 21:31:00
- 1398-09-08 21:28:00
- 1398-09-08 21:27:00
- 1398-09-08 21:24:00
- 1398-09-08 21:22:00
- 1398-09-08 21:21:00
- 1398-09-08 21:20:00
- 1398-09-08 21:19:00
- 1398-09-08 21:16:00
- 1398-09-08 21:11:00
- 1393-09-08 20:26:00
- 1393-09-08 20:20:00
- 1393-09-08 20:19:00
- 1393-09-08 20:19:00
- 1393-09-08 20:18:00
- 1393-09-08 20:15:00
- 1393-09-08 20:12:00
- 1393-09-08 19:54:00
شب بخیر احسان جونم عزیز دلم مواظب خودت باش دوستت دارم - 1398-09-07 01:03:00
- 1398-09-07 01:01:00
- 1398-09-07 01:58:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-09-06 16:36:00
- 1398-09-06 16:34:00
- 1398-09-06 16:26:00
- 1398-09-06 16:23:00
- 1398-09-06 16:22:00
- 1398-09-06 16:21:00
- 1398-09-06 16:20:00
- 1398-09-06 16:18:00
- 1398-09-06 16:17:00
- 1398-09-06 16:14:00
- 1398-09-06 16:12:00
- 1398-09-06 16:12:00
- 1398-09-06 16:10:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-09-06 01:00:00
- 1398-09-06 01:48:00
- 1398-09-06 01:46:00
- 1398-09-06 01:38:00
- 1398-09-06 01:32:00
- 1398-09-06 01:31:00
- 1398-09-06 01:27:00
- 1398-09-06 01:23:00
- 1398-09-06 01:19:00
- 1398-09-06 01:16:00
- 1398-09-06 01:15:00
- 1398-09-06 01:13:00
- 1393-09-05 23:07:00
- 1393-09-05 23:06:00
- 1393-09-05 23:05:00
- 1393-09-05 23:05:00
- 1393-09-05 23:04:00
- 1393-09-05 23:04:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-08-26 01:19:00
- 1398-08-26 01:17:00
- 1398-08-26 01:16:00
- 1398-08-26 01:13:00
- 1398-08-26 01:12:00
- 1398-08-26 01:09:00
- 1398-08-26 01:08:00
- 1398-08-26 01:06:00
- 1398-08-26 01:04:00
- 1398-08-26 01:03:00
- 1398-08-26 01:00:00
- 1398-08-25 23:58:00
- 1398-08-25 23:56:00
- 1398-08-25 23:54:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-08-23 01:58:00
- 1398-08-23 01:43:00
- 1398-08-23 01:40:00
- 1398-08-23 01:39:00
- 1398-08-23 01:38:00
- 1398-08-23 01:37:00
- 1398-08-23 01:36:00
- 1398-08-22 02:23:00
- 1398-08-22 02:21:00
- 1398-08-22 02:19:00
- 1398-08-22 02:18:00
- 1398-08-22 02:15:00
- 1398-08-22 02:11:00
- 1398-08-22 02:08:00
- 1398-08-22 02:06:00
- 1398-08-22 02:05:00
- 1398-08-22 02:04:00
- 1398-08-22 02:02:00
- 1398-08-22 02:01:00
- 1398-08-22 02:00:00
- 1398-08-22 01:58:00
- 1398-08-22 01:56:00
- 1398-08-22 01:55:00
- 1398-08-22 01:54:00
- 1398-08-22 01:53:00
- 1393-08-22 01:51:00
- 1398-08-22 01:47:00
- 1398-08-22 01:45:00
- 1398-08-22 01:43:00
- 1398-08-22 01:41:00
- 1398-08-22 01:38:00
- 1398-08-22 01:36:00
- 1398-08-22 01:34:00
- 1393-08-22 01:34:00
- 1393-08-22 01:33:00
- 1393-08-22 01:33:00
- 1393-08-22 01:32:00
- 1393-08-22 01:32:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق عزیزم - 1398-08-21 01:15:00
صحبت هایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-08-20 01:13:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی الهی من فدای حرف زدنت بشم چقدر آروم ومتین شدی اصلا بهت نمیاد - 1398-08-19 03:19:00
- 1398-08-19 03:01:00
- 1398-08-19 02:59:00
- 1398-08-19 02:56:00
- 1398-08-19 02:53:00
- 1398-08-19 02:52:00
- 1398-08-19 02:51:00
- 1398-08-19 02:50:00
- 1398-08-19 02:49:00
- 1398-08-19 02:47:00
- 1398-08-19 02:46:00
- 1398-08-19 02:44:00
- 1398-08-19 02:42:00
- 1398-08-19 02:41:00
- 1398-08-19 02:40:00
- 1398-08-19 02:39:00
- 1398-08-19 02:38:00
- 1398-08-19 02:36:00
- 1398-08-19 02:36:00
- 1398-08-19 02:33:00
- 1398-08-19 02:31:00
- 1398-08-19 02:29:00
- 1398-08-19 02:28:00
- 1393-08-19 02:20:00
- 1393-08-19 02:14:00
- 1393-08-19 02:11:00
- 1393-08-19 02:11:00
- 1393-08-19 02:10:00
- 1393-08-19 02:10:00
- 1393-08-19 02:00:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1393-08-16 01:33:00
احسان جونم صدف زندگیم تولدت مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-08-16 01:33:00
گل زندگیم تولدت مبارک - 1393-08-16 01:32:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-08-16 01:32:00
تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک عزیزترینم - 1393-08-16 01:31:00
تولدت مبارک بهترینم دوستت دارم - 1393-08-16 01:30:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-08-16 01:29:00
احسان تولد 37 سالگی ات همراه با بهترین اتفاق ها پر از عشق و مستی و حال خوب باشد تنت سلامت عزیزم - 1393-08-15 05:01:00
احسان تولدت مبارک الهی 1000 سالگیت رو جشن بگیرم - 1393-08-15 04:57:00
احسان جونم پادشاه قلبم تولدت مبارک - 1393-08-15 04:55:00
عشق عشق عشق عشق من تولدت زیباترین روز من هست دوستت دارم عشق را باور کن - 1393-08-15 04:20:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-08-15 04:18:00
تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک خوش امدی به دنیام - 1393-08-15 04:16:00
تولد تولد تولدت مبارک بیا شمعا رو فوت کن که 1000 سال زنده باشی الهی من فدای احسان جونم بشم - 1393-08-15 04:14:00
احسان گلم تولدت مبارک با یک دنیا عشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-08-15 04:12:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-08-15 04:12:00
تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک نفسم - 1393-08-15 04:11:00
تولد دلبرم احسان جونم مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-08-15 04:10:00
تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک با دنیایی از عشققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-08-15 04:02:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-08-15 04:01:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-08-15 04:00:00
عشق عشق عشق عشق روز میلادت مبارک - 1393-08-15 03:51:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-08-15 03:41:00
عشق من تولدت مبارک - 1393-08-15 03:40:00
تولد تولد تولدت مبارک بیا شمعا رو فوت کن که 1000 سال زنده باشی الهی من فدای احسان جونم بشم - 1393-08-15 03:34:00
احسان جونم دوستت دارم تا آخر عمرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-08-15 03:04:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-08-15 03:03:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-08-14 01:52:00
- 1398-08-14 01:39:00
- 1398-08-14 01:37:00
- 1398-08-14 01:35:00
- 1398-08-14 01:34:00
- 1398-08-14 01:32:00
- 1398-08-13 02:57:00
- 1398-08-13 02:54:00
- 1398-08-13 02:52:00
- 1398-08-13 02:48:00
- 1398-08-13 02:45:00
- 1398-08-13 02:44:00
- 1398-08-13 02:42:00
- 1398-08-13 02:41:00
- 1398-08-13 02:40:00
- 1398-08-13 02:38:00
- 1398-08-13 02:37:00
- 1398-08-13 02:36:00
- 1398-08-13 02:35:00
- 1398-08-13 02:33:00
- 1398-08-13 02:32:00
- 1398-08-13 02:31:00
- 1398-08-13 02:29:00
- 1398-08-13 02:28:00
- 1398-08-13 02:26:00
- 1398-08-13 02:24:00
- 1398-08-13 02:23:00
- 1398-08-13 02:22:00
- 1398-08-13 02:18:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریادپیشاپیش تولدت مبارک عزیزترینم دوستت دارم انشاالله تولد 1000 سالگی ات - 1393-08-12 23:31:00
- 1393-08-12 23:26:00
- 1393-08-12 23:25:00
- 1393-08-12 23:25:00
- 1393-08-12 23:24:00
- 1393-08-12 23:24:00
- 1393-08-12 23:22:00
- 1393-08-12 23:22:00
صحبت هایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-08-12 01:53:00
سلام احسان جونی خوبی شب ات خوش چه خبرا چکار می کنی خسته کارهایت نباشی چندروزدیگه تولدت هست ای جانم - 1398-08-11 01:11:00
- 1398-08-11 01:10:00
- 1398-08-11 01:07:00
- 1398-08-11 01:07:00
- 1398-08-11 01:01:00
- 1398-08-11 01:58:00
- 1398-08-11 01:52:00
سلام احسان جونم خوبی خسته نباشی نمایشگاه عکس آقای فرهاد ایرانی نرفتی چه عکسهای فوق العاده ای گرفتند - 1398-08-10 15:41:00
- 1398-08-10 15:40:00
- 1398-08-10 15:38:00
- 1398-08-10 15:38:00
- 1398-08-10 15:36:00
سلام احسان جونم خوبی شب ات خوش الهی من فدای عکس جدیدت بشم با اون نگاه قشنگت ای جانم با استوری گذاشتن - 1398-08-10 01:18:00
- 1398-08-10 01:13:00
جای مرد و زن در شعر عوض شد خخخخ نزار قبانی ببخشه خخخ - 1398-08-10 01:09:00
- 1398-08-10 01:07:00
- 1398-08-10 01:04:00
- 1398-08-10 01:01:00
- 1398-08-10 01:59:00
- 1398-08-10 01:58:00
- 1398-08-10 01:57:00
- 1398-08-10 01:52:00
- 1398-08-10 01:48:00
- 1398-08-10 01:47:00
- 1398-08-10 01:46:00
- 1398-08-10 01:44:00
- 1398-08-10 01:42:00
- 1398-08-09 02:03:00
- 1398-08-09 02:02:00
- 1398-08-09 02:01:00
- 1398-08-09 02:00:00
- 1398-08-09 01:56:00
- 1398-08-09 01:53:00
- 1398-08-09 01:50:00
- 1398-08-09 01:46:00
- 1398-08-09 01:45:00
- 1398-08-09 01:39:00
- 1398-08-09 01:37:00
- 1398-08-09 01:36:00
- 1398-08-09 01:35:00
- 1398-08-09 01:33:00
- 1398-08-09 01:31:00
- 1398-08-09 01:30:00
- 1398-08-09 01:28:00
- 1398-08-09 01:27:00
- 1398-08-09 01:27:00
- 1398-08-09 01:24:00
- 1398-08-09 01:23:00
- 1398-08-09 01:21:00
- 1398-08-09 01:20:00
- 1398-08-09 01:13:00
- 1393-08-09 01:10:00
- 1393-08-09 01:09:00
- 1393-08-09 01:09:00
- 1393-08-09 01:37:00
- 1393-08-09 01:35:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-08-09 01:34:00
- 1398-08-07 01:36:00
- 1398-08-07 01:32:00
- 1398-08-07 01:30:00
- 1398-08-07 01:28:00
- 1398-08-07 01:26:00
- 1398-08-07 01:25:00
- 1398-08-07 01:22:00
- 1398-08-07 01:20:00
- 1398-08-07 01:19:00
- 1398-08-07 01:17:00
- 1398-08-07 01:16:00
- 1398-08-07 01:14:00
سلام احسان جونم خوبی صبح قشنگ ات بخیر استوری دیروزت خیلی امید بخش بود عکس استوری امروزت چقدر قشنگه - 1398-08-06 10:22:00
- 1398-08-06 10:19:00
- 1398-08-06 10:18:00
- 1398-08-06 10:16:00
- 1398-08-06 10:14:00
- 1398-08-06 10:13:00
- 1398-08-06 10:11:00
- 1398-08-06 02:08:00
- 1398-08-06 02:06:00
- 1398-08-06 02:04:00
- 1398-08-06 02:01:00
- 1398-08-06 01:57:00
- 1398-08-06 01:55:00
- 1398-08-06 01:54:00
- 1398-08-06 01:53:00
- 1398-08-06 01:52:00
- 1398-08-06 01:49:00
- 1398-08-06 01:46:00
- 1398-08-06 01:45:00
- 1398-08-06 01:43:00
- 1398-08-06 01:42:00
- 1398-08-06 01:40:00
- 1398-08-06 01:39:00
- 1398-08-06 01:37:00
- 1398-08-06 01:36:00
- 1398-08-06 01:34:00
- 1398-08-06 01:32:00
- 1398-08-06 01:31:00
- 1398-08-06 01:30:00
- 1398-08-06 01:28:00
- 1393-08-06 01:24:00
- 1393-08-06 01:19:00
- 1393-08-06 01:19:00
- 1393-08-06 01:18:00
- 1393-08-06 01:18:00
یا امام رضا ع احسان سهم من باشد خودت معجزه کن واسطه این عشق باش خودت می دونی چقدربرایش گریه کردم - 1393-08-06 01:17:00
یا امام رضا ع خودت کمک کن - 1393-08-06 01:01:00
سلام احسان جونم خوبی الهی من فدای رگباری استوری گذاشتنت بشم پست جدیدت از سخنان الهی قمشه ای آرام بخش - 1398-08-04 02:59:00
- 1398-08-04 02:56:00
- 1398-08-04 02:53:00
- 1398-08-04 02:52:00
- 1398-08-04 02:50:00
- 1398-08-04 02:49:00
- 1398-08-04 02:49:00
- 1398-08-04 02:47:00
- 1398-08-04 02:46:00
- 1398-08-04 02:43:00
- 1398-08-04 02:41:00
- 1398-08-04 02:40:00
- 1398-08-04 02:37:00
- 1398-08-04 02:36:00
- 1398-08-04 02:34:00
- 1398-08-04 02:32:00
- 1398-08-04 02:30:00
- 1398-08-04 02:28:00
- 1398-08-04 02:26:00
- 1398-08-04 02:24:00
- 1398-08-04 02:23:00
- 1398-08-04 02:22:00
- 1398-08-04 02:20:00
- 1398-08-04 02:19:00
- 1398-08-04 02:18:00
- 1398-08-04 02:16:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1393-08-03 18:37:00
احسان جونم روز هنرمند مبارک باشه - 1393-08-03 18:36:00
احسان جونم روز هنرمند مبارکت باشه عزیز دلم - 1393-08-03 18:35:00
ا - 1393-08-03 18:33:00
ا - 1393-08-03 18:32:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-08-02 11:01:00
سلام احسان جونم خوبی الهی من فدای عکس جدیدات بشم چقدر سوئی شرت سبز بهت می آید شکموی من رستوران رفتی - 1398-08-01 11:20:00
- 1398-08-01 10:53:00
- 1398-08-01 10:52:00
- 1398-08-01 10:50:00
- 1398-08-01 10:48:00
- 1398-08-01 01:28:00
- 1398-08-01 01:26:00
- 1398-08-01 01:24:00
- 1398-08-01 01:21:00
- 1398-08-01 01:20:00
- 1398-08-01 01:19:00
- 1398-08-01 01:17:00
- 1398-08-01 01:16:00
- 1398-08-01 01:15:00
- 1398-08-01 01:14:00
- 1398-08-01 01:11:00
- 1398-08-01 01:10:00
- 1398-08-01 01:09:00
- 1398-08-01 01:08:00
- 1398-08-01 01:06:00
- 1398-08-01 01:03:00
- 1398-08-01 01:01:00
- 1398-08-01 01:00:00
- 1398-08-01 01:58:00
- 1398-08-01 01:57:00
- 1398-08-01 01:55:00
- 1398-08-01 01:53:00
- 1398-08-01 01:48:00
- 1398-08-01 01:46:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-08-01 01:33:00
- 1393-08-01 01:33:00
- 1393-08-01 01:32:00
- 1393-08-01 01:32:00
- 1393-08-01 01:31:00
- 1393-08-01 01:31:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-07-29 01:59:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم چقدر فعال شدی استوری میذاری - 1398-07-28 13:27:00
- 1398-07-28 13:26:00
- 1398-07-28 13:24:00
- 1398-07-28 13:21:00
- 1398-07-28 13:20:00
- 1398-07-28 13:19:00
- 1398-07-28 13:17:00
- 1398-07-28 13:13:00
- 1398-07-28 13:10:00
- 1398-07-28 13:09:00
- 1398-07-28 13:08:00
- 1398-07-28 13:06:00
- 1398-07-28 13:04:00
- 1398-07-28 13:03:00
- 1398-07-28 13:01:00
- 1398-07-28 13:00:00
- 1398-07-28 12:57:00
- 1398-07-28 12:56:00
- 1398-07-28 12:55:00
- 1398-07-28 12:54:00
- 1398-07-28 12:52:00
- 1398-07-28 12:51:00
- 1398-07-28 12:49:00
- 1398-07-28 12:48:00
- 1398-07-28 12:46:00
احسان جونم چون عاشق این شاعر هستی واست از شعرهایش گذاشتم شعرهایش شبیهه طنز هست خخخ - 1393-07-28 12:08:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-07-28 12:08:00
- 1393-07-28 12:08:00
- 1393-07-28 12:07:00
- 1393-07-28 12:06:00
سلام احسان جونم خوبی الهی من فدای عکس جدیدت بشم کارهایت خوب پیش می‌رودموفق باشی مواظب خودت باش عزیزم - 1398-07-26 13:39:00
- 1398-07-26 13:37:00
- 1398-07-26 13:35:00
- 1398-07-26 13:33:00
- 1398-07-26 13:16:00
- 1398-07-25 22:13:00
- 1398-07-25 22:10:00
- 1398-07-25 22:01:00
- 1398-07-25 21:58:00
- 1398-07-25 21:55:00
- 1398-07-25 21:54:00
- 1398-07-25 21:31:00
- 1398-07-25 21:29:00
- 1398-07-25 21:27:00
- 1398-07-25 21:26:00
- 1398-07-25 21:24:00
- 1398-07-25 21:23:00
- 1398-07-25 21:21:00
- 1398-07-25 21:21:00
- 1398-07-25 21:20:00
- 1398-07-25 21:19:00
- 1398-07-25 21:17:00
- 1398-07-25 21:15:00
- 1398-07-25 21:14:00
یاحسین جانم خودت همه رو کمک کن به عشق واقعی و موندگار برسند الهی آمین - 1393-07-25 21:13:00
یا حسین جانم - 1393-07-25 21:12:00
سلام احسان جونم حالت چطوره سفر اهواز خوش گذشت فدای کارهای خیرت کجایی چه می کنی در افق محو شدی هاااا - 1398-07-25 01:54:00
- 1398-07-25 01:52:00
- 1398-07-25 01:49:00
- 1398-07-25 01:48:00
- 1398-07-25 01:46:00
- 1398-07-25 01:45:00
- 1398-07-25 01:44:00
- 1398-07-25 01:42:00
- 1398-07-25 01:33:00
- 1398-07-25 01:31:00
- 1398-07-25 01:30:00
- 1398-07-25 01:28:00
- 1398-07-25 01:26:00
- 1398-07-25 01:23:00
- 1398-07-25 01:22:00
- 1398-07-25 01:20:00
- 1398-07-23 01:29:00
- 1398-07-23 01:27:00
- 1398-07-23 01:26:00
- 1398-07-23 01:23:00
- 1398-07-23 01:20:00
- 1398-07-23 01:19:00
- 1398-07-23 01:18:00
- 1398-07-23 01:16:00
- 1398-07-23 01:12:00
- 1398-07-23 01:11:00
- 1398-07-23 01:10:00
- 1398-07-23 01:08:00
- 1398-07-23 01:08:00
- 1398-07-23 01:06:00
- 1398-07-23 01:05:00
- 1398-07-23 01:04:00
- 1398-07-23 01:02:00
- 1398-07-23 01:01:00
- 1398-07-23 01:00:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-07-22 23:03:00
- 1393-07-22 23:02:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-07-22 23:01:00
- 1393-07-22 23:00:00
- 1393-07-22 22:59:00
- 1393-07-22 22:59:00
- 1393-07-22 22:54:00
- 1393-07-22 22:51:00
- 1393-07-22 22:46:00
- 1393-07-22 22:45:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1393-07-21 01:27:00
صحبتهایی با احسان جونی - 1393-07-20 02:08:00
- 1398-07-20 02:04:00
- 1398-07-20 02:01:00
- 1398-07-20 01:59:00
- 1398-07-20 01:58:00
- 1398-07-20 01:57:00
- 1398-07-20 01:54:00
- 1398-07-20 01:51:00
- 1398-07-20 01:50:00
- 1398-07-20 01:49:00
- 1393-07-20 01:49:00
- 1398-07-20 01:47:00
- 1398-07-20 01:46:00
- 1398-07-20 01:43:00
سلام احسان جونم الهی فدای استوری و پست جدیدت بشم که از خانمها حمایت کزدی به امید حقوق تساوی و آزادی - 1398-07-19 02:08:00
- 1398-07-19 02:07:00
- 1398-07-19 02:05:00
- 1398-07-19 02:03:00
- 1398-07-19 02:01:00
- 1398-07-19 01:59:00
- 1398-07-19 01:58:00
- 1398-07-19 01:56:00
- 1398-07-19 01:55:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-07-19 01:25:00
- 1393-07-19 01:24:00
- 1393-07-19 01:24:00
- 1393-07-19 01:23:00
- 1393-07-19 01:23:00
- 1393-07-19 01:22:00
- 1398-07-19 01:21:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزم خسته کارهایت نباشی مواظب خودت خیلی باش چه خبرا چکارمی کنی دلم تنگتم - 1398-07-18 01:10:00
- 1398-07-18 01:07:00
- 1398-07-18 01:04:00
- 1398-07-18 01:03:00
- 1398-07-18 01:02:00
- 1398-07-17 23:58:00
- 1398-07-17 23:57:00
- 1398-07-17 23:54:00
- 1398-07-17 23:30:00
- 1398-07-17 23:28:00
- 1398-07-17 23:26:00
- 1398-07-17 23:20:00
- 1398-07-17 23:19:00
- 1398-07-17 23:18:00
- 1398-07-17 23:14:00
- 1398-07-17 23:08:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-07-17 02:30:00
- 1398-07-17 01:54:00
- 1398-07-17 01:52:00
- 1398-07-17 01:51:00
- 1398-07-17 01:50:00
- 1398-07-17 01:49:00
- 1398-07-17 01:47:00
- 1398-07-17 01:44:00
- 1398-07-17 01:41:00
- 1398-07-17 01:41:00
- 1398-07-17 01:40:00
- 1398-07-17 01:39:00
- 1398-07-17 01:36:00
- 1398-07-17 01:35:00
- 1398-07-17 01:34:00
- 1398-07-17 01:33:00
- 1398-07-17 01:32:00
- 1398-07-17 01:31:00
- 1398-07-17 01:30:00
- 1398-07-17 01:22:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-07-17 01:51:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-07-17 01:50:00
احسان جونم - 1393-07-17 01:50:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-07-17 01:49:00
- 1393-07-17 01:48:00
- 1393-07-17 01:47:00
- 1393-07-17 01:46:00
- 1393-07-17 01:45:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی عزیز دلم چه خبرا چکار می کنی یک عکسی ت - 1398-07-16 01:51:00
- 1398-07-16 01:50:00
- 1398-07-16 01:48:00
- 1398-07-16 01:46:00
- 1398-07-16 01:45:00
- 1398-07-16 01:42:00
- 1398-07-16 01:41:00
- 1398-07-16 01:40:00
- 1398-07-16 01:38:00
- 1398-07-16 01:37:00
- 1398-07-16 01:36:00
- 1398-07-16 01:34:00
- 1398-07-16 01:28:00
- 1398-07-15 12:25:00
- 1398-07-15 12:23:00
- 1398-07-15 12:22:00
- 1398-07-15 12:20:00
- 1398-07-15 12:17:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزکم خسته کارهایت نباشی من فدای استوری هایت بشم کمی ازعشق بگو تا دلم باز بشه - 1398-07-15 01:25:00
- 1398-07-15 01:23:00
- 1398-07-15 01:22:00
- 1398-07-15 01:16:00
- 1398-07-15 01:12:00
- 1398-07-15 01:10:00
- 1398-07-15 01:08:00
- 1398-07-15 01:07:00
- 1398-07-15 01:01:00
- 1398-07-15 01:00:00
- 1398-07-15 01:58:00
- 1398-07-15 01:57:00
- 1398-07-15 01:56:00
- 1398-07-15 01:54:00
- 1398-07-15 01:52:00
- 1398-07-15 01:51:00
- 1398-07-15 01:48:00
سلام احسان جونم خوبی شب ات خوش خسته کارهایت نباشی عزیز جونم مواظب خودت باش عشق خوبم - 1398-07-14 01:41:00
- 1398-07-14 01:39:00
- 1398-07-14 01:38:00
- 1398-07-14 01:37:00
- 1398-07-14 01:35:00
- 1398-07-14 01:33:00
- 1398-07-14 01:32:00
- 1398-07-14 01:30:00
- 1398-07-14 01:27:00
- 1398-07-14 01:26:00
- 1398-07-14 01:25:00
سلام احسان جون قندک من ظهرت بخیر خوبی خسته کارهایت نباشی دلم واست یک ذره شده عکسی از خودت بچگی بذار - 1398-07-13 12:37:00
- 1398-07-13 12:36:00
- 1398-07-13 12:33:00
- 1398-07-13 12:31:00
- 1398-07-13 12:30:00
- 1398-07-13 12:29:00
- 1398-07-13 12:26:00
سلام احسان جونم خوبی خسته نباشی الهی من فدای فوتبال دیدنت و اعتراض ات بشم با اون شکلک هایی که گذاشتی - 1398-07-13 02:50:00
- 1398-07-13 02:48:00
- 1398-07-13 02:41:00
- 1398-07-13 02:40:00
- 1398-07-13 02:39:00
- 1398-07-13 02:37:00
- 1398-07-13 02:32:00
- 1398-07-13 02:31:00
- 1398-07-13 02:30:00
- 1398-07-13 02:27:00
- 1398-07-13 02:25:00
- 1398-07-13 02:24:00
- 1398-07-13 02:22:00
- 1398-07-13 02:21:00
- 1398-07-13 02:19:00
- 1398-07-13 02:17:00
- 1393-07-13 01:10:00
- 1393-07-13 01:09:00
- 1393-07-13 01:08:00
- 1393-07-13 01:08:00
- 1393-07-13 01:07:00
- 1393-07-13 01:07:00
- 1393-07-13 01:07:00
- 1393-07-13 01:06:00
- 1393-07-13 01:56:00
- 1393-07-13 01:54:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی کجایی چه می کنی دلم واست تنگه خوب بخوابی عزیزجونم - 1398-07-12 01:55:00
- 1398-07-12 01:54:00
- 1398-07-12 01:51:00
- 1398-07-12 01:49:00
- 1398-07-12 01:43:00
- 1398-07-12 01:42:00
- 1398-07-12 01:40:00
- 1398-07-12 01:38:00
- 1398-07-12 01:37:00
- 1398-07-12 01:35:00
- 1398-07-12 01:33:00
- 1398-07-12 01:31:00
- 1398-07-12 01:30:00
- 1398-07-12 01:27:00
- 1398-07-12 01:24:00
- 1398-07-12 01:24:00
- 1398-07-12 01:23:00
- 1398-07-12 01:21:00
- 1398-07-12 01:19:00
- 1398-07-12 01:17:00
- 1398-07-12 01:14:00
- 1398-07-11 01:47:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1398-07-11 01:38:00
- 1398-07-11 01:34:00
- 1398-07-11 01:55:00
- 1398-07-11 01:54:00
- 1398-07-11 01:52:00
- 1398-07-11 01:51:00
- 1398-07-11 01:50:00
- 1398-07-11 01:48:00
- 1398-07-11 01:47:00
- 1398-07-11 01:46:00
- 1398-07-11 01:45:00
- 1398-07-11 01:43:00
- 1398-07-11 01:42:00
- 1398-07-11 01:41:00
- 1398-07-11 01:40:00
- 1398-07-11 01:38:00
- 1398-07-11 01:36:00
- 1398-07-11 01:34:00
- 1398-07-11 01:30:00
- 1398-07-11 01:29:00
- 1398-07-11 01:27:00
- 1398-07-11 01:26:00
یا رقیه دستم رو تو دست احسان جونم بذار خسته ا م از اینهمه دوری - 1393-07-10 23:32:00
یا حضرت رقیه خودت کمکمون کن - 1393-07-10 23:31:00
- 1393-07-10 23:31:00
- 1393-07-10 23:30:00
- 1393-07-10 23:30:00
- 1393-07-10 23:28:00
- 1393-07-10 23:28:00
- 1393-07-10 23:28:00
- 1398-07-10 01:00:00
- 1398-07-10 01:58:00
- 1398-07-10 01:57:00
- 1398-07-10 01:55:00
- 1398-07-10 01:53:00
- 1398-07-10 01:52:00
- 1398-07-10 01:51:00
- 1398-07-10 01:48:00
- 1398-07-10 01:45:00
- 1398-07-10 01:44:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزم خسته کارهایت نباشی به طرز دیوونه واری دلم برایت یک ذره شده از خودت خبربده - 1398-07-09 12:20:00
- 1398-07-09 12:19:00
- 1398-07-09 12:16:00
- 1398-07-09 12:15:00
- 1398-07-09 12:14:00
- 1398-07-09 12:12:00
احسان جونم امروز استوری نداشتی امروز به مناسبت بزرگداشت مولانا شعری بذار - 1398-07-09 12:10:00
- 1398-07-09 12:09:00
روز بزرگداشت مولانا - 1398-07-09 12:07:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبرا چقدر دلم برای روی ماهت تنگ شده شب ات خوش خوب بخوابی عشقم - 1398-07-09 02:01:00
- 1398-07-09 01:55:00
- 1398-07-09 01:52:00
- 1398-07-09 01:51:00
- 1398-07-09 01:49:00
- 1398-07-09 01:48:00
- 1398-07-09 01:47:00
- 1398-07-09 01:45:00
- 1398-07-09 01:41:00
- 1398-07-09 01:40:00
- 1398-07-09 01:39:00
- 1398-07-09 01:36:00
ا - 1393-07-09 01:27:00
- 1393-07-09 01:25:00
- 1393-07-09 01:25:00
- 1393-07-09 01:24:00
- 1393-07-09 01:24:00
ا - 1393-07-09 01:23:00
- 1393-07-09 01:23:00
- 1393-07-09 01:13:00
- 1393-07-09 01:12:00
- 1393-07-09 01:11:00
- 1393-07-09 01:09:00
سلام احسان جونم ظهر قشنگ ات بخیر باشه خوبی خسته نباشی فدای استوریهایت بشم که دلتنگی را کم می کندجان - 1393-07-08 11:44:00
سلام احسان جونم ظهر قشنگ ات بخیر باشه خوبی خسته نباشی فدای استوریهایت بشم که دلتنگی را کم می کندجان - 1398-07-08 11:44:00
- 1398-07-08 11:42:00
- 1398-07-08 11:38:00
- 1398-07-08 11:36:00
- 1398-07-08 11:35:00
- 1398-07-08 11:33:00
- 1398-07-08 11:30:00
- 1393-07-08 11:27:00
- 1398-07-08 11:27:00
- 1398-07-08 11:25:00
- 1398-07-08 11:24:00
- 1398-07-08 11:21:00
- 1398-07-08 11:20:00
- 1393-07-08 11:20:00
- 1398-07-08 11:18:00
- 1398-07-08 11:16:00
- 1398-07-08 11:13:00
- 1398-07-08 11:09:00
- 1398-07-07 13:09:00
- 1398-07-07 13:01:00
- 1398-07-07 12:47:00
سلام احسان جونم خوبی خسته نباشی استوری ات را دوست نداشتم کاش عاشقانه می نوشتی شعر می نوشتی - 1398-07-07 12:16:00
- 1398-07-07 12:14:00
- 1398-07-07 12:06:00
- 1398-07-07 12:00:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی عزیزدلم شب ات خوش - 1398-07-07 01:38:00
- 1398-07-07 01:34:00
- 1398-07-07 01:32:00
- 1398-07-07 01:30:00
- 1398-07-07 01:27:00
- 1398-07-07 01:22:00
- 1398-07-07 01:15:00
- 1398-07-07 01:11:00
- 1398-07-07 01:09:00
- 1398-07-07 01:07:00
- 1398-07-07 01:06:00
- 1398-07-07 01:03:00
- 1398-07-07 01:02:00
- 1398-07-07 01:00:00
- 1393-07-07 01:57:00
- 1398-07-07 01:56:00
- 1398-07-07 01:47:00
- 1398-07-07 01:46:00
- 1398-07-07 01:45:00
- 1398-07-07 01:44:00
- 1398-07-07 01:42:00
- 1398-07-07 01:40:00
- 1398-07-07 01:38:00
- 1393-07-07 01:38:00
- 1393-07-07 01:35:00
- 1398-07-07 01:35:00
- 1398-07-07 01:33:00
- 1398-07-07 01:32:00
- 1398-07-07 01:29:00
صحبتهایی با احسان جونی عشق خودم - 1393-07-05 02:28:00
- 1398-07-05 01:57:00
- 1398-07-05 01:54:00
- 1398-07-05 01:52:00
- 1398-07-05 01:45:00
- 1398-07-05 01:43:00
- 1398-07-05 01:40:00
- 1398-07-05 01:38:00
- 1398-07-05 01:35:00
- 1398-07-05 01:32:00
- 1398-07-05 01:13:00
- 1398-07-05 01:03:00
- 1393-07-05 01:25:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-07-05 01:23:00
- 1393-07-05 01:23:00
- 1393-07-05 01:22:00
- 1393-07-05 01:22:00
- 1393-07-05 01:21:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-07-04 02:22:00
- 1398-07-04 01:53:00
- 1398-07-04 01:51:00
- 1398-07-04 01:49:00
- 1398-07-04 01:46:00
- 1398-07-04 01:44:00
- 1398-07-04 01:37:00
- 1398-07-04 01:35:00
- 1398-07-04 01:33:00
- 1398-07-04 01:25:00
- 1398-07-04 01:24:00
- 1398-07-04 01:21:00
- 1398-07-04 01:19:00
- 1398-07-04 01:16:00
- 1398-07-04 01:15:00
- 1398-07-04 01:14:00
- 1398-07-04 01:12:00
- 1398-07-04 01:10:00
- 1398-07-04 01:06:00
- 1398-07-04 01:04:00
صحبت هایی با احسان جونم عشق بنده هست - 1393-07-03 02:07:00
- 1398-07-03 01:56:00
- 1398-07-03 01:12:00
- 1398-07-03 01:10:00
- 1398-07-03 01:09:00
- 1398-07-03 01:08:00
- 1398-07-03 01:07:00
- 1398-07-03 01:05:00
- 1398-07-03 01:05:00
- 1398-07-03 01:03:00
- 1398-07-03 01:02:00
- 1398-07-03 01:01:00
- 1398-07-03 01:00:00
- 1398-07-03 01:59:00
- 1398-07-03 01:58:00
- 1398-07-03 01:56:00
- 1398-07-03 01:53:00
- 1393-07-03 01:37:00
- 1393-07-03 01:33:00
- 1393-07-03 01:32:00
- 1393-07-03 01:31:00
- 1393-07-03 01:31:00
- 1393-07-03 01:30:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-07-03 01:03:00
سلام احسان جونی خوبی شب پاییزی ات بخیرخوب بخوابی منم واست بنویسم تو هم بخوانی عشق را باورکنی عشق گل - 1398-07-02 01:17:00
- 1398-07-02 01:15:00
- 1398-07-02 01:13:00
- 1398-07-02 01:12:00
- 1398-07-02 01:11:00
- 1398-07-02 01:10:00
- 1393-07-02 01:06:00
- 1398-07-02 01:05:00
- 1398-07-02 01:03:00
- 1398-07-02 01:59:00
- 1398-07-02 01:57:00
- 1398-07-02 01:56:00
- 1398-07-02 01:54:00
سلام احسان جونم خوبی خسته نباشی الهی من به فدای استوری گذاشتنت بشم جایت خالی ظهر لازانیا درست کردم - 1398-07-01 15:36:00
- 1398-07-01 15:35:00
- 1398-07-01 15:33:00
- 1398-07-01 15:32:00
- 1398-07-01 15:30:00
- 1398-07-01 15:26:00
- 1398-07-01 15:25:00
- 1398-07-01 15:22:00
سلام احسان جونم خوبی پاییزت مبارک و پر از ابراز عشق فقط به من ..خسته کارهایت نباشی چه خبرا دلتنگتم - 1398-07-01 02:16:00
- 1398-07-01 02:15:00
- 1398-07-01 02:12:00
- 1398-07-01 02:11:00
- 1398-07-01 02:09:00
- 1398-07-01 02:08:00
- 1398-07-01 02:06:00
- 1398-07-01 02:05:00
- 1398-07-01 02:01:00
- 1398-07-01 02:00:00
- 1398-07-01 01:59:00
- 1398-07-01 01:58:00
- 1398-07-01 01:56:00
- 1398-07-01 01:53:00
- 1398-07-01 01:51:00
- 1398-07-01 01:51:00
- 1398-07-01 01:48:00
- 1398-07-01 01:47:00
- 1398-07-01 01:44:00
- 1398-07-01 01:43:00
یا حسین جانم - 1393-07-01 01:27:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-07-01 01:24:00
- 1393-07-01 01:15:00
- 1393-07-01 01:14:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
سلام احسان جونم خوبی فدای استوری ات بشم تفسیرش اینه داری از ازدواج فرارمی کنی نترس وقتی عاشق باشی - 1398-06-30 01:45:00
- 1398-06-30 01:42:00
- 1398-06-30 01:41:00
- 1398-06-30 01:32:00
- 1398-06-30 01:30:00
- 1398-06-30 01:28:00
- 1398-06-30 01:27:00
- 1398-06-30 01:24:00
- 1398-06-30 01:22:00
- 1398-06-30 01:21:00
- 1398-06-30 01:19:00
- 1398-06-30 01:18:00
- 1398-06-30 01:17:00
- 1398-06-30 01:15:00
- 1398-06-30 01:12:00
- 1398-06-30 01:09:00
- 1398-06-30 01:06:00
- 1398-06-29 01:35:00
- 1398-06-29 01:33:00
- 1398-06-29 01:29:00
- 1398-06-29 01:27:00
- 1398-06-29 01:08:00
- 1398-06-29 01:07:00
- 1398-06-29 01:06:00
- 1398-06-29 01:04:00
- 1398-06-29 01:03:00
- 1398-06-29 01:00:00
- 1398-06-29 01:59:00
- 1398-06-29 01:58:00
- 1398-06-29 01:56:00
- 1398-06-29 01:55:00
- 1398-06-29 01:47:00
- 1398-06-29 01:43:00
- 1393-06-29 01:43:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-06-29 01:29:00
- 1393-06-29 01:29:00
- 1393-06-29 01:29:00
- 1393-06-29 01:27:00
- 1393-06-29 01:27:00
- 1393-06-29 01:25:00
- 1393-06-29 01:24:00
سلام احسان جونم خوبی صبح قشنگ ات بخیر و شادی و موفقیت متن استوری جدیدت خوشم نیومد - 1398-06-28 08:44:00
- 1398-06-28 08:40:00
- 1398-06-28 08:39:00
- 1398-06-28 08:37:00
- 1398-06-28 08:35:00
- 1398-06-28 08:34:00
- 1398-06-28 08:32:00
- 1398-06-28 08:30:00
- 1398-06-28 08:29:00
- 1398-06-28 08:28:00
- 1398-06-28 02:24:00
- 1398-06-28 02:11:00
- 1398-06-28 02:10:00
- 1398-06-28 01:19:00
- 1398-06-28 01:16:00
- 1398-06-28 01:14:00
- 1398-06-28 01:13:00
- 1398-06-28 01:11:00
- 1398-06-28 01:10:00
- 1398-06-28 01:09:00
- 1398-06-28 01:07:00
سلام احسان جونم خوبی الهی من فدای عکس جدیدت بشم دماوند خوش میگذره ای من رو هم خالی کن عزیز دلم - 1393-06-27 01:26:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1398-06-27 01:01:00
- 1398-06-26 23:58:00
- 1398-06-26 23:54:00
- 1398-06-26 23:52:00
- 1398-06-26 23:48:00
- 1398-06-26 23:47:00
- 1398-06-26 23:46:00
- 1398-06-26 23:45:00
- 1398-06-26 23:40:00
- 1398-06-26 23:40:00
- 1398-06-26 23:39:00
- 1398-06-26 23:38:00
- 1398-06-26 23:36:00
- 1398-06-26 23:35:00
- 1398-06-26 23:33:00
- 1398-06-26 23:32:00
- 1398-06-26 23:26:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددبگو کجا جستجو کنم تورا یا امام حسین ع خودت واسه این عشق باش - 1393-06-26 22:07:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-06-26 22:05:00
- 1393-06-26 22:05:00
- 1393-06-26 22:05:00
- 1393-06-26 22:04:00
- 1393-06-26 22:04:00
- 1393-06-26 22:03:00
- 1393-06-26 22:03:00
سلام احسان جونم چه اسم جالبی واسه پویش گذاشتی مشق احسان برو مشق هاتو بنویس خخخ خوب بخوابی عزیزدلم - 1398-06-26 01:10:00
- 1398-06-26 01:06:00
- 1398-06-26 01:03:00
- 1398-06-26 01:59:00
- 1398-06-26 01:58:00
- 1398-06-26 01:57:00
- 1398-06-26 01:56:00
- 1398-06-26 01:54:00
- 1398-06-26 01:42:00
- 1398-06-26 01:38:00
- 1398-06-26 01:36:00
- 1398-06-26 01:34:00
- 1398-06-26 01:32:00
- 1398-06-26 01:30:00
- 1398-06-26 01:29:00
- 1398-06-26 01:27:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم فدای استوری گذاشتنت بشم عزیز دلم - 1393-06-25 12:24:00
- 1398-06-25 12:23:00
- 1393-06-25 12:22:00
- 1393-06-25 12:22:00
- 1393-06-25 12:22:00
- 1393-06-25 12:21:00
- 1393-06-25 12:21:00
- 1398-06-25 01:15:00
- 1398-06-25 01:13:00
- 1398-06-25 01:11:00
- 1398-06-25 01:10:00
- 1398-06-25 01:07:00
- 1398-06-25 01:05:00
- 1398-06-25 01:02:00
- 1398-06-25 01:00:00
- 1398-06-25 01:55:00
- 1398-06-25 01:54:00
- 1398-06-25 01:52:00
- 1398-06-25 01:50:00
- 1398-06-25 01:49:00
- 1398-06-25 01:46:00
سلام احسان جونم خوبی صبح ات بخیر خوبی عزیزم یعنی من غش می کنم واسه استوری گذاشتن هایت ای جان دلم - 1398-06-24 10:44:00
- 1398-06-24 10:42:00
- 1398-06-24 10:40:00
صحبت هایی با احسان عزیزم - 1393-06-24 01:54:00
- 1398-06-24 01:10:00
- 1398-06-24 01:07:00
- 1398-06-24 01:01:00
- 1398-06-24 01:01:00
- 1398-06-24 01:48:00
- 1398-06-24 01:47:00
- 1398-06-24 01:45:00
- 1398-06-24 01:44:00
- 1398-06-24 01:42:00
- 1398-06-24 01:38:00
- 1398-06-24 01:36:00
- 1398-06-24 01:34:00
- 1398-06-24 01:33:00
- 1398-06-24 01:31:00
- 1398-06-24 01:30:00
- 1398-06-24 01:29:00
- 1398-06-24 01:27:00
- 1398-06-24 01:26:00
- 1398-06-24 01:24:00
- 1398-06-24 01:22:00
- 1398-06-24 01:21:00
- 1398-06-24 01:20:00
- 1398-06-24 01:19:00
- 1398-06-24 01:16:00
یا حسین جانم دست همه رو بگیر - 1393-06-23 23:52:00
- 1393-06-23 23:51:00
صحبت هایی با احسان جونی - 1393-06-23 02:07:00
- 1398-06-23 01:43:00
- 1398-06-23 01:42:00
- 1398-06-23 01:35:00
- 1398-06-23 01:33:00
- 1398-06-23 01:32:00
- 1398-06-23 01:30:00
- 1398-06-23 01:28:00
- 1398-06-23 01:27:00
- 1398-06-23 01:24:00
- 1393-06-23 01:22:00
- 1398-06-23 01:22:00
- 1398-06-23 01:17:00
- 1398-06-23 01:13:00
- 1398-06-23 01:12:00
- 1398-06-23 01:11:00
- 1398-06-23 01:10:00
- 1398-06-23 01:08:00
- 1398-06-23 01:07:00
- 1398-06-23 01:05:00
- 1398-06-23 01:04:00
- 1398-06-23 01:02:00
- 1398-06-23 01:00:00
- 1398-06-22 23:58:00
- 1393-06-22 23:58:00
- 1393-06-22 23:58:00
- 1398-06-22 23:55:00
یا حسین جانم دست همه رو بگیر - 1393-06-22 13:48:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-06-22 13:47:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-06-22 13:44:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-06-22 13:43:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-06-22 13:43:00
صحبت های با احسان جونی عشق بنده - 1393-06-21 03:06:00
- 1398-06-21 02:53:00
- 1398-06-21 02:52:00
- 1398-06-21 02:46:00
- 1398-06-21 02:44:00
- 1398-06-21 02:43:00
- 1398-06-21 02:42:00
- 1398-06-21 02:40:00
- 1398-06-21 02:39:00
- 1398-06-21 02:38:00
- 1398-06-21 02:36:00
- 1398-06-21 02:33:00
- 1398-06-21 02:31:00
- 1398-06-21 02:29:00
- 1398-06-21 02:28:00
- 1398-06-21 02:27:00
- 1398-06-21 02:23:00
- 1398-06-21 02:20:00
- 1398-06-21 02:19:00
- 1398-06-21 02:16:00
- 1398-06-21 02:02:00
- 1398-06-21 01:58:00
- 1398-06-21 01:54:00
- 1398-06-21 01:49:00
- 1398-06-21 01:46:00
- 1398-06-20 01:35:00
- 1398-06-20 01:34:00
- 1398-06-20 01:33:00
- 1398-06-20 01:32:00
- 1398-06-20 01:30:00
- 1398-06-20 01:29:00
- 1398-06-20 01:27:00
- 1398-06-20 01:25:00
یا حسین جانم دست همه رو بگیر - 1393-06-20 01:23:00
- 1393-06-20 01:22:00
یا حسین جانم - 1393-06-20 01:21:00
یا حسین جانم - 1393-06-20 01:20:00
یا حسین جانم - 1393-06-20 01:19:00
- 1398-06-19 10:26:00
- 1398-06-19 10:25:00
- 1398-06-19 10:23:00
- 1398-06-19 10:21:00
- 1398-06-19 10:19:00
- 1398-06-19 10:17:00
- 1398-06-19 10:14:00
- 1398-06-19 10:12:00
- 1398-06-19 10:09:00
- 1398-06-19 10:06:00
- 1398-06-19 10:04:00
- 1398-06-19 10:02:00
- 1398-06-19 09:59:00
یا ابوالفضل - 1393-06-18 12:42:00
یا ابوالفضل خودت کمکمون کن - 1393-06-18 12:42:00
یا حسین جانم - 1393-06-18 12:41:00
یا حسین جانم - 1393-06-18 12:39:00
یا حسین جانم - 1393-06-18 12:38:00
یا حسین جانم - 1393-06-18 12:36:00
- 1398-06-18 01:36:00
- 1398-06-18 01:35:00
- 1398-06-18 01:34:00
- 1398-06-18 01:32:00
- 1398-06-18 01:30:00
- 1398-06-18 01:27:00
- 1398-06-18 01:26:00
- 1398-06-18 01:24:00
- 1398-06-18 01:23:00
- 1398-06-18 01:21:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی عکسهاتو دیدم چقدر قیافه در هم و خسته ای داشتی ای جان دلم - 1398-06-17 13:25:00
- 1398-06-17 13:23:00
- 1398-06-17 13:16:00
- 1398-06-17 02:00:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم فدای روی ماهت بشم با قیافه خسته ات - 1398-06-17 01:55:00
- 1398-06-17 01:50:00
- 1398-06-17 01:47:00
- 1398-06-17 01:45:00
- 1398-06-17 01:43:00
- 1398-06-17 01:42:00
- 1398-06-17 01:40:00
- 1398-06-17 01:39:00
- 1398-06-17 01:38:00
- 1398-06-17 01:36:00
یا حسین گره عشقم را باز کن - 1393-06-17 01:37:00
یا حسین مظلوم - 1393-06-17 01:36:00
حسین جانم کمکمون کن - 1393-06-17 01:35:00
حسین جانم - 1393-06-17 01:34:00
یا حسین جانم - 1393-06-17 01:33:00
- 1398-06-15 23:50:00
- 1398-06-15 23:42:00
- 1398-06-15 23:39:00
- 1398-06-15 23:38:00
- 1398-06-15 23:36:00
- 1398-06-15 23:35:00
- 1398-06-15 23:34:00
- 1398-06-15 21:00:00
- 1398-06-15 20:59:00
- 1398-06-15 20:58:00
- 1398-06-15 20:57:00
- 1398-06-15 20:56:00
- 1398-06-15 20:55:00
- 1398-06-15 20:54:00
- 1398-06-15 20:52:00
- 1398-06-15 20:50:00
- 1398-06-15 20:49:00
- 1398-06-15 20:47:00
سلام احسان جونم حالت چطوری خوبی خسته کارهایت نباشی از خودت خبر بیار کجایی چه می کنی دلم برایت تنگه - 1398-06-15 01:21:00
- 1398-06-15 01:19:00
- 1398-06-15 01:17:00
- 1398-06-15 01:15:00
- 1398-06-15 01:13:00
- 1398-06-15 01:11:00
- 1398-06-15 01:10:00
- 1398-06-15 01:09:00
- 1398-06-15 01:08:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی عزیز دلم چه خبرا عزاداری هایت قبول باشه عشق خوبم - 1398-06-14 16:41:00
- 1398-06-14 16:39:00
- 1398-06-14 16:37:00
- 1398-06-14 16:36:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برای روی ماهت تنگ شده - 1398-06-14 02:00:00
- 1398-06-14 01:57:00
- 1398-06-14 01:56:00
- 1398-06-14 01:55:00
- 1398-06-14 01:52:00
- 1398-06-14 01:51:00
- 1398-06-14 01:49:00
- 1398-06-14 01:46:00
- 1398-06-14 01:45:00
- 1398-06-14 01:44:00
- 1398-06-14 01:42:00
- 1398-06-14 01:40:00
- 1398-06-14 01:39:00
- 1398-06-14 01:38:00
- 1398-06-14 01:36:00
- 1398-06-14 01:31:00
یا حسین جانم کمک کن - 1393-06-14 01:41:00
یا حسین جانم - 1393-06-14 01:31:00
یا حسین جانم - 1393-06-14 01:29:00
یا حسین جانم - 1393-06-14 01:28:00
- 1393-06-14 01:26:00
- 1398-06-13 02:09:00
- 1398-06-13 02:03:00
- 1398-06-13 01:53:00
- 1398-06-13 01:51:00
- 1398-06-13 01:48:00
- 1398-06-13 01:45:00
- 1398-06-13 01:44:00
- 1398-06-13 01:42:00
- 1398-06-13 01:40:00
- 1398-06-13 01:39:00
- 1398-06-13 01:35:00
- 1398-06-13 01:33:00
- 1398-06-13 01:31:00
صحبت هایی با احسان عشق بنده - 1393-06-12 01:33:00
- 1398-06-11 18:51:00
- 1398-06-11 18:41:00
- 1398-06-11 18:39:00
- 1398-06-11 18:37:00
- 1398-06-11 18:35:00
- 1398-06-11 18:34:00
- 1398-06-11 18:33:00
- 1398-06-11 18:31:00
- 1398-06-11 18:28:00
- 1398-06-11 18:25:00
- 1398-06-11 18:18:00
- 1398-06-11 18:12:00
- 1398-06-11 18:09:00
- 1398-06-11 18:08:00
- 1398-06-11 18:05:00
- 1398-06-11 17:55:00
- 1398-06-11 17:53:00
- 1398-06-11 17:51:00
- 1398-06-11 17:51:00
- 1398-06-11 17:49:00
- 1398-06-11 17:48:00
- 1398-06-11 17:47:00
- 1398-06-11 17:41:00
- 1398-06-11 17:38:00
یاحسین جانم خودت همه رو کمک کن به عشق واقعی و موندگار برسند الهی آمین - 1393-06-11 17:30:00
یا حسین جانم دست همه رو بگیر - 1393-06-11 17:30:00
یا حسین جانم کمکمون کن - 1393-06-11 17:28:00
یا حسین جانم کمک کن - 1393-06-11 17:27:00
یا حسین جانم - 1393-06-11 17:27:00
یا حسین جانم - 1393-06-11 17:26:00
- 1398-06-10 01:25:00
- 1398-06-10 01:23:00
- 1398-06-10 01:21:00
- 1398-06-10 01:14:00
- 1398-06-10 01:12:00
- 1398-06-10 01:11:00
- 1398-06-10 01:10:00
- 1398-06-10 01:09:00
- 1398-06-10 01:08:00
- 1398-06-10 01:04:00
- 1398-06-10 01:02:00
- 1398-06-10 01:01:00
- 1398-06-09 23:59:00
- 1398-06-09 23:58:00
- 1398-06-09 23:56:00
- 1398-06-09 23:55:00
- 1398-06-09 23:52:00
- 1398-06-09 23:50:00
- 1398-06-09 23:49:00
- 1398-06-09 23:47:00
- 1398-06-09 23:45:00
- 1398-06-09 23:44:00
- 1398-06-09 23:43:00
- 1398-06-09 23:43:00
- 1398-06-09 23:41:00
- 1398-06-09 23:41:00
- 1398-06-09 23:39:00
- 1398-06-09 23:39:00
- 1398-06-09 23:37:00
- 1398-06-09 23:37:00
- 1398-06-09 23:35:00
- 1398-06-09 23:35:00
- 1398-06-09 23:33:00
- 1398-06-09 23:31:00
- 1398-06-09 23:31:00
- 1398-06-09 23:22:00
- 1398-06-09 23:20:00
- 1398-06-09 23:20:00
- 1398-06-09 23:17:00
- 1398-06-09 23:16:00
- 1398-06-09 23:10:00
یاحسین جانم خودت همه رو کمک کن به عشق واقعی و موندگار برسند الهی آمین - 1393-06-09 21:58:00
یا حسین جانم - 1393-06-09 21:57:00
یا حسین جانم کمک کن - 1393-06-09 21:57:00
یا حسین جانم - 1393-06-09 21:56:00
سلام احسان جونم الهی من فدای استوری گذاشتنت بشم چطوری جستجو کنم بگردم و آرزو و کشف کنم تورا هااااااا - 1398-06-08 02:41:00
- 1398-06-08 02:38:00
- 1398-06-08 02:36:00
- 1398-06-08 02:34:00
- 1398-06-08 02:31:00
- 1398-06-08 02:31:00
- 1398-06-08 02:30:00
- 1398-06-08 02:29:00
- 1398-06-08 02:27:00
- 1398-06-08 02:26:00
- 1398-06-08 02:23:00
- 1393-06-08 01:36:00
- 1393-06-08 01:33:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-06-08 01:17:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-06-08 01:14:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-06-08 01:13:00
سلام احسان جونم روزت بخیر خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی کجایی چه می کنی از خودت خبر بیار دلتنگتم - 1398-06-07 12:35:00
- 1398-06-07 12:33:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی اهوازخوش گذشت خدا رو شکر برنامه ات باز هم موفق شد ای جان دلم - 1398-06-07 01:29:00
- 1398-06-07 01:23:00
- 1398-06-07 01:16:00
- 1398-06-07 01:13:00
- 1398-06-07 01:12:00
- 1398-06-07 01:11:00
- 1398-06-07 01:09:00
- 1398-06-07 01:08:00
- 1398-06-07 01:07:00
- 1398-06-07 01:05:00
- 1398-06-07 01:03:00
صحبت هایی با احسان جونی عشق بنده - 1393-06-06 02:22:00
- 1398-06-06 01:49:00
- 1398-06-06 01:47:00
- 1398-06-06 01:37:00
- 1398-06-06 01:32:00
- 1398-06-06 01:29:00
- 1398-06-06 01:28:00
- 1398-06-06 01:26:00
- 1398-06-06 01:25:00
- 1398-06-06 01:23:00
- 1398-06-06 01:22:00
- 1398-06-06 01:19:00
- 1398-06-06 01:18:00
- 1398-06-06 01:16:00
- 1398-06-06 01:14:00
- 1398-06-06 01:56:00
- 1398-06-05 01:38:00
- 1398-06-05 01:37:00
- 1398-06-05 01:36:00
- 1398-06-05 01:34:00
- 1398-06-05 01:33:00
- 1398-06-05 01:32:00
- 1398-06-05 01:28:00
- 1398-06-05 01:27:00
- 1398-06-05 01:26:00
- 1398-06-05 01:24:00
- 1398-06-05 01:23:00
- 1398-06-05 01:22:00
- 1398-06-05 01:20:00
سلام احسان جونی خوبی وای چقدر دلم واسه شیطنت های با نمک و خوشمزه ات تنگ شده یک خورده شیطنت کن ای جان - 1393-06-05 01:14:00
احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده ای جان دلم - 1393-06-05 01:12:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-06-05 01:11:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-06-05 01:11:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-06-05 01:07:00
دلتنگ توام بدجورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر - 1393-06-05 01:07:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-06-05 01:06:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-06-05 01:03:00
سلام احسان جونم روزت خوش خسته کارهایت نباشی فدای استوری امروزت بشم از ده سال بیشتر صبر واسه عشق ات - 1398-06-04 11:54:00
- 1398-06-04 11:52:00
- 1398-06-04 11:49:00
- 1398-06-04 11:47:00
- 1398-06-04 11:45:00
- 1398-06-04 11:44:00
- 1398-06-04 11:41:00
سلام احسان جونی حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی حسابی مواظب خودت باش عزیزم الهی دورت بگردم - 1398-06-04 01:56:00
احسان جونم الهی من فدای استوری گذاشتنت بشم هر شب از این استوری ها بذار ای جان دلم الهی دورت بگردم - 1398-06-04 01:54:00
- 1398-06-04 01:49:00
- 1398-06-04 01:46:00
- 1398-06-04 01:44:00
- 1398-06-04 01:42:00
- 1398-06-04 01:41:00
- 1398-06-04 01:39:00
- 1398-06-04 01:38:00
- 1398-06-04 01:36:00
- 1398-06-04 01:34:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی الهی دورت بگردم واسه خودت اسپند دود کن چشم نشوی از چشم بددور - 1398-06-03 01:57:00
- 1398-06-03 01:55:00
- 1398-06-03 01:53:00
- 1398-06-03 01:52:00
- 1398-06-02 16:47:00
- 1398-06-02 16:45:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی خدا رو شکر برنامه ات خوب تمام شد الهی فدای خستگی ها - 1398-06-02 13:53:00
- 1398-06-02 13:42:00
- 1398-06-02 13:39:00
- 1398-06-02 13:32:00
- 1398-06-02 13:30:00
- 1398-06-02 13:28:00
- 1398-06-02 13:18:00
- 1398-06-02 03:00:00
- 1398-06-02 02:57:00
- 1398-06-02 02:56:00
- 1398-06-02 02:55:00
- 1398-06-02 02:54:00
- 1398-06-02 02:53:00
- 1398-06-02 02:52:00
- 1398-06-02 02:50:00
- 1398-06-02 02:49:00
- 1398-06-02 02:48:00
- 1398-06-02 02:46:00
- 1398-06-02 02:43:00
- 1398-06-02 02:42:00
- 1398-06-02 02:41:00
- 1398-06-02 02:40:00
- 1398-06-02 02:38:00
- 1393-06-02 02:12:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-06-02 02:10:00
- 1393-06-02 02:07:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-06-02 02:06:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-06-02 02:05:00
حرفهایی با احسان جون عزیز دلم - 1393-06-01 03:54:00
حرفهایی با احسان جون عزیز دلم - 1393-05-31 03:00:00
- 1398-05-31 02:57:00
- 1398-05-31 02:52:00
- 1398-05-31 02:50:00
- 1398-05-31 02:49:00
- 1398-05-31 02:47:00
- 1398-05-31 02:44:00
- 1398-05-31 02:40:00
- 1398-05-31 02:37:00
سلام احسان جونم خوبی فردا کت لیمویی یا زرد با شلوار و پیراهن سورمه ای بپوش اخ که چقدربهت میاد اخ - 1398-05-30 16:51:00
- 1398-05-30 16:49:00
- 1398-05-30 16:47:00
- 1398-05-30 16:46:00
- 1398-05-30 16:44:00
- 1398-05-30 16:33:00
- 1398-05-30 16:18:00
- 1393-05-30 16:18:00
- 1398-05-30 16:15:00
- 1398-05-30 16:14:00
- 1398-05-30 16:10:00
- 1398-05-30 16:09:00
- 1398-05-30 16:07:00
- 1398-05-30 16:05:00
- 1398-05-30 16:01:00
- 1398-05-30 16:00:00
- 1398-05-30 15:57:00
- 1398-05-30 15:55:00
- 1398-05-30 15:53:00
- 1398-05-30 15:52:00
- 1398-05-30 15:50:00
- 1398-05-30 15:47:00
غدیر خم اثر اثر استاد محمود فرشچیان - 1393-05-29 15:48:00
سلام احسان جونم عیدت مبارک من از ده تا تک تومنی پول سیدها رو جمع کردم خسلی با نمک شده پولها عتیقه شد - 1393-05-29 15:46:00
احسان جونم خدا رو شکر برنامه فینال به سلامتی خوب تموم شد الهی شکر خسته نباشی قندک من الهی فدای تو - 1393-05-29 15:44:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-29 15:42:00
سلام احسان جونم خوبی چقدر برنامه پشت صحنه ات قشنگ بود ای جانم با اون سیب زمینی خوردنت و شیطنت هات - 1398-05-28 01:50:00
- 1398-05-28 01:48:00
- 1398-05-28 01:46:00
- 1398-05-28 01:43:00
- 1398-05-28 01:42:00
- 1398-05-28 01:40:00
- 1398-05-28 01:38:00
سلام احسان جونم خسته کارهایت نباشی عزیزم حالت چطوره خوبی انشاالله پنج شنبه برنامه خوبی داری موفق باش - 1398-05-27 16:47:00
- 1398-05-27 16:45:00
- 1398-05-27 16:33:00
- 1398-05-27 16:31:00
- 1398-05-27 16:18:00
- 1398-05-27 16:15:00
سلام احسان جونم - 1393-05-27 02:23:00
سلام احسان جونم خوبی الهی من فدای چهره خسته ات و صدات که آرام بخش جان من دلم روشن شدمواظب خودت باش - 1398-05-27 02:02:00
- 1398-05-27 01:59:00
- 1398-05-27 01:56:00
- 1398-05-27 01:54:00
- 1398-05-27 01:36:00
- 1398-05-27 01:34:00
- 1398-05-27 01:32:00
- 1398-05-27 01:28:00
- 1398-05-27 01:19:00
- 1398-05-27 01:18:00
- 1398-05-27 01:17:00
- 1398-05-27 01:13:00
- 1398-05-27 01:09:00
- 1398-05-27 01:08:00
- 1398-05-27 01:06:00
- 1398-05-27 01:03:00
- 1398-05-27 01:00:00
- 1398-05-27 01:58:00
سلام احسان جونم خوبی الهی شکر که برنامه ات موفق شد و نتیجه زحمت‌ها و بی خواب ها به ثمر نشست الهی شکر - 1398-05-26 01:49:00
- 1398-05-26 01:35:00
- 1398-05-26 01:33:00
- 1398-05-26 01:32:00
- 1398-05-26 01:30:00
- 1398-05-26 01:28:00
- 1398-05-26 01:27:00
- 1398-05-26 01:26:00
- 1398-05-26 01:24:00
سلام احسان جونم عزیز دلم حالت خوبه الهی فدای استوری گذاشتنت بشم یعنی تودر عشق دیوانه ای منظورت اینه - 1398-05-25 11:40:00
- 1398-05-25 11:38:00
- 1398-05-25 11:36:00
- 1398-05-25 11:33:00
- 1398-05-25 11:30:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی عزیزم خدا قوت الهی من فدای استوری گذاشتنت بشم - 1398-05-25 02:30:00
- 1398-05-25 02:23:00
- 1398-05-25 02:19:00
- 1398-05-25 02:16:00
- 1398-05-25 02:12:00
- 1398-05-25 02:10:00
- 1398-05-25 02:08:00
- 1398-05-25 02:07:00
- 1398-05-25 02:06:00
- 1398-05-25 02:02:00
- 1398-05-25 01:59:00
- 1398-05-25 01:58:00
- 1398-05-25 01:57:00
- 1398-05-25 01:57:00
- 1398-05-25 01:55:00
- 1398-05-25 01:55:00
- 1398-05-25 01:53:00
- 1398-05-25 01:52:00
- 1398-05-25 01:51:00
- 1398-05-25 01:48:00
- 1398-05-25 01:46:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-05-25 01:02:00
ا - 1393-05-25 01:01:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-25 01:53:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-05-25 01:53:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-05-25 01:52:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-25 01:51:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-05-25 01:48:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی الان مشغول ضبط برنامه ات هستی خدا قوت خسته نباشی عزیز دلم - 1398-05-23 01:20:00
- 1398-05-23 01:18:00
- 1398-05-23 01:17:00
- 1398-05-23 01:15:00
- 1398-05-23 01:14:00
- 1398-05-23 01:13:00
- 1398-05-23 01:12:00
- 1398-05-22 02:11:00
- 1398-05-22 02:05:00
- 1398-05-22 02:03:00
- 1398-05-22 02:01:00
- 1398-05-22 01:37:00
- 1398-05-22 01:36:00
- 1398-05-22 01:34:00
- 1398-05-22 01:32:00
- 1398-05-22 01:29:00
- 1398-05-22 01:28:00
- 1398-05-22 01:25:00
- 1398-05-22 01:24:00
- 1398-05-22 01:22:00
- 1398-05-22 01:21:00
- 1398-05-22 01:15:00
- 1398-05-22 01:13:00
- 1398-05-22 01:11:00
- 1398-05-22 01:10:00
- 1398-05-22 01:04:00
- 1398-05-21 01:30:00
- 1398-05-21 01:28:00
- 1398-05-21 01:26:00
- 1398-05-21 01:23:00
- 1398-05-21 01:06:00
- 1398-05-21 01:06:00
- 1398-05-21 01:04:00
- 1398-05-21 01:03:00
- 1398-05-21 01:01:00
- 1398-05-21 01:59:00
- 1398-05-21 01:57:00
- 1398-05-21 01:56:00
- 1398-05-21 01:53:00
- 1398-05-21 01:50:00
- 1398-05-21 01:49:00
- 1398-05-21 01:46:00
- 1398-05-21 01:43:00
- 1398-05-21 01:33:00
- 1398-05-20 21:59:00
- 1398-05-20 21:57:00
- 1398-05-20 21:55:00
- 1398-05-20 21:54:00
- 1398-05-20 18:20:00
- 1398-05-20 18:18:00
- 1398-05-20 18:13:00
- 1398-05-20 03:09:00
- 1398-05-20 03:03:00
- 1398-05-20 03:01:00
- 1398-05-20 02:58:00
- 1398-05-20 02:21:00
- 1398-05-20 02:17:00
- 1398-05-20 02:14:00
- 1398-05-20 02:12:00
- 1398-05-20 02:10:00
- 1398-05-20 02:08:00
- 1398-05-20 02:08:00
- 1398-05-20 02:07:00
- 1398-05-20 02:05:00
خدا به این روزهای عزیز قسم ات می دهم کمک کن در مانده ام باید چکار کنم کدوم راه درست هست - 1393-05-20 01:34:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددبحتی اگر تو بی وفا باشی من عاشقتم گو چجوری جستجو کنم تورا - 1393-05-20 01:33:00
ای خدا خودت کمک کن ای کاش این روزها خونه ات بودم و روی پرده خونه ات اسم احسان رو می نوشتم - 1393-05-20 01:30:00
- 1398-05-19 16:33:00
- 1398-05-19 16:31:00
- 1398-05-19 16:29:00
- 1398-05-19 16:28:00
- 1398-05-19 16:26:00
- 1398-05-19 16:25:00
- 1398-05-19 16:23:00
- 1398-05-19 16:22:00
- 1398-05-19 16:20:00
سلام احسان جونم خوبی ازت بدجور دلخورم اومدی مشهدبدون اینکه مرا ببینی رفتی آتش زدی بدجورسوزاندیم - 1398-05-19 01:18:00
- 1398-05-19 01:15:00
- 1398-05-19 01:12:00
- 1398-05-19 01:05:00
- 1398-05-19 01:03:00
- 1398-05-19 01:02:00
- 1398-05-19 01:00:00
- 1398-05-19 01:00:00
- 1398-05-19 01:57:00
- 1398-05-19 01:56:00
- 1398-05-19 01:54:00
- 1398-05-19 01:53:00
- 1398-05-19 01:50:00
- 1398-05-19 01:49:00
- 1398-05-19 01:43:00
- 1398-05-19 01:40:00
- 1398-05-17 22:03:00
- 1398-05-17 21:56:00
- 1398-05-17 21:55:00
- 1398-05-17 21:50:00
- 1398-05-17 21:49:00
- 1398-05-17 21:47:00
- 1398-05-17 21:45:00
- 1398-05-17 21:44:00
- 1398-05-17 21:43:00
- 1398-05-17 21:41:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاد اومدی مشهد و باز من نتونستم ببینمت هر بار اومدی سوزاندی ام و رفتی - 1393-05-17 21:38:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-17 21:36:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-05-17 21:36:00
- 1393-05-17 21:35:00
- 1393-05-17 21:29:00
- 1393-05-17 21:28:00
- 1393-05-17 21:27:00
- 1398-05-17 01:23:00
- 1398-05-17 01:21:00
- 1398-05-17 01:18:00
سلام احسان جونم خوبی مشهدی جون من به آقای سعیدی.بگو که من تو رو می خواهم ببینم باید با هم حرف بزنیم - 1398-05-16 18:48:00
- 1398-05-16 18:46:00
- 1398-05-16 18:43:00
- 1398-05-16 18:42:00
- 1398-05-16 18:41:00
- 1398-05-16 18:38:00
- 1398-05-16 18:37:00
- 1398-05-16 18:35:00
- 1398-05-16 18:32:00
- 1398-05-16 01:25:00
- 1398-05-16 01:19:00
- 1398-05-16 01:16:00
- 1398-05-16 01:15:00
- 1398-05-16 01:12:00
- 1398-05-15 18:09:00
- 1398-05-15 17:55:00
- 1398-05-15 17:54:00
- 1398-05-15 17:52:00
- 1398-05-15 17:50:00
- 1398-05-15 16:46:00
- 1398-05-15 16:45:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-05-15 16:44:00
- 1398-05-15 16:43:00
خدا رو شکر که برنامه ات هم موفق شد خسته نباشی احسان عزیز دلم - 1393-05-15 16:42:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-15 16:42:00
- 1398-05-15 16:40:00
- 1393-05-15 16:40:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-15 16:39:00
- 1393-05-15 16:37:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-05-15 16:36:00
- 1398-05-15 11:03:00
- 1398-05-15 11:01:00
- 1398-05-15 10:59:00
- 1398-05-15 10:58:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی برایت موفقیت آرزومندم امیدوارم کارهاخوب پیش برود به امید خدا - 1398-05-15 01:19:00
- 1398-05-15 01:15:00
- 1398-05-15 01:13:00
- 1398-05-15 01:12:00
- 1398-05-15 01:10:00
- 1398-05-15 01:08:00
- 1398-05-15 01:05:00
- 1398-05-15 01:04:00
- 1398-05-15 01:02:00
- 1398-05-15 01:00:00
- 1398-05-15 01:58:00
- 1398-05-15 01:56:00
- 1398-05-15 01:52:00
- 1398-05-15 01:51:00
- 1398-05-15 01:49:00
- 1398-05-15 01:46:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی روزی پر از موفقیت و شادی رو آغاز کنی شمال رفته بودی خوش باشی - 1398-05-14 10:29:00
الهی من فدای استوری گذاشتن هایت بشم جانم دلم - 1398-05-14 10:28:00
- 1398-05-14 10:26:00
- 1398-05-14 10:25:00
- 1398-05-14 10:23:00
- 1398-05-14 10:22:00
- 1398-05-14 10:20:00
سلام احسان جونم شب خوش خسته کارهایت نباشی راسته که میگن با آقای یراحی قهر هستید واقعابعید میدانم - 1398-05-14 02:07:00
- 1398-05-14 02:04:00
- 1398-05-14 02:02:00
- 1398-05-14 02:01:00
- 1398-05-14 01:58:00
- 1398-05-14 01:56:00
- 1398-05-14 01:54:00
- 1398-05-14 01:53:00
- 1398-05-14 01:52:00
- 1398-05-14 01:50:00
- 1398-05-14 01:49:00
- 1398-05-14 01:47:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی من فدای استوری گذاشتنت بشم دنیا بدون تو قشنگ نیست - 1398-05-13 13:43:00
اگر تو کنارم باشی در این دنیا از خنده منفجر میشوم اما بدون تو فقط باید منفجر شوم - 1398-05-13 13:40:00
- 1398-05-13 13:34:00
- 1398-05-13 13:32:00
- 1398-05-13 13:31:00
- 1398-05-13 13:30:00
- 1398-05-13 13:28:00
- 1398-05-13 13:25:00
سلام احسان جون خسته کارهایت نباشی شب ات خوش الهی من فدای عینک و اون تی شرت قشنگ ات با اون کلاه بشم - 1398-05-13 02:11:00
- 1398-05-13 02:08:00
- 1398-05-13 02:03:00
- 1398-05-13 02:00:00
- 1398-05-13 01:57:00
- 1398-05-13 01:55:00
- 1398-05-13 01:53:00
- 1398-05-13 01:51:00
- 1398-05-13 01:46:00
- 1398-05-13 01:45:00
- 1398-05-13 01:44:00
- 1398-05-13 01:42:00
- 1398-05-13 01:40:00
احسان جونم - 1393-05-12 07:27:00
سلام احسان جونم صبح قشنگ ات بخیر آتش نشان سال که نسلی رو از سوختگی نجات دادی الهی من فدای تو بشم - 1398-05-12 07:20:00
- 1393-05-12 07:18:00
- 1398-05-12 07:18:00
- 1398-05-12 07:05:00
- 1398-05-12 07:03:00
- 1398-05-12 06:58:00
- 1398-05-12 06:56:00
- 1398-05-12 02:02:00
- 1398-05-12 02:01:00
- 1398-05-11 22:24:00
- 1398-05-11 22:22:00
- 1398-05-11 22:20:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-05-11 21:45:00
- 1393-05-11 21:44:00
- 1398-05-11 21:40:00
- 1398-05-11 21:37:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-11 21:37:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-11 21:34:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-11 21:33:00
سلام احسان جونم عزیز دلم صبح و ظهرت بخیر جمعه خوب و خوش و شادی داشته باشی الهی دورت بگردم - 1398-05-11 11:02:00
- 1398-05-11 11:00:00
- 1398-05-11 10:58:00
- 1398-05-11 10:56:00
- 1398-05-11 10:54:00
- 1398-05-11 10:53:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی عزیزم خوب بخوابی شبت خوش عسلکم - 1398-05-11 02:09:00
- 1398-05-11 02:04:00
- 1398-05-11 01:59:00
- 1398-05-11 01:55:00
- 1398-05-11 01:53:00
- 1398-05-11 01:52:00
- 1398-05-11 01:51:00
- 1398-05-11 01:49:00
- 1398-05-11 01:47:00
- 1398-05-11 01:46:00
احسان جونم - 1398-05-11 01:42:00
احسان جونم - 1398-05-11 01:40:00
احسان جونم - 1398-05-11 01:35:00
یا امام جواد خودت کمکم کن - 1393-05-10 22:13:00
یا امام جواد خودت کمکم کن - 1393-05-10 22:12:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-05-10 22:11:00
- 1398-05-10 01:49:00
- 1398-05-10 01:44:00
- 1398-05-10 01:41:00
- 1398-05-10 01:39:00
- 1398-05-10 01:37:00
- 1398-05-10 01:36:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی مبارکت باشه ازت تقدیر کردند واسه کارهای خیر ات - 1398-05-09 16:26:00
- 1398-05-09 16:24:00
- 1398-05-09 16:23:00
- 1398-05-09 16:21:00
- 1398-05-09 16:19:00
- 1398-05-09 16:16:00
- 1398-05-09 16:14:00
- 1398-05-09 16:13:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی الهی من فدای استوری گذاشتنت بشم جان دلم شبت خوش - 1398-05-09 01:39:00
- 1398-05-09 01:37:00
- 1398-05-09 01:36:00
- 1398-05-09 01:33:00
- 1398-05-09 01:29:00
- 1398-05-09 01:28:00
- 1398-05-09 01:26:00
- 1398-05-09 01:24:00
- 1398-05-08 12:29:00
- 1398-05-08 12:28:00
- 1398-05-08 12:25:00
- 1398-05-08 12:17:00
- 1398-05-08 12:15:00
- 1398-05-08 12:13:00
- 1398-05-08 12:09:00
- 1398-05-08 11:49:00
- 1398-05-08 11:45:00
- 1398-05-08 11:44:00
- 1398-05-08 11:41:00
- 1398-05-08 11:40:00
- 1398-05-08 11:37:00
احسان جونم - 1393-05-07 16:05:00
- 1398-05-07 16:01:00
- 1398-05-07 15:59:00
- 1398-05-07 15:57:00
- 1398-05-07 15:54:00
- 1398-05-07 15:53:00
- 1398-05-07 15:49:00
شب ات بخیر عزیزم دیشب نزدیکهای صبح یک خواب خوب دیدم الان خوابم گرفت صبح واست تعریف می کنم خیلی شیرین - 1398-05-07 03:14:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی عزیزم خوابی یا بیدار عزیز جانم مواظب خودت باش - 1398-05-07 03:12:00
- 1398-05-07 03:09:00
- 1398-05-07 03:08:00
- 1398-05-07 03:08:00
- 1398-05-07 03:04:00
- 1398-05-07 03:03:00
- 1398-05-07 03:01:00
- 1398-05-07 02:50:00
- 1398-05-07 02:48:00
- 1398-05-07 02:47:00
- 1398-05-07 02:43:00
- 1398-05-07 02:42:00
- 1398-05-07 02:41:00
- 1398-05-07 02:38:00
- 1398-05-07 02:36:00
- 1398-05-07 02:35:00
- 1398-05-07 02:34:00
- 1398-05-07 02:33:00
- 1398-05-07 02:30:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-05-07 02:22:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-07 02:19:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-07 02:18:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-07 02:18:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-05-07 02:18:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-05-07 02:17:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-07 02:16:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-05-07 02:15:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-05-07 02:15:00
- 1393-05-07 02:13:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی شب ات خوش عزیز جانم - 1398-05-06 01:06:00
- 1398-05-06 01:05:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1398-05-05 19:27:00
- 1398-05-05 19:24:00
- 1398-05-05 19:23:00
- 1398-05-05 19:20:00
ا - 1393-05-05 19:06:00
- 1393-05-05 19:05:00
- 1393-05-05 19:04:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-05 19:03:00
ا - 1393-05-05 19:03:00
ا - 1393-05-05 19:02:00
ا - 1393-05-05 19:00:00
- 1393-05-05 19:00:00
- 1393-05-05 18:58:00
احسان جون خیلی دلتنگتمممممممممممممممممم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1393-05-05 18:57:00
قوی باش احسان جونم عشق عزیزم تو میتونی - 1393-05-05 18:55:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم آنقدر خوشحال شدم که هدیه از خادم های امام رضا گرفتی جانم مبارکت باشد - 1398-05-05 10:51:00
دیروزرفتم حرم امام رضا ع واسه خودت مامان و بابای عزیزت زیارت نامه خوندم گفتم یاامام رضا احسان مال من - 1398-05-05 10:49:00
- 1398-05-05 10:47:00
- 1398-05-05 10:44:00
- 1398-05-05 10:43:00
- 1398-05-04 22:32:00
- 1398-05-04 22:31:00
- 1398-05-04 22:26:00
- 1398-05-04 22:24:00
- 1398-05-04 22:23:00
- 1398-05-04 22:22:00
- 1398-05-04 22:19:00
- 1398-05-04 22:18:00
- 1398-05-04 22:17:00
- 1398-05-04 22:15:00
- 1398-05-04 22:14:00
- 1398-05-04 22:13:00
- 1398-05-04 22:11:00
- 1398-05-04 22:11:00
- 1398-05-04 22:10:00
- 1398-05-04 22:09:00
- 1398-05-04 22:07:00
- 1398-05-04 22:06:00
- 1398-05-04 22:04:00
- 1398-05-04 22:03:00
- 1398-05-04 22:02:00
- 1398-05-04 21:42:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم الهی من فدای خستگی هایت بشم - 1393-05-04 21:40:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-05-04 21:40:00
احسان جونم توکل ات به خدا باشه آنقدر برنامه ات خوب شده که نگو - 1393-05-04 21:26:00
- 1398-05-04 21:23:00
خدا خودش بزرگ هست پس نگران نباش - 1393-05-04 21:22:00
احسان جونم نبینم غصه بخوری من تحمل ناراحتی هایت را ندارم نگران بدی آدمها نباش با قدرت ادامه بده عزیز - 1393-05-04 21:19:00
احسان جونم نبینم غصه بخوری من تحمل ناراحتی هایت را ندارم نگران بدی آدمها نباش با قدرت ادامه بده عزیز - 1393-05-04 21:10:00
سلام احسان جونم صبح قشنگ ات بخیر سحر خیر شدم خخخ تصمیم گرفتم واقعا شب زود بخوابم - 1398-05-04 08:13:00
احسان جونم چقدر کت دیشب بهت میامد ماه شده بودی هدیه ات مبارک ات باشد الهی من دورت بگردم عزیزمحمدی حر - 1398-05-04 08:09:00
احسان جونم خوبی عزیزم دلم خسته کارهایت نباشی خدا رو شکر که کارهای خیر ات به نتیجه نشسته خدا رو شکر - 1398-05-04 07:53:00
- 1398-05-04 07:50:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی هنوز سرما خورده ای مواظب خودت باش جون دلم - 1398-05-03 01:25:00
احسان جونم با قدرت ادامه بده فکر آدمهای حسودی که اطرافت هستند نباش آدم حسود اول خودش رو نابود میکنه - 1398-05-03 01:23:00
- 1398-05-03 01:11:00
- 1398-05-03 01:59:00
- 1398-05-03 01:41:00
- 1398-05-03 01:39:00
- 1398-05-03 01:38:00
- 1398-05-03 01:36:00
- 1398-05-03 01:33:00
- 1393-05-03 01:02:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-05-03 01:00:00
- 1398-05-02 09:15:00
- 1398-05-02 08:31:00
- 1398-05-02 08:02:00
- 1398-05-02 08:00:00
- 1398-05-02 07:58:00
- 1398-05-02 07:57:00
- 1398-05-02 07:55:00
- 1398-05-02 07:54:00
- 1398-05-02 07:52:00
- 1398-05-02 07:49:00
- 1398-05-02 07:47:00
- 1398-05-02 07:46:00
- 1398-05-02 07:43:00
- 1398-05-02 07:42:00
- 1398-05-02 07:40:00
- 1398-05-02 07:37:00
- 1398-05-02 07:35:00
- 1398-05-02 07:33:00
- 1398-05-02 07:31:00
- 1398-05-02 07:26:00
- 1398-05-02 07:18:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-02 06:09:00
عشق - 1393-05-02 06:06:00
- 1393-05-02 05:54:00
- 1393-05-02 05:53:00
- 1393-05-02 05:49:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-05-02 05:48:00
صبحت بخیرعشق عشق عشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-05-02 05:47:00
دستان عاشقم را بگیر و عشقم را باورش کن - 1393-05-02 05:45:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-05-02 05:45:00
صبح ات بخیر عشق مهربون و خوش قلبم - 1393-05-02 05:43:00
- 1398-05-01 01:54:00
- 1398-05-01 01:53:00
- 1398-05-01 01:50:00
ط - 1398-05-01 01:49:00
- 1398-05-01 01:47:00
- 1398-05-01 01:45:00
- 1398-05-01 01:44:00
- 1398-05-01 01:42:00
- 1398-05-01 01:40:00
- 1398-05-01 01:39:00
- 1398-05-01 01:36:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم سرماخوردگی ات خوب شده نگرانتم - 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم - 1393-04-30 01:38:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1398-04-29 18:28:00
- 1398-04-29 18:25:00
- 1398-04-29 18:24:00
- 1398-04-29 18:23:00
- 1398-04-29 18:19:00
- 1398-04-29 18:14:00
- 1398-04-29 18:12:00
- 1398-04-29 18:10:00
- 1398-04-29 18:07:00
- 1398-04-29 17:57:00
- 1398-04-29 17:56:00
- 1398-04-29 17:54:00
- 1398-04-29 17:53:00
- 1398-04-29 17:50:00
- 1398-04-29 17:49:00
- 1398-04-29 17:47:00
- 1398-04-29 17:46:00
- 1398-04-29 17:43:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-04-29 16:47:00
- 1393-04-29 16:44:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-29 16:44:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-29 16:40:00
- 1393-04-29 16:37:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-04-29 16:37:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-29 16:31:00
- 1398-04-29 01:05:00
- 1398-04-29 01:01:00
- 1398-04-29 01:57:00
- 1398-04-29 01:52:00
- 1398-04-29 01:49:00
سلام احسان جونم خسته کارهایت نباشی الهی من فدای تو بشم که مریض شدی نبینم مریض بشی که من میمیرم واست - 1398-04-28 03:04:00
- 1398-04-28 03:01:00
- 1398-04-28 02:59:00
- 1398-04-28 02:48:00
- 1398-04-28 02:47:00
- 1398-04-28 02:45:00
- 1398-04-28 02:44:00
- 1398-04-28 02:43:00
- 1398-04-28 02:41:00
- 1398-04-28 02:39:00
- 1398-04-28 02:38:00
- 1398-04-28 02:35:00
- 1398-04-28 02:34:00
- 1398-04-28 02:33:00
- 1398-04-28 02:31:00
- 1398-04-28 02:29:00
- 1398-04-28 02:26:00
- 1398-04-28 02:23:00
- 1398-04-28 02:21:00
- 1398-04-28 02:16:00
- 1398-04-28 02:15:00
- 1398-04-28 02:13:00
- 1398-04-28 02:10:00
مگر میشود بدون نبود تو مگر میشود زندگی کرد - 1393-04-28 01:48:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-28 01:48:00
الهی من بمیرم واست که سرما خورده شدی عزیز دلم مواظب خودت باش خیلی نگران سلامتی ات هستم ای جان دلم - 1393-04-28 01:46:00
الهی من فدای خنده هایت بشم چه عکس خوشگلی گرفتی با ساسان پرکان - 1393-04-28 01:42:00
احسان جونم مبارک ات باشد اینهمه برنامه ات پر ببیننده شده با تمام وجودم خوشحالم واست - 1393-04-28 01:40:00
- 1393-04-28 01:34:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی و موفق باشی عشق جانم - 1398-04-26 01:39:00
- 1398-04-26 01:36:00
- 1398-04-26 01:35:00
- 1398-04-26 01:32:00
- 1398-04-26 01:28:00
- 1398-04-26 01:26:00
- 1398-04-26 01:24:00
- 1398-04-26 01:21:00
- 1398-04-26 01:20:00
- 1398-04-26 01:17:00
- 1398-04-26 01:14:00
- 1398-04-25 01:40:00
- 1398-04-25 01:38:00
- 1398-04-25 01:37:00
- 1398-04-24 19:14:00
- 1398-04-24 19:13:00
- 1398-04-24 19:07:00
- 1398-04-24 19:04:00
- 1398-04-24 19:04:00
- 1398-04-24 19:02:00
- 1398-04-24 19:02:00
- 1398-04-24 18:59:00
- 1398-04-24 18:58:00
- 1398-04-24 18:58:00
- 1398-04-24 18:55:00
- 1398-04-24 18:53:00
- 1398-04-24 18:51:00
- 1398-04-24 18:48:00
- 1398-04-24 18:46:00
- 1398-04-24 18:45:00
- 1398-04-24 18:44:00
- 1398-04-24 18:42:00
- 1398-04-24 18:40:00
- 1398-04-24 18:35:00
- 1398-04-24 18:34:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-04-24 16:46:00
- 1393-04-24 16:43:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-24 16:42:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-24 16:41:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-04-24 16:40:00
سلام احسان جونم دیشب به نیتت رفتم حرم واسه خودت و مامان و بابات نماز و زیارت نامه خوندم - 1393-04-24 16:40:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-24 16:39:00
- 1393-04-24 16:34:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی بهتر شدی وای من عاشق بازیگری بابای عزیزت هستم که پول به تو نمی دادند - 1398-04-23 02:44:00
- 1398-04-23 02:43:00
- 1398-04-23 02:42:00
- 1398-04-23 02:41:00
- 1398-04-23 02:40:00
- 1398-04-23 02:39:00
- 1398-04-23 02:38:00
- 1398-04-23 02:37:00
- 1398-04-23 02:36:00
با اجازه نزار قبانی در این شعر جای زن را با مرد عوض کردم خخخ واسه احسان جونم - 1398-04-23 02:28:00
- 1398-04-23 02:25:00
- 1398-04-23 02:24:00
- 1398-04-23 02:22:00
امام رضا ع خودت کمکمون کن من عاشقانه احسان رادوستش دارم خیلی کسی حرفم رو باور نمی کند تو باورم کن - 1393-04-23 01:50:00
احسان جونم امیدوارم امسال امام رضا ع معجزه کنددوتای درحرم دستهامون رو این طوری ببریم بالاو تشکر کنیم - 1393-04-23 01:47:00
اما رضا ع شب تولدت حاجت همه روا کن الهی کسی دست خالی بر نگردد از حرم ات کسی نا امید نشود - 1393-04-23 01:45:00
تولدت مبارک امام عشق اما خوبی ها - 1393-04-23 01:44:00
تولد امام رضا ع مبارک - 1393-04-23 01:43:00
سلام احسان جونمفدای چهره خسته ات بشم حالت خوب شد به برادران جلیلوند هم تسلیت بگو روح پدر - 1398-04-22 01:58:00
- 1398-04-22 01:57:00
- 1398-04-22 01:55:00
- 1398-04-22 01:52:00
- 1398-04-22 01:45:00
- 1398-04-22 01:33:00
- 1398-04-22 01:31:00
- 1393-04-21 01:30:00
- 1398-04-20 16:01:00
- 1398-04-20 15:56:00
- 1398-04-20 15:55:00
- 1398-04-20 15:37:00
- 1398-04-20 15:27:00
- 1398-04-20 15:21:00
- 1398-04-20 15:18:00
- 1398-04-20 15:17:00
- 1398-04-20 15:15:00
- 1398-04-20 14:34:00
- 1398-04-20 14:32:00
سلام احسان جونم اگر من رو دوست داری امروز این جمله گابریل گارسیا را استوری اینستاگرام ات بذار عزیزدل - 1393-04-20 13:59:00
- 1398-04-20 13:22:00
- 1398-04-20 13:20:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-20 13:19:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-04-20 13:17:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-20 13:14:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-20 13:12:00
- 1393-04-20 12:42:00
- 1398-04-19 23:01:00
- 1398-04-19 22:59:00
- 1398-04-19 22:57:00
- 1398-04-19 22:55:00
- 1398-04-19 22:53:00
- 1398-04-19 22:52:00
- 1398-04-19 22:50:00
- 1398-04-19 22:48:00
- 1398-04-19 22:46:00
- 1398-04-19 22:43:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی ای جان دلم فدای خستگی هایت و کارهای خیرت موفق باشی عزیزم - 1398-04-19 03:10:00
- 1398-04-19 03:06:00
- 1398-04-19 03:04:00
- 1398-04-19 03:03:00
- 1398-04-19 03:02:00
- 1398-04-19 03:01:00
- 1398-04-19 02:59:00
- 1398-04-19 02:57:00
- 1398-04-19 02:57:00
- 1398-04-19 02:55:00
- 1398-04-19 02:53:00
- 1398-04-19 02:52:00
- 1398-04-19 02:52:00
- 1398-04-19 02:50:00
- 1398-04-19 02:47:00
- 1398-04-19 02:46:00
- 1398-04-19 02:44:00
- 1398-04-19 02:43:00
- 1398-04-19 02:42:00
- 1398-04-19 02:41:00
- 1398-04-19 02:38:00
- 1398-04-19 02:35:00
- 1398-04-19 02:33:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-19 01:53:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-19 01:52:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-19 01:52:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-04-19 01:51:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-19 01:51:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-19 01:50:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-19 01:48:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی الهی من دورت بگردم الهی من فدای خنده هایت بشم - 1398-04-17 01:52:00
- 1398-04-17 01:49:00
- 1398-04-17 01:46:00
- 1398-04-17 01:44:00
- 1398-04-17 01:43:00
- 1398-04-17 01:41:00
- 1398-04-17 01:39:00
- 1398-04-17 01:37:00
- 1398-04-17 01:35:00
- 1398-04-17 01:33:00
- 1398-04-17 01:32:00
- 1398-04-17 01:25:00
- 1398-04-17 01:19:00
- 1398-04-16 01:31:00
- 1398-04-16 01:25:00
- 1398-04-16 01:23:00
- 1398-04-16 01:21:00
- 1398-04-16 01:20:00
- 1398-04-16 01:18:00
- 1398-04-16 01:15:00
- 1398-04-16 01:14:00
- 1398-04-16 01:12:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده عزیزم مواظب خودت باش شبت خوش - 1398-04-14 23:57:00
- 1398-04-14 23:31:00
- 1398-04-14 23:29:00
- 1398-04-14 23:26:00
- 1393-04-14 23:24:00
- 1398-04-14 22:43:00
- 1398-04-14 22:28:00
- 1398-04-14 22:26:00
- 1398-04-14 22:25:00
- 1398-04-14 22:22:00
- 1398-04-14 22:18:00
- 1398-04-14 22:17:00
- 1398-04-14 22:14:00
- 1398-04-14 22:13:00
- 1398-04-14 22:11:00
- 1398-04-14 22:10:00
- 1398-04-14 22:08:00
- 1398-04-14 22:05:00
- 1398-04-14 22:04:00
- 1398-04-14 22:01:00
- 1398-04-14 21:58:00
- 1398-04-14 21:56:00
- 1398-04-14 21:54:00
احسان جون خیلی دلتنگتمممممممممممممممممم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1393-04-14 21:53:00
- 1393-04-14 21:52:00
- 1393-04-14 21:51:00
- 1393-04-14 21:49:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-04-14 21:46:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-14 21:45:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-14 21:44:00
احسان عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1398-04-12 02:01:00
- 1398-04-12 01:39:00
- 1398-04-12 01:36:00
- 1398-04-12 01:32:00
- 1398-04-12 01:29:00
- 1398-04-12 01:26:00
- 1398-04-12 01:24:00
- 1398-04-12 01:22:00
- 1398-04-12 01:10:00
- 1398-04-12 01:09:00
- 1398-04-12 01:08:00
- 1398-04-12 01:08:00
- 1398-04-12 01:05:00
- 1398-04-12 01:03:00
- 1398-04-12 01:01:00
- 1398-04-12 01:59:00
- 1398-04-12 01:57:00
- 1398-04-12 01:56:00
- 1398-04-12 01:54:00
- 1398-04-12 01:51:00
- 1393-04-12 01:50:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-12 01:49:00
- 1393-04-12 01:48:00
- 1393-04-12 01:48:00
- 1393-04-12 01:47:00
- 1393-04-12 01:46:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم فدای روی ماهت - 1398-04-10 19:00:00
- 1398-04-10 18:59:00
- 1398-04-10 18:58:00
- 1398-04-10 18:51:00
- 1398-04-10 12:27:00
- 1398-04-10 12:21:00
- 1398-04-10 12:17:00
- 1398-04-10 11:36:00
- 1398-04-10 11:34:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-04-10 11:32:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-04-10 11:30:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-10 11:22:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-10 11:21:00
ا - 1393-04-09 20:04:00
- 1398-04-09 19:12:00
- 1398-04-09 19:11:00
- 1398-04-09 19:10:00
- 1398-04-09 19:02:00
- 1398-04-09 19:02:00
- 1398-04-09 18:58:00
- 1398-04-09 18:18:00
- 1398-04-09 18:17:00
- 1398-04-09 18:14:00
- 1398-04-09 18:12:00
- 1398-04-09 18:10:00
- 1398-04-09 18:09:00
- 1398-04-09 18:06:00
- 1398-04-09 18:06:00
- 1398-04-09 18:01:00
- 1398-04-09 17:54:00
- 1398-04-09 17:51:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-04-09 16:32:00
- 1393-04-09 16:31:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-09 16:31:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-09 16:30:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-04-09 16:29:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-04-09 16:29:00
احسان جونم بد جور در گیر امتحانات هستم فردا بخیر و خوشی تمام می‌شود نفس می کشم خخخخ - 1398-04-05 14:11:00
- 1398-04-05 14:02:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی الهی من فدای استوری گذاشتنت بشم جان دلمی - 1398-04-05 13:56:00
- 1398-04-05 13:54:00
- 1398-04-05 13:53:00
- 1398-04-05 13:51:00
- 1398-04-05 13:48:00
سلام احسان جونم خوبی صبح قشنگت بخیر خسته کارهایت نباشی الهی من فدای استوری گذاشتن کارهای خیرت بشم - 1398-04-02 06:29:00
- 1398-04-02 06:28:00
- 1398-04-02 06:26:00
- 1398-04-02 06:25:00
- 1398-04-02 06:21:00
- 1398-04-02 06:16:00
- 1398-04-02 06:15:00
- 1398-04-01 09:11:00
- 1398-04-01 09:09:00
- 1398-04-01 09:08:00
ا - 1393-04-01 01:15:00
- 1398-04-01 01:14:00
- 1398-04-01 01:11:00
- 1398-04-01 01:10:00
- 1398-04-01 01:09:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-31 23:57:00
- 1393-03-31 23:57:00
- 1393-03-31 23:55:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-31 23:54:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-31 23:53:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-03-31 23:52:00
سلام احسان جونم صبح جمعه قشنگی داشته باشی عزیزم خسته کارهایت نباشی نگرانتم خیلی خسته میشوی مواظب باش - 1398-03-31 10:02:00
- 1398-03-31 10:00:00
- 1398-03-31 09:57:00
- 1398-03-31 09:56:00
احسان جونم - 1393-03-31 01:37:00
- 1398-03-31 01:15:00
- 1398-03-31 01:14:00
- 1398-03-31 01:11:00
- 1398-03-31 01:10:00
- 1398-03-31 01:09:00
- 1398-03-30 11:48:00
- 1398-03-30 11:46:00
- 1398-03-30 11:45:00
- 1398-03-30 11:43:00
- 1398-03-30 11:41:00
- 1398-03-29 20:09:00
احسان جونم خیلی بی خوابی میکشی و خسته ای مواظب خودت باش نگرانتم این کارت از ماه عسل هم سخت تر شده - 1393-03-29 20:08:00
الهی من فدای استوری گذاشتنت بشم من جان دلمی - 1393-03-29 20:06:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز. دلم خسته کارهایت نباشی مواظب خودت باش - 1393-03-29 20:05:00
عشق من دوستت دارم - 1393-03-29 20:00:00
- 1398-03-29 19:58:00
- 1398-03-29 19:57:00
- 1398-03-29 19:56:00
- 1398-03-29 19:55:00
- 1398-03-29 19:54:00
- 1398-03-29 19:53:00
- 1398-03-29 19:52:00
- 1398-03-29 19:42:00
- 1398-03-29 19:39:00
- 1398-03-29 19:37:00
- 1398-03-29 19:36:00
- 1398-03-29 19:33:00
- 1398-03-29 19:32:00
- 1398-03-29 19:30:00
- 1398-03-29 19:28:00
- 1398-03-29 19:26:00
- 1398-03-29 19:25:00
- 1398-03-29 19:19:00
- 1398-03-29 19:17:00
- 1398-03-29 19:16:00
- 1398-03-29 19:14:00
- 1398-03-29 19:13:00
احسان جونم الهی من فدای اون چشمان خسته و غمگینت بشم که اینروزها خیلی خسته ای الهی دورت بگردم عزیزم - 1393-03-29 16:58:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-29 16:57:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-29 16:49:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-03-29 16:47:00
- 1393-03-29 16:45:00
- 1393-03-29 16:45:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-03-29 16:44:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-29 16:43:00
سلام احسان جونم خوبی عزیز دلم صبح ات بخیرخسته کارهایت نباشی الهی من فدای استوری هات بشم معجزه تویی - 1398-03-26 09:49:00
- 1398-03-26 09:45:00
- 1398-03-26 09:42:00
- 1398-03-26 01:19:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی عزیز دلم خسته کارهایت نباشی مواظب خودت باش خیلی خسته میشوی ای جانم - 1398-03-26 01:32:00
- 1398-03-26 01:29:00
- 1398-03-26 01:18:00
- 1398-03-26 01:17:00
- 1398-03-26 01:16:00
- 1398-03-25 11:23:00
- 1398-03-25 11:22:00
- 1398-03-25 11:20:00
- 1398-03-25 11:18:00
- 1398-03-25 11:16:00
- 1398-03-24 14:17:00
- 1398-03-24 14:16:00
- 1398-03-24 14:15:00
- 1398-03-24 14:14:00
- 1398-03-24 14:10:00
- 1398-03-24 14:09:00
سلام احسان جونم خسته کارهایت نباشی عشق جانم مواظب خودت باش خیلی خسته میشوی نگران سلامت ات هستم جانم - 1393-03-24 13:55:00
احسان جونم دوستت دارم دیووونه وار - 1393-03-24 13:55:00
- 1398-03-24 13:52:00
- 1393-03-24 13:52:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-24 13:52:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-03-24 13:44:00
عشق من عاشقانه دوستت دارم - 1393-03-24 13:42:00
- 1393-03-24 13:40:00
- 1393-03-24 13:37:00
- 1393-03-24 13:35:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-03-24 13:31:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-24 13:31:00
گل من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-24 13:30:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-24 13:29:00
- 1393-03-24 02:01:00
- 1398-03-24 01:13:00
- 1398-03-24 01:54:00
- 1393-03-24 01:51:00
- 1398-03-24 01:51:00
- 1398-03-24 01:50:00
- 1398-03-24 01:48:00
- 1398-03-24 01:46:00
- 1398-03-24 01:45:00
- 1398-03-24 01:44:00
- 1398-03-24 01:42:00
- 1398-03-24 01:41:00
- 1398-03-24 01:40:00
- 1398-03-24 01:39:00
- 1398-03-24 01:38:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزم خسته کارهایت نباشی جان دلم خوب بخوابی امشب ضبط داشتی یا نه خیلی خسته میشی - 1398-03-23 01:55:00
- 1398-03-23 01:53:00
- 1398-03-23 01:52:00
- 1398-03-23 01:51:00
- 1398-03-23 01:50:00
- 1398-03-23 01:42:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزم خسته کارهایت نباشی الهی من فدای استوری گذاشتنت بشم انرژی گرفتم - 1398-03-22 18:02:00
- 1398-03-22 18:00:00
- 1398-03-22 17:59:00
- 1398-03-22 17:58:00
احسان جونم - 1393-03-22 01:29:00
- 1398-03-22 01:54:00
- 1398-03-22 01:53:00
- 1398-03-22 01:51:00
- 1398-03-22 01:50:00
- 1398-03-22 01:48:00
- 1398-03-22 01:46:00
- 1398-03-22 01:43:00
- 1398-03-22 01:41:00
- 1393-03-22 01:37:00
- 1393-03-22 01:37:00
- 1393-03-22 01:37:00
- 1398-03-22 01:37:00
- 1393-03-22 01:37:00
- 1398-03-22 01:35:00
- 1398-03-22 01:32:00
- 1398-03-22 01:30:00
- 1398-03-22 01:29:00
- 1398-03-22 01:25:00
- 1393-03-22 01:25:00
- 1398-03-22 01:22:00
- 1393-03-22 01:22:00
- 1398-03-22 01:18:00
- 1393-03-18 17:46:00
عشق را باورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر کن - 1393-03-18 17:09:00
- 1393-03-18 17:08:00
- 1393-03-18 17:06:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-18 17:06:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-18 17:03:00
- 1393-03-18 17:02:00
- 1398-03-18 16:42:00
- 1398-03-18 16:41:00
- 1398-03-18 16:40:00
- 1398-03-18 16:38:00
- 1398-03-18 16:37:00
- 1398-03-18 16:35:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-18 02:43:00
ا - 1393-03-18 02:43:00
- 1398-03-18 02:21:00
- 1398-03-18 02:19:00
- 1398-03-18 02:16:00
- 1398-03-18 02:13:00
- 1398-03-18 02:11:00
- 1398-03-18 02:09:00
- 1398-03-18 02:08:00
- 1398-03-18 02:07:00
- 1398-03-18 02:06:00
- 1398-03-18 02:03:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-18 01:46:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-18 01:45:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-18 01:44:00
- 1398-03-18 01:40:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-18 01:37:00
- 1393-03-18 01:18:00
سلام احسان جونم خوبی سفرت بی خطر عزیزم شمال بهت خوش بگذره بیادم باش عزیزم کنار دریا صدف زندگیممممممم - 1398-03-17 02:31:00
- 1398-03-17 02:27:00
- 1398-03-17 02:25:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-17 02:24:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-03-17 02:23:00
شب ات بخیر صدف زندگیم احسان جونم خوب بخوابی عزیز دلممممممم دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-17 02:22:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-17 02:21:00
احسان جونم بدون من شمال خوش می گذره جای من رو هم خالی کن صدف زندگیمممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-17 02:17:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1398-03-17 02:14:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-17 02:14:00
- 1398-03-17 02:12:00
- 1398-03-17 02:10:00
- 1398-03-17 02:09:00
- 1398-03-17 02:06:00
- 1398-03-17 02:03:00
- 1398-03-17 02:02:00
- 1398-03-17 02:00:00
- 1398-03-17 01:59:00
- 1398-03-17 01:55:00
- 1398-03-15 01:44:00
- 1398-03-15 01:43:00
- 1398-03-15 01:40:00
- 1398-03-15 01:39:00
- 1398-03-15 01:38:00
- 1398-03-15 01:37:00
- 1398-03-15 01:35:00
- 1398-03-15 01:34:00
- 1398-03-15 01:33:00
- 1398-03-15 01:30:00
- 1398-03-15 01:29:00
- 1398-03-15 01:28:00
- 1398-03-15 01:26:00
- 1398-03-15 01:25:00
- 1398-03-15 01:22:00
احسان جونم عیدت مبارک عزیزم - 1393-03-15 01:20:00
عید فطر مبارک امیدوارم همه دعاهاشون و آرزوهای قشنگ شان مستجاب شود الهی - 1393-03-15 01:18:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-15 01:18:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-15 01:17:00
- 1398-03-15 01:16:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-15 01:12:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-03-15 01:08:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددبگو کجا جستجو کنم تورااااااا - 1393-03-15 01:07:00
- 1398-03-14 03:10:00
- 1398-03-14 03:08:00
- 1398-03-14 03:06:00
- 1398-03-14 03:06:00
- 1398-03-14 03:03:00
- 1398-03-14 03:01:00
- 1398-03-13 18:13:00
- 1398-03-13 18:11:00
- 1398-03-13 18:08:00
- 1398-03-13 18:06:00
احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی امیدوارم موفق باشی عزیز دلم وای قلبم روشن شد که عکس جدیدت رو دیدم - 1393-03-13 17:52:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددبگو کجا جستجو کنم تورااااااا - 1393-03-13 17:46:00
خدایا دستم رو در دست احسان قرار بده تا آخر عمرم احسان فقط عشق من هست مال من هست - 1393-03-13 17:45:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-13 17:45:00
احسان جونم - 1393-03-13 17:44:00
- 1398-03-13 03:09:00
- 1398-03-13 03:05:00
- 1398-03-13 03:00:00
- 1398-03-13 02:55:00
احسان جونم - 1398-03-13 02:51:00
- 1398-03-13 02:46:00
- 1398-03-13 02:44:00
- 1398-03-13 02:41:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 1393-03-13 02:40:00
- 1398-03-13 02:39:00
- 1398-03-13 02:38:00
- 1398-03-13 02:34:00
- 1398-03-13 02:33:00
- 1398-03-13 02:32:00
- 1398-03-13 02:29:00
- 1398-03-13 02:28:00
- 1398-03-13 02:25:00
- 1398-03-13 02:23:00
- 1398-03-13 02:20:00
- 1398-03-13 02:18:00
- 1398-03-13 02:15:00
- 1398-03-13 02:13:00
- 1398-03-13 02:11:00
- 1398-03-13 02:10:00
- 1398-03-13 02:08:00
- 1398-03-13 02:07:00
- 1398-03-13 02:05:00
- 1398-03-13 02:02:00
سلام حاج کربلایی احسان جونم حالت چطوره رسیدن بخیر عزیزم کربلا خوش گذشت جان دلم - 1393-03-09 13:46:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-03-09 13:45:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره چه خبرا کربلا خوش گذشت چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1393-03-09 13:35:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-03-09 02:58:00
سلام حاج کربلایی احسان جونم الان کربلایی یا برگشتتی من حس می کنم برگشتی ای جان دلم - 1393-03-09 02:50:00
- 1398-03-09 02:40:00
- 1398-03-09 02:30:00
- 1398-03-07 14:55:00
احسان جونم خدا رو شکر که کربلا رفتی وای آنقدر هیجان زده ام از وقتی رفتی خدا پشت و پناهت باشد عزیز دل - 1398-03-07 14:53:00
سلام احسان جون خوبی عزیزم کربلا خوش می گذره الهی خوش باشی مواظب خودت خیلی باش ماسک بزن مریض نشی - 1398-03-07 14:49:00
- 1398-03-07 14:47:00
- 1398-03-07 01:10:00
بحق این شبهای قدردعاکنیم تا سال آینده این موقع تموم کسانی که از ته دل عاشق هم هستن به هم برسن الهی - 1398-03-07 01:56:00
- 1398-03-07 01:54:00
- 1398-03-07 01:51:00
- 1398-03-07 01:49:00
- 1398-03-07 01:48:00
احسان جونم وای برگردی میشی حاج کربلایی احسان وای خدایاشکر چقدر هم بهت میاد الهی من فدایت بشم جان دلم - 1393-03-06 16:47:00
- 1398-03-06 16:37:00
- 1398-03-06 16:36:00
الهی معجزه عشقمون در حرم امام حسین ع و حرم امام علی ع بهت ثابت بشود - 1398-03-06 16:33:00
- 1398-03-06 16:31:00
- 1398-03-06 16:26:00
- 1398-03-06 16:25:00
یاعلی ع خودت به عشقش احسان من را برسان الهی الهی الهی - 1393-03-06 15:08:00
خدایا دستم رو در دست احسان قرار بده تا آخر عمرم احسان فقط عشق من هست مال من هست - 1393-03-06 15:06:00
یا علی ع کمک کن احسان عزیزم حاضز بشود من را ببیند خدایا فریاد دلم عشق اش رو می خواهد دوست داشتنش را - 1393-03-06 15:04:00
یاعلی ع دست همه رو بگیر - 1393-03-06 15:03:00
یا علی ع خودت در این شبهای قدر کمکم کن گره عشق به احسان عزیزم باز بشه فریادخدایا خودت معجزه کن - 1393-03-06 15:02:00
یا علی ع توی این روزها و شبهای عزیز گره عشق من و احسان رو خودت باز کن - 1393-03-06 15:00:00
احسان جونم امروز بهترین روز زندگیمه چون تو مشهد هستی و من آروم گرفتم می تونم عطر نفسهایت رو حس کنم - 1393-03-05 15:19:00
- 1398-03-05 12:01:00
- 1398-03-05 11:55:00
- 1398-03-05 11:52:00
- 1398-03-05 11:46:00
- 1398-03-05 11:44:00
- 1398-03-05 11:42:00
- 1398-03-05 11:42:00
- 1398-03-05 11:41:00
- 1398-03-05 11:38:00
- 1398-03-05 11:37:00
- 1398-03-05 11:35:00
- 1398-03-05 11:32:00
- 1398-03-05 11:31:00
- 1398-03-05 11:28:00
- 1398-03-05 11:26:00
- 1398-03-05 11:22:00
- 1398-03-05 11:21:00
- 1398-03-05 11:20:00
- 1398-03-05 11:18:00
- 1398-03-05 11:16:00
- 1398-03-05 11:14:00
- 1398-03-05 11:09:00
- 1398-03-05 11:07:00
- 1398-03-05 11:06:00
- 1398-03-05 10:47:00
یا علی ع خودت در این شبهای قدر کمکم کن گره عشق به احسان عزیزم باز بشه فریادددددددددددلم تنگشه بدجور - 1393-03-05 10:42:00
امروزاحسان مشهد هست و من باز هم دستم از زمین و آسمان کوتاه هست یا علی راه را نشان بده کمکم کن - 1393-03-05 10:39:00
یا علی ع توی این روزها و شبهای عزیز گره عشق من و احسان رو خودت باز کن - 1393-03-05 10:38:00
یا علی ع شب قدرهست سرنوشت من رو با احسان جونم رقم بزن الان مشهدی اومدی دلتنگی دیدارت دارم خفه میشم - 1393-03-05 10:34:00
یا علی ع توی این روزها و شبهای عزیز گره های زندگی رو خودت باز کن - 1393-03-05 10:33:00
یاعلی ع - 1393-03-03 15:37:00
یا علی ع توی این روزها و شبهای عزیز گره های زندگی رو خودت باز کن - 1393-03-03 15:37:00
یا علی ع خودت کمکمون کن - 1393-03-03 15:35:00
احسان جونم - 1393-03-01 01:58:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم الهی من فدای دکلمه گفتنت و اون صدای قشنگت برم الهی از چشم بد دور باشی عزیر دلمممممممممممم - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم - 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
یا امام حسن مجتبی خودت کمک کن که احسان مال خودم باشه نظر کن به حال دلم دستمون رو در دست هم باشه - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم - 1393-02-28 23:40:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-28 23:24:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-28 23:24:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-28 23:23:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-28 23:22:00
- 1398-02-28 19:49:00
- 1398-02-28 19:48:00
- 1398-02-28 19:47:00
- 1398-02-28 19:39:00
- 1398-02-28 19:37:00
- 1398-02-28 19:31:00
احسان جونم - 1393-02-28 02:37:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-28 02:32:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-28 02:32:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-28 02:31:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-28 02:31:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددبگو چجوری جستجو کنم تورااااااا - 1393-02-28 02:29:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-28 02:29:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-28 02:28:00
- 1398-02-28 01:25:00
- 1398-02-28 01:21:00
- 1398-02-28 01:13:00
- 1398-02-28 01:11:00
- 1398-02-28 01:10:00
- 1398-02-28 01:09:00
- 1398-02-28 01:08:00
- 1398-02-28 01:07:00
- 1398-02-28 01:05:00
- 1398-02-28 01:04:00
- 1398-02-28 01:01:00
- 1398-02-28 01:00:00
- 1398-02-28 01:58:00
- 1398-02-28 01:54:00
- 1398-02-28 01:53:00
- 1398-02-28 01:51:00
- 1398-02-28 01:50:00
- 1398-02-28 01:49:00
- 1398-02-28 01:47:00
- 1398-02-28 01:45:00
عشق - 1393-02-28 01:44:00
عشق - 1393-02-28 01:40:00
- 1398-02-28 01:38:00
- 1398-02-28 01:37:00
- 1398-02-28 01:34:00
- 1398-02-26 02:18:00
- 1398-02-26 02:09:00
احسان جونم جایت خالی عصری چه بارون شدیدی اومد خدا بدجور عصبانی بود خخخخ جایت خالی زیر بارون قدم زدم - 1393-02-26 02:06:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1393-02-26 02:05:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-26 02:01:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-26 02:00:00
- 1398-02-26 01:45:00
- 1398-02-26 01:40:00
- 1398-02-26 01:37:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1398-02-26 01:35:00
- 1398-02-26 01:28:00
- 1398-02-26 01:26:00
- 1398-02-26 01:24:00
- 1398-02-26 01:23:00
- 1398-02-26 01:17:00
- 1398-02-26 01:15:00
- 1398-02-26 01:12:00
- 1398-02-26 01:10:00
- 1398-02-26 01:08:00
- 1398-02-26 01:07:00
- 1398-02-26 01:04:00
- 1398-02-26 01:01:00
- 1398-02-26 01:00:00
- 1398-02-26 01:57:00
- 1398-02-26 01:56:00
- 1398-02-26 01:54:00
- 1398-02-26 01:52:00
- 1398-02-26 01:50:00
- 1398-02-26 01:48:00
- 1398-02-26 01:45:00
احسان جون - 1393-02-24 11:28:00
احسان جونم - 1393-02-23 02:09:00
- 1398-02-23 01:52:00
- 1398-02-23 01:48:00
- 1398-02-23 01:41:00
- 1398-02-23 01:38:00
- 1398-02-23 01:37:00
- 1398-02-23 01:34:00
- 1398-02-23 01:32:00
احسان جونم دوستت دارم - 1393-02-22 02:45:00
احسان جونم الهی من فدای شعر انتخاب کردنت بشم بازم استوری عاشقانه بذار دلم واست بمیره جان دلمی عزیزم - 1398-02-22 02:07:00
- 1398-02-22 02:06:00
- 1398-02-22 02:04:00
- 1398-02-22 02:01:00
- 1398-02-22 02:00:00
- 1398-02-22 01:58:00
- 1398-02-22 01:52:00
- 1398-02-22 01:51:00
خدا - 1393-02-21 20:58:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-21 20:56:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-21 20:55:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-21 20:55:00
- 1393-02-21 20:51:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-21 20:50:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-21 20:49:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-21 20:48:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-21 20:47:00
سلام احسان جونم خوبی الهی من فدای استوری عاشقانه ات با رنگ فیروزه ای بشم جان دلم عاشقتم دیوونه وار - 1398-02-21 16:36:00
- 1398-02-21 16:35:00
- 1398-02-21 16:30:00
- 1398-02-21 16:28:00
احسان جونم - 1393-02-21 04:27:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی جان دلم مواظب خودت باش و موفق باشی الهی کارهایت خوب پیش برود - 1398-02-21 04:15:00
- 1398-02-21 04:07:00
- 1398-02-21 04:03:00
- 1398-02-21 04:01:00
- 1398-02-21 04:00:00
- 1398-02-21 03:56:00
- 1398-02-21 03:53:00
- 1398-02-21 03:27:00
- 1398-02-21 03:26:00
- 1398-02-21 03:25:00
- 1398-02-21 03:24:00
- 1398-02-21 03:23:00
- 1398-02-21 03:19:00
- 1398-02-21 03:14:00
- 1398-02-21 03:12:00
- 1398-02-21 03:11:00
- 1398-02-21 03:08:00
رمضان امسال بدون دیدنت غم داره هر روز میتونستم روی ماه ات رو ببینم تا دلم آروم بشه از دلتنگی ات - 1393-02-20 02:50:00
پاداش من تویییییییی تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو - 1393-02-20 02:49:00
ماه رمضان مبارک همگی مبارک باشه فقط با این روزهای طولانی دهان همه روزه داران سرویس شده خخخخخخخخخخخخخ - 1393-02-20 02:48:00
- 1398-02-20 02:47:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-20 02:46:00
- 1398-02-20 02:44:00
احسانن جونم کجایی دلم واست تنگه آهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-20 02:33:00
احسان جونم - 1393-02-19 03:01:00
- 1398-02-19 02:48:00
- 1398-02-19 02:37:00
- 1398-02-19 02:35:00
- 1398-02-19 02:34:00
- 1398-02-19 02:32:00
- 1398-02-19 02:31:00
- 1398-02-19 02:29:00
- 1398-02-19 02:28:00
- 1398-02-19 02:26:00
- 1398-02-19 02:25:00
- 1398-02-19 02:22:00
احسان جون دلم - 1393-02-18 03:09:00
- 1398-02-18 02:05:00
- 1398-02-18 02:01:00
- 1398-02-18 01:59:00
- 1398-02-18 01:48:00
- 1398-02-18 01:47:00
- 1398-02-18 01:45:00
سلام احسان جونم نماز و روزه هات قبول باشه جایت خالیست امشب و فردا شب قرآن دوره مردانه خونه ماست - 1398-02-17 18:48:00
- 1398-02-17 18:30:00
- 1398-02-17 18:26:00
- 1398-02-17 18:26:00
- 1398-02-17 18:22:00
احسان جونم عشق من رمضان بدون دیدنت غم داره - 1393-02-17 18:17:00
رمضان امسال بدون دیدنت غم داره هر روز میتونستم روی ماه ات رو ببینم تا دلم آروم بشه از دلتنگی ات - 1393-02-17 18:17:00
احسان جونم موقع افطار واسه عشقم به تو دعایم کن که تا آخر عمرم عشق ام به تو پایدار بماند الهی الهی - 1393-02-17 18:11:00
- 1398-02-17 04:21:00
- 1398-02-17 04:15:00
- 1398-02-17 04:12:00
- 1398-02-17 04:11:00
- 1398-02-17 04:09:00
- 1398-02-17 04:07:00
- 1398-02-17 04:06:00
- 1398-02-17 04:05:00
- 1398-02-17 04:04:00
- 1398-02-17 04:03:00
- 1398-02-17 04:02:00
- 1398-02-17 04:01:00
- 1398-02-17 04:01:00
- 1398-02-17 03:58:00
- 1398-02-17 03:57:00
- 1398-02-17 03:55:00
- 1398-02-17 03:53:00
- 1398-02-17 03:52:00
- 1398-02-17 03:50:00
- 1398-02-17 03:48:00
- 1398-02-17 02:58:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جانم که امسال هر روز نمی تونم ببینمت - 1393-02-17 02:56:00
رمضان مبارک - 1393-02-17 02:55:00
- 1393-02-17 02:54:00
- 1393-02-17 02:52:00
احسان جونم - 1393-02-16 02:26:00
- 1393-02-15 02:37:00
- 1398-02-15 02:18:00
- 1398-02-15 02:17:00
احسان جونم نبینم ناراحت باشی عزیز جونم نگران بدی آدم‌ها نباش - 1398-02-15 02:14:00
- 1398-02-15 02:12:00
- 1398-02-15 02:10:00
- 1398-02-15 02:08:00
- 1398-02-15 02:06:00
- 1398-02-15 02:04:00
- 1398-02-15 02:02:00
- 1398-02-15 02:02:00
- 1398-02-15 01:59:00
- 1398-02-15 01:58:00
- 1398-02-15 01:57:00
احسان جونم - 1393-02-14 02:45:00
- 1398-02-14 01:14:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1398-02-14 01:12:00
احسان جونم صدف زندگیم دوستت دارم الهی من به فدای عکس بچگی هایت بشوم جان دلم خوشمزه من - 1398-02-14 01:08:00
- 1398-02-14 01:05:00
- 1398-02-14 01:46:00
- 1398-02-14 01:45:00
- 1398-02-14 01:45:00
- 1398-02-14 01:41:00
- 1398-02-14 01:40:00
- 1398-02-14 01:39:00
- 1393-02-13 23:42:00
- 1393-02-13 23:41:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-13 23:40:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-13 23:40:00
- 1393-02-13 23:39:00
- 1393-02-13 23:39:00
- 1393-02-13 23:38:00
- 1393-02-13 23:38:00
- 1393-02-13 23:26:00
- 1398-02-13 22:57:00
- 1393-02-13 02:46:00
- 1398-02-13 02:12:00
- 1398-02-13 02:09:00
- 1398-02-13 02:05:00
- 1398-02-13 02:03:00
- 1398-02-13 02:01:00
- 1398-02-13 01:59:00
- 1398-02-13 01:58:00
- 1398-02-13 01:55:00
- 1398-02-13 01:53:00
- 1398-02-12 03:12:00
- 1398-02-12 03:11:00
- 1398-02-12 03:06:00
- 1398-02-12 03:05:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-12 02:45:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1398-02-12 02:38:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-12 02:31:00
- 1398-02-12 02:29:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-12 02:28:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-12 02:28:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-12 02:27:00
- 1393-02-12 02:00:00
- 1398-02-11 01:51:00
- 1398-02-11 01:49:00
- 1398-02-11 01:46:00
- 1398-02-11 01:45:00
- 1398-02-11 01:43:00
- 1398-02-11 01:41:00
- 1398-02-11 01:41:00
- 1398-02-11 01:38:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-09 14:11:00
سلام احسان جونم خسته کارهایت نباشی الان دارد بارون می آید مشهد جایت بد جور خالیست بدجوررررررررررررر - 1393-02-09 14:07:00
احسان جونم دوستت دارم فکر نرسیدن به تو داره منو دیوونه می کنه - 1398-02-09 13:57:00
- 1393-02-09 13:55:00
- 1398-02-09 13:54:00
- 1398-02-09 13:52:00
احسان جونم تو بگو من چطوری باید فکر بهتری کنم چطوری بدستت بیارم چطوری عشقم رو بهت ثابت کنم راه رسیدن - 1398-02-09 13:50:00
- 1398-02-09 13:48:00
- 1398-02-09 13:46:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-09 13:45:00
احسان جونم دوستت دارم تا آخر عمرم - 1393-02-09 13:43:00
- 1393-02-09 13:42:00
- 1398-02-09 13:36:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-09 02:24:00
- 1398-02-09 02:02:00
- 1398-02-09 01:58:00
- 1398-02-09 01:57:00
- 1398-02-09 01:54:00
احسان جون دوستت دارم عاشقانه و عاقلانه و دیوونه وار بخاطر خودت و اون شیطنت های جذابت بخاطر چشمات - 1398-02-09 01:51:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-08 11:17:00
- 1398-02-08 01:52:00
- 1398-02-08 01:50:00
- 1398-02-07 19:25:00
- 1393-02-07 19:20:00
- 1398-02-07 19:20:00
- 1398-02-07 19:19:00
- 1398-02-07 19:17:00
- 1398-02-07 19:14:00
- 1393-02-07 19:13:00
- 1398-02-07 19:09:00
- 1398-02-07 19:04:00
- 1398-02-07 19:02:00
- 1398-02-07 18:59:00
- 1398-02-07 18:55:00
- 1398-02-07 18:53:00
- 1398-02-07 18:50:00
- 1398-02-07 18:48:00
- 1398-02-07 18:45:00
- 1398-02-07 18:45:00
- 1398-02-07 18:43:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-07 18:42:00
احسان چقدر خوب که رفتی پلدختر و واسه بچه ها اسباب بازی خریدی دست دوستای گل ات درد نکنه خدا همراتونه - 1393-02-07 18:37:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی سفرت بی خطر الهی به سلامت بر گردی عزیزم - 1393-02-07 18:19:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-07 18:17:00
خدایا کمک کن من و احسان به هم برسیم خدایا معجزه کن خسته ام از اینهمه انتظار - 1393-02-07 18:15:00
احسان جونم دوستت دارم تا آخر عمرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-07 18:14:00
احسان جونم آفرین الهی من فدای قلب بزرگ و مهربونت بشم که واسطه کار خیر میشوی ای جان دلممممممممممممممم - 1393-02-07 18:13:00
احسان جونم دوستت دارم عاشقونه عشق را باوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر کن - 1393-02-07 17:33:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-05 01:30:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-05 01:09:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-05 01:08:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1398-02-05 01:07:00
- 1398-02-05 01:06:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-05 01:03:00
احسان جونم جایت خالی دو روزه مشهد داره بارون میاد شدید ای کاش اینجا بودی ای کاش .................... - 1393-02-05 01:02:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-05 01:59:00
- 1398-02-05 01:54:00
- 1398-02-05 01:51:00
- 1398-02-05 01:50:00
- 1398-02-05 01:48:00
- 1398-02-05 01:47:00
- 1398-02-05 01:45:00
- 1398-02-05 01:44:00
- 1398-02-05 01:40:00
- 1398-02-05 01:39:00
- 1398-02-05 01:38:00
- 1398-02-05 01:35:00
- 1398-02-05 01:33:00
- 1398-02-05 01:32:00
- 1398-02-05 01:31:00
- 1398-02-05 01:30:00
- 1398-02-05 01:28:00
- 1398-02-05 01:26:00
- 1398-02-01 21:54:00
- 1398-02-01 21:52:00
- 1398-02-01 21:44:00
- 1398-02-01 21:43:00
- 1398-02-01 21:41:00
- 1398-02-01 21:39:00
- 1398-02-01 21:38:00
- 1398-02-01 21:34:00
- 1398-02-01 21:32:00
- 1398-02-01 21:30:00
- 1398-02-01 21:28:00
- 1398-02-01 21:27:00
- 1398-02-01 21:26:00
- 1398-02-01 21:23:00
- 1398-02-01 21:22:00
- 1393-02-01 21:21:00
- 1398-02-01 21:20:00
- 1398-02-01 21:18:00
- 1398-02-01 21:11:00
امام زمان عج تولدتان مبارک - 1393-02-01 21:04:00
یا امام زمان خودت ظهور کن و عدالت بر پا کن الهی آمینننننننننننننننننننننننننننننننننن - 1393-02-01 21:03:00
تولدت مبارک سهاب سپهری - 1393-02-01 21:02:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-01 21:02:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-01 21:01:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-02-01 20:58:00
- 1393-02-01 20:56:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-02-01 20:56:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-02-01 20:46:00
- 1393-01-31 02:02:00
- 1398-01-31 02:01:00
- 1398-01-31 01:58:00
- 1398-01-31 01:57:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم فدای روی ماهت - 1398-01-31 01:56:00
- 1398-01-31 01:53:00
ده ساله موقع تولد امام زمان تو رو از امام زمان خواستم خیلی بهشون اعتقاد دارم که واسطه عشقمون بشود - 1398-01-31 01:48:00
- 1398-01-31 01:44:00
یامهدی تولدت مبارک - 1393-01-31 01:39:00
ای کاش روز تولدت بیایی خسته ایم خسته از اینهمه ظلم و بی عدالتی یا مهدی ظهور کن - 1393-01-31 01:38:00
یا امام زمان خودت ظهور کن و عدالت بر پا کن الهی آمینننننننننننننننننننننننننننننننننن - 1393-01-31 01:37:00
تولدت مبارک امام عشق - 1393-01-31 01:37:00
یا مهدی جان مدد کن - 1393-01-31 01:36:00
تولدت مبارک امام نجات دهنده انسانهای به تنگ آمده - 1393-01-31 01:33:00
یا مهدی جان کمک کن - 1393-01-31 01:32:00
- 1393-01-31 01:29:00
- 1398-01-30 02:41:00
- 1398-01-30 02:37:00
- 1398-01-30 02:36:00
- 1398-01-30 02:31:00
- 1398-01-30 02:28:00
- 1398-01-30 02:27:00
- 1398-01-30 02:25:00
- 1398-01-30 02:24:00
- 1398-01-30 02:21:00
- 1398-01-29 02:19:00
- 1398-01-29 02:17:00
- 1398-01-29 02:16:00
- 1398-01-29 02:14:00
- 1398-01-29 02:13:00
- 1398-01-29 02:12:00
- 1398-01-29 02:11:00
- 1398-01-29 02:09:00
- 1398-01-29 02:08:00
- 1398-01-29 02:07:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-01-29 01:46:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-29 01:45:00
- 1398-01-29 01:42:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-29 01:38:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-29 01:37:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-29 01:37:00
- 1393-01-29 01:36:00
- 1393-01-27 01:30:00
الهی حضرت علی اکبر ع دست همه جوون ها را بگیرد - 1393-01-27 01:58:00
احسان جونم روز جوان مبارکت باشه عزیز دلم - 1393-01-27 01:55:00
روز جوان مبارکککککککککککککککککککککککک الهی همه کار داشته باشند ریشه بیکاری ریشه کن بشه - 1393-01-27 01:54:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-01-27 01:51:00
- 1398-01-27 01:49:00
احسان جونم امروز و دیروز داره مشهد باون می باره جایت خالیست خالیست بدجوررررررررررررررررررررررررررررر - 1393-01-27 01:47:00
- 1393-01-27 01:46:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-27 01:45:00
- 1398-01-26 02:23:00
- 1398-01-26 02:20:00
- 1398-01-26 02:19:00
- 1398-01-26 02:17:00
- 1398-01-26 02:14:00
- 1398-01-26 02:12:00
- 1398-01-25 13:13:00
- 1398-01-25 13:12:00
- 1398-01-25 13:10:00
- 1398-01-25 13:08:00
- 1398-01-25 13:07:00
- 1398-01-25 13:04:00
- 1398-01-25 13:03:00
- 1398-01-25 12:59:00
- 1398-01-25 12:58:00
- 1398-01-25 12:55:00
- 1398-01-25 12:54:00
- 1398-01-25 12:53:00
- 1398-01-25 12:32:00
- 1393-01-25 12:06:00
- 1398-01-25 12:01:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-01-25 11:59:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-25 11:57:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-25 11:57:00
- 1393-01-25 11:56:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-23 13:05:00
- 1398-01-23 13:03:00
- 1398-01-23 12:59:00
- 1398-01-23 12:56:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-23 12:56:00
- 1398-01-23 12:55:00
- 1398-01-23 12:54:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-23 12:52:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-01-23 12:52:00
- 1398-01-22 03:05:00
احسان جونم چقدر عکس جدید قشنگ شده الهی فدایت بشم چقدر انگشتر به دست چپ ات می آید چقدر شیطونی هاااااا - 1398-01-22 02:58:00
- 1398-01-22 02:57:00
- 1398-01-22 02:57:00
- 1398-01-22 02:55:00
- 1398-01-22 02:53:00
- 1398-01-22 02:50:00
- 1398-01-22 02:10:00
خدا رو شکر که برنامه ات هم موفق شد خسته نباشی احسان عزیز دلم - 1393-01-22 02:09:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-22 02:08:00
- 1398-01-22 02:05:00
- 1398-01-22 02:03:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-22 02:02:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-01-22 02:01:00
- 1393-01-22 02:00:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1398-01-22 01:51:00
احسان دوستت دارم - 1393-01-21 01:45:00
- 1398-01-21 01:43:00
- 1398-01-21 01:42:00
- 1398-01-21 01:40:00
- 1398-01-21 01:37:00
- 1393-01-19 21:13:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-19 20:57:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1398-01-19 20:56:00
یا ابوالفضل خودت کمکمون کن - 1393-01-19 20:44:00
یا حسین جانم تولدتان مبارک دستمون رو به عشق واقعی و ماندگار برسان الهی - 1393-01-19 20:43:00
یا حسین جانم کمک کن - 1393-01-19 20:43:00
یا امام حسین ع خودت کمک کن من احسان رو عاشقانه دوست دارم خودت حلقه وصل باش امیدم به شماست - 1393-01-19 20:40:00
- 1398-01-19 20:36:00
- 1398-01-19 02:13:00
- 1398-01-19 02:09:00
- 1398-01-19 02:05:00
- 1398-01-19 01:58:00
- 1398-01-19 01:57:00
- 1398-01-19 01:55:00
- 1398-01-19 01:53:00
- 1398-01-19 01:50:00
- 1398-01-19 01:49:00
- 1398-01-19 01:47:00
- 1398-01-19 01:46:00
- 1398-01-19 01:44:00
- 1398-01-19 01:42:00
- 1398-01-19 01:41:00
- 1398-01-19 01:39:00
- 1398-01-19 01:38:00
- 1398-01-19 01:36:00
- 1398-01-19 01:33:00
- 1398-01-19 01:31:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-18 22:21:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-01-18 22:21:00
احسان جونم دوستت دارم - 1393-01-18 22:18:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-01-18 22:17:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-18 22:17:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-18 22:16:00
- 1398-01-18 22:14:00
خدا رو شکر که برنامه ات هم موفق شد خسته نباشی احسان عزیز دلم - 1393-01-17 01:26:00
خدا رو شکر که برنامه ات هم موفق شد خسته نباشی احسان عزیز دلم بهت تبریک میگم و با تمام وجودم خوشحالم - 1393-01-17 01:18:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-17 01:18:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-17 01:17:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-01-17 01:16:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-17 01:12:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-17 01:05:00
احسان جونم سلام خوبی عزیز دلم ده ساله منتظر عشق ات هستم جوابم عشق را بده هر جوابی که دوست داری بده - 1393-01-17 01:04:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1398-01-17 01:01:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-17 01:01:00
احسان عزیزم - 1393-01-15 17:50:00
- 1398-01-15 16:33:00
- 1398-01-15 16:32:00
- 1398-01-15 16:29:00
- 1398-01-15 16:24:00
- 1398-01-15 16:22:00
- 1398-01-15 16:21:00
- 1398-01-15 16:13:00
- 1398-01-15 16:10:00
- 1398-01-15 16:10:00
- 1398-01-15 16:06:00
- 1398-01-15 16:05:00
- 1398-01-15 16:02:00
- 1398-01-15 15:55:00
- 1398-01-15 15:40:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-01-15 15:37:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1393-01-15 15:34:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-15 15:30:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-15 15:29:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم فدای روی ماعت - 1393-01-15 03:11:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-15 03:11:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-15 03:11:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-15 03:10:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-15 03:09:00
- 1393-01-15 03:08:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-15 03:07:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-15 03:05:00
- 1398-01-14 03:12:00
- 1398-01-14 03:11:00
- 1398-01-14 03:08:00
- 1398-01-14 03:08:00
- 1398-01-14 03:05:00
- 1398-01-14 03:02:00
- 1398-01-14 03:00:00
- 1398-01-14 02:57:00
- 1398-01-14 02:56:00
- 1398-01-14 02:55:00
- 1398-01-14 02:54:00
- 1398-01-14 02:52:00
- 1398-01-14 02:43:00
- 1398-01-14 02:42:00
- 1398-01-14 02:38:00
- 1398-01-14 02:37:00
- 1398-01-14 02:35:00
- 1398-01-14 02:34:00
- 1398-01-14 02:31:00
- 1398-01-14 02:30:00
- 1398-01-14 02:24:00
- 1398-01-13 22:19:00
- 1398-01-13 22:18:00
- 1398-01-13 22:14:00
یا محمد ص - 1393-01-13 22:11:00
- 1398-01-13 22:07:00
- 1398-01-13 22:06:00
- 1393-01-13 22:05:00
- 1393-01-13 22:04:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-01-13 22:02:00
- 1393-01-13 21:42:00
سلام احسان جونم الهی من فدای خستگی هایت بشم الهی دورت بگردم که خسته شدی - 1393-01-01 05:45:00
- 1393-01-01 05:37:00
- 1393-01-01 05:36:00
- 1393-01-01 05:34:00
- 1393-01-01 05:32:00
- 1393-01-01 05:30:00
- 1393-01-01 05:29:00
- 1393-01-01 05:27:00
احسان جونم عیدت مبارک عزیزم - 1393-01-01 04:57:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-01-01 04:54:00
- 1393-01-01 04:51:00
- 1393-01-01 04:50:00
- 1393-12-29 04:14:00
- 1397-12-29 04:08:00
- 1397-12-29 04:06:00
- 1397-12-29 04:04:00
- 1397-12-29 04:00:00
سلام احسان جونم الهی شکر که امشب روی ماهت رو می بینم اینروزها بهترین لحظه عمرمم هست شیرین تر از عسل - 1393-12-28 17:58:00
چهارشنبه سوری مبارک - 1393-12-28 17:58:00
احسان جونم عشق زندگیم مرد زندگیم که هنوز ندارمتتتتتتتتتتتتت عاشقانه دوستت دارم - 1393-12-28 17:56:00
روز پدر رو به بابای گل ات تبریک بگو و به بابای خودم تبریک می گویم و احسان جونم روزت مبارک عشق زندگیم - 1393-12-28 17:54:00
روز پدر رو به بابای خودم و بابای احسان جونم تبریک می گویم الهی که سالم و شاد باشند - 1393-12-28 17:53:00
احسان جونم روز مرد مبارک و روز پدرهامون مبارک باشد - 1393-12-28 17:52:00
روز پدر رو به بابای خودم و بابای احسان جونم تبریک می گویم الهی 1000 سال باشید - 1393-12-28 17:51:00
احسان جونم روزت مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-12-28 17:48:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-12-28 17:42:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1393-12-28 17:41:00
احسان جونم دوستت دارم روز عشق زندگیم مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1393-12-28 17:38:00
عشق من روز مرد مبارک عزیز جونمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1393-12-28 17:37:00
- 1392-12-26 02:39:00
- 1397-12-25 21:36:00
- 1397-12-25 21:33:00
- 1397-12-25 21:31:00
- 1397-12-25 21:29:00
- 1397-12-25 21:28:00
- 1397-12-25 21:26:00
احسان جونم نگران برنامه ات و بدی ادمها نباش خدا همراهته خودش کمک ات می کند من مطمئنم موفق میشوی - 1392-12-25 21:22:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 1392-12-25 20:59:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-12-25 20:59:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-25 20:58:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-25 20:52:00
- 1392-12-25 01:46:00
احسان جونم دوستت دارم فریاد فریاد فریاد - 1397-12-25 01:26:00
- 1397-12-24 13:26:00
- 1397-12-24 13:22:00
- 1397-12-24 13:19:00
- 1397-12-24 13:18:00
- 1397-12-24 13:17:00
- 1397-12-24 13:15:00
- 1397-12-24 13:14:00
- 1397-12-24 13:13:00
- 1397-12-24 13:11:00
- 1397-12-24 13:07:00
- 1397-12-24 13:03:00
- 1397-12-24 13:02:00
- 1397-12-24 12:32:00
- 1397-12-24 12:31:00
- 1397-12-24 12:28:00
- 1397-12-24 12:24:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی خسته نباشی به دوستای گل ات هم خسته نباشید بگو - 1392-12-24 11:29:00
- 1397-12-24 11:27:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-12-24 11:27:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-24 11:26:00
- 1397-12-24 11:25:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-24 11:14:00
- 1397-12-24 11:12:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-24 11:07:00
- 1392-12-22 01:56:00
احسان جونم به دوستای گل ات خسته نباشید بگو برای 12 سال ماه عسل ساختن دلم گرفت و بغض کردم - 1392-12-22 01:37:00
احسان جونم عاشقانه دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-22 01:36:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-22 01:32:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-22 01:31:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-22 01:31:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-22 01:21:00
- 1392-12-21 02:05:00
- 1397-12-19 21:41:00
- 1397-12-19 21:40:00
- 1397-12-19 21:32:00
- 1397-12-19 21:30:00
- 1397-12-19 21:27:00
- 1397-12-19 21:25:00
- 1397-12-19 21:24:00
- 1397-12-19 21:23:00
- 1397-12-19 21:15:00
- 1397-12-19 21:14:00
- 1397-12-19 21:09:00
- 1392-12-19 21:04:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-19 20:23:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-19 20:23:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-19 20:22:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-19 20:15:00
یا امام هادی ع خودت کمکمون کن - 1392-12-18 19:50:00
یا امام هادی ع خودت کمکمون کن - 1392-12-18 19:49:00
یا امام هادی ع خودت کمکمون کن - 1392-12-18 19:48:00
خدا رو شکر که برنامه ات هم موفق شد خسته نباشی احسان عزیز دلم - 1392-12-18 19:48:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-18 19:47:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-12-18 19:47:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-18 19:46:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-18 19:42:00
- 1392-12-18 01:47:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1397-12-17 01:09:00
- 1397-12-17 01:47:00
- 1397-12-17 01:45:00
- 1397-12-17 01:43:00
- 1397-12-17 01:41:00
- 1397-12-17 01:40:00
- 1397-12-17 01:38:00
- 1397-12-17 01:36:00
- 1397-12-17 01:35:00
- 1397-12-17 01:34:00
- 1397-12-17 01:31:00
- 1397-12-17 01:30:00
- 1397-12-17 01:27:00
- 1397-12-17 01:24:00
احسان جونم دوستت دارم دلتنگ دیدنت هستم حرف زدنت شیطنت هایت پر حرفی هایت ای جانم دلم - 1392-12-17 01:16:00
امشب دوباره دوباره دوباره تو را از خدا آرزو کردم - 1392-12-17 01:14:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-17 01:14:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-17 01:13:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-17 01:12:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-12-17 01:08:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-17 01:07:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-17 01:06:00
احسان جونم - 1392-12-16 01:18:00
- 1397-12-14 18:00:00
- 1397-12-14 17:59:00
- 1397-12-14 17:56:00
- 1397-12-14 17:55:00
- 1397-12-14 17:52:00
- 1392-12-14 17:51:00
- 1397-12-14 17:47:00
- 1397-12-14 17:46:00
- 1397-12-14 17:44:00
- 1397-12-14 17:42:00
- 1397-12-14 17:41:00
- 1397-12-14 17:38:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزم خسته کارهایت نباشی جایت خالی الان داره بارون میباره - 1392-12-14 17:26:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-12-14 17:25:00
- 1392-12-14 17:25:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-14 17:24:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-14 17:22:00
- 1397-12-11 02:23:00
- 1397-12-11 02:20:00
- 1397-12-11 02:16:00
- 1397-12-11 02:09:00
- 1397-12-11 02:08:00
- 1397-12-11 02:07:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-11 02:05:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-12-11 02:05:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-11 02:04:00
سلام احسان جونم خوبی الهی من فدای قلب مهربون وو دلسوزت بشم که فکر همه هستی ای جان دلم - 1392-12-11 02:04:00
الهی دورت برگردم احسان جونم پچقدر فعال شدی پست میذاری خداروح اقای خشایار الوند را شاد کندحیف که رفت - 1392-12-11 02:03:00
- 1397-12-11 02:02:00
- 1397-12-09 12:31:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم الهی من فدای روی ماهت بشوم - 1397-12-09 12:28:00
- 1397-12-09 12:24:00
- 1397-12-09 12:22:00
- 1397-12-09 12:20:00
- 1397-12-09 12:19:00
- 1397-12-09 12:17:00
- 1397-12-09 12:16:00
- 1397-12-09 12:16:00
- 1397-12-09 12:13:00
- 1397-12-09 11:58:00
- 1397-12-09 11:57:00
- 1397-12-09 11:57:00
- 1397-12-09 11:55:00
- 1397-12-09 11:54:00
- 1397-12-09 11:53:00
- 1397-12-09 11:52:00
- 1397-12-09 11:50:00
- 1397-12-09 11:47:00
- 1397-12-09 11:41:00
- 1397-12-09 11:39:00
- 1397-12-09 11:37:00
- 1397-12-09 11:29:00
- 1392-12-08 21:45:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-12-08 21:45:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-08 21:44:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-12-08 21:44:00
- 1392-12-08 21:43:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-08 21:41:00
احسان جونم روز مادرهای عزیزمون مبارک - 1397-12-06 11:47:00
احسان جونم روز مامان مریم عزیزت مبارکت باشه عزیز دلم - 1397-12-06 11:44:00
یا فاطمه زهرا س - 1392-12-06 11:38:00
احسان جونم روز مادر را به مامان عزیزت و مامان عزیزم تبریک می گویم الهی 1000 ساله بشوند و سلامت - 1392-12-06 11:37:00
روز مادر مبارک - 1392-12-06 11:37:00
احسان جونم روز مادر را به مامان عزیزت و مامان عزیزم تبریک می گویم الهی 1000 ساله بشوند و سلامت - 1392-12-06 11:36:00
- 1392-12-06 11:35:00
روز مامان گل ات مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-12-06 11:33:00
روز مادرهامون مبارک - 1392-12-06 11:32:00
احسان جونم روز مادر را به مادر عزیز و مهربانت تبریک بگو الهی 1000 ساله بشوند - 1392-12-06 11:32:00
احسان جونم فرشته قلبم روز مادر را به مامان مریم گل ات تبریک بگو - 1392-12-06 11:31:00
احسان جونم روز مادر را به مادر عزیز تر از جان ات تبریک بگو و بگو واسمون دعا کنند - 1392-12-06 11:29:00
احسان جونم روز مادر را به مامان مریم عزیزت تبریک بگو الهی به آرزوهای قشنگشان برسند - 1392-12-06 11:28:00
احسان جونم روز مادر را به مادر عزیز و مهربانت تبریک بگو الهی 1000 ساله بشوند - 1392-12-06 11:26:00
احسان جونم روز مادرهامون مبارک الهی که همیشه شاد و سلامت باشند و برای عشقمون دعا کنند - 1392-12-06 11:24:00
احسان جونم روز مادر را به مامان عزیزت و مامان عزیزم تبریک می گویم الهی 1000 ساله بشوند و سلامت - 1397-12-06 11:08:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-04 20:17:00
- 1397-12-04 20:15:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-12-04 20:12:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-04 20:10:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-12-04 20:08:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-12-04 20:08:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-12-04 20:07:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی عزیزم روز عشق ایرانی مبارک امیدوارم بتوانم عشق ام را به تو ثابت کنم - 1392-11-29 16:04:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-11-29 15:57:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-29 15:55:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-29 15:54:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-11-29 15:53:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-11-29 15:53:00
احسان جونم عشق مهربون و شیرین من خسته نباشی ای جان - 1392-11-29 02:17:00
عشق مهربونم دوستت دارم - 1392-11-28 01:54:00
- 1397-11-26 02:59:00
- 1397-11-26 02:57:00
- 1397-11-26 02:53:00
- 1397-11-26 02:52:00
- 1397-11-26 02:47:00
- 1397-11-26 02:46:00
- 1397-11-26 02:45:00
- 1397-11-26 02:43:00
- 1397-11-26 02:41:00
- 1397-11-26 02:39:00
- 1397-11-26 02:38:00
- 1397-11-26 02:37:00
- 1397-11-26 02:37:00
- 1397-11-26 02:34:00
- 1397-11-26 02:33:00
- 1397-11-26 02:31:00
- 1397-11-26 02:30:00
- 1397-11-26 02:29:00
- 1397-11-26 02:27:00
- 1397-11-26 02:10:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-26 02:03:00
احسان جونم روز عشق مبارک عاشقتم اهای فریاد فریاد فریاد - 1392-11-26 02:02:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-11-26 02:02:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-11-26 02:01:00
احسان جونم عاشقتم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-26 02:00:00
روز عشق مبارک احسان جونم ای کاش کنارم بودی - 1392-11-26 01:59:00
احسان جونم عشق من فقط توییییی تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو - 1392-11-26 01:58:00
- 1397-11-22 01:24:00
- 1397-11-22 01:22:00
- 1397-11-22 01:20:00
- 1397-11-22 01:18:00
عشق جانم - 1392-11-21 10:35:00
- 1397-11-21 02:46:00
ا - 1392-11-21 02:21:00
- 1392-11-21 02:20:00
- 1392-11-21 02:19:00
- 1392-11-21 02:18:00
- 1397-11-21 02:17:00
- 1397-11-21 02:12:00
- 1397-11-21 02:10:00
- 1397-11-21 02:08:00
- 1397-11-21 02:07:00
- 1397-11-21 02:05:00
- 1397-11-21 02:04:00
- 1397-11-21 02:02:00
- 1397-11-21 01:58:00
- 1397-11-21 01:54:00
- 1397-11-21 01:52:00
- 1397-11-21 01:49:00
- 1397-11-21 01:47:00
- 1397-11-21 01:45:00
- 1397-11-21 01:42:00
- 1397-11-21 01:40:00
- 1397-11-21 01:38:00
- 1397-11-21 01:31:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-21 01:29:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-21 01:29:00
- 1397-11-21 01:28:00
- 1392-11-21 01:25:00
- 1397-11-21 01:23:00
- 1397-11-21 01:21:00
- 1397-11-21 01:17:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-11-21 01:16:00
- 1397-11-21 01:14:00
- 1397-11-21 01:12:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1397-11-19 19:39:00
یا فاطمه زهراس خودت کمکون کن - 1392-11-19 19:37:00
یا فاطمه زهراس خودت کمکون کن حاجت همه را روا کن - 1392-11-19 19:35:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-11-19 19:34:00
- 1392-11-19 19:32:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-19 19:22:00
- 1392-11-17 01:34:00
- 1397-11-13 16:01:00
- 1397-11-13 15:58:00
- 1397-11-13 15:57:00
- 1397-11-13 15:53:00
- 1397-11-13 15:52:00
- 1397-11-13 15:49:00
- 1397-11-13 15:46:00
- 1397-11-13 15:41:00
- 1397-11-13 15:41:00
- 1397-11-13 15:39:00
- 1397-11-13 15:37:00
- 1397-11-13 15:35:00
- 1397-11-13 15:33:00
- 1397-11-13 15:31:00
- 1397-11-13 15:28:00
- 1397-11-13 15:23:00
احسان جونم دلتنگتم بدجورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر - 1397-11-13 13:12:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1397-11-13 13:10:00
احسان جونم خوبی عزیز دلم چقدر دلتنگتم خسته کارهایت نباشی عشقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-11-13 13:04:00
- 1397-11-13 13:02:00
- 1397-11-13 12:56:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-13 12:55:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-11-13 12:53:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-11-13 12:51:00
سلام احسان عزیزم خوبی چه خبراخسته کارهایت نباشی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-11-12 10:10:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-11-12 01:09:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-12 01:08:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-11-12 01:04:00
- 1392-11-12 01:49:00
- 1397-11-09 13:08:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-11-09 13:06:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-09 13:05:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-11-09 12:46:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-09 12:44:00
- 1392-11-04 23:33:00
- 1397-11-04 23:21:00
- 1397-11-04 23:17:00
- 1397-11-04 23:14:00
- 1397-11-04 23:11:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1397-11-04 23:09:00
- 1397-11-04 23:07:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-11-04 16:35:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-04 16:35:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-11-04 16:34:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-11-04 16:33:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-11-04 16:22:00
- 1392-11-04 01:09:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددلتنگ دیدارتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-11-04 01:07:00
- 1397-11-03 22:21:00
- 1397-11-03 21:26:00
- 1397-11-03 21:22:00
- 1397-11-03 21:19:00
- 1397-11-03 21:18:00
- 1397-11-03 21:16:00
- 1397-11-03 21:15:00
- 1397-11-03 21:14:00
- 1397-11-03 20:50:00
- 1397-11-03 20:49:00
- 1397-11-03 20:45:00
احسان جونم موفق باشی الهی که برنده باشی هم در جشنواره جام جم و هم در برنامه عصر جدید - 1392-11-03 20:42:00
- 1397-11-03 20:35:00
- 1397-11-03 20:34:00
- 1397-11-03 20:32:00
- 1392-11-03 20:32:00
- 1397-11-03 20:29:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم الهی من فدای روی ماهت بشوم - 1392-11-03 17:37:00
احسان جونم دوستت دارم دلتنگ دیدنت هستم حرف زدنت شیطنت ذهایت پر حرفی هایت ای جانم دلممممممممممممممممم - 1392-11-03 17:35:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-03 17:34:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-11-03 17:33:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-03 17:32:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-03 17:31:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-11-03 17:30:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-11-03 17:29:00
یا فاطمه زهراس خودت کمکون کن حاجت همه را روا کن - 1392-11-01 01:14:00
یا فاطمه زهراس خودت کمکون کن - 1392-11-01 01:13:00
یا فاطمه زهراس خودت کمکون کن حاجت همه را روا کن - 1392-11-01 01:08:00
- 1392-10-29 16:29:00
- 1392-10-29 16:29:00
- 1392-10-29 03:07:00
تولدم مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک جایت خالیست کنارم - 1392-10-29 03:06:00
تولدم مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-10-29 03:06:00
تولدم مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-10-29 03:05:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاد امسال هم روز تولدم کنارم نیستی - 1392-10-29 03:00:00
تولدم مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-10-29 03:00:00
تولدم مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-10-29 02:59:00
احسان جونم اصلا حواست بهم هست امروز هدیه تولدم حرفهای عاشقانه تووووووووووووووووووووووووووووووووو هست - 1392-10-29 02:57:00
تولدم مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-10-29 02:56:00
تولدم مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-10-29 02:56:00
تولدم بدون تو احسان جونم صفایی نداشت که نداشت - 1392-10-29 02:55:00
روز مامان گل ات مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-10-22 01:22:00
روز پرستار به مامان مریم ات تبریک میگویم انشاءالله به آرزوهای قشنگ شان برسند الهی آمین - 1392-10-22 01:22:00
احسان جونم روز پرستار را به مامان مریم عزیزتر از جانت تبریک بگو الهی در آرامش باشند - 1392-10-22 01:20:00
روز پرستار به مامانت تبریک بگو الهی شاد باشند - 1392-10-22 01:19:00
روز پرستار را به مامان مریم عزیزت تبریک بگو الهی سایه شون همیشه بالای سرت باشد عزیزم - 1392-10-22 01:18:00
احسان جونم روز پرستار را به مامان مریم گل ات تبریک بگو - 1392-10-22 01:17:00
احسا ن جونم روز پرستار را به خاله های عزیزت تبریک بگو الهی سلامت باشند - 1392-10-22 01:16:00
احسان جونم روز پرستار را به مامان مریم عزیزت تبریک بگو - 1392-10-22 01:14:00
- 1392-10-22 01:13:00
- 1392-10-22 01:13:00
- 1392-10-22 01:12:00
- 1392-10-22 01:11:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-10-16 21:04:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-10-16 21:04:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-10-16 21:03:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-10-16 21:02:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-10-16 21:01:00
سلام احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی عزیزم وای عالی هست کلیپ دیرین دیرین چقدر خندیدم - 1392-10-16 20:53:00
سلام احسان جونم خوبی عزیزدلم خسته کارهایت نباشی الهی که موفق باشی مواظب خودت باش عشق خوبم دوستت دارم - 1397-10-15 02:19:00
- 1397-10-15 02:14:00
- 1397-10-15 02:13:00
- 1397-10-15 02:10:00
- 1397-10-15 02:08:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1397-10-15 02:04:00
- 1392-10-15 01:30:00
- 1392-10-15 01:29:00
- 1392-10-15 01:29:00
- 1397-10-15 01:26:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-10-15 01:26:00
- 1392-10-15 01:25:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-10-15 01:24:00
- 1392-10-13 02:13:00
- 1397-10-13 02:10:00
- 1397-10-13 02:05:00
- 1397-10-13 02:02:00
- 1397-10-13 01:58:00
- 1397-10-13 01:55:00
- 1397-10-13 01:54:00
- 1397-10-13 01:52:00
- 1397-10-13 01:51:00
- 1397-10-13 01:49:00
- 1397-10-13 01:28:00
- 1397-10-13 01:26:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-10-13 01:26:00
- 1397-10-13 01:24:00
- 1397-10-13 01:21:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-10-13 01:21:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-10-13 01:18:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی چقدر دلم برایت تنگ شده عزیز دلم - 1392-10-11 11:39:00
احسان جونم سال نوی میلادیت مبارک عزیزم الهی شاد و سلامت و موفق تر و در آرامش باشی جون دلمممممممممممم - 1392-10-11 11:38:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-10-11 11:37:00
احسان جونم امیدوارم موفق باشی من مطمِِئن هستم برنامه ات بهترین میشود باز هم مثل همیشه ............. - 1392-10-11 11:35:00
- 1392-10-11 11:35:00
- 1397-10-11 11:32:00
- 1397-10-11 11:32:00
- 1392-10-10 15:33:00
- 1397-10-10 01:55:00
- 1397-10-10 01:52:00
- 1397-10-10 01:51:00
- 1397-10-10 01:48:00
- 1397-10-10 01:45:00
- 1397-10-10 01:41:00
- 1397-10-10 01:41:00
- 1397-10-10 01:37:00
- 1397-10-10 01:36:00
- 1397-10-10 01:34:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-10-10 01:30:00
- 1392-10-10 01:30:00
- 1392-10-10 01:25:00
- 1397-10-10 01:23:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-10-10 01:20:00
- 1392-10-07 01:13:00
- 1397-10-07 01:58:00
- 1397-10-07 01:54:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-10-07 01:53:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی عشق خوبم - 1392-10-07 01:52:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-10-07 01:51:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-10-07 01:51:00
- 1392-10-07 01:47:00
- 1392-10-07 01:46:00
- 1397-10-07 01:22:00
- 1397-10-07 01:19:00
- 1397-10-07 01:17:00
- 1397-10-07 01:14:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1397-10-05 01:24:00
- 1397-10-05 01:22:00
- 1397-10-05 01:20:00
- 1397-10-05 01:18:00
- 1397-10-05 01:17:00
- 1397-10-05 01:13:00
- 1392-10-05 01:11:00
- 1392-10-05 01:10:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-10-05 01:09:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-10-05 01:08:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-10-05 01:07:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1397-10-04 01:54:00
- 1397-10-04 01:52:00
- 1397-10-04 01:51:00
- 1397-10-04 01:50:00
- 1397-10-04 01:49:00
- 1397-10-04 01:48:00
- 1397-10-04 01:46:00
- 1397-10-04 01:45:00
- 1397-10-04 01:41:00
- 1397-10-04 01:39:00
- 1397-10-04 01:37:00
- 1397-10-04 01:36:00
- 1397-10-04 01:34:00
- 1397-10-04 01:34:00
- 1397-10-04 01:32:00
- 1397-10-04 01:30:00
- 1397-10-04 01:29:00
- 1397-10-04 01:28:00
- 1397-10-04 01:26:00
- 1397-10-04 01:25:00
- 1397-10-04 01:23:00
- 1397-10-04 01:22:00
- 1397-10-04 01:20:00
- 1397-10-04 01:17:00
میلاد عیسی مسیح مبارک - 1392-10-04 01:35:00
میلاد عیسی مسیح مبارک - 1392-10-04 01:35:00
میلد عیسی مسیح پیام آور صلح و دوستی مبارک - 1392-10-04 01:34:00
میلاد عیسی مسیح مبارک - 1392-10-04 01:33:00
میلاد عیسی مسیح مبارک - 1392-10-04 01:32:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم فدای روی ماهت بشم خوب بخوابی - 1397-10-02 02:53:00
- 1397-10-02 02:49:00
- 1397-10-02 02:40:00
- 1397-10-02 02:35:00
- 1397-10-02 02:33:00
- 1397-10-02 02:33:00
- 1397-10-02 02:32:00
- 1397-10-02 02:29:00
- 1397-10-02 02:28:00
- 1397-10-02 02:25:00
- 1397-10-02 02:22:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-10-01 21:57:00
- 1392-10-01 21:56:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر منتظرم ببینمت - 1392-10-01 21:54:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-10-01 21:54:00
- 1392-10-01 21:53:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-10-01 21:52:00
- 1392-09-30 03:08:00
- 1397-09-30 02:30:00
- 1397-09-30 02:29:00
- 1397-09-30 02:27:00
- 1397-09-30 02:25:00
- 1397-09-30 02:22:00
- 1397-09-30 02:21:00
- 1397-09-30 02:17:00
- 1397-09-30 02:17:00
- 1397-09-30 02:16:00
- 1397-09-30 02:13:00
- 1397-09-30 02:12:00
- 1397-09-30 02:09:00
- 1397-09-30 02:08:00
- 1397-09-30 02:07:00
- 1397-09-30 02:05:00
- 1397-09-30 02:01:00
احسان جونم یلدایت مبارک امسال هم جایت کنارم خالیست خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-09-30 01:22:00
یلدا مبارک - 1392-09-30 01:22:00
یلدا مبارک - 1392-09-30 01:21:00
یلدا مبارک - 1392-09-30 01:20:00
یلدا مبارک - 1392-09-30 01:19:00
یلدا مبارک - 1392-09-30 01:19:00
یلدا مبارک - 1392-09-30 01:18:00
یلدا مبارک - 1392-09-30 01:17:00
احسان جونم پیشاپیش یلدایت مبارک عزیز دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-29 02:02:00
احسان جونم پیشاپیش یلدایت مبارک امسال هم جایت کنارم خالیست خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-09-29 02:00:00
احسان جونم پیشاپیش یلدایت مبارک امسال هم جایت کنارم خالیست خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-09-29 01:59:00
الهی من فدای احسان جونم بشم که هندوانه دوست دارد ای جان دلم - 1392-09-29 01:57:00
احسان جونم عشق من پیشاپیش یلدایت مبارک عزیز دلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-29 01:56:00
- 1397-09-28 01:17:00
- 1397-09-28 01:12:00
- 1397-09-28 01:04:00
- 1397-09-28 01:02:00
- 1397-09-28 01:00:00
- 1397-09-28 01:58:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی الهی من فدای روی ماهت بشم جان دلم خوب بخوابی مواظب خودت باش عزیزم - 1397-09-27 02:39:00
- 1397-09-27 02:39:00
- 1397-09-27 02:37:00
- 1397-09-27 02:36:00
- 1397-09-27 02:32:00
- 1397-09-27 02:29:00
- 1397-09-27 02:28:00
- 1397-09-27 02:00:00
- 1397-09-27 01:57:00
- 1397-09-27 01:57:00
- 1397-09-27 01:54:00
- 1397-09-27 01:52:00
- 1397-09-27 01:50:00
- 1397-09-27 01:49:00
- 1397-09-27 01:48:00
- 1397-09-27 01:47:00
- 1397-09-27 01:47:00
- 1397-09-27 01:45:00
- 1397-09-27 01:41:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 1392-09-27 01:36:00
- 1397-09-27 01:33:00
- 1392-09-27 01:32:00
- 1392-09-27 01:30:00
- 1397-09-27 01:29:00
- 1397-09-27 01:26:00
- 1392-09-27 01:26:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-27 01:25:00
- 1397-09-27 01:23:00
- 1397-09-27 01:54:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1397-09-25 11:16:00
- 1397-09-25 11:14:00
الهی من فدای اون خندهای دلچسب ات بشم واون چشمای قشنگت بشم احسان جون تپلی من حالت خوبه عزیز دلم - 1392-09-25 11:13:00
سلام احسان عزیز دلم حالت خوبه جونم خسته کارهایت نباشی چه خبرا چکار می کنی مواظب خودت باش عزیز مهربون - 1392-09-25 11:12:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1397-09-25 11:09:00
- 1397-09-25 11:09:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-25 11:08:00
- 1397-09-25 11:07:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-25 11:06:00
- 1392-09-25 11:04:00
- 1397-09-25 09:21:00
- 1397-09-25 09:15:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-25 01:39:00
- 1392-09-25 01:38:00
- 1392-09-25 01:37:00
- 1392-09-25 01:37:00
- 1397-09-25 01:35:00
- 1397-09-25 01:32:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-25 01:27:00
- 1397-09-22 01:58:00
- 1397-09-22 01:57:00
- 1397-09-22 01:55:00
- 1397-09-22 01:53:00
- 1397-09-22 01:50:00
- 1397-09-22 01:49:00
- 1397-09-22 01:47:00
- 1397-09-22 01:44:00
- 1392-09-21 01:36:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1397-09-21 01:17:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-09-21 01:14:00
- 1397-09-21 01:11:00
- 1397-09-21 01:09:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1397-09-21 01:04:00
احسان جونم بخند که خنده های تو قشنگ ترین آهنگ دنیامه - 1397-09-21 01:02:00
- 1397-09-20 23:59:00
- 1397-09-20 23:56:00
- 1397-09-20 23:56:00
- 1397-09-20 23:54:00
- 1397-09-20 23:53:00
- 1397-09-20 23:34:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-09-20 23:28:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-20 21:42:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-20 21:41:00
- 1397-09-20 21:40:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-20 21:38:00
احسان جونم امروز که عکس ات را دیدم دلم بدجور رفت - 1392-09-20 21:33:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-20 21:33:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-20 21:32:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-20 21:31:00
فکرم روی عشق ات امروز متمرکز می کنم احسان عاشقانه و دیوونه وار دوستت دارم تا ابددددددددددددددددددددد - 1392-09-20 21:28:00
- 1392-09-20 21:26:00
سلام احسان جونم عزیز دلم حالت خوبه خسته کارهایت نباشی امیدوارم موفق باشی و در آرامش عزیز جانم - 1397-09-20 01:48:00
عشق را باور کن صادقانه عاشقانه کودکانه - 1397-09-20 01:41:00
- 1392-09-19 02:00:00
- 1397-09-19 01:57:00
- 1397-09-19 01:55:00
- 1392-09-18 23:13:00
- 1392-09-18 23:12:00
- 1392-09-18 23:12:00
- 1392-09-18 23:11:00
- 1392-09-18 23:09:00
- 1392-09-18 23:07:00
- 1397-09-18 23:05:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-18 23:04:00
احسان جونم دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-18 23:00:00
- 1397-09-17 01:33:00
- 1397-09-17 01:28:00
- 1397-09-16 22:57:00
- 1397-09-16 22:56:00
- 1397-09-16 22:51:00
- 1397-09-16 22:48:00
- 1397-09-16 22:45:00
- 1397-09-16 22:44:00
- 1397-09-16 22:43:00
- 1397-09-16 22:39:00
- 1397-09-16 22:36:00
- 1397-09-16 22:34:00
- 1397-09-16 22:28:00
- 1397-09-16 22:24:00
- 1397-09-16 22:23:00
- 1397-09-16 22:02:00
- 1397-09-16 22:00:00
- 1397-09-16 21:57:00
- 1397-09-16 21:56:00
- 1397-09-16 21:53:00
- 1397-09-16 21:50:00
- 1397-09-16 21:48:00
- 1397-09-16 21:46:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-16 21:42:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-16 21:42:00
- 1392-09-16 21:41:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-16 21:40:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-16 21:40:00
- 1397-09-16 21:37:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-16 21:33:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-14 01:07:00
احسان جونم دوستت دارم و دلتنگتم آهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-14 01:03:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-14 01:01:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-14 01:00:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-14 01:59:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-14 01:55:00
احسان جونم دوستت دارم ودلتنگتم آهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-14 01:54:00
احسان جونم دوستت دارم دلتنگتم آهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-14 01:52:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-14 01:51:00
- 1397-09-11 01:58:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم چقدر دلتنگت هستم از خودت خبر بیارر - 1392-09-11 01:57:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-11 01:56:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-11 01:56:00
- 1392-09-11 01:35:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-11 01:35:00
- 1397-09-11 01:33:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-11 01:32:00
احسان جون خیلی دلتنگتمممممممممممممممممم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-09-10 01:54:00
- 1392-09-10 01:53:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-10 01:50:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-10 01:48:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-10 01:48:00
- 1392-09-10 01:47:00
- 1392-09-10 01:46:00
- 1392-09-10 01:46:00
- 1397-09-10 01:44:00
- 1397-09-10 01:43:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-10 01:42:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-10 01:40:00
- 1392-09-07 20:35:00
- 1392-09-07 18:27:00
- 1392-09-07 18:26:00
- 1392-09-07 18:26:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-07 18:25:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-07 18:24:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-07 18:23:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-07 18:22:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-07 18:17:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-07 01:07:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 1392-09-07 01:06:00
- 1397-09-07 01:03:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-07 01:02:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1397-09-07 01:43:00
احسان جونم جایت خالی از صبح مشهد داره بارون می آید چقدر صدای بارون دلنشین و جذاب هست - 1392-09-06 01:01:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-09-06 01:59:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-06 01:56:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-06 01:56:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-06 01:53:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-06 01:53:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-06 01:50:00
باران تویی قطره تویی هوا تویی جان دلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-03 13:48:00
سلام احسان عزیزم خوبی از صبح داره بارون میاد چقدر جایت خالیست - 1392-09-03 13:40:00
- 1392-09-03 13:39:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-09-03 13:37:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-09-03 13:37:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-08-29 23:53:00
- 1397-08-29 23:51:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-08-29 23:51:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-08-29 23:47:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-08-29 23:46:00
- 1392-08-26 01:17:00
احسان جونم الان بارون آمد جایت خالی بود ولی خیلی مدت اش کم بود چه حس خوبی دارم - 1397-08-26 01:12:00
- 1397-08-23 23:38:00
تتولد اقای یراحی رو احسان جونم بهشون تبریک بگو الهی که لب هاتون همیشه خندون و دوستی هاتون پایدار - 1392-08-23 23:33:00
- 1392-08-23 23:32:00
- 1392-08-23 23:32:00
- 1392-08-23 23:31:00
- 1392-08-23 23:31:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-08-23 23:30:00
- 1392-08-20 08:46:00
- 1392-08-19 01:44:00
احسان جونم خوب بخوابی - 1392-08-19 01:31:00
- 1397-08-19 01:28:00
- 1392-08-19 01:25:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-08-19 01:25:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-08-19 01:18:00
- 1392-08-18 01:46:00
ماه ربیع الاول ماه عاشقی من و تو هست ماهی که دوتایی مون دوست داشتن هم رو فریاد بزنیم فریاددددددددددد - 1392-08-17 23:56:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-08-17 23:56:00
- 1392-08-17 23:55:00
- 1392-08-17 23:55:00
- 1392-08-17 23:54:00
- 1397-08-17 23:52:00
سلام احسان جونم چه متن تامل بر انگیزی گذاشتی الهی من فدای بلال فروختنت بشم و عاشقش شدن دختر همسایه - 1392-08-16 01:55:00
یا امام رضا معجزه ای کن - 1392-08-16 01:54:00
یا امام حسین ع دارد ماه صفر تموم میشود قراره احسان رو امسال بهم هدیه کنی و حاجت هایم را برآورده کنید - 1392-08-16 01:52:00
یا امام رضا ع خودت معجزه کن من احسان رو عاشقونه دوستت دارممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-08-16 01:48:00
تولد تولد تولدت مبارک بیا شمعا رو فوت کن که 1000 سال زنده باشی الهی من فدای احسان جونم بشم - 1392-08-15 05:05:00
تولد تولد تولدت مباک احسان جونم الهی تولد 1000 سالگی ات و جشن بگیریم الهی آمین - 1392-08-15 04:55:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 04:54:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 04:45:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 04:42:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریادتولدت مبارک امسال هم شب تولدت کنارت نیستم - 1392-08-15 04:41:00
- 1392-08-15 04:37:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-08-15 04:37:00
احسان جونم عزیز دلم تولدت مبارک باشه 1000 ساله بشی الهی الهی الهی ان هم در کنار من - 1392-08-15 03:36:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:28:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:27:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:27:00
احسان جونم عزیز دلم تولدت مبارک باشه 1000 ساله بشی الهی الهی الهی ان هم در کنار من - 1392-08-15 03:25:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:24:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:19:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-08-15 03:18:00
صدف زندگیم تولدت مبارک بهتریم شب زند گیم هست امشب - 1392-08-15 03:17:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:14:00
- 1392-08-15 03:13:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:12:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:11:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:06:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-08-15 03:04:00
احسان جونم عشق من تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:02:00
احسان جونم تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-15 03:01:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-08-15 02:58:00
احسان جونم تولدت بارک عزیزم الهی 1000بشی - 1392-08-15 02:56:00
احسان جونم عزیز دلم تولدت مبارک باشه پیشاپیش صبح سه شنبه چه روز پاشکوهی هست الهی من فدای تو بشم - 1392-08-11 10:51:00
احسان جونم پیشاپیش تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-11 10:46:00
احسان جونم پیشاپیش تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-11 10:45:00
احسان جونم پیشاپیش تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-11 10:44:00
احسان جونم تولدت پیشاپیش مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-08-11 10:33:00
- 1392-08-07 01:42:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-08-07 01:41:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-08-07 01:34:00
یا حسین جانم - 1392-08-07 01:33:00
یا حسین جانم - 1392-08-07 01:32:00
یا حسین جانم - 1392-08-07 01:32:00
یا حسین جانم - 1392-08-07 01:31:00
یا حسین جانم - 1392-08-07 01:29:00
- 1392-07-30 12:01:00
احسنت به اقای یراحی واقعا آهنگ جدیدشان بی نظیر بود واقعا لذت بردم امیدوارم موفق باشند الهییییییییییی - 1392-07-30 11:01:00
سلام احسان جونم حالت خوبی چه خبرا چکار می کنی دلم واست تنگ شده کجایییییییییییی خسته کارهاتیت نباشی - 1392-07-30 10:51:00
- 1392-07-30 01:00:00
- 1392-07-30 01:57:00
- 1392-07-30 01:55:00
- 1392-07-30 01:50:00
- 1392-07-26 01:14:00
- 1397-07-25 22:13:00
- 1397-07-25 22:00:00
- 1397-07-25 21:58:00
- 1397-07-25 21:57:00
- 1397-07-25 21:56:00
- 1397-07-25 21:51:00
- 1397-07-25 21:49:00
- 1392-07-25 21:48:00
- 1397-07-25 21:46:00
- 1397-07-25 21:45:00
- 1397-07-25 21:25:00
- 1397-07-25 21:23:00
- 1397-07-25 21:22:00
- 1397-07-25 21:21:00
- 1397-07-25 21:19:00
- 1397-07-25 21:17:00
- 1397-07-25 21:16:00
- 1397-07-25 21:15:00
- 1397-07-25 21:13:00
- 1397-07-25 21:11:00
- 1397-07-25 21:10:00
- 1397-07-25 21:09:00
- 1397-07-25 21:07:00
- 1397-07-25 21:05:00
- 1397-07-25 21:04:00
احسان جونم فدای قلب مهربونت بشم که باعث خیر شدی و نجات مریضی اش خوب شود خدا رو شکر چقدر خوشحال شدم - 1392-07-25 20:30:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-07-25 20:29:00
- 1392-07-25 20:24:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-07-25 20:21:00
- 1392-07-24 01:59:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-07-24 01:13:00
- 1392-07-24 01:12:00
- 1392-07-24 01:12:00
- 1392-07-24 01:10:00
- 1397-07-24 01:05:00
- 1397-07-24 01:02:00
- 1397-07-24 01:00:00
- 1397-07-24 01:59:00
- 1397-07-24 01:39:00
- 1392-07-21 01:43:00
- 1397-07-20 23:27:00
- 1397-07-20 23:25:00
- 1397-07-20 23:23:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-07-20 23:23:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-07-20 23:22:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-07-20 23:22:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-07-20 23:21:00
احسان جونم دوستت دارم اهای فریاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 1392-07-20 23:20:00
- 1392-07-20 02:09:00
- 1392-07-20 02:09:00
- 1397-07-20 02:04:00
- 1392-07-20 02:02:00
- 1392-07-20 01:58:00
- 1392-07-17 01:58:00
روز کودک رو به احسان جونم تبریک میگم که قراره کودک درون اش فعال بشه - 1392-07-17 01:56:00
ای کاش دوباره میشد کودک بود و شیرین فکر کرد دنیای بهتری با این برنامه کودک های زیبا یادش بخیر - 1392-07-17 01:54:00
- 1397-07-17 01:51:00
- 1392-07-17 01:50:00
- 1397-07-17 01:45:00
احسان جون خیلی دلتنگتمممممممممممممممممم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-07-17 01:43:00
- 1392-07-17 01:42:00
- 1397-07-16 01:27:00
- 1392-07-16 01:25:00
- 1392-07-16 01:22:00
- 1397-07-16 01:20:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-07-16 01:19:00
- 1397-07-16 01:15:00
- 1392-07-16 01:10:00
- 1397-07-16 01:07:00
- 1397-07-14 01:39:00
- 1392-07-14 01:38:00
- 1392-07-14 01:34:00
- 1392-07-14 01:33:00
- 1397-07-14 01:32:00
- 1397-07-14 01:27:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-07-13 03:43:00
- 1392-07-13 03:39:00
- 1392-07-13 03:37:00
- 1392-07-13 03:35:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-07-13 03:33:00
- 1397-07-13 03:31:00
- 1397-07-13 03:11:00
- 1392-07-10 17:04:00
- 1397-07-10 17:02:00
احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی امیدوارم موفق باشی عزیز دلم وای قلبم روشن شد که پست گذاشتی دلتنگم - 1392-07-10 17:01:00
- 1392-07-10 16:59:00
- 1392-07-10 16:59:00
- 1392-07-10 16:57:00
- 1397-07-10 16:55:00
- 1397-07-10 16:53:00
- 1397-07-08 02:01:00
- 1397-07-08 02:00:00
- 1392-07-08 01:57:00
- 1392-07-08 01:56:00
- 1392-07-07 01:45:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-07-06 22:03:00
- 1392-07-06 22:03:00
- 1392-07-06 22:01:00
- 1392-07-06 21:58:00
حسان جونم دوستت دارممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-07-06 21:57:00
- 1392-07-06 21:53:00
- 1392-07-06 21:51:00
- 1397-07-06 21:48:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-07-06 21:47:00
پاییز فصل عاشقا مبارک الهی هر کسی عاشق هست به عشق اش برسد احسان جونم عشق عزیز من دوستت دارم - 1392-07-04 18:21:00
احسان جونم پاییزت مبارک بدجوری حال و هوایت پاییزی هست نگرانت هستم حالت خوب شد - 1392-07-04 18:13:00
عشق عشق عشق من احسان دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-07-04 18:06:00
- 1397-07-04 18:04:00
- 1397-07-04 18:02:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-07-04 18:01:00
احسان جون خیلی دلتنگتمممممممممممممممممم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-07-04 18:01:00
- 1397-07-04 17:56:00
- 1397-07-04 17:53:00
- 1392-07-04 17:53:00
سلام احسان جونم خیلی خوشحالم کردی اومدی مشهد الهی دورت بگردم عزیز دلم - 1392-06-30 17:33:00
یا حسین جانم - 1392-06-30 17:15:00
- 1392-06-30 17:13:00
یا حسین جانم - 1392-06-30 17:13:00
- 1392-06-30 17:11:00
- 1392-06-30 03:21:00
یا حسین جانم - 1392-06-29 10:30:00
یا حسین جانم - 1392-06-29 10:29:00
- 1392-06-29 10:28:00
یا حسین جانم - 1392-06-29 10:28:00
یا حضرت ابوالفضل ع خودت کمکم کن - 1392-06-28 16:44:00
یا ابوالفضل العباس خودت کمکم کن - 1392-06-28 16:43:00
یا ابوالفضل خودت کمکم کن - 1392-06-28 16:23:00
یا ابوالفضل خودت کمکم کن - 1392-06-28 16:22:00
یا ابوالفضل - 1392-06-28 16:21:00
- 1392-06-25 01:31:00
- 1392-06-23 01:16:00
یا حسین جانم - 1392-06-21 01:56:00
یا حسین جانم - 1392-06-21 01:56:00
یا حسین جانم - 1392-06-21 01:55:00
- 1392-06-13 03:51:00
احسان جونم مواظب خودت باش سفرت بی خطر باشد بهت خوش بگذره عزیز دلم - 1392-06-13 03:49:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-06-13 03:35:00
- 1392-06-13 03:27:00
- 1392-06-13 03:25:00
- 1392-06-13 03:24:00
- 1392-06-13 03:22:00
- 1392-06-13 03:10:00
- 1392-06-13 03:10:00
ا - 1392-06-13 02:43:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برای روی ماهت تنگ شده - 1392-06-12 02:52:00
احسان جونم مسافرت بهت خوش بگذره عزیزم مواظب خودت باش عزیز دلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-06-12 02:49:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-06-12 02:48:00
- 1392-06-12 02:47:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-06-12 02:47:00
احسان جونم مبارکه خدا رو شکر عزیز دلم خوشحالی که فیلم ات باز موفق شده خد رو شکر عزیز جونم - 1392-06-11 02:00:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-06-11 02:00:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم مسافرت خوش بگذره کجایییییییییییییی - 1392-06-11 01:55:00
- 1392-06-11 01:54:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-06-11 01:54:00
احسان جونم مبارکه الهی که فیلم های بعدی ات هم موفق و پر افتخار باشه الهی - 1392-06-11 01:52:00
احسان خیلی مبارکه که فیلم ات باز هم موفق شد خدا رو شکر - 1392-06-11 01:51:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-06-11 01:50:00
- 1392-06-11 01:49:00
- 1392-06-11 01:48:00
گل من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-06-07 04:28:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم من فدای روی ماهت بشم - 1392-06-07 03:47:00
خدا رو شکر احسان جونم که تبرعه شدی دیگه مردم بهت تهمت نمیزنند امروز بهترین هدیه رو از خدا گرفتم - 1392-06-07 03:35:00
- 1397-06-07 03:29:00
- 1397-06-07 03:27:00
- 1397-06-07 03:25:00
- 1397-06-07 02:54:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-06-07 02:53:00
- 1392-06-07 02:43:00
- 1392-06-05 17:41:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-06-05 13:41:00
- 1392-06-05 13:40:00
- 1392-06-05 13:39:00
- 1392-06-05 13:38:00
- 1392-06-05 13:38:00
- 1392-06-05 13:37:00
- 1392-06-05 13:20:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برای روی ماهت تنگ شده عزیز جونم - 1392-06-04 02:12:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-06-04 01:57:00
- 1392-06-04 01:56:00
- 1392-06-04 01:54:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-06-04 01:35:00
- 1392-06-04 01:35:00
- 1392-06-04 01:34:00
- 1392-06-04 01:33:00
- 1397-06-04 01:26:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-06-04 01:24:00
سلام احسان جونم عزیز دلم خسته نباشی الهی من فدای مهربونیت بشم که واسه خواهران منصوریان پست گذاشتی - 1392-06-02 18:30:00
- 1392-06-02 18:30:00
- 1392-06-02 18:29:00
- 1392-06-02 18:29:00
- 1392-06-02 18:28:00
- 1392-06-02 18:26:00
- 1392-06-02 18:26:00
- 1392-06-02 18:24:00
- 1392-06-02 18:24:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-31 21:54:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-31 21:48:00
- 1392-05-31 21:47:00
- 1392-05-31 21:47:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-31 21:46:00
- 1392-05-31 21:45:00
- 1392-05-31 21:43:00
ا - 1392-05-31 01:17:00
سلام صدف زندگیم خوبی شادو درآرامش باشی خسته نباشی عزیزم عیدت مبارک - 1397-05-31 01:14:00
احسان جونم عیدت مبارک امشب واسه عشقمون خیلی دعا کردم امیدوارم خدا کمک مون کند الهی - 1397-05-31 01:10:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم الهی من فدای روی ماهت بشوم - 1392-05-30 14:06:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-30 14:05:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-30 13:46:00
- 1397-05-30 13:44:00
- 1397-05-30 13:43:00
- 1392-05-30 13:42:00
- 1397-05-30 13:39:00
- 1397-05-30 13:36:00
عید قربان مبارک - 1392-05-30 13:32:00
- 1392-05-30 13:31:00
اثر استاد فرشچیان حضرت ابراهیم ع - 1392-05-30 13:30:00
خدایا کمک کن من و احسان به هم برسیم خدایا معجزه کن خسته ام از اینهمه انتظار - 1392-05-30 13:30:00
عید قربان مبارک احسان جونم یعنی میشود عید قربان سال دیگه ما کنار هم باشیم واسه همیشه - 1392-05-30 13:29:00
عید قربان مبارک الهی که دعای همه مستجاب بشود الهی الهی الهی - 1392-05-30 13:28:00
عید قربان مبارک - 1392-05-30 13:28:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-29 01:43:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-29 01:42:00
- 1397-05-29 01:41:00
- 1392-05-29 01:40:00
- 1397-05-29 01:27:00
- 1397-05-28 23:41:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-28 23:40:00
یا امام محمد باقر ع خودت کمکمون کن حاجتم را بده - 1392-05-28 01:45:00
یا امام محمد باقر ع خودت کمکمون کن - 1392-05-28 01:44:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم الهی من فدای روی ماهت بشوم - 1392-05-28 01:43:00
- 1392-05-26 01:18:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 1392-05-26 01:59:00
- 1397-05-25 15:40:00
سلام احسان جونم خوبی الهی من فدای روی ماهت به قول مادربزرگت بترکی رو صدا کن باز چاق شدی لپ انداختی - 1392-05-25 15:36:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 1392-05-25 15:33:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-25 15:31:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-25 15:29:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-25 15:29:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-25 15:28:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-25 15:25:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-25 15:23:00
- 1392-05-24 19:54:00
الهی من فدای قلب مهربونت بشم احسان جونم که رفتی شهر شوش به بچه های یتیم کمک کردی - 1392-05-24 18:20:00
احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی عزیز دلم نبینم غم ات را شاد باش و بخند که دنیا با لبخند تو زیباست - 1392-05-24 16:04:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-24 16:03:00
- 1392-05-24 16:01:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارم نگران نباش نبینم غمت را - 1392-05-24 16:00:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-05-24 15:54:00
احسان گلم نبینم ناراحت باشی که دارم دق می کنم خیلی نگران حال و احوالت هستم - 1392-05-24 15:51:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-24 15:50:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-24 15:48:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-24 15:47:00
ا - 1392-05-23 01:38:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-23 01:56:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-23 01:54:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-23 01:53:00
- 1397-05-23 01:51:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-23 01:50:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-23 01:49:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-23 01:48:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-05-22 13:52:00
یا حضرت علی و یا فاطمه خودت ازدواج من و احسان را محقق کن و خوشبختمون کن الهی الهی الهی - 1392-05-22 13:40:00
اخ احسان جونم کی ما واسه همیشه کنار هم خواهیم بود دیگه چند سال باید انتظار کشید نه ساله انتظار عشقتو - 1392-05-22 01:40:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-22 01:53:00
یا علی ع و حضرت فاطمه ص خودتان کمک کنید همه جوون ها خوشبخت بشوند و طلاق ریشه اش نابود بشه الهیییی - 1392-05-22 01:50:00
یا حضرت علی و یا فاطمه خودت ازدواج من و احسان را محقق کن و خوشبختمون کن الهی الهی الهی - 1392-05-22 01:49:00
احسان جونم شب ات بخیر عزیز دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-22 01:46:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-22 01:32:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-22 01:31:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-22 01:29:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-22 01:27:00
- 1392-05-22 01:26:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-22 01:26:00
یا جواد الائمه خودت کمک کن - 1392-05-21 02:04:00
یا جواد الائمه خودت کمک کن - 1392-05-21 02:04:00
یا جواد الائمه خودت کمک کن که عشقمون سرانجام پیدا کند الهی الهی الهی - 1392-05-21 01:54:00
شب ات بخیر صدف زندگیم احسان جونم خوب بخوابی عزیز دلممممممم دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-21 01:52:00
احسان جونم الهی من فدای این عکست بشم آنقدر خوردنی افتادی ای جانم یکی دیگه از عکسهای بچگی ات را بذار - 1392-05-21 01:45:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-20 16:07:00
- 1397-05-20 15:57:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-20 14:55:00
- 1397-05-20 14:34:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبه نگرانتم چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-05-20 14:28:00
- 1397-05-20 14:26:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-20 14:26:00
- 1392-05-20 14:22:00
احسان جون خیلی دلتنگتمممممممممممممممممم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-05-20 14:22:00
- 1392-05-20 01:32:00
- 1392-05-20 01:31:00
- 1392-05-20 01:22:00
- 1392-05-19 11:43:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی جمعه خوبی داشته باشی فدای روی ماهت بشم امروز عکسی از خودت بذار - 1392-05-19 10:43:00
- 1397-05-19 10:41:00
- 1397-05-19 10:39:00
- 1392-05-19 10:36:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-19 10:35:00
- 1392-05-19 10:34:00
- 1392-05-19 10:34:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-19 10:31:00
- 1392-05-19 10:30:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-19 10:28:00
- 1397-05-19 10:19:00
- 1392-05-19 10:11:00
- 1392-05-19 10:11:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-19 09:57:00
احسان جونم - 1392-05-19 01:34:00
- 1392-05-19 01:57:00
- 1392-05-19 01:56:00
- 1392-05-19 01:54:00
- 1392-05-19 01:53:00
- 1397-05-19 01:51:00
- 1392-05-19 01:50:00
- 1392-05-19 01:49:00
- 1392-05-19 01:33:00
- 1392-05-19 01:33:00
- 1392-05-19 01:31:00
احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی امیدوارم موفق باشی عزیزم الهی که فیلم ات باز هم افتخار کسب کند - 1392-05-17 16:33:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-17 16:29:00
- 1397-05-17 16:27:00
- 1392-05-17 16:27:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-05-17 16:26:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-17 16:19:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-17 16:18:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-17 16:14:00
خدا رو شکر فیلم پر افتخار بدون تاریخ بدون امضا باز هم موفق شده خسته نباشی احسان جونم - 1392-05-16 01:16:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-16 01:15:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-16 01:15:00
- 1397-05-16 01:08:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-16 01:07:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-16 01:07:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-16 01:05:00
ا - 1392-05-14 15:46:00
احسان جون خیلی دلتنگتمممممممممممممممممم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-05-14 14:56:00
احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی امیدوارم موفق باشی عزیز دلم - 1397-05-14 14:54:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-14 12:55:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده ای جان دلم - 1392-05-14 11:02:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-14 10:58:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-14 10:53:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-14 10:51:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-14 10:51:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-14 10:51:00
- 1397-05-14 10:49:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-14 10:48:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1397-05-14 10:46:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-14 10:45:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-05-14 10:44:00
- 1392-05-10 03:04:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-10 02:06:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-10 02:06:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-10 02:06:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-10 02:06:00
- 1392-05-10 02:06:00
- 1392-05-10 02:05:00
- 1397-05-10 01:46:00
- 1392-05-10 01:45:00
- 1392-05-10 01:44:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-10 01:41:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-10 01:41:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-09 01:33:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-09 01:31:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-09 01:29:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-09 01:28:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-05-08 02:16:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-08 02:15:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-08 02:14:00
- 1392-05-08 02:13:00
- 1392-05-08 02:13:00
- 1392-05-08 02:11:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-08 02:11:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-08 02:10:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-08 02:08:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-07 02:25:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-07 02:25:00
- 1392-05-07 02:11:00
- 1392-05-07 02:11:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-07 02:08:00
- 1392-05-07 02:07:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-07 02:07:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-07 02:05:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-07 02:01:00
- 1392-05-04 18:44:00
خدا خودش بزرگ هست پس نگران نباش - 1392-05-04 18:43:00
- 1392-05-04 18:40:00
- 1392-05-04 18:08:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-05-04 18:03:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1397-05-04 17:58:00
احسان جونم الهی من فدای اون چشمان خسته و غمگینت بشم که اینروزها خیلی خسته ای الهی دورت بگردم عزیزم - 1397-05-04 16:29:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-04 15:19:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-05-04 15:05:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-04 15:02:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-04 15:00:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-04 15:00:00
- 1397-05-04 14:58:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 1392-05-04 14:58:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-04 14:57:00
احسان جونم نگران نباش خدا همراهته خودش کمک ات می کند - 1392-05-04 14:55:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره شاد اش کن خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 16:38:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبه نگرانتم چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-05-03 16:37:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 16:36:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 16:35:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره شاد اش کن خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 16:30:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره شاد اش کن خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 16:30:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره شاد اش کن خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 16:30:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره شاد اش کن خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 16:30:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره شاد اش کن خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 16:30:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره شاد اش کن وخودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 16:22:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 03:26:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 03:25:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 03:25:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 03:24:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 03:23:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 03:23:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 03:22:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 03:21:00
یا امام رضا ع در روز تولد کمک کن دل احسان جونم غم داره اینروزها خودت کمک اش کن دست اش را بگیر - 1392-05-03 03:19:00
نگران بدی آ دمها نباش خدا خودش کمکت می کند - 1392-05-02 03:28:00
نبینم احسان جونم غصه بخوره خدا خودش بزرگ هست کمک ات می کند - 1392-05-02 03:26:00
احسان جونم نگران نباش خدا همراهته خودش کمک ات می کند - 1392-05-02 03:26:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارم بدجور نگران حال و احوالت هستم عزیز دلم - 1392-05-02 03:24:00
نگران بدی آ دمها نباش خدا خودش کمکت می کند عشق خوبم - 1392-05-02 03:21:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-02 03:20:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی عزیز دلم نگرانت هستم نبینم غمگین باشی تو باید قوی باشی عشق من - 1392-05-01 01:38:00
نگران بدی آ دمها نباش خدا خودش کمکت می کند - 1392-05-01 01:37:00
نبینم احسان جونم غصه بخوره خدا خودش بزرگ هست کمک ات می کند تو راه درست رو برو - 1392-05-01 01:36:00
احسان جونم نگران نباش خدا همراهته خودش کمک ات می کند - 1392-05-01 01:35:00
نبینم احسان جونم غصه بخوره خدا خودش بزرگ هست کمک ات می کند - 1392-05-01 01:34:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-05-01 01:14:00
- 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم نگران نباش خدا همراهته خودش کمک ات می کند - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم نگران حرف مردم نباش عزیزم خدا بزرگه - 0000-00-00 00:00:00
نگران بدی آ دمها نباش خدا خودش کمکت می کند - 0000-00-00 00:00:00
گل من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 0000-00-00 00:00:00
نبینم احسان جونم غصه بخوره خدا خودش بزرگ هست کمک ات می کند - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم نگران نباش خدا همراهته خودش کمک ات می کند - 0000-00-00 00:00:00
احسان جون حالت خوبه عزیز جونم - 0000-00-00 00:00:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 0000-00-00 00:00:00
ا - 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم الهی من فدای روی ماهت بشم که دیدمت ولی دلم نمی خواست پریشون ببینمت نبینم غمگین باشی - 0000-00-00 00:00:00
احسان جونم نگران نباش خدا همراهته خودش کمک ات می کند - 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 0000-00-00 00:00:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 0000-00-00 00:00:00
- 1392-04-30 02:53:00
- 1392-04-30 02:49:00
نبینم احسان جونم غصه بخوره خدا خودش بزرگ هست کمک ات می کند - 1392-04-30 02:49:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارم نگران نباش نبینم غمت را - 1392-04-30 02:42:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-04-30 02:41:00
- 1397-04-30 02:37:00
- 1392-04-30 02:32:00
- 1392-04-30 02:32:00
- 1392-04-30 02:31:00
- 1392-04-30 02:28:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-04-29 03:06:00
احسان گلم نبینم ناراحت باشی که دارم دق می کنم خیلی نگران حال و احوالت هستم - 1392-04-29 02:58:00
ممنون از عشق گلم که آنقدر خوب نوشتی من می دونم و به تو ایمان دارم که از راه درستی درآمد کسب می کنی - 1392-04-29 02:56:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارم نگران نباش نبینم غمت را - 1392-04-29 02:55:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-04-29 02:55:00
خدا خودش بزرگ هست پس نگران نباش - 1392-04-29 02:53:00
احسان جونم به خدا توکل کن عزیز دلم غم ات را نبینم الهی من بمیرم واست - 1392-04-29 02:52:00
نبینم احسان جونم غصه بخوره خدا خودش بزرگ هست کمک ات می کند تو راه درست رو برو - 1392-04-29 02:51:00
نگاه کن چه بانمک عکس بچگی ات را درست کردند ای جان چه با نمک آنقدر این عکس ات را دوست دارم که نگووووو - 1392-04-29 02:48:00
- 1392-04-28 02:08:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-04-28 02:07:00
- 1392-04-28 02:07:00
- 1392-04-28 02:06:00
عزیز دلم نگران حرف مردم نباش تو خوب و شریف زندگی کن - 1392-04-28 02:05:00
- 1392-04-28 02:04:00
- 1392-04-28 02:04:00
- 1392-04-28 02:01:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-04-27 01:41:00
- 1397-04-27 01:39:00
- 1392-04-27 01:35:00
- 1392-04-27 01:32:00
- 1392-04-27 01:31:00
- 1392-04-27 01:31:00
- 1392-04-27 01:30:00
- 1392-04-27 01:29:00
- 1397-04-27 01:28:00
- 1392-04-27 01:26:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-04-27 01:24:00
سلام عشق ماه من شب ات بخیر دوستت دارم عزیز دلم جایزه ات نوش جونت عشق خوبم - 1392-04-26 02:00:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم عزیز دلمی - 1392-04-25 17:03:00
- 1392-04-25 17:02:00
- 1392-04-25 17:01:00
- 1392-04-25 16:59:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-04-25 16:58:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-04-25 16:56:00
- 1392-04-25 16:54:00
روز دختر ای گل مبارک - 1392-04-24 02:51:00
ا - 1392-04-24 02:44:00
- 1392-04-24 02:44:00
ا - 1392-04-24 02:44:00
روز دختر ای گل مبارک - 1392-04-24 02:43:00
ا - 1392-04-24 02:42:00
- 1397-04-24 02:39:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-04-24 02:39:00
سلام احسان جونم امشب خونه آقای فرزین خوش گذشت الهی من فدای روی ماهت بشم ای جانمممممممممممممممممممممم - 1392-04-24 02:37:00
- 1392-04-23 03:47:00
تبریک میگم احسان جونم مبارکت باشه اون تندیس خوشگل - 1392-04-23 03:15:00
گل من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-04-23 03:13:00
- 1392-04-23 03:12:00
- 1392-04-23 03:10:00
- 1392-04-23 03:10:00
- 1392-04-23 03:09:00
- 1392-04-23 03:09:00
- 1392-04-23 03:08:00
- 1392-04-23 03:05:00
- 1392-04-22 13:00:00
سلام احسان جونم حالت چطوره خوبی الهی من فدای روی ماهت بشم جان دلم قلبم روشن شد - 1392-04-22 12:28:00
- 1392-04-22 03:56:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-04-22 03:49:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-04-22 03:45:00
- 1392-04-22 03:45:00
- 1392-04-22 03:44:00
- 1392-04-22 03:44:00
- 1392-04-22 03:43:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-04-22 03:42:00
- 1392-04-22 03:23:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارم عزیز جونم خسته کارهایت نباشی الهی دورت بگردم - 1392-04-21 01:34:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-04-21 01:34:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-04-21 01:33:00
الهی من فدای این عکس ات بشم که آنقدر با نمک بودی با اون لباس گل گلی جان دلم با اون زبون در اومده ات - 1392-04-21 01:30:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-04-21 01:29:00
- 1392-04-21 01:28:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-04-21 01:28:00
- 1392-04-21 01:27:00
- 1392-04-21 01:25:00
- 1392-04-20 01:51:00
- 1397-04-20 01:40:00
- 1392-04-19 23:46:00
- 1397-04-19 23:43:00
- 1392-04-19 23:40:00
- 1392-04-19 23:37:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-04-19 23:26:00
یا امام جعفر صادق ع کمک کنید - 1392-04-18 01:54:00
یا امام جعفر صادق ع خودت گره عشقمون رو باز کن الهی آمین - 1392-04-18 01:53:00
یا امام جعفر صادق ع خودت گره عشقمون رو باز کن الهی آمین - 1392-04-18 01:53:00
- 1392-04-18 01:52:00
- 1392-04-18 01:52:00
- 1392-04-18 01:51:00
ا - 1392-04-17 01:48:00
- 1392-04-17 01:32:00
- 1392-04-17 01:29:00
- 1392-04-17 01:28:00
- 1392-04-17 01:28:00
- 1392-04-17 01:27:00
- 1392-04-17 01:27:00
- 1392-04-17 01:19:00
ا - 1392-04-15 01:30:00
- 1392-04-14 19:38:00
- 1392-04-14 19:35:00
- 1392-04-14 19:30:00
- 1397-04-14 19:28:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-04-14 19:25:00
- 1392-04-14 19:25:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-04-14 19:12:00
- 1392-04-14 01:57:00
- 1392-04-14 01:56:00
- 1392-04-14 01:56:00
- 1392-04-14 01:55:00
- 1397-04-14 01:54:00
- 1392-04-14 01:54:00
- 1392-04-14 01:53:00
- 1392-04-14 01:47:00
- 1392-04-12 01:56:00
- 1392-04-12 01:55:00
- 1392-04-12 01:53:00
- 1392-04-12 01:52:00
- 1392-04-12 01:50:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-04-12 01:50:00
- 1392-04-12 01:49:00
- 1392-04-11 01:33:00
یا امام زمان ظهور کن و عدالت بر پا کن الهی آمینننننننننننننننننننننننننننننننننن خدایا خودت کمک کن - 1392-04-11 01:30:00
خدایا خودت رحم کن به این مردم اصیل و شریف و با غیرت و خونگرم جنوبی - 1392-04-11 01:24:00
- 1392-04-10 17:01:00
- 1392-04-10 17:01:00
- 1392-04-10 17:01:00
- 1392-04-10 16:54:00
- 1392-04-10 16:53:00
- 1392-04-10 16:53:00
- 1392-04-10 16:52:00
- 1392-04-10 16:52:00
- 1392-04-10 16:51:00
- 1392-04-08 02:05:00
- 1392-04-08 01:11:00
- 1392-04-08 01:11:00
- 1392-04-08 01:10:00
- 1392-04-08 01:03:00
- 1392-04-08 01:02:00
- 1392-04-08 01:01:00
- 1392-04-06 02:57:00
- 1392-04-06 02:55:00
- 1392-04-06 02:53:00
- 1392-04-06 02:41:00
ا - 1392-04-04 02:50:00
- 1392-04-04 01:46:00
- 1392-04-04 01:45:00
- 1392-04-04 01:43:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-04-04 01:42:00
ا - 1392-04-02 12:25:00
- 1397-04-02 01:09:00
- 1392-04-02 01:09:00
- 1397-04-02 01:08:00
- 1397-04-02 01:06:00
- 1397-04-02 01:04:00
- 1392-04-02 01:03:00
- 1392-04-02 01:02:00
- 1392-04-02 01:02:00
- 1392-04-01 23:47:00
- 1392-04-01 23:47:00
- 1392-04-01 02:35:00
- 1392-04-01 02:34:00
- 1392-04-01 02:33:00
- 1392-04-01 02:26:00
- 1397-04-01 02:25:00
- 1397-04-01 02:22:00
- 1392-04-01 02:18:00
- 1392-03-30 01:31:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-30 01:55:00
- 1392-03-30 01:55:00
- 1392-03-30 01:54:00
- 1392-03-30 01:54:00
- 1397-03-30 01:50:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-30 01:49:00
- 1397-03-29 01:10:00
- 1397-03-29 01:08:00
- 1392-03-29 01:06:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-03-29 01:06:00
احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی امیدوارم موفق باشی عزیز دلم - 1392-03-29 01:05:00
احسان جون خیلی دلتنگتمممممممممممممممممم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-03-29 01:05:00
- 1397-03-29 01:55:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-29 01:54:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-29 01:50:00
ا - 1392-03-28 03:08:00
- 1397-03-28 02:59:00
- 1397-03-28 02:31:00
- 1397-03-28 02:29:00
- 1397-03-28 02:28:00
- 1397-03-28 02:26:00
- 1397-03-28 02:25:00
- 1397-03-28 02:22:00
- 1397-03-28 02:20:00
- 1397-03-28 02:17:00
- 1397-03-28 02:16:00
- 1397-03-28 02:15:00
- 1397-03-28 02:13:00
- 1397-03-28 02:13:00
- 1397-03-28 02:12:00
- 1397-03-28 02:10:00
- 1397-03-28 02:09:00
- 1397-03-28 02:07:00
- 1397-03-28 02:06:00
- 1397-03-28 02:05:00
- 1397-03-28 02:04:00
- 1397-03-28 02:02:00
- 1397-03-28 01:58:00
- 1397-03-28 01:57:00
- 1397-03-28 01:55:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده عزیز دلم - 1392-03-28 01:04:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-28 01:03:00
- 1392-03-28 01:02:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-28 01:01:00
خسته کارهایت نباشی احسان جونم - 1392-03-28 01:00:00
عیدت مبارک عشق مهربونم الهی که فردا برنامه ات عالی بشود من مطمئن هستم موفق میشوی - 1392-03-24 16:10:00
- 1392-03-24 16:09:00
ا - 1392-03-24 04:20:00
احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی عزیز دلم - 1392-03-24 04:10:00
احسان جونم الهی من فدای قلب مهربونت بشم که آنقدر خوبی که تونستی دیشب دل همه شان را شاد کنی الهی شکر - 1392-03-24 04:08:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارم عزیز جونم خسته کارهایت نباشی الهی دورت بگردم - 1392-03-24 03:57:00
پیشاپیش عیدت مبارک عزیز جونم احسان عشق مهربونم - 1392-03-24 03:56:00
پیشاپیش عید فطر مبارکت باشه عشق مهربونم - 1392-03-24 03:55:00
پیشاپیش عیدت مبارک عشق گلم - 1392-03-24 03:54:00
ا - 1392-03-23 01:58:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-23 01:45:00
- 1392-03-23 01:37:00
احسان جونم خسته کارهایت نباشی و موفق باشی انشاءالله تا عید فطر برای زندانیان پول خوبی جمع می شود - 1392-03-23 01:35:00
- 1392-03-23 01:34:00
- 1392-03-23 01:10:00
- 1392-03-22 01:53:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-22 01:35:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-22 01:35:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-22 01:34:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-22 01:32:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-22 01:32:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-22 01:31:00
احسان جونم الهی من فدای شیطنت بشم ای جان دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-22 01:30:00
ا - 1392-03-21 02:36:00
- 1392-03-21 02:03:00
- 1392-03-21 02:02:00
- 1392-03-21 02:00:00
- 1392-03-21 01:59:00
ا - 1392-03-20 02:41:00
به افتخار سه تا عاشق برنامه دیشب ات که فوق العاده جنگجو هستند از منم دیوونه تر هم هست خدا رو شکررررر - 1392-03-20 02:32:00
احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی امیدوارم موفق باشی عزیز دلم - 1392-03-20 02:18:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-20 02:18:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-20 02:17:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-20 02:17:00
احسان جونم با همون سر وصورت هپلی هم دوستت دارم - 1392-03-20 02:14:00
- 1392-03-20 02:12:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-20 02:11:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-20 02:10:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-20 02:10:00
ا - 1392-03-19 18:23:00
ا - 1392-03-19 03:49:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-18 06:28:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-18 06:28:00
ا - 1392-03-17 02:01:00
یا علی ع توی این روزها و شبهای عزیز گره های زندگی رو خودت باز کن - 1392-03-17 02:00:00
یاعلی ع خودت کمک احسان عزیزم عشقم را باورش کنه من رابه دوست داشتنش برسان الهی الهی الهی - 1392-03-17 01:58:00
یا علی ع خودت کمکمون کن - 1392-03-17 01:56:00
یا علی ع خودت کمکمون کن - 1392-03-17 01:53:00
یا علی ع خودت کمکمون کن - 1392-03-15 01:29:00
- 1392-03-15 01:23:00
- 1392-03-15 01:21:00
- 1392-03-15 01:20:00
- 1392-03-15 01:05:00
- 1392-03-15 01:04:00
- 1392-03-15 01:03:00
- 1392-03-15 01:02:00
- 1392-03-14 03:25:00
یا علی ع سرنوشت آدمها زیبا رقم بزن و سرنوشت من رو با احسان جونم رقم بزن دیگه سال دیگه کنارهم باشیم - 1392-03-13 22:44:00
یا علی ع تقدیر همه را زیبا کن - 1392-03-13 22:41:00
یا علی ع یا امام زمان کمک کنید - 1392-03-13 22:39:00
یا علی ع خودت کمکمون کن - 1392-03-13 22:37:00
یاعلی ع خودت به عشقش احسان من را برسان الهی الهی الهی - 1392-03-13 22:35:00
یا علی ع خودت کمکمون کن - 1392-03-13 22:33:00
- 1392-03-13 02:22:00
یا علی ع خودت کمکمون کن - 1392-03-13 02:18:00
یا علی ع - 1392-03-13 02:16:00
یا علی ع سرنوشت همه آدمها زیبا رقم بزن الهی و سرنوشت من رو با احسان جونم سال هاست واست دعا می کنم - 1392-03-13 01:47:00
یا علی ع توی این روزها و شبهای عزیز گره های زندگی رو خودت باز کن - 1392-03-13 01:46:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-12 02:11:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-12 01:15:00
- 1392-03-11 04:30:00
- 1392-03-11 02:39:00
- 1392-03-11 02:38:00
- 1397-03-11 02:37:00
- 1397-03-11 02:35:00
- 1397-03-11 02:34:00
- 1392-03-11 02:33:00
- 1392-03-11 02:32:00
- 1392-03-11 02:32:00
- 1392-03-11 02:31:00
- 1392-03-10 02:58:00
عیدی من عشق و دوست داشتن تو هست احسان جونم یا امام حسن مجتبی ع کمکم کن - 1392-03-10 02:14:00
یا امام حست مجتبی خودت کمک کن - 1392-03-10 02:13:00
یا امام حسن مجتبی امسال دستم در دست احسان بگذار الهی الهی الهی - 1392-03-10 02:05:00
- 1392-03-10 02:03:00
یا امام حسن مجتبی خودت کمک کن که احسان مال خودم باشه نظر کن به حال دلم دستمون رو در دست هم باشه - 1392-03-10 02:01:00
یا امام حس مجتبی ع دستهای من و احسان رو امسال به هم برسون الهی الهی الهی کمکمون کن - 1392-03-10 01:35:00
ا - 1392-03-09 02:29:00
ا - 1392-03-08 16:22:00
- 1392-03-08 16:03:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-08 15:59:00
- 1392-03-08 15:59:00
- 1392-03-08 15:58:00
- 1392-03-08 15:58:00
- 1392-03-07 01:18:00
- 1392-03-07 01:03:00
- 1392-03-07 01:03:00
- 1392-03-07 01:02:00
- 1392-03-07 01:02:00
- 1392-03-07 01:01:00
- 1392-03-06 02:16:00
- 1392-03-06 02:16:00
- 1392-03-06 02:15:00
- 1392-03-06 02:15:00
ا - 1392-03-05 12:39:00
- 1392-03-05 04:06:00
- 1392-03-05 04:03:00
- 1392-03-05 04:00:00
- 1392-03-05 03:58:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-05 03:57:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-05 03:57:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-05 03:56:00
- 1392-03-04 01:26:00
- 1392-03-04 01:13:00
شعر - 1392-03-04 01:04:00
- 1392-03-04 01:02:00
- 1392-03-04 01:53:00
- 1392-03-04 01:51:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-02 23:55:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-02 23:51:00
سلام احسان عزیزم خسته کارهایت نباشی - 1392-03-02 23:02:00
- 1392-03-02 22:58:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-03-02 22:55:00
- 1392-03-02 22:47:00
ماه رمضان مبارک همگی - 1392-03-02 03:57:00
- 1392-03-02 03:55:00
ا - 1392-03-02 02:33:00
ا - 1392-03-01 02:34:00
- 1392-03-01 02:30:00
- 1392-03-01 02:30:00
- 1392-03-01 02:30:00
- 1392-03-01 02:29:00
عشق من احسان عزیزم دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-03-01 02:28:00
احسان جونم عشق منی دوستت دارم عاشقونه به جون خودم راست می گویم باورش کنننننننننننننننننننننننننننننن - 1392-03-01 02:26:00
ا - 0000-00-00 00:00:00
چقدر من ماه رمضان را دوست دارم پر از حال خوب هست ای کاش در طول سال حال و هوای تو را دیدن بود - 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
ا - 0000-00-00 00:00:00
ا - 0000-00-00 00:00:00
دعا می کنم در این ماه عزیز خدا کمک کند عشق من و تو هم به سرانجام برسد بگو الهی آمین - 0000-00-00 00:00:00
ا - 1392-02-29 16:10:00
ا - 1392-02-29 04:19:00
ماه رمضان مبارک همگی مبارک باشه فقط با این روزهای طولانی دهان همه روزه داران سرویس شده خخخخخخخخخخخخخ - 1392-02-29 04:17:00
یعنی امسال قراره دعای اجابت شده ام تو باشی و عشق ات به من و اینکه عشق ام را باورش کنی - 1392-02-29 04:15:00
قیافه من خخخخخخخخخخخخخخخخ قیافه تو چه شکلی میشه احسان جونم الهی بگردمت که آنقدر شکمو هستی ای جان دلم - 1392-02-29 04:13:00
- 1392-02-28 02:37:00
الهی من فدای روی ماه عشق جانم بشم ای جان دلم عزیزمی مواظب خودت باش - 1392-02-28 01:42:00
احسان جونم خوبی خسته کارهایت نباشی امیدوارم موفق باشی عزیز دلم - 1392-02-28 01:40:00
رمضان مبارک - 1392-02-28 01:26:00
- 1392-02-28 01:24:00
- 1392-02-28 01:24:00
- 1392-02-28 01:24:00
ماه رمضان مبارک همگی - 1392-02-27 03:44:00
- 1392-02-27 03:44:00
- 1392-02-27 03:44:00
- 1392-02-27 03:43:00
- 1392-02-26 04:47:00
- 1392-02-26 04:21:00
- 1392-02-26 04:13:00
- 1392-02-26 04:10:00
- 1392-02-26 04:07:00
- 1392-02-25 02:06:00
- 1397-02-25 01:14:00
- 1392-02-25 01:13:00
- 1392-02-25 01:12:00
- 1392-02-25 01:12:00
- 1397-02-25 01:59:00
- 1392-02-25 01:58:00
- 1392-02-25 01:58:00
سلام احسان جونم فدای عکس قشنگ ات بشم که دو روز دیگه می بینمت - 1392-02-25 01:56:00
- 1397-02-25 01:55:00
- 1397-02-25 01:52:00
- 1397-02-25 01:50:00
- 1392-02-25 01:49:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی خسته نبا شی عزیزم چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-02-22 01:06:00
- 1392-02-22 01:06:00
- 1392-02-22 01:05:00
- 1392-02-22 01:04:00
- 1392-02-22 01:03:00
- 1392-02-22 01:53:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 1392-02-21 02:01:00
وای احسان جونم عاشق فیلم های هندی هستم - 1392-02-21 01:56:00
- 1392-02-21 01:55:00
داره احسان جونم بارون میاد جایت خالیست اینحا - 1392-02-21 01:53:00
- 1392-02-20 01:43:00
- 1397-02-19 23:50:00
- 1397-02-19 23:49:00
- 1397-02-19 23:47:00
- 1397-02-19 23:46:00
- 1397-02-19 23:44:00
- 1397-02-19 23:41:00
- 1397-02-19 23:40:00
- 1397-02-19 23:37:00
- 1397-02-19 23:36:00
- 1397-02-19 23:34:00
- 1397-02-19 23:33:00
- 1397-02-19 23:28:00
- 1397-02-19 23:27:00
- 1397-02-19 23:26:00
- 1397-02-19 23:24:00
- 1397-02-19 23:22:00
- 1397-02-19 23:21:00
- 1397-02-19 23:20:00
- 1397-02-19 23:19:00
- 1397-02-19 23:18:00
- 1397-02-19 23:17:00
- 1397-02-19 23:16:00
- 1397-02-19 23:15:00
- 1397-02-19 23:12:00
- 1397-02-19 23:11:00
- 1397-02-19 23:09:00
- 1392-02-19 20:37:00
کاکتوس سانسوریا هلندی ببین احسان جونم از اینها از نمایشگاه گل خریدم ببین چه خوشگل اند - 1392-02-19 20:34:00
- 1392-02-19 20:33:00
- 1392-02-19 20:33:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-02-19 01:47:00
احسان جون خیلی دلتنگتمممممممممممممممممم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-02-19 01:44:00
- 1392-02-17 02:46:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-17 01:15:00
احسان عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-02-17 01:14:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-02-17 01:14:00
- 1397-02-16 02:17:00
- 1392-02-16 02:15:00
- 1392-02-16 02:15:00
- 1397-02-16 02:12:00
- 1392-02-16 02:11:00
- 1392-02-15 01:53:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-02-15 01:28:00
- 1392-02-15 01:28:00
- 1392-02-15 01:27:00
- 1392-02-14 01:40:00
- 1392-02-14 01:50:00
- 1392-02-13 23:33:00
- 1392-02-13 23:33:00
- 1392-02-13 23:31:00
یا امام زمان خودت ظهور کن و عدالت بر پا کن الهی آمینننننننننننننننننننننننننننننننننن - 1392-02-12 10:55:00
یا امام زمان خودت ظهور کن و عدالت بر پا کن الهی آمینننننننننننننننننننننننننننننننننن - 1392-02-12 02:03:00
- 1392-02-12 01:59:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-02-11 01:59:00
- 1392-02-11 01:59:00
- 1392-02-11 01:58:00
- 1392-02-11 01:58:00
- 1392-02-11 01:46:00
- 1392-02-10 01:59:00
- 1392-02-10 01:51:00
- 1397-02-10 01:48:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-02-10 01:47:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-10 01:46:00
احسان جونم خسته کارهایت نباشی امیدوارم موفق باشی - 1392-02-09 02:50:00
- 1392-02-09 02:46:00
- 1392-02-09 02:34:00
- 1392-02-09 02:33:00
- 1397-02-09 02:29:00
احسان جونم روز جوان مبارکت باشه عزیز دلم - 1392-02-08 15:08:00
احسان جونم روز جوان مبارکت باشه عزیز دلم - 1392-02-08 15:07:00
احسان جونم روز جوان مبارکت باشه عزیز دلم - 1392-02-08 15:06:00
روز جوان را به دوستای گل ات هم تبریک می گویم همیشه شاداب و سرزنده باشید - 1392-02-08 15:05:00
احسان جونم روز جوان مبارکت باشه عزیز دلم - 1392-02-08 15:04:00
احسان جونم روز جوان مبارکت باشه عزیز دلم - 1392-02-08 01:19:00
احسان جونم روز جوان مبارکت باشه عزیز دلم - 1392-02-08 01:18:00
احسان جونم روز جوان مبارکت باشه عزیز دلم - 1392-02-08 01:17:00
احسان جونم روز جوان مبارکت باشه عزیز دلم - 1392-02-08 01:12:00
- 1392-02-06 02:13:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-02-05 02:10:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-02-05 02:10:00
- 1392-02-05 02:07:00
- 1392-02-04 01:54:00
احسان جونم الان داره بارون می باره و جایت اینجا خالیه خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1392-02-04 01:30:00
- 1392-02-04 01:10:00
- 1397-02-04 01:07:00
- 1397-02-04 01:50:00
- 1397-02-04 01:49:00
- 1397-02-04 01:47:00
- 1397-02-04 01:46:00
- 1397-02-04 01:45:00
- 1397-02-04 01:35:00
- 1397-02-04 01:34:00
- 1397-02-04 01:34:00
- 1397-02-04 01:32:00
- 1397-02-04 01:31:00
- 1397-02-04 01:29:00
- 1397-02-04 01:27:00
- 1397-02-04 01:26:00
- 1397-02-04 01:24:00
- 1397-02-04 01:22:00
- 1397-02-04 01:19:00
- 1397-02-04 01:18:00
- 1397-02-04 01:17:00
- 1397-02-04 01:14:00
- 1397-02-04 01:12:00
- 1397-02-04 01:10:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-02-03 23:24:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-02-03 23:21:00
- 1392-02-03 23:21:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-03 23:20:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-02-03 23:19:00
- 1392-02-03 02:25:00
فیلم پر افتخار بدون تاریخ بدون امضا در سینماهای سراسر کشور - 1392-02-02 23:56:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-02 23:55:00
- 1392-02-02 23:53:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-02 23:52:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-02 23:52:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-02 23:50:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-02 23:50:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-02 23:49:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-02 23:49:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-02-02 23:48:00
- 1392-02-02 04:20:00
- 1392-02-02 02:47:00
- 1392-02-02 02:47:00
- 1392-02-02 02:40:00
- 1392-02-02 02:40:00
- 1392-02-01 01:35:00
- 1392-02-01 01:35:00
- 1392-02-01 01:33:00
- 1392-02-01 01:32:00
- 1392-02-01 01:08:00
فیلم پر افتخار بدون تاریخ بدون امضا در سینماهای سراسر کشور - 1392-02-01 01:30:00
یا حضرت ابوالفضل ع تولدتان مبارک - 1392-02-01 01:29:00
یا امام حسین ع تولدتان مبارک - 1392-02-01 01:27:00
سلام احسان عزیزم الان داره مشهد بارون میاد جایت خالی چقدر هم سرد شده - 1392-01-30 02:22:00
الهی من فدای تو بشم دیروز تلگرام ماه عسل و نوشته هایم را خواندی ای جان دلم عزیزمی دوستت دارم مهربونم - 1392-01-30 02:21:00
احسان عزیز دلم موفق باشی الهی فدای روی ماهت بشم چقدر دلتنگت هستم عزیز دلم - 1392-01-30 02:18:00
- 1392-01-29 01:43:00
- 1397-01-28 18:45:00
- 1397-01-28 18:43:00
- 1397-01-28 18:42:00
- 1397-01-28 18:40:00
- 1397-01-28 18:39:00
- 1397-01-28 18:37:00
- 1397-01-28 18:36:00
- 1397-01-28 18:35:00
- 1397-01-28 18:34:00
- 1397-01-28 18:33:00
- 1397-01-28 18:32:00
- 1397-01-28 18:31:00
- 1397-01-28 18:29:00
- 1397-01-28 18:27:00
- 1397-01-28 18:26:00
- 1397-01-28 18:21:00
- 1397-01-28 18:17:00
- 1397-01-28 18:16:00
- 1397-01-28 18:14:00
- 1397-01-28 18:12:00
- 1397-01-28 18:09:00
- 1397-01-28 18:07:00
- 1397-01-28 18:01:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-01-28 16:59:00
- 1392-01-28 16:59:00
- 1392-01-28 16:58:00
- 1392-01-27 21:01:00
- 1392-01-27 21:01:00
- 1392-01-27 01:22:00
- 1392-01-26 03:16:00
- 1397-01-26 02:31:00
- 1397-01-26 02:29:00
- 1397-01-26 02:27:00
- 1397-01-26 02:26:00
- 1397-01-26 02:15:00
- 1397-01-26 02:13:00
- 1397-01-26 02:11:00
- 1397-01-26 02:09:00
- 1397-01-26 02:07:00
- 1397-01-26 02:06:00
- 1397-01-26 02:05:00
- 1397-01-26 02:04:00
- 1397-01-26 02:01:00
- 1397-01-26 02:00:00
- 1397-01-26 01:59:00
- 1397-01-26 01:33:00
فیلم پر افتخار بدون تاریخ بدون امضا در سینماهای سراسر کشور - 1392-01-26 01:32:00
- 1392-01-26 01:09:00
- 1392-01-26 01:08:00
- 1392-01-26 01:00:00
- 1397-01-25 13:00:00
- 1397-01-25 12:59:00
- 1397-01-25 12:58:00
- 1397-01-25 12:56:00
- 1397-01-25 12:55:00
- 1397-01-25 12:53:00
- 1397-01-25 12:51:00
- 1397-01-25 12:50:00
- 1397-01-25 12:48:00
- 1397-01-25 12:46:00
یا حضرت محمد ص خودت کمک کن - 1392-01-25 11:27:00
یا حضرت محمد خودت کمک کن - 1392-01-25 11:27:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-01-25 11:26:00
رژیم لاغری از کتاب طب سنتی - 1392-01-24 01:30:00
- 1392-01-24 01:11:00
- 1392-01-24 01:00:00
فیلم پر افتخار بدون تاریخ بدون امضا در سینماهای سراسر کشور - 1392-01-24 01:58:00
- 1392-01-24 01:57:00
- 1392-01-24 01:56:00
- 1392-01-24 01:56:00
- 1392-01-22 01:08:00
فیلم پر افتخار بدون تاریخ بدون امضا در سینماهای سراسر کشور - 1392-01-21 19:46:00
- 1392-01-21 18:14:00
- 1392-01-21 18:13:00
- 1392-01-21 18:08:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-01-21 18:06:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-01-21 18:00:00
- 1392-01-21 17:59:00
- 1392-01-20 15:34:00
- 1397-01-20 13:40:00
- 1397-01-20 13:39:00
- 1397-01-20 13:36:00
- 1397-01-20 13:30:00
- 1397-01-20 13:29:00
- 1397-01-20 13:26:00
- 1397-01-20 13:08:00
- 1397-01-20 13:07:00
- 1397-01-20 13:05:00
- 1397-01-20 13:03:00
- 1397-01-20 12:59:00
- 1397-01-20 12:57:00
- 1397-01-20 12:56:00
- 1397-01-20 12:54:00
- 1397-01-20 12:53:00
- 1397-01-20 12:49:00
- 1397-01-20 12:48:00
- 1397-01-20 12:47:00
یا امام زمان خودت ظهور کن و عدالت بر پا کن الهی آمینننننننننننننننننننننننننننننننننن - 1392-01-20 11:17:00
- 1392-01-20 11:11:00
- 1392-01-20 11:06:00
- 1392-01-20 11:03:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1392-01-19 03:01:00
- 1392-01-19 03:00:00
- 1392-01-19 02:57:00
- 1392-01-17 04:03:00
فیلم پر افتخار بدون تاریخ بدون امضا در سینماهای سراسر کشور - 1392-01-17 03:50:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-01-17 02:24:00
- 1392-01-17 02:19:00
- 1392-01-17 02:15:00
- 1392-01-17 02:15:00
- 1392-01-15 21:56:00
- 1392-01-15 13:05:00
- 1397-01-15 12:54:00
- 1397-01-15 12:51:00
- 1397-01-15 12:48:00
- 1397-01-15 12:45:00
- 1397-01-15 12:41:00
- 1397-01-15 12:38:00
- 1397-01-15 12:37:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی مسافرت محمود آباد خوش گذشت الهی من فدای عکس جدیدت بشم که توپول شدی - 1392-01-15 09:14:00
- 1392-01-15 09:10:00
خدا رو شکر که برنامه ات هم موفق شد خسته نباشی احسان عزیز دلم بهت تبریک میگم و با تمام وجودم خوشحالم - 1392-01-15 09:08:00
- 1392-01-14 03:21:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-01-14 02:16:00
- 1392-01-14 02:15:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-01-14 02:13:00
- 1392-01-14 02:12:00
- 1392-01-13 02:20:00
- 1392-01-13 01:59:00
- 1397-01-13 01:49:00
- 1397-01-13 01:47:00
- 1397-01-13 01:44:00
- 1397-01-13 01:18:00
- 1397-01-13 01:13:00
- 1397-01-13 01:12:00
- 1397-01-13 01:10:00
- 1392-01-13 01:09:00
- 1397-01-13 01:08:00
- 1397-01-13 01:07:00
- 1397-01-13 01:05:00
- 1397-01-13 01:05:00
- 1397-01-13 01:03:00
- 1397-01-13 01:02:00
- 1397-01-13 01:58:00
- 1397-01-13 01:57:00
- 1397-01-13 01:56:00
- 1397-01-13 01:55:00
- 1397-01-13 01:54:00
- 1397-01-13 01:52:00
- 1397-01-13 01:50:00
- 1397-01-13 01:43:00
- 1392-01-13 01:15:00
احسان عزیز دلم الهی فدای روی ماهت بشم اگر تو با کسی غیر من ازدواج کنی من میمیرم - 1392-01-13 01:13:00
امیدوارم هیچ کس در انتظار عشق کسی دق نکند انتظاری دردناککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-01-13 01:11:00
- 1392-01-13 01:10:00
چقدر سبزه ها رو هر سال گه بزنم تا تو بیایی کنارم چقدر از خدا تو رو بخوام چقدرررررررررررررررررررررررر - 1392-01-13 01:08:00
- 1392-01-13 01:08:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر جایت خالی بود عزیز دلممممممممممممممممممم - 1392-01-12 22:44:00
- 1392-01-12 22:43:00
- 1392-01-12 22:42:00
- 1392-01-03 05:17:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1392-01-03 04:37:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-01-03 04:36:00
- 1392-01-03 04:36:00
خدا رو شکر که برنامه ات هم موفق شد خسته نباشی احسان عزیز دلم - 1392-01-03 04:35:00
- 1397-01-02 21:31:00
الهی من فدای اون چشم های قشنگ تو بشم که آنقدر خوشگل هست عزیزدلمییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1397-01-02 21:29:00
- 1397-01-02 21:27:00
- 1397-01-02 21:26:00
- 1397-01-02 21:25:00
- 1397-01-02 21:16:00
- 1397-01-02 17:21:00
- 1397-01-02 17:16:00
- 1397-01-02 17:15:00
- 1397-01-02 17:14:00
- 1397-01-02 17:12:00
- 1397-01-02 17:11:00
- 1397-01-02 17:09:00
- 1397-01-02 17:06:00
- 1397-01-02 17:04:00
- 1397-01-02 17:03:00
- 1397-01-02 17:01:00
- 1397-01-02 17:00:00
- 1397-01-02 16:58:00
- 1397-01-02 16:55:00
- 1397-01-02 16:53:00
- 1397-01-02 16:52:00
- 1397-01-02 16:50:00
- 1397-01-02 16:29:00
خسته نباشی عشق مهربون و خوش قلبم و جان دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-01-02 16:17:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی چقدر جایت اینجا خالیست خیلییییییییییییییییییی - 1392-01-02 16:06:00
- 1392-01-02 16:06:00
- 1392-01-02 16:01:00
- 1392-01-01 03:10:00
خیلی خوشحالم امسال هم برنامه ات بی نظیر بود خدا روشکر احسان جونممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1392-01-01 01:51:00
سفره هفت سین سال 1397 خیلی هم یکهویی و الکی - 1392-01-01 01:37:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی سال نو مبارک باشه - 1392-01-01 01:36:00
سال نو مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1392-01-01 01:35:00
- 1392-12-29 04:14:00
پیشاپیش سال نو مبارک الهی سال 97 عشق همدیگر رو تو دستهای هم نگه داریم و تا ابد کنار هم باشیم الهیییی - 1392-12-29 04:06:00
خدا رو شکر که برنامه ات هم موفق شد خسته نباشی احسان عزیز دلم - 1392-12-29 04:05:00
- 1391-12-28 03:37:00
سلام احسان عزیزم الهی من فدای شیطنت بشم که انقدر خوشمزه و شیرین صحبت میکنی از چشم بد دور باشی الهییی - 1391-12-28 03:34:00
- 1391-12-27 03:11:00
دکور آقای قانع بی نظیر بود واقعا مثل همیشه خوش سلیقه و شیک دستشان درد نکنه - 1391-12-27 02:45:00
احسان عزیز دلم موفق باشی خیلی عالی بود امشب الهی فدای روی ماهت بشم - 1391-12-27 02:43:00
عشق من خسته نباشی از چشم بد دور باشی و سرما خوردگی ات خوب بشه الهی مواظب خودت باش عزیزدلمممممممممممم - 1391-12-27 02:40:00
- 1391-12-26 02:50:00
چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده وای چند روز می تونم ببینمت ای کاش یک عمر کنارم باشی - 1391-12-26 02:24:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی امشب عزیز دلم رو می بینم - 1391-12-26 02:23:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-12-26 02:23:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-12-26 02:22:00
- 1396-12-24 22:08:00
- 1396-12-24 22:01:00
- 1396-12-24 21:58:00
- 1396-12-24 21:51:00
- 1396-12-24 21:45:00
- 1396-12-24 21:43:00
- 1396-12-24 21:32:00
- 1396-12-24 21:31:00
- 1396-12-24 21:30:00
- 1396-12-24 21:29:00
- 1396-12-24 21:28:00
- 1396-12-24 21:26:00
- 1396-12-24 21:23:00
- 1396-12-24 21:22:00
- 1396-12-24 21:19:00
- 1396-12-24 21:17:00
- 1396-12-24 21:16:00
- 1396-12-24 21:13:00
نام اثر نا امید (ابعاد 30در 40 ) تکنیک اکرلیک - 1392-12-24 19:36:00
فیلم پر افتخار بدون تاریخ بدون امضا در سینماهای سراسر کشور - 1392-12-24 19:36:00
- 1391-12-24 19:35:00
نگران بدی آ دمها نباش خدا خودش کمکت می کند فیلم بدون تاریخ بدون امضا فروش بی سابقه ای داشته باشد - 1391-12-24 19:34:00
سلام احسان مهربونم خوبی خسته کارهایت نباشی عزیز دلممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-12-24 01:06:00
فیلم بدون تاریخ بدون امضا در سینماهای سراسر کشور - 1391-12-24 01:05:00
- 1391-12-24 01:04:00
قللبم تویی توووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو - 1391-12-24 01:03:00
قلب - 1391-12-23 11:18:00
- 1391-12-22 02:02:00
قلب - 1391-12-21 01:37:00
- 1396-12-20 22:21:00
- 1396-12-20 22:10:00
- 1396-12-20 22:02:00
- 1396-12-20 22:01:00
- 1396-12-20 21:52:00
- 1396-12-20 21:50:00
- 1396-12-20 21:49:00
- 1396-12-20 21:43:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراچکار می کنی خسته کارهایت نباشی امسال هم برنامه ات موفق بشه - 1391-12-20 19:44:00
- 1391-12-20 19:43:00
- 1391-12-20 19:42:00
- 1391-12-20 19:42:00
- 1391-12-20 02:49:00
- 1391-12-20 02:47:00
تبریک میگم گل من خدا روشکر که فروش فیلم ات 4 میلیارد شد - 1391-12-20 02:46:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خسته نباشی وروزت بخیرخیلی خوشحالم که شنبه روی ماهت را می بینمت خداشکرت - 1391-12-20 02:35:00
- 1391-12-20 02:32:00
عشق من از چشم بد دور باشی الهی - 1391-12-20 02:20:00
سلام احسان عزیز دلم خوبی خسته نباشی کارهایت نباشی مواظب خودت باش - 1391-12-19 01:51:00
- 1391-12-19 01:50:00
- 1391-12-19 01:48:00
- 1391-12-19 01:47:00
- 1391-12-19 01:47:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 1391-12-19 01:46:00
- 1391-12-19 01:45:00
- 1391-12-18 02:56:00
- 1391-12-18 01:24:00
روز مادر را به مامان مریم عزیزو مهربانت تبریک میگویم انشاءالله به آرزوهای قشنگ شان برسند الهی آمین - 1391-12-18 01:19:00
روز مادر را به مامان مریم تبریک میگویم تنت شون سلامت و همیشه شاد باشند الهییییییییییییییی - 1391-12-18 01:18:00
روز مادر را به مامان مریم ات و خواهرای گل ات تبریک بگو الهی که همیشه شاد و سلامت باشند الهیییییییییی - 1391-12-18 01:17:00
روز مادر را به مامان مریم ات تبریک میگویم انشاءالله به آرزوهای قشنگ شان برسند الهی آمین - 1391-12-18 01:16:00
پیشاپیش روز مادر را به مامان تو و مامان خودم تبریک میگم الهی 1000 ساله بشوند - 1391-12-18 01:16:00
روز مادر را به مامان مریم تبریک میگویم تنت شون سالم و همیشه شاد باشند الهییییییییییییییی - 1391-12-18 01:15:00
روز مادر را به مامان تو و مامان اشرف خودم تبریک میگم الهی 1000 ساله بشوند - 1391-12-18 01:15:00
روز مادر را به مامان عزیزت تبریک بگو الهی همیشه سالم و شاد و پر از حال خوب باشند الهیییییییییییییییی - 1391-12-18 01:14:00
روز مامان گل ات مبارک - 1391-12-18 01:13:00
روز مامانهامون مبارک باشه الهی 1000 سال سایه شون بالای سرمون باشه الهییییییییییییییییییییییییییییییی - 1391-12-18 01:12:00
فیلم بدون تاریخ بدون امضا سانس های ساعت 19 و 20 هم باز شده - 1391-12-17 11:46:00
پیشاپیش روز مادر را به مامان تو و مامان اشرف خودم تبریک میگم الهی 1000 ساله بشوند - 1391-12-17 01:35:00
پیشاپیش روز مادر را به مامان تو و مامان خودم تبریک میگم الهی 1000 ساله بشوند - 1391-12-17 01:34:00
پیشاپیش روز مادر را به مامان مریم تبریک میگویم تنت شون سالم و همیشه شاد باشند الهییییییییییییییی - 1391-12-17 01:33:00
پیشاپیش روز مادر را به مامان تو و مامان اشرف خودم تبریک میگم الهی 1000 ساله بشوند - 1391-12-17 01:31:00
پیشاپیش روز مادر را به مامان مریم ات تبریک میگویم تنت شون سالم و همیشه شاد باشند الهییییییییییییییی - 1391-12-17 01:30:00
پیشاپیش روز مادر را به مامان تو و مامان خودم تبریک میگم الهی 1000 ساله بشوند - 1391-12-17 01:28:00
- 1391-12-16 01:12:00
- 1396-12-16 01:58:00
- 1396-12-16 01:58:00
- 1396-12-16 01:56:00
- 1396-12-16 01:51:00
- 1391-12-16 01:46:00
- 1391-12-16 01:46:00
- 1396-12-16 01:42:00
- 1391-12-16 01:41:00
- 1391-12-15 01:52:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارم - 1391-12-15 01:50:00
- 1396-12-15 01:48:00
- 1391-12-15 01:46:00
- 1396-12-15 01:45:00
- 1396-12-14 20:05:00
- 1396-12-14 20:02:00
- 1396-12-14 19:53:00
- 1396-12-14 19:46:00
- 1396-12-14 19:44:00
- 1396-12-14 19:42:00
- 1396-12-14 19:39:00
- 1396-12-14 19:37:00
- 1396-12-14 19:36:00
- 1396-12-14 19:34:00
- 1396-12-14 19:28:00
- 1396-12-14 19:25:00
- 1396-12-14 19:22:00
- 1396-12-14 19:20:00
- 1396-12-14 19:18:00
- 1396-12-14 19:16:00
- 1396-12-14 19:11:00
- 1396-12-14 17:04:00
- 1396-12-14 17:01:00
- 1396-12-14 16:59:00
سلام احسان عزیز دلم خوبی خسته نباشی روزت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-12-14 14:38:00
روزت مبارک احسان عشق جونمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-12-14 14:37:00
- 1391-12-14 14:36:00
- 1391-12-13 01:50:00
- 1391-12-13 01:46:00
- 1391-12-13 01:46:00
- 1391-12-13 01:32:00
- 1391-12-12 01:59:00
- 1391-12-10 02:35:00
سلام احسان عزیز دلم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی ای جان دلم - 1391-12-10 01:31:00
- 1391-12-10 01:22:00
- 1391-12-10 01:22:00
قلبم - 1391-12-09 01:49:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر جایت اینجا خالیست خیلییییییییییییییییییی - 1391-12-09 01:44:00
- 1391-12-09 01:43:00
- 1391-12-09 01:42:00
- 1391-12-09 01:41:00
تو تمام زندگیمی عشق جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-12-09 01:40:00
- 1391-12-07 21:31:00
- 1391-12-07 19:25:00
- 1391-12-07 19:23:00
- 1396-12-07 02:04:00
- 1396-12-07 02:01:00
- 1391-12-07 01:23:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-12-07 01:13:00
- 1391-12-07 01:12:00
- 1391-12-07 01:12:00
- 1391-12-07 01:11:00
- 1396-12-05 23:06:00
- 1396-12-05 23:05:00
- 1396-12-05 23:01:00
- 1396-12-05 22:59:00
- 1396-12-05 22:58:00
- 1396-12-05 22:57:00
- 1396-12-05 22:55:00
- 1396-12-05 22:54:00
- 1396-12-05 22:50:00
- 1396-12-05 22:48:00
- 1396-12-05 22:46:00
- 1396-12-05 21:51:00
- 1396-12-05 21:48:00
- 1396-12-05 21:42:00
- 1396-12-05 21:40:00
- 1396-12-05 21:38:00
- 1396-12-05 21:37:00
- 1396-12-05 21:35:00
- 1396-12-05 21:33:00
- 1396-12-05 21:32:00
- 1396-12-05 21:30:00
- 1396-12-05 21:26:00
- 1396-12-05 21:24:00
- 1396-12-05 21:23:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-12-05 21:07:00
- 1391-12-05 21:07:00
- 1391-12-05 21:06:00
سلام احسان عزیزم خسته نباشی مشهد خوش می گذره ای کاش واسه رسیدن در عشق تو کسی در حق ام برادری میکرد - 1391-12-05 16:36:00
- 1391-12-05 16:35:00
- 1391-12-05 16:35:00
- 1391-12-05 16:34:00
- 1391-12-04 23:18:00
سلام احسان عزیز دلم خسته نباشی به لطف قدم های تو امشب مشهد بارون میاد این هوای عشقه عشقققققققققققققق - 1391-12-04 23:13:00
سلام احسان عزیز دلم خوبی مشهدامروز و دیروز واسه اکران فیلم ات خسته شدی ای کاش همیشه مشهد بودی نفس من - 1391-12-04 20:06:00
- 1391-12-04 01:54:00
سلام احسان عزیز دلم امشب خیلی خسته شدی الهی من فدای مهربونی ات بشم که با همه عکس می گرفتی ای جان دلم - 1391-12-04 01:23:00
- 1391-12-03 01:57:00
الهی من فدای روی ماهت بشم که اومدی خوش امدی کاش میشد الان بیام ببینمت عزیز دلمممممممممممممممممممممم - 1391-12-03 01:32:00
سلام عزیز دلم ای جان دلم رسیدن بخیر چقدر خوشحالممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-12-03 01:31:00
- 1391-12-02 02:52:00
اکران فیلم بدون تاریخ بدون امضا 3اسفند ماه 1396 در مشهد - 1391-12-02 02:10:00
صدف زندگیم دارد می آید فدای روی ماهت بشم من ای جان دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-12-02 02:08:00
- 1391-12-01 03:10:00
اکران فیلم بدون تاریخ بدون امضا 3اسفند ماه 1396 - 1391-11-30 19:57:00
- 1391-11-30 01:47:00
فیلم بدون تاریخ بدون امضا هم اکنون در سینماهای سراسر کشور - 1391-11-30 01:42:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-11-30 01:35:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-11-30 01:35:00
هفته عشاق مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-11-30 01:34:00
هفته عشاق مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-11-30 01:32:00
هفته عشاق مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-11-30 01:32:00
- 1391-11-29 01:11:00
- 1396-11-29 01:00:00
- 1396-11-28 23:54:00
- 1396-11-28 23:51:00
- 1396-11-28 23:47:00
- 1396-11-28 23:46:00
- 1396-11-28 23:43:00
- 1396-11-28 23:42:00
- 1396-11-28 23:42:00
- 1396-11-28 23:40:00
- 1396-11-28 23:40:00
- 1396-11-28 23:39:00
- 1396-11-28 23:38:00
- 1396-11-28 23:36:00
- 1396-11-28 23:34:00
- 1396-11-28 23:32:00
- 1396-11-28 23:32:00
- 1396-11-28 23:30:00
- 1396-11-28 23:29:00
- 1396-11-28 23:27:00
- 1396-11-28 23:25:00
- 1396-11-28 23:23:00
- 1396-11-28 23:22:00
- 1396-11-28 23:21:00
- 1396-11-28 23:18:00
- 1396-11-28 23:02:00
- 1391-11-28 01:41:00
- 1391-11-27 02:57:00
فیلم بدون تاریخ بدون امضا - 1391-11-27 01:52:00
سلام عشق عزیزم الهی موفق باشی خوشحالم که فیلم ات دارد روز به روز موفق تر میشود الهی شکرررررررررررررر - 1391-11-27 01:48:00
- 1391-11-25 01:40:00
ولنتاین مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک عشق مهربونم دوستت دارممممممممممممممممممممممم - 1391-11-25 01:40:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-11-25 01:39:00
روز عشق مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-11-25 01:38:00
- 1396-11-22 22:49:00
- 1396-11-22 22:46:00
- 1396-11-22 22:40:00
- 1396-11-22 22:38:00
- 1396-11-22 22:37:00
- 1396-11-22 20:35:00
- 1396-11-22 20:34:00
- 1396-11-22 20:33:00
- 1396-11-22 20:31:00
- 1396-11-22 20:30:00
- 1396-11-22 20:29:00
- 1396-11-22 20:28:00
- 1396-11-22 20:26:00
- 1396-11-22 20:24:00
- 1396-11-22 19:59:00
- 1396-11-22 19:58:00
- 1396-11-22 19:57:00
- 1396-11-22 19:56:00
- 1396-11-22 19:55:00
- 1396-11-22 19:54:00
- 1396-11-22 19:53:00
- 1396-11-22 19:51:00
- 1396-11-22 19:50:00
- 1396-11-22 19:49:00
- 1396-11-22 19:47:00
- 1396-11-22 19:44:00
- 1396-11-22 19:43:00
فیلم بدون تاریخ بدون امضا - 1391-11-22 19:19:00
فیلم بدون تاریخ بدون امضا در سینماهای ساسر کشور - 1391-11-22 19:14:00
- 1391-11-22 01:27:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-11-22 01:27:00
- 1391-11-22 01:26:00
- 1391-11-22 01:25:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-11-22 01:24:00
- 1391-11-22 01:24:00
- 1391-11-21 01:59:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی چه خبرا چقدر برایت تنگه تنگ خیلی حرفی بزن کجایی چکار می کنی - 1391-11-21 01:37:00
- 1391-11-21 01:37:00
- 1391-11-21 01:36:00
- 1391-11-21 01:35:00
- 1391-11-21 01:35:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1391-11-19 21:13:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-11-19 21:13:00
- 1391-11-19 21:12:00
- 1391-11-19 21:12:00
- 1391-11-19 01:30:00
- 1391-11-18 23:18:00
- 1391-11-18 23:17:00
- 1391-11-18 23:17:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-11-18 23:14:00
سلام عشق من حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی هر شب ات در آرامش و موفقیت باشد الهی - 1391-11-18 23:12:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر جایت اینجا خالیست خیلییییییییییییییییییی - 1391-11-18 01:27:00
- 1391-11-18 01:34:00
- 1391-11-18 01:31:00
- 1391-11-18 01:30:00
- 1396-11-17 01:52:00
- 1396-11-17 01:48:00
- 1396-11-17 01:46:00
- 1396-11-17 01:45:00
- 1396-11-17 01:44:00
- 1396-11-17 01:41:00
- 1396-11-17 01:40:00
- 1396-11-17 01:38:00
- 1396-11-17 01:36:00
- 1396-11-17 01:35:00
- 1396-11-17 01:34:00
- 1396-11-17 01:33:00
- 1396-11-17 01:32:00
- 1396-11-17 01:31:00
- 1396-11-17 01:24:00
- 1396-11-17 01:23:00
- 1396-11-17 01:21:00
- 1396-11-17 01:20:00
- 1396-11-17 01:16:00
- 1396-11-17 01:15:00
- 1396-11-17 01:14:00
- 1396-11-17 01:13:00
- 1396-11-17 01:11:00
- 1396-11-17 01:08:00
- 1396-11-17 01:06:00
- 1391-11-17 01:02:00
- 1391-11-17 01:57:00
- 1391-11-17 01:56:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-11-15 01:30:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1391-11-15 01:29:00
- 1391-11-13 02:53:00
- 1391-11-12 21:20:00
یا فاطمه زهراس خودت کمکون کن - 1391-11-12 21:15:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی عشق خوبم دیشب سمنون خوران خوش گذشت ای جان دلممممم - 1391-11-12 21:13:00
- 1391-11-12 01:35:00
یا فاطمه زهراس خودت کمکون کن - 1391-11-11 12:14:00
- 1391-11-11 12:13:00
- 1391-11-11 12:12:00
- 1391-11-11 12:10:00
- 1391-11-11 02:40:00
- 1396-11-11 01:36:00
- 1396-11-11 01:33:00
- 1396-11-11 01:29:00
- 1396-11-11 01:27:00
- 1396-11-11 01:25:00
- 1396-11-11 01:21:00
- 1396-11-11 01:20:00
- 1396-11-11 01:18:00
- 1396-11-11 01:16:00
- 1396-11-11 01:15:00
- 1396-11-11 01:14:00
- 1396-11-11 01:13:00
- 1396-11-11 01:12:00
- 1396-11-11 01:11:00
- 1396-11-11 01:11:00
- 1396-11-11 01:09:00
- 1396-11-11 01:07:00
- 1396-11-11 01:03:00
- 1396-11-11 01:59:00
- 1396-11-11 01:58:00
- 1396-11-11 01:56:00
- 1396-11-11 01:53:00
- 1396-11-11 01:52:00
- 1396-11-11 01:51:00
- 1396-11-11 01:49:00
- 1391-11-11 01:47:00
- 1396-11-11 01:28:00
وای عموموسی فوت کرد چقدر ناراحت شدم خدا روحش را شاد کند چقدر اذیت شد طفلکی ای کاش طوری نمی شد - 1391-11-10 23:55:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-11-10 23:54:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی عشق خوبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-11-10 23:52:00
- 1391-11-10 01:37:00
- 1391-11-09 14:52:00
عشق عشق عشق عشق من نبینم ناراحت باشی عزیز مهربونمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-11-09 14:49:00
- 1391-11-09 14:48:00
- 1391-11-09 14:47:00
- 1391-11-09 14:47:00
- 1391-11-09 14:10:00
- 1391-11-09 01:48:00
الهی من فدای مهربونی هایت بشم که فکر همه هستی خیلی خوبی و اینکه بی تفاوت به اطرافت نیستی ای جانممممم - 1391-11-09 01:36:00
- 1396-11-08 22:24:00
- 1396-11-08 22:23:00
وای جایت خالی خدا رو شکر دارد کمی برف می آید - 1391-11-08 21:59:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1391-11-08 21:58:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-11-08 21:57:00
- 1391-11-08 21:48:00
- 1391-11-08 01:22:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی همیشه حالت خوب خوب باشه و نوش جانت حال و هوای برفی عزیز مهربونمممممم - 1391-11-08 01:05:00
الهی من فدای عشق خوبم بشم که آنقدر فعال شدی و استوری میذاری برف بازی بهت خوش بگذره ای جان دلمممممممم - 1391-11-08 01:03:00
- 1396-11-07 19:52:00
- 1396-11-07 19:49:00
- 1396-11-07 19:38:00
- 1396-11-07 19:31:00
- 1396-11-07 19:29:00
- 1396-11-07 18:38:00
- 1396-11-07 18:36:00
- 1396-11-07 18:34:00
- 1396-11-07 18:29:00
- 1396-11-07 18:24:00
- 1396-11-07 18:23:00
- 1396-11-07 18:21:00
- 1396-11-07 18:20:00
- 1396-11-07 18:18:00
- 1396-11-07 18:17:00
- 1396-11-07 18:15:00
- 1396-11-07 18:12:00
- 1396-11-07 18:08:00
باران تویی قطره تویی هوا تویی جان دلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-11-07 17:49:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی عشق خوبم وای چه استوری خوشگلی گذاشتی ای جانم - 1391-11-07 17:47:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-11-07 17:46:00
- 1391-11-07 17:46:00
- 1391-11-07 02:44:00
- 1396-11-06 02:58:00
- 1396-11-06 02:56:00
- 1396-11-06 02:55:00
- 1396-11-06 02:55:00
- 1396-11-06 02:54:00
- 1396-11-06 02:52:00
- 1396-11-06 02:51:00
- 1396-11-06 02:49:00
- 1396-11-06 02:47:00
- 1396-11-06 02:46:00
- 1396-11-06 02:45:00
- 1396-11-06 02:44:00
- 1396-11-06 02:43:00
- 1396-11-06 02:41:00
- 1396-11-06 02:39:00
- 1396-11-06 02:37:00
- 1396-11-06 02:32:00
- 1396-11-06 02:20:00
- 1396-11-06 02:18:00
- 1396-11-06 02:16:00
- 1396-11-06 02:16:00
- 1396-11-06 02:15:00
- 1396-11-06 02:13:00
- 1396-11-06 01:59:00
- 1391-11-06 01:26:00
- 1391-11-06 01:21:00
- 1391-11-06 01:20:00
- 1391-11-06 01:20:00
- 1391-11-06 01:19:00
- 1391-11-06 01:18:00
- 1391-11-05 01:58:00
تولد مبارک استاد فرشچیان خوش قلب و مهربون خداوندگار نقاشی ایرانی الهی 1000سال سلامت باشی - 1391-11-04 17:04:00
سلام احسان عزیزم خوبی الهی من فدایت بشم امروز ساعت 3/54 در تلگرام اومدی ای جان دلممممممممممممممممممم - 1391-11-04 16:57:00
عشق عشق عشق عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-11-04 16:56:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی عشق خوبم رفتی بهشت امام رضا خوش گذشت - 1391-11-04 01:01:00
فقط خدا - 1391-11-04 01:00:00
عشق خوبم نگران نباش عزیز دلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-11-04 01:59:00
وای عزیز دلم نبینم ناراحت باشی که روزنامه جوان در مورد فیلم ات این طوری گفته - 1391-11-04 01:57:00
- 1391-11-03 02:13:00
روز پرستار به مامان مریم ات تبریک میگویم انشاءالله به آرزوهای قشنگ شان برسند الهی آمین - 1391-11-03 01:34:00
روز پرستار به مامان و خاله های گل ات تبریک میگم - 1391-11-03 01:32:00
روز پرستار به مامان مریم ات تبریک میگویم انشاءالله به آرزوهای قشنگ شان برسند الهی آمین - 1391-11-03 01:02:00
به مامان گل ات روز پرستار را تبریک بگو مبارک باشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - 1391-11-03 01:58:00
روز پرستار به مامان مریم ات تبریک میگویم انشاءالله به آرزوهای قشنگ شان برسند الهی آمین - 1391-11-03 01:58:00
روز مامان گل ات مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-11-03 01:56:00
روز پرستار به مامانت تبریک بگو - 1391-11-03 01:55:00
روز پرستار به مامان مریم ات تبریک میگویم انشاءالله به آرزوهای قشنگ شان برسند الهی آمین - 1391-11-03 01:54:00
روز مامان دوست داشتنی ات مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-11-03 01:53:00
روز پرستار به مامان عزیزت تبریک بگو شاد باشند - 1391-11-03 01:52:00
روز پرستار به مامان و خاله های گل ات تبریک میگم - 1391-11-03 01:51:00
روز پرستار را به مامان عزیزت تبریم میگم انشاءالله همیشه سلامت باشد - 1391-11-03 01:50:00
- 1391-11-03 01:50:00
- 1391-11-02 13:06:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1391-11-02 12:08:00
- 1391-11-02 12:07:00
- 1391-11-02 12:07:00
- 1396-11-01 16:19:00
- 1396-11-01 16:12:00
وای چقدر خوشحالم آقای یراحی تندیس گرفتن بهشون تبریک بگو و ازشون سور بگیر خیلی مبارکشون باشه - 1391-11-01 15:51:00
- 1391-11-01 02:16:00
- 1396-11-01 01:22:00
- 1396-11-01 01:19:00
- 1396-11-01 01:16:00
- 1396-11-01 01:13:00
- 1396-11-01 01:11:00
- 1396-11-01 01:10:00
- 1396-11-01 01:09:00
- 1396-11-01 01:08:00
- 1396-11-01 01:05:00
- 1396-11-01 01:58:00
- 1396-11-01 01:56:00
- 1396-11-01 01:55:00
- 1396-11-01 01:53:00
- 1396-11-01 01:53:00
- 1396-11-01 01:50:00
- 1396-11-01 01:48:00
- 1396-11-01 01:47:00
- 1396-11-01 01:46:00
- 1396-11-01 01:44:00
- 1396-11-01 01:42:00
- 1396-11-01 01:39:00
- 1396-11-01 01:38:00
- 1396-11-01 01:37:00
- 1396-11-01 01:34:00
- 1391-11-01 01:33:00
- 1391-11-01 01:25:00
- 1391-11-01 01:23:00
- 1391-11-01 01:20:00
کیک تولد دی ماه 1396 - 1391-10-30 22:20:00
کیک تولد 1396دی ماه - 1391-10-30 21:22:00
سلام عشق خوبم جایت خالی ساعت 6 می خواهم تولد بگیرم جایت خالیست خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1391-10-29 16:45:00
تولدم مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-10-29 16:45:00
- 1391-10-29 16:44:00
- 1391-10-29 03:09:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر جایت اینجا خالیست خیلییییییییییییییییییی - 1391-10-29 02:33:00
تولدم مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک من دوست دارم 1000 سال عمر کنم با توووووووووووووو - 1391-10-29 02:16:00
- 1391-10-28 01:52:00
سلام عشق من حالت چطوره خوبی خسته نباشی عشق مهربونم الهی من فدای استوری گذاشتنت بشم ای جان - 1391-10-27 17:27:00
- 1391-10-27 17:25:00
- 1396-10-27 17:09:00
- 1396-10-27 17:08:00
- 1396-10-27 17:06:00
- 1396-10-27 17:05:00
- 1396-10-27 17:02:00
- 1396-10-27 01:48:00
- 1396-10-27 01:46:00
- 1396-10-27 01:44:00
- 1396-10-27 01:43:00
- 1396-10-27 01:42:00
- 1396-10-27 01:40:00
- 1396-10-27 01:37:00
- 1396-10-27 01:33:00
- 1396-10-27 01:31:00
- 1396-10-27 01:30:00
- 1396-10-27 01:29:00
- 1396-10-27 01:28:00
- 1396-10-27 01:27:00
- 1396-10-27 01:26:00
- 1396-10-27 01:24:00
- 1396-10-27 01:18:00
- 1396-10-27 01:17:00
- 1396-10-27 01:16:00
- 1396-10-27 01:15:00
- 1396-10-27 01:13:00
- 1396-10-27 01:12:00
- 1396-10-27 01:10:00
- 1396-10-27 01:10:00
- 1391-10-26 21:35:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-10-26 21:32:00
- 1391-10-26 21:31:00
- 1391-10-26 01:44:00
- 1391-10-26 01:44:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی ای جانم خدا روشکر که برنامه عید را به تو دادند امیدوارم عالی بشه - 1391-10-25 23:38:00
- 1391-10-25 01:00:00
سلام عشق من حالت چطوره خوبی خسته کارهایت نباشی امروزت در آرامش و موفقیت باشد الهی - 1391-10-24 13:39:00
وای چقدر دردناک است کاری برای کشتی سانچی نکرده اند خدا به خانواده هاشون صبر بدهد چه غم بزرگی - 1391-10-24 13:36:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-10-24 13:35:00
- 1396-10-24 01:43:00
- 1396-10-24 01:39:00
- 1396-10-24 01:37:00
- 1396-10-24 01:36:00
- 1396-10-24 01:31:00
عشق عشق عشق عشق عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق - 1391-10-24 01:27:00
سلام عشق من حالت چطوره خوبی خسته نباشی عشق مهربونم - 1391-10-24 01:22:00
- 1391-10-24 01:21:00
- 1391-10-23 02:19:00
- 1396-10-22 16:49:00
- 1396-10-22 16:47:00
- 1396-10-22 16:44:00
- 1396-10-22 16:41:00
- 1396-10-22 16:39:00
- 1396-10-22 16:38:00
- 1396-10-22 16:36:00
- 1396-10-22 16:35:00
- 1396-10-22 16:34:00
- 1396-10-22 16:33:00
- 1396-10-22 16:31:00
- 1396-10-22 16:31:00
- 1396-10-22 16:28:00
- 1396-10-22 16:26:00
- 1396-10-22 16:24:00
- 1396-10-22 16:22:00
- 1396-10-22 16:20:00
- 1396-10-22 16:19:00
- 1396-10-22 16:16:00
- 1396-10-22 16:15:00
- 1396-10-22 16:14:00
- 1396-10-22 16:12:00
- 1396-10-22 16:10:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی چه خبرا چقدر برایت تنگه تنگ خیلی حرفی بزن دق کردمممممممممممممممممممم - 1391-10-22 16:03:00
- 1391-10-22 16:02:00
- 1391-10-22 16:02:00
- 1391-10-22 16:01:00
- 1391-10-22 16:00:00
- 1391-10-22 15:59:00
- 1391-10-22 15:49:00
- 1396-10-20 01:33:00
- 1396-10-20 01:32:00
- 1396-10-20 01:31:00
- 1396-10-20 01:28:00
- 1396-10-20 01:26:00
سلام عشق خوبم حالت چطوره خوبی وای از دست تو چقدر لجباز هستی خیلی دلتنگت هستم از خودت خبر بیاررررررر - 1391-10-19 23:10:00
- 1391-10-19 23:09:00
- 1391-10-19 23:07:00
- 1391-10-19 22:45:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی چه خبرا چقدر برایت تنگه تنگ خیلی حرفی بزن دق کردمممممممممممممممممممم - 1391-10-19 01:34:00
- 1391-10-19 01:33:00
- 1391-10-19 01:27:00
- 1391-10-19 01:13:00
- 1391-10-18 01:42:00
- 1396-10-18 01:09:00
- 1396-10-18 01:07:00
- 1396-10-18 01:03:00
- 1396-10-18 01:02:00
- 1396-10-17 23:47:00
- 1391-10-17 23:20:00
- 1391-10-17 23:20:00
سلام احسان عزیزم حالت چطوره خوبی چه خبراا چکار می کنی چقدر دلم برایت تنگ شده از خودت خبر بیار کجایی - 1391-10-17 22:57:00
- 1396-10-16 16:03:00
- 1396-10-16 15:56:00
- 1396-10-16 15:42:00
- 1396-10-16 15:41:00
- 1396-10-16 15:40:00
- 1396-10-16 15:37:00
- 1396-10-16 15:36:00
- 1396-10-16 15:35:00
- 1396-10-16 15:34:00
- 1396-10-16 15:32:00
- 1396-10-16 15:31:00
- 1396-10-16 15:29:00
- 1396-10-16 15:28:00
- 1396-10-16 15:27:00
- 1396-10-16 15:26:00
- 1396-10-16 15:22:00
- 1396-10-16 15:19:00
- 1391-10-16 14:03:00
- 1391-10-16 14:03:00
- 1391-10-16 14:02:00
- 1391-10-16 14:01:00
- 1391-10-16 14:00:00
احسان عزیزم عشق زندگیم صدف زندگیم امیدوارم از این بیشتر و بهتر موفق بشی - 1391-10-15 12:23:00
سلام گل من حالت چطوره خوبی چقدر دلتنگ هستم عزیزم چه خبرا چکار می کنی عشق مهربونممممممممممممممممممممم - 1391-10-15 12:23:00
- 1391-10-15 12:22:00
- 1391-10-15 12:21:00
- 1391-10-15 12:20:00
- 1391-10-14 01:27:00
- 1391-10-13 23:11:00
- 1391-10-13 23:10:00
- 1391-10-13 23:10:00
- 1391-10-13 23:09:00
سلام گل من حالت چطوره خوبی چقدر دلتنگ هستم عزیزم چه خبرا چکار می کنی عشق مهربونم خسته نباشی - 1391-10-12 13:46:00
- 1391-10-12 13:45:00
- 1391-10-12 12:47:00
- 1391-10-12 12:47:00
- 1391-10-11 16:29:00
امیدوارم همه جای دنیای دنیا مردمش در صلح و امنیت و در آرامش باشند الهی آمین - 1391-10-11 11:59:00
سال میلادی مبارک - 1391-10-11 11:58:00
خدایا به همه مردم کمک کن - 1391-10-11 11:57:00
خدایا کمک کن مردم آرامششون رو بدست بیارند - 1391-10-11 11:57:00
خدایا کمک کن مردم کشورم خوشی و سلامتی و امنیتشون و آرامششون را بدست بیاورند - 1391-10-11 11:53:00
- 1391-10-11 11:52:00
- 1396-10-09 17:42:00
- 1396-10-09 17:40:00
- 1396-10-09 17:36:00
- 1396-10-09 17:34:00
- 1396-10-09 17:33:00
- 1396-10-09 17:32:00
- 1396-10-09 17:28:00
- 1396-10-09 17:27:00
- 1396-10-09 17:16:00
- 1396-10-09 17:15:00
- 1396-10-09 17:11:00
- 1396-10-09 17:10:00
- 1396-10-09 17:09:00
- 1396-10-09 17:08:00
- 1396-10-09 17:06:00
- 1396-10-09 17:05:00
- 1396-10-09 17:03:00
- 1396-10-09 17:01:00
- 1396-10-09 16:58:00
- 1396-10-09 16:57:00
- 1396-10-09 16:55:00
- 1396-10-09 16:54:00
- 1396-10-09 16:52:00
- 1396-10-09 16:51:00
- 1396-10-09 16:50:00
- 1396-10-09 16:49:00
- 1396-10-09 16:48:00
- 1396-10-09 16:40:00
- 1391-10-09 15:50:00
- 1391-10-09 15:41:00
- 1391-10-09 01:42:00
- 1391-10-08 11:05:00
- 1391-10-08 11:04:00
- 1391-10-08 01:16:00
- 1396-10-07 23:43:00
- 1396-10-07 23:42:00
- 1396-10-07 23:41:00
- 1396-10-07 23:39:00
- 1396-10-07 23:37:00
- 1396-10-07 23:26:00
- 1396-10-07 23:25:00
- 1396-10-07 23:22:00
- 1396-10-07 23:21:00
- 1396-10-07 23:20:00
- 1396-10-07 23:19:00
- 1396-10-07 23:17:00
- 1391-10-07 22:21:00
سلام گل من حالت چطوره خوبی چه خبراااا چکار می کنی چقدر اینروزها بیشتر از همیشه دلتنگت هستم خیلییییی - 1391-10-07 22:18:00
- 1396-10-07 01:08:00
- 1396-10-07 01:07:00
- 1396-10-07 01:05:00
- 1396-10-07 01:04:00
- 1396-10-07 01:02:00
- 1396-10-07 01:00:00
- 1396-10-07 01:59:00
- 1396-10-07 01:58:00
- 1396-10-07 01:57:00
- 1396-10-07 01:55:00
- 1396-10-07 01:53:00
- 1396-10-07 01:52:00
- 1396-10-07 01:51:00
- 1396-10-07 01:49:00
- 1396-10-07 01:48:00
- 1396-10-07 01:46:00
- 1396-10-07 01:44:00
- 1396-10-07 01:41:00
سلام عشق من خوبی خسته نباشی الهی من فدای عکست بشم که آنقدر قشنگ می خندی چقدر عکس دیشب خوش حس بود - 1391-10-07 01:36:00
- 1391-10-07 01:32:00
- 1391-10-07 01:31:00
سلام گل من حالت چطوره خوبی چقدر دلتنگ هستم عزیزم چه خبرا چکار می کنی عشق مهربونممممممممممممممممممممم - 1391-10-05 17:04:00
- 1391-10-05 17:04:00
- 1391-10-05 17:03:00
- 1396-10-04 17:00:00
- 1396-10-04 16:57:00
- 1396-10-04 16:56:00
- 1396-10-04 16:53:00
- 1396-10-04 16:50:00
- 1396-10-04 16:46:00
- 1396-10-04 16:44:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانم کجایی عزیز دلممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-10-04 16:42:00
- 1391-10-04 16:42:00
- 1391-10-04 01:44:00
- 1396-10-03 17:10:00
- 1396-10-03 17:08:00
- 1396-10-03 17:07:00
- 1396-10-03 17:06:00
- 1396-10-03 17:04:00
- 1396-10-03 17:00:00
- 1396-10-03 16:59:00
- 1396-10-03 16:57:00
- 1396-10-03 16:56:00
- 1396-10-03 16:52:00
- 1396-10-03 16:51:00
- 1396-10-03 16:47:00
- 1396-10-03 16:45:00
- 1396-10-03 16:43:00
- 1396-10-03 16:41:00
- 1396-10-03 16:39:00
- 1396-10-03 16:38:00
- 1396-10-03 16:36:00
- 1396-10-03 16:33:00
- 1396-10-03 16:32:00
- 1396-10-03 16:31:00
- 1396-10-03 16:29:00
- 1396-10-03 16:27:00
- 1396-10-03 16:25:00
- 1396-10-03 16:22:00
تولد عیسی مسیح ع مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-10-03 16:20:00
تولد عیسی مسیح ع مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-10-03 16:19:00
تولد عیسی مسیح ع مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-10-03 16:19:00
- 1391-10-03 15:56:00
- 1391-10-03 15:55:00
اب - 1391-10-03 15:54:00
سلام گل من حالت چطوره خوبی چقدر دلتنگ هستم عزیزم چه خبرا چکار می کنی عشق مهربونم خسته نباشی - 1391-10-02 17:51:00
عشق من دوستت دارم عزیزمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-10-02 17:51:00
- 1391-10-02 17:50:00
- 1391-10-02 17:49:00
- 1391-10-02 02:25:00
- 1391-10-01 15:21:00
میز یلدای 1396 - 1391-10-01 04:14:00
میز یلدای 1396 - 1391-10-01 04:13:00
فال حافظ یلدای 1396 - 1391-10-01 03:54:00
یلدای 1396 - 1391-10-01 03:40:00
یلدای 1396 - 1391-10-01 03:39:00
- 1391-10-01 03:39:00
یلدای 1396 - 1391-10-01 03:38:00
یلدای 1396 - 1391-10-01 03:37:00
یلدای 1396 - 1391-10-01 03:36:00
- 1391-09-30 16:50:00
- 1391-09-30 16:48:00
- 1391-09-30 16:47:00
- 1391-09-30 16:47:00
- 1391-09-30 16:46:00
- 1391-09-30 16:45:00
- 1391-09-30 16:44:00
- 1391-09-30 16:43:00
- 1391-09-30 16:43:00
- 1391-09-30 16:42:00
- 1391-09-30 16:37:00
- 1391-09-30 02:25:00
سلام عشق من خوبی خسته نباشی پیشاپیش یلدا مبارکت باشه - 1391-09-29 12:03:00
- 1391-09-29 12:03:00
- 1391-09-29 01:43:00
- 1396-09-28 21:28:00
- 1396-09-28 21:23:00
- 1396-09-28 21:21:00
- 1396-09-28 21:20:00
- 1396-09-28 21:19:00
- 1396-09-28 21:18:00
- 1396-09-28 21:17:00
- 1396-09-28 21:14:00
سلام گل من حالت چطوره خوبی چقدر دلتنگ هستم عزیزم چه خبرا چکار می کنی عشق مهربونممممممممممممممممممممم - 1391-09-28 21:09:00
- 1391-09-28 21:08:00
- 1391-09-28 21:07:00
- 1391-09-28 21:07:00
- 1396-09-28 02:06:00
- 1396-09-28 02:03:00
سلام عشق من خوبی از چشم بد دور باشی عزیز دلم خوبی خسته نباشی عزیز دلمممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-09-28 01:03:00
- 1391-09-28 01:02:00
- 1391-09-28 01:02:00
- 1391-09-28 01:00:00
- 1396-09-27 02:04:00
- 1396-09-27 02:01:00
- 1396-09-27 01:58:00
- 1396-09-27 01:54:00
- 1396-09-27 01:51:00
- 1396-09-27 01:49:00
- 1396-09-27 01:47:00
- 1396-09-27 01:46:00
- 1396-09-27 01:45:00
- 1396-09-27 01:43:00
- 1396-09-27 01:42:00
- 1396-09-27 01:41:00
- 1396-09-27 01:39:00
- 1396-09-27 01:38:00
- 1396-09-27 01:37:00
- 1396-09-27 01:35:00
- 1396-09-27 01:34:00
- 1396-09-27 01:33:00
- 1396-09-27 01:32:00
- 1396-09-27 01:30:00
- 1396-09-27 01:28:00
- 1396-09-27 01:26:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-09-25 17:15:00
- 1391-09-25 17:14:00
- 1391-09-25 17:13:00
- 1391-09-24 18:26:00
- 1396-09-24 12:02:00
- 1396-09-24 11:58:00
- 1396-09-24 11:56:00
- 1396-09-24 11:55:00
سلام صدف زندگیم حالت چطوره خوبی امیداورم دیشب تولد دوباره ات خوش گذشته باشد و در کناربچه هاحالت خوب - 1391-09-24 11:27:00
خدایا ممنونم ازت بخاطر اینکه امروز خیلی بیشتر از همیشه آرامش دارم - 1391-09-24 11:25:00
- 1391-09-24 11:19:00
امشب امیدوارم خیلی خیلی بهت خوش بگذره امیدوارم از سورپرایزم خوشت بیاد - 1391-09-23 15:48:00
صدف زندگیم تولدت مبارک دوباره امشب بهت خوش بگذره 1000 ساله بشی - 1391-09-23 15:47:00
دوباره تولدت مبارک امیداورم در آرامش باشی الهییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1391-09-23 15:46:00
- 1391-09-21 01:52:00
- 1396-09-21 01:46:00
- 1396-09-21 01:43:00
- 1396-09-21 01:39:00
- 1396-09-21 01:36:00
- 1396-09-21 01:30:00
- 1396-09-21 01:28:00
- 1396-09-21 01:27:00
- 1396-09-21 01:25:00
- 1396-09-21 01:23:00
- 1396-09-21 01:21:00
- 1396-09-21 01:13:00
- 1396-09-21 01:11:00
- 1396-09-21 01:10:00
- 1396-09-21 01:08:00
- 1396-09-21 01:06:00
- 1396-09-21 01:04:00
- 1396-09-21 01:03:00
- 1396-09-21 01:01:00
- 1396-09-21 01:00:00
- 1396-09-21 01:58:00
- 1396-09-21 01:55:00
- 1396-09-21 01:53:00
- 1391-09-20 11:50:00
- 1391-09-20 11:50:00
- 1391-09-20 11:49:00
- 1391-09-20 11:48:00
- 1391-09-20 11:30:00
- 1391-09-18 02:08:00
- 1396-09-17 01:05:00
- 1396-09-17 01:03:00
- 1396-09-17 01:01:00
- 1396-09-17 01:59:00
- 1396-09-17 01:58:00
- 1396-09-17 01:57:00
- 1396-09-17 01:55:00
- 1396-09-17 01:51:00
- 1396-09-17 01:49:00
- 1396-09-17 01:48:00
- 1396-09-17 01:47:00
- 1396-09-17 01:46:00
- 1396-09-17 01:44:00
- 1396-09-17 01:39:00
- 1396-09-14 21:39:00
- 1396-09-14 21:37:00
- 1396-09-14 21:35:00
- 1396-09-14 21:32:00
- 1396-09-14 21:31:00
- 1396-09-14 21:26:00
- 1396-09-14 21:25:00
- 1396-09-14 21:24:00
- 1396-09-14 20:16:00
- 1396-09-14 20:13:00
- 1396-09-14 19:27:00
- 1396-09-14 19:26:00
- 1396-09-14 19:24:00
- 1396-09-14 19:22:00
- 1396-09-14 19:20:00
- 1396-09-14 19:18:00
- 1396-09-14 19:15:00
- 1391-09-13 02:11:00
12 آذر تولد بهترین مامان دنیا مبارک انشاءالله 1000 ساله بشه جای احسان جونم امشب خیلی خالی بود ای جان - 1391-09-13 01:50:00
- 1391-09-13 01:49:00
- 1391-09-13 01:49:00
- 1391-09-13 01:48:00
تولد بهترین مامان دنیا - 1391-09-13 01:41:00
- 1391-09-11 01:55:00
سلام به صدف دریایی دلم عصرت به شادی خسته نباشی گلم عشقم نفسم پرنده ی زیبای زندگیم خوبی عزیزم - 1391-09-10 18:55:00
- 1391-09-10 18:54:00
- 1391-09-10 18:54:00
- 1391-09-10 18:53:00
- 1396-09-09 16:20:00
- 1396-09-09 16:16:00
- 1396-09-09 16:09:00
- 1396-09-09 16:08:00
- 1396-09-09 16:05:00
- 1396-09-09 16:04:00
- 1396-09-09 16:02:00
- 1396-09-09 16:00:00
- 1396-09-09 15:57:00
- 1396-09-09 15:55:00
- 1396-09-09 15:54:00
- 1396-09-09 15:52:00
- 1396-09-09 15:50:00
- 1396-09-09 15:50:00
- 1396-09-09 15:48:00
- 1396-09-09 15:46:00
- 1396-09-09 15:45:00
- 1396-09-09 15:44:00
- 1396-09-09 15:43:00
- 1396-09-09 15:41:00
- 1396-09-09 15:40:00
- 1396-09-09 15:38:00
- 1396-09-09 15:37:00
- 1396-09-09 15:36:00
- 1396-09-09 15:32:00
- 1396-09-09 15:29:00
- 1391-09-09 14:55:00
- 1391-09-09 14:55:00
- 1391-09-09 14:41:00
- 1391-09-09 02:35:00
سلام گل من حالت چطوره خوبی چقدر دلتنگ هستم عزیزم دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-09-07 15:02:00
تنها ارامش من اینروزها اینه که وقتی میای تو تلگرام و وقتی می بینم انلاینی چقدر لحظه لحظه شیرینی است - 1391-09-07 15:00:00
- 1391-09-07 14:59:00
یا امام زمان ظهور کن و به فریاد دل همه آدمها برسید خیلی خسته ایم - 1391-09-06 23:55:00
- 1391-09-06 23:55:00
- 1391-09-06 23:54:00
- 1391-09-06 01:44:00
یا امام حسن عسکری - 1391-09-06 01:43:00
- 1391-09-06 01:42:00
- 1396-09-04 21:50:00
- 1396-09-04 21:48:00
- 1396-09-04 21:45:00
- 1396-09-04 21:40:00
- 1396-09-04 21:39:00
عشقم واقعی هست امیدوارم تو هم همینطور باشی و نخواهی اذیتم کنی و با احساسم بازی کنی من باورت کردم - 1391-09-04 21:16:00
- 1391-09-04 21:15:00
- 1391-09-04 21:15:00
- 1391-09-04 21:14:00
- 1396-09-03 18:24:00
- 1396-09-03 18:23:00
- 1396-09-03 18:21:00
- 1396-09-03 18:20:00
- 1396-09-03 18:19:00
- 1396-09-03 18:17:00
سلام عشق من الان داره بارون میاد جایت خالیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت - 1391-09-03 17:13:00
- 1396-09-03 16:50:00
- 1396-09-03 16:47:00
- 1396-09-03 16:47:00
- 1396-09-03 16:45:00
- 1396-09-03 16:43:00
- 1396-09-03 16:42:00
- 1396-09-03 16:40:00
- 1396-09-03 16:38:00
- 1396-09-03 16:37:00
- 1396-09-03 16:36:00
- 1396-09-03 16:35:00
- 1396-09-03 16:34:00
- 1396-09-03 16:33:00
- 1396-09-03 16:32:00
- 1396-09-03 16:30:00
- 1396-09-03 16:26:00
- 1396-09-03 16:23:00
سلام به صدف دریایی دلم روزت بخیرخسته نباشی گلم عشقم نفسم پرنده ی زیبای زندگیم خوبی عزیزم - 1391-09-03 12:33:00
- 1391-09-03 12:32:00
- 1391-09-03 12:31:00
- 1391-09-03 02:08:00
- 1396-09-01 16:49:00
سلام گل من حالت چطوره خوبی چقدر دلتنگ هستم عزیزم چه خبرا چکار می کنی عشق جانمممممممممممممممممممممممم - 1391-09-01 16:17:00
- 1391-09-01 16:14:00
- 1391-09-01 16:13:00
- 1391-09-01 01:14:00
الهی من فدای عشق شکمویم بشم که میره پیتزا می خوره ای جان - 1396-08-30 16:43:00
- 1396-08-30 16:42:00
- 1396-08-30 16:41:00
- 1396-08-30 16:39:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-08-30 14:15:00
- 1391-08-30 14:14:00
- 1396-08-29 22:09:00
- 1396-08-29 22:05:00
- 1396-08-29 22:01:00
- 1396-08-29 21:57:00
- 1396-08-29 21:56:00
- 1396-08-29 21:54:00
- 1396-08-29 21:52:00
- 1396-08-29 21:51:00
- 1396-08-29 21:49:00
- 1396-08-29 21:45:00
- 1396-08-29 21:43:00
- 1396-08-29 21:40:00
- 1396-08-29 21:38:00
- 1396-08-29 21:35:00
- 1396-08-29 21:33:00
- 1396-08-29 21:31:00
- 1396-08-29 21:29:00
- 1396-08-29 21:28:00
- 1396-08-29 21:27:00
- 1396-08-29 21:25:00
- 1396-08-29 21:23:00
- 1396-08-29 21:11:00
سلام عشق من خوبی از چشم بد دور باشی عزیز دلم خوبی خسته نباشی عزیز دلمممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-08-29 14:47:00
- 1391-08-29 14:46:00
- 1391-08-29 14:43:00
- 1391-08-29 14:38:00
- 1391-08-29 14:37:00
- 1391-08-29 14:36:00
یا ضامن اهو (اثر استاد فرشچیان مهربان و خوش قلب ) - 1391-08-27 17:31:00
یا امام رضا خودت کمک کن - 1391-08-27 17:30:00
- 1391-08-27 17:29:00
- 1391-08-27 17:29:00
- 1391-08-27 17:22:00
- 1391-08-27 17:21:00
- 1391-08-27 17:20:00
- 1396-08-26 16:46:00
- 1396-08-26 16:44:00
- 1396-08-26 16:42:00
- 1396-08-26 16:40:00
- 1396-08-26 16:39:00
- 1396-08-26 16:37:00
- 1396-08-26 16:35:00
- 1391-08-26 15:56:00
- 1396-08-26 01:37:00
- 1396-08-26 01:35:00
- 1396-08-26 01:34:00
- 1396-08-26 01:33:00
- 1396-08-26 01:31:00
- 1396-08-26 01:30:00
- 1396-08-26 01:29:00
- 1396-08-26 01:28:00
- 1396-08-26 01:27:00
- 1396-08-26 01:26:00
- 1396-08-26 01:24:00
- 1396-08-26 01:23:00
- 1396-08-26 01:21:00
- 1396-08-26 01:19:00
- 1396-08-26 01:18:00
- 1396-08-26 01:16:00
- 1396-08-26 01:16:00
- 1396-08-26 01:14:00
- 1396-08-26 01:13:00
- 1396-08-25 17:36:00
- 1396-08-25 17:35:00
- 1396-08-25 17:33:00
- 1391-08-25 17:31:00
- 1391-08-25 16:52:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-08-25 16:52:00
- 1391-08-25 01:49:00
وای تکلیف این بچه هایی که پدر و مادرشون در زلزله فوت شدن واقعا چیه ؟چه اینده دارند - 1391-08-24 16:57:00
- 1391-08-24 16:57:00
- 1391-08-24 16:56:00
تولدت اقای یراحی خیلی مبارک باشه الهی همیشه دوستای خوبی باشید در کنار هم و پر از ارامش برای هم الهی - 1391-08-23 17:54:00
تولد آقای یراحی خواننده خوش صدا و مهربان مبارک الهی 1000 ساله بشندهمراه با ارزوهای قشنگ و پر ازخوشی - 1391-08-23 17:51:00
تولد تولد تولد بهترین خواننده موسیقی پاپ یعنی اقای یراحی مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-08-23 17:50:00
سلام عزیز دلم خوبی وای چه فاجعه ای بزرگی واسه زلزله زده ها بوجود امده چقدر تلخ است خدا صبرشون بده - 1391-08-22 17:21:00
سلام عشق من خوبی از چشم بد دور باشی عزیز دلم خوبی خسته نباشی عزیز دلمممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-08-20 15:45:00
- 1391-08-20 15:43:00
- 1396-08-17 13:17:00
- 1396-08-17 13:15:00
- 1396-08-17 13:12:00
- 1396-08-17 13:09:00
- 1396-08-17 13:07:00
- 1396-08-17 13:05:00
- 1396-08-17 13:04:00
- 1396-08-17 13:03:00
- 1396-08-17 13:00:00
- 1396-08-17 12:58:00
- 1396-08-17 12:57:00
- 1396-08-17 12:50:00
- 1396-08-17 12:49:00
- 1396-08-17 12:47:00
- 1396-08-17 12:42:00
- 1396-08-17 12:42:00
- 1396-08-17 12:41:00
- 1396-08-17 12:39:00
- 1396-08-17 12:37:00
- 1396-08-17 12:36:00
- 1396-08-17 12:35:00
- 1396-08-17 12:34:00
- 1396-08-17 12:33:00
- 1396-08-17 12:32:00
- 1396-08-17 12:31:00
- 1396-08-17 12:28:00
- 1396-08-17 12:27:00
- 1396-08-17 12:26:00
- 1396-08-17 12:24:00
- 1396-08-17 12:21:00
- 1391-08-17 12:17:00
- 1391-08-17 12:17:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-08-17 12:15:00
- 1396-08-15 18:56:00
- 1396-08-15 18:33:00
تولدت مبارک عشق خوبم بهترین روز زندگیمممممممممممممممممممیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1391-08-15 17:39:00
تولدت مبارک گل مهربونم کجایی که تولد حرفای قشنگ بزنی و بخندی کجایییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1391-08-15 17:37:00
سلام عشق تولدت مبارک عزیزم عشق من چرا مرموز و عجیب شدی هاااااااااااااااااااااااااااااااکجایی هاااااا - 1391-08-15 05:00:00
سلام عشق تولدت مبارک چه کیک خوشگلی دوستانت برایت تهیه کردند کار کدوم بوده خیلی خوش سلیقه بودند - 1391-08-15 04:44:00
صدف زندگیم بهترین صبح زندگیمی تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-08-15 04:21:00
وای خدای من از وقتی این عکس تو و اقای یراحی رو دیدم چقدر خندیدم چه با نمک افتادین تولدت مبارک احسان - 1391-08-15 04:12:00
سی و پنج سالت شد هنوز هم به عشقم میخندی و واسه عشقمون کاری نکردی تولدت مبارک نگو که بچه ای دیگهههههه - 1391-08-15 04:08:00
صدف زندگیم بهترین صبح زندگیمی تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-08-15 04:06:00
احسان عزیزم عشق زندگیم صدف زندگیم عاشقانه دوستت دارم تولدت مبارک عزیزمممممممممممممممممممممممممممممم - 1396-08-15 03:12:00
سلام احسان جون تولدت مبارک ساعت 5 امروز بهترین اتفاق زندگیم است دوستت دارم بهترینممممممممممممممممممم - 1396-08-15 03:10:00
- 1396-08-15 03:06:00
- 1396-08-15 03:06:00
- 1396-08-15 03:05:00
- 1396-08-15 03:04:00
- 1396-08-15 03:03:00
- 1396-08-15 03:00:00
- 1391-08-15 02:59:00
- 1396-08-15 02:58:00
- 1391-08-15 02:58:00
- 1396-08-15 02:57:00
- 1396-08-15 02:56:00
- 1391-08-15 02:55:00
- 1391-08-15 02:55:00
- 1396-08-15 02:53:00
- 1391-08-15 02:52:00
- 1396-08-15 02:52:00
- 1396-08-15 02:51:00
- 1396-08-15 02:50:00
- 1396-08-15 02:50:00
- 1396-08-15 02:49:00
- 1396-08-15 02:48:00
- 1396-08-15 02:47:00
- 1396-08-15 02:47:00
- 1396-08-15 02:46:00
- 1396-08-15 02:45:00
- 1396-08-15 02:44:00
- 1396-08-15 02:43:00
- 1391-08-14 01:19:00
سلام عشق من خوبی وای از دست تو یه خبری از خودت بده دق کردم دلت میخواد من دق کنم هااااااااااااااااااا - 1391-08-12 13:30:00
- 1391-08-12 13:30:00
- 1391-08-12 13:29:00
میدونم به هیچ نوع فالی اعتقاد نداری ولی فال جذابه ولی تو از اینها خوب تری فقط یک کم عصبانی میشی - 1391-08-12 13:29:00
- 1391-08-12 13:28:00
- 1391-08-12 13:28:00
- 1391-08-12 13:07:00
- 1391-08-12 13:06:00
- 1391-08-12 01:31:00
الهی عشقمون مثل این برگها قشنگ بشه دوستت دارم خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1391-08-11 01:13:00
- 1391-08-11 01:13:00
- 1391-08-11 01:12:00
- 1391-08-11 01:11:00
زنده باد عشق دوست داشتنی منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن - 1391-08-11 01:10:00
تو قراره باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1391-08-11 01:09:00
- 1391-08-11 01:08:00
الهی من فدای عشق خوبم بشم که تولدت نزدیککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-08-11 01:07:00
تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو - 1391-08-11 01:06:00
- 1396-08-09 17:26:00
- 1396-08-09 17:24:00
- 1396-08-09 17:21:00
- 1396-08-09 17:18:00
- 1396-08-09 17:17:00
- 1396-08-09 17:15:00
- 1396-08-09 17:14:00
- 1396-08-09 17:11:00
- 1396-08-09 17:10:00
- 1396-08-09 17:08:00
- 1396-08-09 17:07:00
- 1396-08-09 17:05:00
- 1396-08-09 17:02:00
- 1396-08-09 16:52:00
- 1391-08-09 16:30:00
- 1391-08-09 16:29:00
- 1391-08-09 16:28:00
- 1391-08-09 16:27:00
- 1391-08-09 16:26:00
عزیزم کجایی احسان جونم کجایی عشق من کجایی صدف زندگیم کجایی قلب من کجایی دلبر من کجایی گل من کجاییییی - 1396-08-08 01:24:00
- 1396-08-08 01:21:00
- 1396-08-08 01:18:00
- 1396-08-08 01:17:00
- 1396-08-08 01:15:00
- 1396-08-08 01:13:00
- 1396-08-08 01:12:00
- 1396-08-08 01:11:00
- 1391-08-07 20:00:00
سلام عشق من خوبی عزیز دلم کجایی کجایی کجایی دلتنگتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-08-07 19:59:00
- 1391-08-07 19:58:00
- 1391-08-07 19:57:00
- 1396-08-07 01:15:00
- 1396-08-07 01:14:00
- 1396-08-07 01:08:00
- 1396-08-07 01:07:00
- 1396-08-07 01:03:00
- 1396-08-07 01:58:00
- 1396-08-07 01:56:00
- 1396-08-07 01:54:00
- 1396-08-07 01:46:00
- 1396-08-07 01:45:00
- 1396-08-07 01:43:00
- 1396-08-07 01:42:00
- 1396-08-07 01:41:00
- 1396-08-07 01:39:00
- 1396-08-07 01:38:00
- 1396-08-07 01:37:00
- 1396-08-07 01:36:00
- 1396-08-07 01:34:00
- 1396-08-07 01:33:00
- 1396-08-07 01:31:00
- 1396-08-07 01:30:00
- 1396-08-07 01:14:00
- 1396-08-07 01:12:00
- 1396-08-07 01:11:00
- 1396-08-07 01:09:00
- 1396-08-07 01:07:00
سلام عشق جانم حالت چطوره عزیزم نگرانت هستم چکار می کنی خسته نباشی چه خبراااااااااااااااااااااااااااا - 1391-08-06 23:51:00
- 1391-08-06 23:50:00
- 1391-08-06 23:49:00
واقعا راسته - 1391-08-06 23:36:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانم تووووووکجایییییییییییییییییییییییییییییییییی - 1391-08-05 20:42:00
- 1391-08-05 20:31:00
- 1391-08-05 01:35:00
یا حسن ع - 1391-08-05 01:25:00
- 1391-08-05 01:24:00
- 1391-08-03 01:03:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-08-02 18:48:00
- 1391-08-02 18:48:00
- 1391-08-02 18:47:00
- 1391-08-02 18:46:00
- 1391-08-02 01:42:00
- 1391-08-01 01:03:00
- 1391-07-30 16:41:00
- 1391-07-30 16:39:00
- 1391-07-30 16:38:00
- 1391-07-30 16:38:00
- 1391-07-30 01:18:00
- 1396-07-29 21:13:00
سلام عشق من خوبی از چشم بد دور باشی عزیز دلم امروز برایت صدقه دادم جان دلممممممممممممممممممممممممممم - 1391-07-29 21:11:00
- 1396-07-29 21:07:00
- 1396-07-29 21:06:00
- 1396-07-29 21:05:00
- 1396-07-29 21:01:00
- 1396-07-29 21:00:00
- 1391-07-29 20:58:00
- 1396-07-29 20:57:00
- 1396-07-29 20:55:00
- 1396-07-29 20:47:00
- 1396-07-29 20:44:00
- 1396-07-29 20:42:00
- 1396-07-29 20:40:00
- 1396-07-29 20:39:00
- 1396-07-29 20:38:00
- 1396-07-29 20:36:00
- 1396-07-29 20:33:00
- 1396-07-29 20:32:00
- 1396-07-29 20:30:00
- 1396-07-29 20:29:00
- 1396-07-29 20:28:00
- 1396-07-29 20:27:00
- 1396-07-29 20:25:00
- 1396-07-29 20:24:00
- 1396-07-29 20:22:00
- 1396-07-29 20:19:00
سلام حالت چطوره عزیزم نگرانت هستم چطوری همیشه شاد باشی و چهره ات غمگینه - 1391-07-29 11:58:00
- 1391-07-29 11:57:00
- 1391-07-29 11:56:00
- 1391-07-29 11:55:00
سلام گل من حالت چطوره خوبی چقدر دلتنگ هستم عزیزم دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-07-28 16:58:00
- 1391-07-28 16:58:00
- 1391-07-28 16:57:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانم کجایی عزیز دلممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-07-27 20:35:00
- 1391-07-27 20:30:00
- 1396-07-23 14:01:00
- 1396-07-23 13:46:00
- 1396-07-23 13:43:00
- 1396-07-23 12:56:00
- 1396-07-23 12:54:00
- 1396-07-23 12:50:00
- 1396-07-23 12:48:00
- 1396-07-23 12:47:00
- 1396-07-23 12:46:00
- 1396-07-23 12:42:00
- 1396-07-23 12:39:00
- 1396-07-23 12:38:00
- 1396-07-23 12:36:00
- 1396-07-23 12:34:00
- 1396-07-23 02:24:00
- 1396-07-23 02:23:00
- 1396-07-23 02:20:00
- 1396-07-23 02:16:00
- 1396-07-23 02:16:00
- 1396-07-23 02:15:00
- 1396-07-23 02:13:00
- 1396-07-23 02:12:00
- 1396-07-23 02:10:00
- 1396-07-23 02:09:00
- 1396-07-23 02:07:00
- 1396-07-23 02:06:00
- 1396-07-23 02:05:00
- 1396-07-23 02:03:00
- 1391-07-21 03:03:00
- 1396-07-21 03:02:00
- 1396-07-21 02:58:00
- 1396-07-21 02:49:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-07-18 01:42:00
- 1391-07-17 01:44:00
- 1396-07-15 19:09:00
- 1396-07-15 19:06:00
- 1396-07-15 19:05:00
- 1396-07-15 19:04:00
- 1396-07-15 19:01:00
- 1396-07-15 19:00:00
- 1396-07-15 18:58:00
- 1396-07-15 18:55:00
- 1396-07-15 18:53:00
- 1396-07-15 18:49:00
- 1396-07-15 18:47:00
- 1396-07-15 18:42:00
- 1396-07-15 18:41:00
تولدت مبارک سهراب سپهری - 1391-07-15 17:03:00
- 1391-07-15 17:02:00
- 1391-07-15 17:01:00
یا حسین جانم خودت کمک کن - 1391-07-15 15:58:00
- 1391-07-15 15:57:00
- 1391-07-15 15:56:00
یا حسین جانم - 1391-07-15 01:48:00
- 1391-07-15 01:48:00
سلام عشق من خوبی الان داره اولین بارون پاییزی میاد جایت خالی چه قشنگه - 1391-07-14 01:11:00
- 1396-07-14 01:51:00
- 1396-07-14 01:50:00
- 1396-07-14 01:49:00
- 1396-07-14 01:48:00
- 1396-07-14 01:47:00
- 1396-07-14 01:46:00
- 1396-07-14 01:45:00
- 1396-07-14 01:43:00
یا حسین جانم - 1391-07-14 01:33:00
- 1396-07-12 23:26:00
- 1396-07-12 23:22:00
- 1396-07-12 23:21:00
- 1396-07-12 23:17:00
- 1396-07-12 23:16:00
- 1396-07-12 23:15:00
- 1396-07-12 23:13:00
- 1396-07-12 23:12:00
- 1391-07-12 02:08:00
- 1396-07-11 18:35:00
- 1396-07-11 18:32:00
- 1396-07-11 18:31:00
- 1396-07-11 18:29:00
- 1396-07-11 18:25:00
- 1396-07-11 18:24:00
- 1396-07-11 18:21:00
- 1396-07-11 18:17:00
- 1396-07-11 18:16:00
- 1396-07-11 18:15:00
- 1396-07-11 18:13:00
- 1396-07-11 18:12:00
- 1396-07-11 18:11:00
- 1396-07-11 18:08:00
- 1396-07-11 18:06:00
- 1396-07-11 18:03:00
- 1396-07-11 18:01:00
- 1396-07-11 17:59:00
- 1396-07-11 17:34:00
عشق من دوستت دارم عزیزمممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-07-11 16:58:00
- 1391-07-11 16:57:00
- 1391-07-11 16:57:00
- 1391-07-11 16:55:00
- 1391-07-11 16:53:00
- 1391-07-11 16:43:00
- 1391-07-10 13:48:00
- 1391-07-10 13:47:00
- 1391-07-10 13:46:00
- 1391-07-10 13:46:00
یا حسین جانم - 1391-07-09 13:03:00
- 1391-07-09 13:03:00
- 1391-07-09 12:53:00
بیاتو اسکین - 1391-07-08 07:28:00
- 1391-07-08 07:27:00
- 1391-07-08 07:26:00
- 1391-07-07 01:46:00
- 1391-07-06 02:50:00
یا حسین جانم کمک کن - 1391-07-06 01:14:00
- 1391-07-06 01:13:00
- 1391-07-06 01:12:00
- 1391-07-06 01:11:00
- 1391-07-04 18:56:00
- 1391-07-04 10:58:00
- 1391-07-04 10:57:00
- 1391-07-04 10:56:00
- 1391-07-02 23:48:00
یا حسین جانم - 1391-07-01 19:30:00
- 1391-07-01 19:29:00
- 1391-07-01 19:29:00
- 1391-07-01 19:20:00
- 0000-00-00 00:00:00
یا حسین جانم - 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 1391-06-30 02:53:00
- 1396-06-30 02:23:00
- 1396-06-30 02:21:00
- 1396-06-30 02:18:00
- 1396-06-30 02:17:00
- 1396-06-30 02:15:00
- 1396-06-30 02:14:00
- 1396-06-30 02:12:00
- 1396-06-30 02:11:00
- 1391-06-29 03:03:00
- 1396-06-29 03:00:00
- 1396-06-28 21:16:00
- 1396-06-28 21:15:00
- 1396-06-28 21:14:00
- 1396-06-28 21:12:00
- 1396-06-28 21:12:00
- 1396-06-28 21:10:00
- 1396-06-28 21:09:00
- 1396-06-28 21:07:00
- 1396-06-28 21:06:00
- 1396-06-28 21:04:00
- 1396-06-28 21:03:00
- 1396-06-28 21:02:00
- 1396-06-28 20:44:00
- 1396-06-28 20:31:00
- 1396-06-28 20:27:00
- 1396-06-28 20:26:00
- 1396-06-28 20:24:00
- 1396-06-28 20:22:00
- 1396-06-28 20:21:00
- 1396-06-28 20:18:00
- 1396-06-28 20:16:00
- 1396-06-28 20:13:00
- 1396-06-28 20:12:00
- 1396-06-28 20:11:00
- 1391-06-28 19:09:00
خسته ام از اینکه سالها تو را پشت شیشه می بینم عشق من دوستت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-28 19:07:00
امشب که میری کنسرت بهت خوش بگذره عزیز من فقط بوس نفرست واسه کسی که من دق می کنم دیگه تازگی حسود شدم - 1391-06-28 19:05:00
سلام عشق من حالت چطوره خسته نباشی گل من امشبت شاد و پر از انرژی و حال خوب باشه جای من را هم خالی کن - 1391-06-28 19:04:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-26 01:41:00
سلام عشق من خوبی از چشم بد دور باشی عزیز دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-26 01:40:00
- 1396-06-26 01:07:00
- 1396-06-26 01:06:00
- 1396-06-26 01:05:00
- 1396-06-26 01:04:00
- 1396-06-26 01:02:00
- 1396-06-26 01:02:00
- 1396-06-26 01:00:00
- 1396-06-26 01:59:00
- 1396-06-26 01:57:00
عشق - 1391-06-26 01:55:00
- 1396-06-26 01:54:00
عشق - 1391-06-26 01:53:00
عشق - 1391-06-26 01:52:00
- 1396-06-26 01:51:00
- 1396-06-26 01:49:00
- 1396-06-26 01:47:00
- 1396-06-26 01:43:00
- 1396-06-26 01:42:00
- 1396-06-26 01:40:00
- 1396-06-26 01:38:00
- 1396-06-26 01:27:00
- 1396-06-26 01:26:00
- 1396-06-26 01:25:00
- 1396-06-26 01:24:00
- 1396-06-26 01:23:00
- 1396-06-26 01:21:00
- 1396-06-26 01:20:00
- 1396-06-26 01:18:00
- 1396-06-26 01:16:00
- 1396-06-26 01:13:00
- 1396-06-26 01:12:00
- 1396-06-26 01:10:00
- 1396-06-26 01:04:00
- 1396-06-26 01:03:00
- 1396-06-26 01:02:00
- 1391-06-25 03:53:00
حالت چطوره عزیزم نگرانت هستم چطوری همیشه شاد باشی و چهره غم نبینه الهییی آمینننننننننننننننننننننننن - 1391-06-25 02:38:00
- 1391-06-25 02:37:00
- 1391-06-25 02:36:00
- 1391-06-25 02:34:00
- 1391-06-25 02:33:00
- 1391-06-25 02:32:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-23 16:10:00
عشق من دوستت دارم عزیزممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-23 16:09:00
- 1391-06-22 02:50:00
سلام عشق من خوبی روز سینما را بهت تبریک میگم امیدوارم افراد شایسته و کاربلد سینما را در دست بگیرند - 1391-06-21 21:42:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-21 21:11:00
- 1391-06-21 21:11:00
- 1391-06-21 21:10:00
- 1396-06-21 03:12:00
- 1396-06-21 03:01:00
- 1396-06-21 03:00:00
- 1396-06-21 02:58:00
- 1396-06-21 02:55:00
- 1396-06-21 02:51:00
- 1396-06-21 02:50:00
- 1396-06-21 02:48:00
- 1396-06-21 02:43:00
- 1396-06-21 02:42:00
- 1396-06-21 02:41:00
- 1396-06-21 02:38:00
- 1396-06-21 02:37:00
- 1396-06-21 02:34:00
- 1396-06-21 02:33:00
- 1396-06-21 02:32:00
- 1396-06-21 02:30:00
- 1396-06-21 02:29:00
- 1396-06-21 02:27:00
- 1396-06-21 02:26:00
- 1396-06-21 02:24:00
- 1396-06-21 02:23:00
- 1396-06-21 02:22:00
- 1396-06-21 02:18:00
- 1396-06-21 02:17:00
- 1396-06-21 02:15:00
- 1396-06-21 01:57:00
سلام عشق من خوبی از چشم بد دور باشی عزیز دلم مبارک باشه تولد ماه عسل چقدر حس خوبی داری - 1391-06-21 01:37:00
تولد برنامه ات مبارک باشه احسان جونم امیدوارم روز به روز پیشرفت کنی و بدرخشی عزیزممممممممممممممممممم - 1391-06-21 01:35:00
- 1391-06-21 01:28:00
سلام عشق من خوبی از چشم بد دور باشی عزیز دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-20 02:03:00
سلام عزیز دلم خسته نباشی بازم بهت تبریک میگم الهی بدرخشی برایت خیلی خوشحالم از اعماق قلبم خداروشکر - 1391-06-19 13:28:00
عشق من چقدر حالم خوب شد که باز هم موفق شدی خداروشکر عزیز دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-19 13:27:00
عشق من دوستت دارم عزیزمممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-19 13:26:00
سالهاست تو رو تو قلم دوخته ام و نمی تونی از قلبم خارج بشی این رو میدونی عشق خوبممممممممممممممممممممم - 1391-06-19 13:24:00
- 1391-06-19 03:16:00
احسان عزیزم عشق زندگیم صدف زندگیم امیدوارم از این بیشتر و بهتر بدرخشی خداروشکر که باز هم موفق شدی - 1391-06-19 01:58:00
عشق من دوستت دارم عزیزمممممممممممممممممممممممممممممم عیدت مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-06-19 01:57:00
سلام عشق من خوبی از چشم بد دور باشی عزیز دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-19 01:57:00
عشق من بهت تبریک میگم بابت موفق شدنت عزیزم خداروشکررررررررررررررررررررررررررررررررررررر - 1391-06-19 01:55:00
- 1391-06-18 02:29:00
سلام عزیز دلم خوبی امروزت به شادی و موفقیت امیدوارم کارهات خوب پیش بره الهی آمین - 1391-06-17 03:54:00
- 1396-06-17 03:53:00
- 1396-06-17 03:51:00
- 1396-06-17 03:50:00
- 1396-06-17 03:48:00
- 1396-06-17 03:47:00
- 1396-06-17 03:46:00
- 1396-06-17 03:45:00
- 1396-06-17 03:43:00
- 1396-06-17 03:40:00
- 1396-06-17 03:38:00
- 1396-06-17 03:37:00
- 1396-06-17 03:34:00
- 1396-06-17 03:31:00
- 1396-06-17 03:29:00
- 1396-06-17 03:28:00
- 1396-06-17 03:26:00
- 1396-06-17 03:25:00
- 1396-06-17 03:24:00
- 1396-06-17 03:23:00
- 1396-06-17 03:22:00
- 1396-06-17 03:20:00
- 1396-06-17 03:19:00
- 1396-06-17 03:18:00
- 1396-06-17 03:16:00
- 1396-06-17 03:14:00
- 1396-06-17 03:13:00
- 1396-06-17 03:12:00
- 1396-06-17 03:07:00
- 1396-06-16 02:21:00
الهی من فدای عشق زندگیم بشم که انقدر خوب و مهربون هست که به فکر بچه های صفر مرزی هست بی نظیری تووووو - 1391-06-15 21:10:00
سلام به صدف زندگیم حالت چطوره خوبی خسته نباشی عزیز جانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-15 21:08:00
- 1391-06-15 21:07:00
- 1391-06-15 01:25:00
- 1396-06-15 01:23:00
- 1391-06-15 01:55:00
- 1391-06-15 01:54:00
- 1391-06-15 01:53:00
- 1396-06-14 02:47:00
- 1396-06-14 02:46:00
- 1396-06-14 02:44:00
- 1396-06-14 02:41:00
- 1396-06-14 02:38:00
- 1396-06-14 02:33:00
- 1396-06-14 02:32:00
- 1396-06-14 02:31:00
- 1396-06-14 02:30:00
- 1396-06-14 02:28:00
- 1396-06-14 02:26:00
- 1396-06-14 02:25:00
- 1396-06-14 02:24:00
- 1396-06-14 02:21:00
- 1396-06-14 02:20:00
- 1396-06-14 02:19:00
- 1396-06-14 02:15:00
- 1396-06-14 02:14:00
- 1396-06-14 02:12:00
- 1396-06-14 02:11:00
- 1396-06-14 02:09:00
- 1396-06-14 02:08:00
- 1396-06-14 02:07:00
- 1396-06-14 02:06:00
- 1396-06-14 02:05:00
- 1396-06-14 01:42:00
حالت چطوره عزیزم نگرانت هستم چطوری همیشه شاد باشی چه خبراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا - 1391-06-14 01:23:00
- 1391-06-14 01:22:00
- 1391-06-14 01:21:00
- 1391-06-12 11:14:00
- 1391-06-12 11:14:00
- 1391-06-12 11:06:00
- 1391-06-11 01:38:00
- 1396-06-11 01:11:00
- 1396-06-11 01:10:00
- 1396-06-11 01:07:00
- 1396-06-11 01:06:00
- 1396-06-11 01:05:00
- 1396-06-10 02:47:00
- 1396-06-10 02:46:00
- 1396-06-10 02:43:00
- 1396-06-10 02:42:00
- 1396-06-10 01:00:00
- 1396-06-10 01:58:00
- 1396-06-10 01:54:00
- 1396-06-10 01:52:00
- 1396-06-10 01:49:00
- 1396-06-10 01:48:00
- 1396-06-10 01:47:00
- 1396-06-10 01:46:00
- 1396-06-10 01:44:00
- 1396-06-10 01:43:00
- 1396-06-10 01:41:00
- 1396-06-10 01:39:00
- 1396-06-10 01:38:00
- 1396-06-10 01:37:00
- 1396-06-10 01:36:00
- 1396-06-10 01:34:00
- 1396-06-10 01:32:00
- 1396-06-10 01:30:00
- 1396-06-10 01:28:00
- 1396-06-10 01:21:00
- 1396-06-10 01:18:00
- 1396-06-10 01:15:00
عشق من دوستت دارم عزیزمممممممممممممممممممممممممممممم عیدت مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککک - 1391-06-09 17:40:00
سلام عشق من خوبی از چشم بد دور باشی عزیز دلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-09 17:39:00
عیدت مبارک عشق جانمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم - 1391-06-09 17:38:00
- 1391-06-09 17:38:00
- 1391-06-09 04:44:00
- 1391-06-08 19:43:00
- 1391-06-08 19:28:00
- 1391-06-07 02:13:00
- 1396-06-07 02:01:00
- 1396-06-07 01:30:00
- 1396-06-07 01:29:00
- 1396-06-07 01:27:00
- 1396-06-07 01:24:00
- 1396-06-07 01:22:00
- 1396-06-07 01:22:00
- 1396-06-07 01:20:00
- 1396-06-07 01:18:00
- 1396-06-07 01:17:00
- 1396-06-07 01:15:00
- 1396-06-07 01:14:00
- 1396-06-07 01:13:00
- 1396-06-07 01:11:00
- 1396-06-07 01:10:00
- 1396-06-07 01:06:00
- 1396-06-07 01:05:00
- 1391-06-07 01:02:00
عشق - 1391-06-07 01:01:00
- 1391-06-07 01:59:00
- 1396-06-07 01:56:00
- 1396-06-07 01:54:00
- 1396-06-07 01:51:00
- 1396-06-07 01:50:00
- 1396-06-07 01:48:00
- 1396-06-07 01:46:00
- 1396-06-07 01:45:00
- 1396-06-07 01:44:00
- 1396-06-07 01:42:00
یا امام باقر خودت گره از کار عشق باز کن - 1391-06-07 01:28:00
یا امام باقر - 1391-06-07 01:27:00
سلام فرشته قلبم خوبی خوشی شبت آروم خسته نباشی عزیزم ای جون دلم موفقیتت رو هر روز آرزو دارم - 1391-06-07 01:27:00
الهی فدای داداشم بشم چهارشنبه رفت سربازی یزد افتاده ای جانم نگاهش کن چجوری خودشو درست کرده ای جانممم - 1391-06-07 01:25:00
- 1391-05-31 20:07:00
- 1391-05-31 20:02:00
یا جوادالائمه - 1391-05-30 23:48:00
یا جوادالائمه - 1391-05-30 23:47:00
- 1391-05-30 01:08:00
- 1396-05-30 01:02:00
- 1396-05-29 23:59:00
- 1396-05-29 23:57:00
- 1396-05-29 23:57:00
- 1396-05-29 23:54:00
- 1396-05-29 23:53:00
- 1391-05-29 23:07:00
- 1391-05-29 23:06:00
- 1396-05-29 22:52:00
- 1396-05-29 22:51:00
- 1396-05-29 22:49:00
- 1396-05-29 22:47:00
- 1396-05-29 22:46:00
- 1396-05-29 22:45:00
- 1396-05-29 22:42:00
- 1396-05-29 22:41:00
- 1396-05-29 22:40:00
- 1396-05-29 22:38:00
- 1396-05-29 22:36:00
- 1396-05-29 22:35:00
- 1396-05-29 22:34:00
- 1396-05-29 22:32:00
- 1396-05-29 22:31:00
- 1396-05-29 22:28:00
- 1396-05-29 22:25:00
- 1396-05-29 22:23:00
- 1396-05-29 22:22:00
- 1396-05-29 22:21:00
- 1396-05-29 22:19:00
- 1391-05-28 02:09:00
- 1396-05-27 02:23:00
- 1396-05-27 02:21:00
- 1396-05-27 02:19:00
- 1396-05-27 02:17:00
- 1396-05-27 02:15:00
- 1396-05-27 02:12:00
- 1396-05-27 02:10:00
- 1396-05-27 01:58:00
- 1396-05-27 01:57:00